Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Cranendonck

Mandatenoverzicht Omgevingswet

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCranendonck
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandatenoverzicht Omgevingswet
CiteertitelAanvulling mandaatregister Omgevingswet 2023
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024nieuwe regeling

19-12-2023

gmb-2023-564736

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandatenoverzicht Omgevingswet

 

 • 1.

  De mandaten met betrekking tot het omgevingsrecht (fysieke leefomgeving) conform bijgevoegd overzicht (bijlage 1) aan te vullen gelet op de Omgevingswet;

 • 2.

  De invoeringsdatum van de nieuwe mandaten vast te stellen op de datum van invoering van de Omgevingswet;

Bijlage 1: Aanvulling mandaatregister Omgevingswet 2023

 

Volgnr

Omschrijving bevoegdheid

Gebaseerd op

Bevoegd orgaan wettelijk toegekend aan

Mandaat

Ondermandaat

HR21 profiel

Specifieke mandateringsvoorwaarden

 

Algemeen/procedureel

 

 

 

 

 

 

1

Uitvoeren coördinatieregeling als dit wettelijk is voorgeschreven of de bevoegde bestuursorganen een coördinatiebesluit hebben genomen

Art. 3:23 – 3:27 Awb

B&W

- Gemeente-secretaris / Directeur

- Teammanager

Integraal vergunningverlener

Medewerker beleidsuitvoering II

 

2

De bevoegdheden genoemd in hoofdstuk 7 Omgevingsregeling en § 22.5.2 van het tijdelijk deel van het omgevingsplan (aanvraagvereisten omgevingsvergunning)

Hoofdstuk 7 Or § 22.5.2 van het tijdelijk deel van het omgevingsplan

B&W

- Gemeente-secretaris / Directeur

- Teammanager

Integraal vergunningverlener

Medewerker beleidsuitvoering II

 

3

Het verbinden, wijzigen of intrekken van voorschriften in omgevingsvergunning

Art. 5.34 Ow

Art. 5.39 tot en met art. 5.41 Ow

B&W

- Gemeente-secretaris / Directeur

- Teammanager

Integraal vergunningverlener

Medewerker beleidsuitvoering II

 

4

In de omgevingsvergunning opnemen dat deze enkel geldt voor degene aan wie de omgevingsvergunning is verleend

Art. 5.37 lid 3 Ow

B&W

- Gemeente-secretaris / Directeur

- Teammanager

Integraal vergunningverlener

Medewerker beleidsuitvoering II

 

5

Ontvangstbevestiging aanvraag omgevingsvergunning/wijzigen voorschriften omgevingsvergunning/ intrekking van de omgevingsvergunning

 

Art. 16.54 Ow

B&W

- Gemeente-secretaris / Directeur

- Teammanager

Integraal vergunningverlener en Administratief ondersteuner vergunningen en milieu en Administratief medewerker vergunningen en RO

Medewerker beleidsuitvoering II en medewerker bedrijfsvoering IV en medewerker beleidsuitvoering III

 

6

Verlengen beslistermijn en kennisgeving daarvan cfm art. 12 Bekendmakingswet

(reguliere procedure)

Artikel 16.64 leden 2 en 3 Ow

B&W

- Gemeente-secretaris / Directeur

- Teammanager

Integraal vergunningverlener en Administratief ondersteuner vergunningen en milieu en Administratief medewerker vergunningen en RO

Medewerker beleidsuitvoering II en medewerker bedrijfsvoering IV en medewerker beleidsuitvoering III

 

7

Verlengen beslistermijn (uitgebreide procedure)

Art. 16.66 lid 3 Ow

B&W

- Gemeente-secretaris

- Teammanager

Integraal vergunningverlener en Administratief ondersteuner vergunningen en milieu en Administratief medewerker vergunningen en RO

Medewerker beleidsuitvoering II en medewerker bedrijfsvoering IV en medewerker beleidsuitvoering III

 

8

Besluiten om afd. 3.4 Awb van toepassing te verklaren in de gevallen genoemd in art. 16.65 lid 4 Ow

Art. 16.65 lid 4 Ow

B&W

- Gemeente-secretaris / Directeur

- Teammanager

 

 

 

9

Buiten toepassing laten afd. 3.4 Awb en art. 3.44 Awb

Art. 16.68 onder a en c Ow

B&W

- Gemeente-secretaris / Directeur

- Teammanager

 

 

Het buiten toepassing laten van afd. 3.4 Awb op grond van art. 16.68 onder b Ow (nationale veiligheidsbelangen) blijft een bevoegdheid van het college.

