Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Doetinchem

Besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Doetinchem 2024

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDoetinchem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Doetinchem 2024
CiteertitelBesluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Doetinchem 2024
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Doetinchem 2023.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Doetinchem 2022
 2. Verordening Jeugdhulp Gemeente Doetinchem 2022
 3. Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Doetinchem 2022
 4. Nadere regels Jeugdhulp Doetinchem 2022
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024nieuwe regeling

19-12-2023

gmb-2023-565155

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Doetinchem 2024

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Doetinchem;

 

gelet op artikel 15 lid 6 en 10, artikel 16 lid 11, artikel 17 onder b en artikel 18 lid 3 van de Verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Doetinchem 2022, artikel 7 lid 3 en lid 4 onder a van de Verordening Jeugdhulp gemeente Doetinchem 2020, artikel 7 onder 7.2 Nadere maatschappelijke ondersteuning gemeente Doetinchem 2022, artikel 8 onder 8.1 van de Nadere regels Jeugdhulp gemeente Doetinchem 2022.

 

Besluit vast te stellen het

 

Besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Doetinchem 2024

Artikel 1. Tarieven persoonsgebonden budget op grond van de Wmo 2015

 • 1.

  Ten aanzien van de maatwerkvoorzieningen Ondersteuning Thuis gelden de maximum all-in tarieven per uur als genoemd in onderstaande tabel.

  Ondersteuning Thuis

  Tarief per uur

  Ondersteuning thuis - Schoon huis

  € 36,00

  Ondersteuning thuis - Coachen gericht op huishouden

  € 37,20

  Ondersteuning thuis – Combinatie-ondersteuning

  € 40,20

 • 2.

  Ten aanzien van Wmo ondersteuning (individueel en groep), en persoonlijke verzorging gelden de maximum all-in tarieven als genoemd in onderstaande tabel.

  Wmo ondersteuning (individueel en groep) en persoonlijke verzorging

  Ondersteuning

  Individuele ondersteuning

  € 60,00

  Per uur

  Groepsondersteuning

  € 40,83

  Per dagdeel

  Persoonlijke verzorging

  Persoonlijke verzorging

  € 57,60

  Per uur

  Voor vormen van Wmo ondersteuning die niet in dit Besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Doetinchem 2024 zijn opgenomen, geldt dat het tarief wordt berekend aan de hand van de offerte van de beoogde organisatie met als maximum de laagste prijs waarvoor vergelijkbare jeugdhulp door de gemeente is ingekocht.

 • 3.

  Indien de cliënt geen mogelijkheid heeft om de locatie van ondersteuning waarvoor pgb is toegekend op eigen kracht en/of met inzet van zijn eigen netwerk te bereiken, dan kan ten behoeve van vervoer door de pgb-organisatie per etmaal een individuele opslag voor vervoer worden toegekend. Een indicatie voor een maatwerkvoorziening op locatie is een voorwaarde om deze opslag te kunnen krijgen. Gemeente Doetinchem hanteert hierbij het volgende vaste tarief:

  Wmo Vervoer

  Vervoer

  € 21,99

  per etmaal

 • 4.

  Ten aanzien van Wmo Wonen gelden de maximumtarieven per etmaal als genoemd in onderstaande tabel.

  Wmo Wonen

  Beschermd wonen

  Beschermd wonen inclusief woonkosten

  € 172,76

  per etmaal

  Beschut wonen

  Beschut wonen inclusief woonkosten

  € 146,37

  per etmaal

  Beschut wonen exclusief woonkosten

  € 86,61

  per etmaal

  Beschermd thuis

  Beschermd thuis

  € 36,44

  per etmaal

 • 5.

  Ten aanzien van Wmo Logeren geldt het maximumtarief als genoemd in onderstaande tabel.

  Wmo Logeren

  Logeren

  Logeren (excl. Daginvulling)

  € 99,26

  Per etmaal

  Logeren (incl. Daginvulling)

  € 145,11

  Per etmaal

 • 6.