10

Bepalen eerder in werking treden omgevingsvergunning op grond van de omstandigheden genoemd in art. 16:79 lid 5 Ow

Art. 16.79 lid 5 Ow

B&W

- Gemeente-secretaris / Directeur

- Teammanager

Integraal vergunningverlener

Medewerker beleidsuitvoering II

 

11

Toezenden ontwerpbesluiten, afschriften beschikkingen en stukken

Art. 2.2 Ow

Art. 10.22a Ob

B&W

- Gemeente-secretaris / Directeur

- Teammanager

Integraal vergunningverlener en Administratief ondersteuner vergunningen en milieu en Administratief medewerker vergunningen en RO

Medewerker beleidsuitvoering II en medewerker bedrijfsvoering IV en medewerker beleidsuitvoering III

 

12

Herstel bestaande toestand of andere in de omgevingsvergunning beschreven toestand, na verstrijken vergunningtermijn

Art. 5.36 lid 2 Ow

B&W

- Gemeente-secretaris / Directeur

- Teammanager

Integraal vergunningverlener

Medewerker beleidsuitvoering II

 

13

Doorlopen geldigheid voorschrift na verstrijken vergunningstermijn

Art. 5.36 lid 3 Ow

B&W

- Gemeente-secretaris / Directeur

- Teammanager

Integraal vergunningverlener

Medewerker beleidsuitvoering II

 

14

Uitbrengen van advies over een aanvraag omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit en beslissen over instemming met de voorgenomen beslissing op die aanvraag ingeval het college niet zelf bevoegd gezag is.

Art. 4.20 lid 1 onder b Ob

Art. 4.20 lid 2 onder a Ob

B&W

- Gemeente-secretaris / Directeur

- Teammanager

Integraal vergunningverlener

Medewerker beleidsuitvoering II

 

15

Kennisgeving geen omgevingsvergunning nodig

Art. 16.64a Ow

B&W

- Gemeente-secretaris / Directeur

- Teammanager

Integraal vergunningverlener en Administratief ondersteuner vergunningen en milieu en Administratief medewerker vergunningen en RO

Medewerker beleidsuitvoering II en medewerker bedrijfsvoering IV en medewerker beleidsuitvoering III

 

 

Bouwen en slopen

 

 

 

 

 

 

16

Bevoegdheden genoemd in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), onder meer:

Art. 2.2 en 7:30 Bbl:

 • Het ontvangen van meldingen

 • Het stellen van maatwerkvoorschriften

 • Verlenen/weigeren toestemming treffen gelijkwaardige maatregel

Bbl

B&W

- Gemeente-secretaris / Directeur

- Teammanager

- ODZOB

Integraal vergunningverlener en Administratief medewerker vergunningen en RO

Medewerker beleidsuitvoering II en III

 

Art. 2.20 Bbl:

 • Het verzoek om gegevens of bescheiden te verstrekken over specifieke bouwwerkzaamheden en de momenten waarop deze worden uitgevoerd.

Integraal vergunningverlener en Administratief medewerker vergunningen en RO

Medewerker beleidsuitvoering II en III

Art. 7.10 lid 3 Bbl:

 • Het afwijken van de gestelde termijn voor het doen van een sloopmelding

Integraal vergunningverlener en Administratief medewerker vergunningen en RO

Medewerker beleidsuitvoering II en III

Art. 7.5 en 7.14 Bbl

 • Het stellen van maatwerkvoorschriften voor bouw- en sloopwerkzaamheden aan bouwwerken.

Integraal vergunningverlener en toezichthouder

Medewerker beleidsuitvoering II en Medewerker handhaving II

Art. 7.5, 7.17 en 7.38 Bbl

 • Het stellen van maatwerkvoorschriften voor geluidhinder en trillinghinder

Integraal vergunningverlener en toezichthouder

Medewerker beleidsuitvoering II en Medewerker handhaving II

17

Het verlenen van een omgevingsvergunning voor omgevingsplanactiviteit bestaande uit het bouwen van een bouwwerk en het in stand houden en gebruiken van het te bouwen bouwwerk, in overeenstemming met de in het omgevingsplan gestelde regels over bouwen.

Art. 5.1 lid 1 onder a Ow

Art. 22.26 tijdelijk deel omgevingsplan, zoals opgenomen in art. 7.1 IbOw

B&W

- Gemeente-secretaris / Directeur

- Teammanager

 

Integraal vergunningverlener

Medewerker beleidsuitvoering II

 

18

Het verlenen/weigeren van een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit

Art. 5.1 lid 2 onder a Ow

§ 2.3.2 Bbl

 

B&W

- Gemeente-secretaris / Directeur

- Teammanager

Integraal vergunningverlener

Medewerker beleidsuitvoering II

 

19

Het verlenen/weigeren van een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit bestaande uit het slopen van een bouwwerk

Art. 5.1 onder a Ow

Tijdelijk deel omgevingsplan, bedoeld in art. 22.1 lid 1 onder a Ow

B&W

- Gemeente-secretaris / Directeur

- Teammanager

Integraal vergunningverlener

Medewerker beleidsuitvoering II

 

20

Het verlenen/weigeren omgevingsvergunning voor seizoensgebonden bouwwerk en drijvende bouwwerken inclusief termijnstelling

Art. 5.36a Ow

B&W

- Gemeente-secretaris / Directeur

- Teammanager

Integraal vergunningverlener

Medewerker beleidsuitvoering II

 

21

Verbinden van voorschriften aan de omgevingsvergunning voor bouwactiviteit over uitgestelde aanvraagvereisten

Art. 8.3c Bkl

B&W

- Gemeente-secretaris / Directeur

- Teammanager

Integraal vergunningverlener

Medewerker beleidsuitvoering II

 

22

Verlengen van in de omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit gestelde termijn

Art. 10.23 lid 2 Ob

B&W

- Gemeente-secretaris / Directeur

- Teammanager

Integraal vergunningverlener en Administratief medewerker vergunningen en RO en Administratief ondersteuner vergunningen en milieu

Medewerker beleidsuitvoering II en III en medewerker bedrijfsvoering IV

 

 

23

Uitbrengen van een advies over een aanvraag omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit ingeval het college niet zelf bevoegd gezag is

Art. 4.20 lid 1 onder a Ob

B&W

- Gemeente-secretaris / Directeur

- Teammanager

Integraal vergunningverlener

Medewerker beleidsuitvoering II

 

24

Het weigeren van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk (inclusief weigeren ogv de Wet Bibob, ernstige gezondheidsrisico’s, )

Art. 5.31 en 5.32 Ow Afd. 8.3 Bkl

 

B&W

- Gemeente-secretaris / Directeur

- Teammanager

Integraal vergunningverlener

 

Medewerker beleidsuitvoering II

 

 

25

Het verlenen/weigeren van een tijdelijke omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk

Art. 5.36 lid 1 Ow

B&W

- Gemeente-secretaris / Directeur

- Teammanager

Integraal vergunningverlener en Administratief medewerker vergunningen en RO

Medewerker beleidsuitvoering II en III

 

 

26

Coördinatie aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen

Art. 5.7 lid 3 Ow

B&W

- Gemeente-secretaris / Directeur

- Teammanager

Integraal vergunningverlener en regisseur RO

Medewerker beleidsuitvoering II

 

 

27

Het opleggen van de verplichting tot het treffen van voorzieningen aan een gebouw of bouwwerk tot een hoger niveau