  De hoogte van een pgb voor de kosten van het saneren van de woning, waaronder wordt verstaan de kosten voor vloerbedekking en gordijnstof wordt vastgesteld aan de hand van de prijzen zoals die zijn vermeld in de Nibudprijzengids zoals deze geldt in het jaar van de aanvraag, verminderd met:

  • -

   0 procent indien het te vervangen artikel jonger is dan 1 jaar;

  • -

   25 procent indien het te vervangen artikel tussen de 2 en 4 jaar oud is;

  • -

   50 procent indien het te vervangen artikel tussen de 4 en 6 jaar oud is;

  • -

   75 procent indien het te vervangen artikel tussen de 4 en 6 jaar oud is.

 • 7.

  Ten aanzien van een pgb voor informele hulp zoals bepaald in lid 1 en 2 voor Individuele ondersteuning Wmo van dit artikel, hanteert gemeente Doetinchem de tarieven als genoemd in onderstaande tabel.

  Ondersteuning thuis

  Individuele ondersteuning (Wmo)

  Vanaf oktober 2023

  €19,80

  €23,23

  Vanaf maart 2024

  €20,39

  €23,82

  Vanaf oktober 2024

  €20,99

  €24,42

  Ten aanzien van een pgb voor informele hulp zoals bepaald in lid 2 groepsondersteuning en persoonlijke verzorging, 4 en 5 van dit artikel, hanteert gemeente Doetinchem een tarief van € 18,50 per tijdseenheid.

  De tijdeenheden gelden zoals bepaald in lid 1, 2, 4 en 5 van dit artikel. Deze bedragen zullen in de zorgovereenkomst van de SVB moeten worden vertaald naar een uurloon. De consulent bespreekt met de budgethouder op welke wijze het toegekende budget in de zorgovereenkomst wordt opgenomen, zodat deze voldoet aan de Wet Minimumloon (lid 4 en 5) of de cao VVT (lid 1 en 2).

Artikel 2. Tarieven persoonsgebonden budget op grond van de Jeugdwet

 • 1.

  De gemeente Doetinchem hanteert ten aanzien van Behandeling, Ondersteuning en persoonlijke verzorging de tarieven als genoemd in onderstaande tabel.

  Jeugdhulp - Behandeling, ondersteuning en persoonlijke verzorging

  Behandeling

  Behandeling individueel

  € 104,40

  Per uur

  Behandeling groep

  € 126,64

  Per dagdeel

  Generalistische GGZ

  € 103,20

  Per uur

  Specialistische GGZ

  € 117,60

  Per uur

  Ondersteuning

  Ondersteuning individueel

  € 63,60

  Per uur

  Ondersteuning groep

  € 57,17

  Per dagdeel

  Logeren

  € 182,18

  Per etmaal

  Persoonlijke verzorging

  Persoonlijke verzorging

  € 73,80

  Per uur

  Voor vormen van jeugdhulp die niet in dit Besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Doetinchem 2024 zijn opgenomen, geldt dat het tarief wordt berekend aan de hand van de offerte van de beoogde organisatie met als maximum de laagste prijs waarvoor vergelijkbare jeugdhulp door de gemeente is ingekocht.

 • 2.

  Indien de cliënt geen mogelijkheid heeft om de locatie van ondersteuning waarvoor pgb is toegekend op eigen kracht en/of met inzet van zijn eigen netwerk te bereiken, dan kan ten behoeve van vervoer door de pgb-organisatie per etmaal een individuele opslag voor vervoer worden toegekend. Een indicatie voor een individuele voorziening op locatie is een voorwaarde om deze opslag te kunnen krijgen. Gemeente Doetinchem hanteert hierbij het volgende vaste tarief:

  Jeugdhulp - vervoer

  Vervoer

  € 21,99

  per etmaal

 • 3.

  Ten aanzien van gezins- en woonvormen gelden de maximum all-in tarieven per etmaal als genoemd in onderstaande tabel.

  Jeugdhulp - Pleegzorg, Gezinshuiszorg, Verblijf groep, Wonen gericht op zelfstandigheid

  Pleegzorg

  Pleegzorg

  € 52,19

  Per etmaal

  Deeltijdpleegzorg

  € 53,40

  Per etmaal

  Gezinshuiszorg

  Gezinshuiszorg

  € 186,58

  Per etmaal

  Verblijf groep

  Verblijf groep

  € 244,80

  Per etmaal

  Wonen gericht op zelfstandigheid

  Wonen gericht op zelfstandigheid

  € 123,13

  Per etmaal

 • 4.