Artikel 13 Woningwet

B&W

- Gemeente-secretaris / Directeur

- Teammanager

Integraal vergunningverlener

Medewerker beleidsuitvoering II

 

 

28

Het opleggen van de verplichting tot het treffen van voorzieningen aan een gebouw of bouwwerk om te voldoen aan de eisen van welstand

Artikel 13a Woningwet

B&W

- Gemeente-secretaris / Directeur

- Teammanager

Integraal vergunningverlener

 

Medewerker beleidsuitvoering II

 

 

Milieu

 

 

 

 

 

 

29

 

Verlenen/weigeren van een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit bestaande uit een milieubelastende activiteit

Art. 5.1 lid 1 onder a Ow

§ 22.3.26 tijdelijk deel omgevingsplan, zoals opgenomen in art. 7.1 IbOw

B&W

- Gemeente-secretaris / Directeur

- Teammanager

- ODZOB

Integraal vergunningverlener

Medewerker beleidsuitvoering II

 

 

30

Verlenen/weigeren omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit

Art. 5.1 lid 2 onder b Ow

Hoofdstuk 3 Bal

B&W

- Gemeente-secretaris / Directeur

- Teammanager

- ODZOB

 

 

 

31

Bepalen best beschikbare technieken

Art. 8.10 Bkl

B&W

- Gemeente-secretaris / Directeur

- Teammanager

- ODZOB

 

 

 

32

Uitvoeren beoordelingen en verbinden voorschriften aan omgevingsvergunning voor milieubelastende activiteit

§ 8.5.1 Bkl

§ 8.5.2 Bkl

B&W

- Gemeente-secretaris / Directeur

- Teammanager

- ODZOB

 

 

 

33

Uitbrengen van een advies over een aanvraag omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit en beslissen over instemming met de voorgenomen beslissing ingeval het college niet zelf bevoegd gezag is

Art. 4.20 lid 1 onder b Ob

Art. 4.20 lid 2 onder a Ob

B&W

- Gemeente-secretaris / Directeur

- Teammanager

- ODZOB

 

 

 

34

Beoordelen bij de voorbereiding van een omgevingsvergunning of sprake is van aanzienlijke milieueffecten en een milieueffectenrapportage moet worden gemaakt.

Art. 16.43 lid 2 Ow

B&W

- Gemeente-secretaris / Directeur

- Teammanager

- ODZOB

 

 

 

35

Actualisering milieuvergunning

Art. 5.38 Ow

B&W

- Gemeente-secretaris / Directeur

- Teammanager

- ODZOB

 

 

 

36

Afhandeling van meldingen-kennisgevingen in kader van milieuwetgeving (wel/niet accepteren)

Artt. 2.24, 2.25, 4.3, 4.4, 4.5, 4.7, 16.88 Ow

Bal

B&W

- Gemeente-secretaris / Directeur

- Teammanager

- ODZOB

 

 

 

37

Coördinatie aanvraag omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit en een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit

Art. 5.7 Ow

B&W

- Gemeente-secretaris / Directeur

- Teammanager

- ODZOB

 

 

 

38

Toezending beoordeling milieurapport naar betrokkenen

 

B&W

- Gemeente-secretaris / Directeur

- Teammanager

- ODZOB

Integraal vergunningverlener en

medewerker vergunningen en regisseur RO

Medewerker beleidsuitvoering II en III

 

 

 

Erfgoed

 

 

 

 

 

 

39

Het verlenen/weigeren van een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit met betrekking tot een gemeentelijk monument of voorbeschermd gemeentelijk monument

Art. 5.1 lid 1 onder a Ow

Verordening fysieke leefomgeving/Erfgoedverordening (in samenhang met art. 22.8 Ow en art. 2.1 a Ob)

 

B&W

- Gemeente-secretaris / Directeur

- Teammanager

Integraal vergunningverlener en medewerker erfgoed*

Medewerker beleidsuitvoering II

 

 

40

Het verlenen/weigeren van een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit bestaande uit een sloopactiviteit in een rijksbeschermd of gemeentelijk beschermd stads- of dorpsgezicht

Art. 5.1 onder a Ow

Art. 4.35 lid 2 IwOw

Verordening fysieke leefomgeving/Erfgoedverordening (in samenhang met art. 22.8 Ow en art. 2.1 a Ob)

B&W

- Gemeente-secretaris / Directeur

- Teammanager

Integraal vergunningverlener

Medewerker beleidsuitvoering II

 

41

Verlenen/weigeren van een omgevingsvergunning voor een rijksmonumentactiviteit

Art. 5.1 lid 1 onder b Ow

B&W

- Gemeente-secretaris / Directeur

- Teammanager

Integraal vergunningverlener

Medewerker beleidsuitvoering II

 

42

Uitbrengen van een advies over een aanvraag omgevingsvergunning voor een rijksmonumentenactiviteit met betrekking tot een monument, in het geval het college geen bevoegd gezag is

Art. 4.20 lid 1 onder c Ob

B&W

- Gemeente-secretaris / Directeur

- Teammanager

Medewerker erfgoed*

 

 

 

43

 

Correspondentie ter uitvoering van Erfgoedwet en -verordening/Verordening fysieke leefomgeving

 

B&W

- Gemeente-secretaris / Directeur

- Teammanager

Medewerker erfgoed*

 

 

44

 

Toekennen subsidie voor het onderhoud van een monument

 

B&W

- Gemeente-secretaris / Directeur

- Teammanager

Medewerker erfgoed*

 

 

 

Overig

 

 

 

 

 

 

45

Het verlenen/weigeren van een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit:

-waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het verboden is deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die in strijd is met het omgevingsplan, of

-die in strijd is met het omgevingsplan

(buitenplanse omgevingsplanactiviteit)

Art. 5.1 lid 1 onder a Ow

B&W

- Gemeente-secretaris / Directeur

- Teammanager

Integraal vergunningverlener

Medewerker beleidsuitvoering II

 

46

Verlenen/weigeren omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit bestaande uit het aanleggen, beschadigen, veranderen van een weg.

 

Art. 5.1 lid 1 onder a Ow

Art. (in samenhang met art. 22.8 Ow en art. 2.1a Ob)

B&W

- Gemeente-secretaris / Directeur

- Teammanager

Integraal vergunningverlener

 

 

Medewerker beleidsuitvoering II

 

47

Verlenen/weigeren omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit bestaande uit het maken of veranderen van een uitweg.

 

Art. 5.1 lid 1 onder a Ow

Art.2.12 Apv (in samenhang met art. 22.8 Ow en art. 2.1a Ob)

 

B&W

- Gemeente-secretaris / Directeur

- Teammanager

Integraal vergunningverlener en medewerker verkeer

 

Medewerker beleidsuitvoering II en Medewerker ontwerp & voorbereiding IV

 

48

 

Het verlenen/weigeren van een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit bestaande uit het vellen of doen vellen van houtopstanden.

Art 5.1 lid 1 onder a Ow

art. 4.11 Apv

(in samenhang met art. 22.8 Ow en art. 2.1a Ob)

B&W

- Gemeente-secretaris / Directeur

- Teammanager

Integraal vergunningverlener en medewerker vergunningen

 

 

Medewerker beleidsuitvoering II en III

 

49

Omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit bestaande uit het opslaan van roerende zaken of het toestaan of gedogen van opslag van roerende zaken op of aan de weg.