  Ten aanzien van een pgb voor informele hulp hanteert gemeente Doetinchem een tarief van € 18,50 per tijdeenheid. De tijdeenheden gelden zoals bepaald in lid 1, 3 en 4 van dit artikel. Dit bedrag zal in de zorgovereenkomst van de SVB moeten worden vertaald naar een uurloon dat voldoet aan de Wet Minimumloon. De consulent bespreekt met de budgethouder op welke wijze het toegekende budget in de zorgovereenkomst wordt opgenomen, zodat deze voldoet aan de Wet Minimumloon.

Artikel 3. Tarieven vervoer

 • 1.

  De cliënt is een bijdrage verschuldigd in de kosten voor het gebruik van de Algemene vervoersvoorziening Elver. De cliënt betaalt een reizigersbijdrage van € 0,50 per gereden kilometer tot een maximum van 20 kilometer per rit. Als de rit meer dan 20 kilometer is, geldt een bijdrage van 1,00 euro per kilometer.

 • 2.

  Bij het collectief vraagafhankelijk vervoer worden gedifferentieerde tarieven gehanteerd, die afhankelijk zijn van de doelgroep, de af te leggen reisafstand en het tijdstip waarop gereisd wordt. Ten behoeve van het collectief vraagafhankelijk vervoer (cvv) hanteert de gemeente Doetinchem de volgende tarieven voor inwoners met een cvv-indicatie, die men zelf dient te betalen:

  Tarieven 2024 ZOOV op Maat

  Tarief voor reizigers met een Wmo-indicatie

  Opstaptarief

  € 1,21

  Kilometertarief tot 20 km

  € 0,25

  Kilometertarief 20 tot 40 km

  € 2,74

  Minimale ritprijs

  € 1,96

 • 3.

  Voor sociaal en/of recreatief vervoer kan, indien het collectief vraagafhankelijk vervoer als goedkoopst adequate voorziening niet voldoet, voor een andere vervoersoplossing zonder inzet van ZOOV worden gekozen. Indien na onderzoek door Wmo consulent blijkt dat het gebruik van een eigen auto als een passende vervoersoplossing wordt gezien, dan wordt er een tegemoetkoming in de kosten toegekend. Deze tegemoetkoming is gebaseerd op de normen van de Nibud prijzengids voor de variabele kosten van een compacte klasse auto à 24,2 eurocent per kilometer. Hierbij geldt een maximum van 2000 kilometer per jaar en is gebaseerd op de werkelijke vervoersbehoefte.

 • 4.

  Indien de cliënt geen mogelijkheid heeft om de locatie van ondersteuning waarvoor pgb is toegekend op eigen kracht en/of met inzet van zijn eigen netwerk te bereiken kan een tegemoetkoming in de kosten voor vervoer met de eigen auto worden toegekend. Voor wat betreft de kosten per kilometer worden de normen van de Nibud prijzengids voor de variabele kosten van een compacte klasse auto à 24,2 eurocent per kilometer gehanteerd. De tegemoetkoming is gebaseerd op de werkelijke vervoersbehoefte voor het vervoer van de cliënt naar de aanbieder en vice versa.

 • 5.

  In het geval de onder lid 1, 2 en 3 beschreven maatregelen onvoldoende zijn, kan beroep worden gedaan op de regeling compensatieregelingen zorgkosten.

 • 6.

  De minimale vervoersbehoefte voor ZOOV op Maat zoals beschreven in artikel 9.3 sub c van de Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Doetinchem 2022, is berekend op basis van het volgende: de gemiddelde vervoerskosten van mensen in de laagste inkomenscategorie zijn volgens het Nibud € 64 per maand. Op basis van de ov-tarieven van ZOOV Op Maat (inclusief 20% hoog OV tarief) en een gemiddelde ritlengte van 10 kilometer resulteert in ca. 90 ritten per jaar. Per maand komt dit op een minimale vervoersbehoefte van zeven ritten enkele reis per maand voor ZOOV op Maat. Een inwoner die een vervoersvoorziening heeft voor langer dan 1 jaar moet een eigen bijdrage betalen van €60,00 per jaar.

Artikel 4. Maatwerkvoorzieningen

 • 1.

  De hoogte van een pgb voor een autoaanpassing zoals beschreven in artikel 7.2 van de Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Doetinchem 2022 wordt bepaald aan de hand van de door het college goedgekeurde offerte. De auto mag niet ouder zijn dan zes jaar en de tegemoetkoming in de kosten van aanpassing eigen auto wordt slechts eenmaal per vijf jaar verstrekt.