Art. 5.1 lid 1 onder a Ow

Art. 2:10 Apv

(in samenhang met art. 22.8 Ow en art. 2.1a Ob)

B&W

- Gemeente-secretaris / Directeur

- Teammanager

Integraal vergunningverlener en medewerker vergunningen

 

Medewerker beleidsuitvoering II en III

 

50

Omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit bestaande uit het maken of voeren van handelsreclame op of aan een onroerende zaak

Art. 5.1 lid 1 onder a Ow

Art. 4.15 Apv

(in samenhang met art. 22.8 Ow en art. 2.1a Ob)

B&W

- Gemeente-secretaris / Directeur

- Teammanager

Integraal vergunningverlener

 

Medewerker beleidsuitvoering II

 

51

Omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit bestaande uit het uitvoeren van een werk, niet zijnde een bouwwerk of een werkzaamheid

Art. 5.1 lid 1 onder a Ow

Tijdelijk deel omgevingsplan bedoeld in art. 22.1 lid 1 onder a Ow

B&W

- Gemeente-secretaris / Directeur

- Teammanager

Integraal vergunningverlener

 

Medewerker beleidsuitvoering II en III

 

52

Omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit bestaande uit het buiten de inrichting in werking hebben van toestellen of geluidsapparaten of het verrichten van handelingen die geluidhinder veroorzaken

Art. 5.1 lid 1 onder a Ow

Art. 4.6 Apv

(in samenhang met art. 22.8 Ow en art. 2.1a Ob)

 

B&W

- Gemeente-secretaris / Directeur

- Teammanager

Integraal vergunningverlener

Medewerker beleidsuitvoering II en III

 

53

Omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit bestaande uit het plaatsen of geplaatst houden van kampeermiddelen voor recreatief nachtverblijf

Art. 5.1 lid 1 onder a Ow

Art. 4.18 Apv

(in samenhang met art. 22.8 Ow en art. 2.1a Ob)

B&W

 

- Gemeente-secretaris / Directeur

- Teammanager

Integraal vergunningverlener

Medewerker beleidsuitvoering II en III

 

54

Omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit bestaande uit het parkeren van kampeermiddelen e.a

Art. 5.1 lid 1 onder a Ow

Art. 5.6 Apv

(in samenhang met art. 22.8 Ow en art. 2.1a Ob)

B&W

 

- Gemeente-secretaris / Directeur

- Teammanager

Integraal vergunningverlener

Medewerker beleidsuitvoering II en III

 

55

Omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit bestaande uit het parkeren van grote voertuigen

Art. 5.1 lid 1 onder a Ow

Art. 5.8 Apv

(in samenhang met art. 22.8 Ow en art. 2.1a Ob)

B&W

 

- Gemeente-secretaris / Directeur

- Teammanager

Integraal vergunningverlener

Medewerker beleidsuitvoering II en III

 

56

Omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit bestaande uit het innemen van een standplaats

Art. 5.1 lid 1 onder a Ow

Art. 5.18 Apv

(in samenhang met art. 22.8 Ow en art. 2.1a Ob)

B&W

 

- Gemeente-secretaris / Directeur

- Teammanager

Integraal vergunningverlener

Medewerker beleidsuitvoering II en III

 

57

Beslissingen/handelingen in het kader van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (Wkpb)

Wkpb

B&W

- Gemeente-secretaris / Directeur

- Teammanager

 

 

 

58

Het afhandelen van bouw- en

milieuklachten.

 

B&W

- Gemeente-secretaris / Directeur

- Teammanager

- ODZOB

Integraal vergunningverlener en toezichthouder en handhavingsjurist

 

Medewerker beleidsuitvoering II en Medewerker handhaving II

Milieuklachten worden afgehandeld door de ODZOB

59

Het voeren van omgevingsoverleg voor een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling

Ow

B&W

- Gemeente-secretaris / Directeur

- Teammanager

 

Integraal vergunningverlener en medewerker ruimtelijke ordening*

 

Medewerker beleidsuitvoering II en III en medewerker ontwikkeling III

 

60

Inwinnen (welstands)advies bij adviescommissie omgevingskwaliteit

 

Art. 22.7 en 22.9 Tijdelijk deel omgevingsplan, bedoeld in art. 22.1 aanhef en onder a Ow in samenhang met art. 4.6 IwOw

B&W

- Gemeente-secretaris / Directeur

- Teammanager

Integraal vergunningverlener en medewerker vergunningen en medewerker ruimtelijke ordening* en medewerker erfgoed*

 

Medewerker beleidsuitvoering II en III en medewerker ontwikkeling III

 

61

Ambtshalve verlenen van een omgevingsvergunning ter vervanging van een eerder verleende vergunning (revisievergunning).

Art. 5.43 Ow

B&W

- Gemeente-secretaris / Directeur

- Teammanager

Integraal vergunningverlener

 

Medewerker beleidsuitvoering II

 

62

Het afgeven/weigeren van de schriftelijke verklaring tav meldingen

Art. 5.1 jo. art. 5.18 en 5.26 Ow

B&W

- Gemeente-secretaris / Directeur

- Teammanager

Integraal vergunningverlener en toezichthouder

Medewerker beleidsuitvoering II en Medewerker handhaving II

 

63

Het stellen van maatwerkvoorschriften of verbinden van voorschriften aan een omgevingsvergunning in afwijking van regels in het Bal of het omgevingsplan, als dat bij die regels is bepaald

Art. 4.5 Ow

Art. 2.13 Bal

B&W

- Gemeente-secretaris / Directeur

- Teammanager

Integraal vergunningverlener

 

Medewerker beleidsuitvoering II

 

64

Uitvoering geven aan art 16.12 Ow en indien nodig een termijn opnemen

Art. 16.12 Ow

B&W

- Gemeente-secretaris / Directeur

- Teammanager

Integraal vergunningverlener

Medewerker beleidsuitvoering II

 

65

Het vragen/uitbrengen van adviezen als bedoeld in de art. 16.15 en 16.15a

Art. 16.15 en 16.15a Ow

B&W

- Gemeente-secretaris / Directeur

- Teammanager

Integraal vergunningverlener en medewerker ruimtelijke ordening*

Medewerker beleidsuitvoering II en III en medewerker ontwikkeling III

 

66

Buiten behandeling stellen van een aanvraag o.g.v. 16.10 Ow

Art. 16.10 Ow

B&W

- Gemeente-secretaris / Directeur

- Teammanager

Integraal vergunningverlener en medewerker vergunningen

Medewerker beleidsuitvoering II en III

 

67

Opdrachten voor het uitvoeren van routinematige werkzaamheden zoals controles, vergunningen, geluid- en bodemonderzoek, toetsen van ingediende rapporten tot een bedrag van maximaal

€ 5.000,-.

 

B&W

- Gemeente-secretaris / Directeur

- Teammanager

Integraal vergunningverleneren toezichthouder en handhavingsjurist

Medewerker beleidsuitvoering II en Medewerker handhaving II

 

68

Verlenen van toestemming om een gelijkwaardige maatregel te treffen

Art. 4.7 Ow

B&W

- Gemeente-secretaris / Directeur

- Teammanager

Integraal vergunningverlener

Medewerker beleidsuitvoering II

 

69

Verlenen/weigeren ontheffing parkeerbeleid

 

B&W

- Gemeente-secretaris / Directeur

- Teammanager

Integraal vergunningverlener en medewerker verkeer

Medewerker beleidsuitvoering II en Medewerker ontwerp & voorbereiding IV

 

70

Vaststellen werkprogramma Omgevingsdienst Zuidoost Brabant

 

B&W

- Gemeente-secretaris / Directeur

- Teammanager

 

 

Indien het opdrachtvolume van de verzoektaken boven de € 100.000 komt wordt het werkprogramma ter besluitvorming (en informatie) voorgelegd aan het college.

 

Bodem

 

 

 

 

 

 

71

Opleggen van een gedoogplicht voor het verrichten van onderzoek of voor de uitvoering van nazorgmaatregelen

Art. 10.13a Ow

B&W

- Gemeente-secretaris / Directeur

- Teammanager

- ODZOB

 

 

 

72

Opleggen van een gedoogplicht voor het verrichten van onderzoek of voor de uitvoering van preventieve en herstelmaatregelen

Art. 10.21a Ow

B&W

- Gemeente-secretaris / Directeur

- Teammanager

- ODZOB

 

 

 

73

Opleggen van een verplichting tot het treffen van tijdelijke beschermingsmaatregelen