 • 2.

  Een participatievoorziening zoals beschreven in artikel 7.4 van de Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Doetinchem 2022 wordt maximaal eenmaal per drie jaar verstrekt tot een maximaal bedrag van 2500 euro, dit is inclusief onderhoud.

 • 3.

  De gemeente Doetinchem hanteert de volgende afschrijvingstermijnen voor maatwerkvoorzieningen. Dit betreft een niet-limitatieve opsomming:

  Afschrijvingstermijnen maatwerkvoorzieningen

  Vervoersvoorzieningen

  10 jaar

  Aanvullende vervoersvoorzieningen

  7 jaar

  Roerende woonvoorzieningen

  7 jaar

  Trapliften

  10 jaar

  Aard- en nagelvaste woningaanpassingen

  10 jaar

 • 4.

  Indien een maatwerkvoorziening als genoemd in lid 3 een herverstrekking betreft, dan wordt de resterende afschrijvingstermijn gehanteerd.

Artikel 5. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2024.

 • 2.

  Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Doetinchem 2024.

 • 3.

  Met inwerkingtreding van het in lid 1 genoemde besluit vervalt het Besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Doetinchem 2024.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Doetinchem, 19 december 2023,

mr. G.A. Karssenberg

secretaris

mr. M. Boumans MBA MPM

burgemeester

Toelichting op het Gewijzigd besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Doetinchem 2024

All-in tarieven

Het all-in tarief omvat de vergoeding voor zowel directe als indirecte cliëntgebonden tijd. Het all-in tarief omvat alle kosten die gemoeid zijn met de tijd waarin de begeleider/behandelaar in het kader van begeleiding of behandeling contact heeft met de cliënt, met familieleden of andere naasten van de cliënt.

De volgende kostprijselementen zijn verdisconteerd in het all-in tarief:

 • Personele kosten,

 • Directe uren,

 • Indirecte uren,

 • Reistijd,

 • Reiskosten,

 • No show van cliënt,

 • Improductiviteit,

 • Materiaalkosten.

Dit betekent dat losse declaraties voor losse kostprijselementen niet mogelijk zijn. Dit is niet mogelijk omdat deze kostprijselementen al zijn verwerkt in het all-in tarief.

 

Artikel 1 lid 4

De producten voor Wmo Wonen zijn in geval van Zorg in Natura (ZIN) opgebouwd uit woonkosten (wonen, verblijf en voeding), woonzorg en (aanvullende) ondersteuning. Bij pgb worden alleen de daadwerkelijke kosten van de ondersteuning vergoed, dat wil zeggen de woonzorg en de (aanvullende) ondersteuning. De woonkosten betaalt de cliënt zelf.

 

Artikel 1 lid 5 en artikel 2 lid 1

Logeren

Logeren (kortdurend verblijf of respijtzorg) is het logeren in een accommodatie van een Instelling of in een logeergezin met als doel het tijdelijk ontlasten van de mantelzorger en/of de omgeving en/of ter preventie van ontsporing. Indien er ook sprake is van ondersteuning vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) zoals persoonlijke verzorging en verpleging, wordt nauw samengewerkt met partners vanuit deze ondersteuning, zodat deze ondersteuning geleverd blijft worden (werk volgt cliënt).

 

Cliënten hebben een beschermende woonomgeving nodig waarin de fysieke en sociale veiligheid is gewaarborgd en een passend pedagogisch klimaat wordt geboden.

Het product logeren geldt voor de tijd tussen 17:00 uur en 9:00 uur (dit is een richtlijn) en voorziet niet in dag-invulling van de tijd tussen 09:00 en 17:00 uur. Als dag-invulling in die periode niet geregeld is en wel gewenst, moet het product logeren worden aangevuld met een vorm van dagbesteding. Afhankelijk van de zorgvraag van de cliënt en de gestelde doelen kan logeren voor de dag-invulling aangevuld worden met:

 • -

  -dagdelen Wmo ondersteuning (individueel en/of groep) voor cliënten vanaf 18 jaar;

 • -

  dagdelen Jeugdhulp Ondersteuning (individueel en/of groep) voor cliënten onder de 18 jaar.