Art. 19.9c Ow

B&W

- Gemeente-secretaris / Directeur

- Teammanager

- ODZOB

 

 

 

74

Verbinden van een voorschrift aan een omgevingsvergunning

Art. 22.31 Tijdelijk deel omgevingsplan, bedoeld in art. 22.1 aanhef en onder c Ow in samenhang met afdeling 7.1 IwOw (bruidsschat)

 

 

B&W

- Gemeente-secretaris / Directeur

- Teammanager

- ODZOB

Integraal vergunning verlener

Medewerker beleidsuitvoering II

 

 

Kostenverhaal

 

 

 

 

 

 

75

Sluiten exploitatieovereenkomst

Artikel 13.13 Ow

B&W

Burgemeester

- Gemeente-secretaris / Directeur

- Teammanager

 

 

Mandaat ziet enkel op overeenkomsten conform de vastgestelde model exploitatieovereenkomst

76

Overname anterieure overeenkomst

Artikel 13.13 Ow

B&W

Burgemeester

- Gemeente-secretaris / Directeur

- Teammanager

 

 

Het betreft het overschrijven van een gesloten exploitatieovereenkomst op naam van derden (bijvoorbeeld bij verkoop van het project).

77

Vaststellen van een eindafrekening van de kosten van een exploitatieplan dat deel uitmaakt van het tijdelijk omgevingsplan of dat als voorschrift verbonden aan een omgevingsvergunning geldt.

Art.13.14 lid 1 onderdeel e, onder 2° Ow

Art. 4.6 en 4.13 IwOw

 

B&W

 

- Gemeente-secretaris / Directeur

- Teammanager

 

 

 

78

Verbinden van voorschriften inzake het kostenverhaal aan een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit voor zover sprake is van een activiteit die in strijd is met een in het omgevingsplan aan een locatie toegedeelde functie

Art. 13.14 lid 3 onder a Ow

B&W

- Gemeente-secretaris / Directeur

- Teammanager

Integraal vergunningverlener medewerker ruimtelijke ordening en projectleider

 

Medewerker beleidsuitvoering II en III en medewerker ontwikkeling III en Projectleider III

 

79

Het bij beschikking verhalen van de aan de grondexploitatie verbonden kosten

Art. 13.18 Ow

B&W

- Gemeente-secretaris / Directeur

- Teammanager

Integraal vergunningverlener medewerker ruimtelijke ordening en projectleider

 

Medewerker beleidsuitvoering II en III en medewerker ontwikkeling III en Projectleider III

 

80

Verbinden van voorschriften aan een beschikking dat betaling geheel of gedeeltelijk na aanvang van de activiteit plaatsvindt

Art. 13.19 Ow

B&W

- Gemeente-secretaris / Directeur

- Teammanager

Integraal vergunningverlener

Medewerker beleidsuitvoering II

 

 

Toezicht en handhaving

 

 

 

 

 

 

81

Nemen van handhavingsbesluiten (last onder bestuursdwang, last onder dwangsom, bestuurlijke boete incl. preventieve bestuursdwangbesluiten) met inbegrip van de voorbereiding (afd. 4.1.2 Awb) en de overige correspondentie die samenhangt met genoemde besluiten.

 

Bijv. Gemeente- wet, Awb, Hoofdstuk 18 Ow, hoofdstuk 13 Ob, Marktverordening, Wm, APV, Wbb, Bal, Bkl, Bbl, Ob, Huisvestingswet, Erfgoedwet en –verordening, , Drank- en Horecawet, Opiumwet e.v.

B&W

Burgemeester

- Gemeente-secretaris / Directeur

- Teammanager

Handhavingsjurist

Medewerker beleidsuitvoering II

Het ondermandaat geldt enkel voor het afwijzen van een verzoek om handhaving

82

Opnemen in handhavingsbesluit dat herstelsanctie ook geldt voor de rechtsopvolger van de overtreder

Art. 5:7a en 5:33a Awb (nieuw)

B&W

- Gemeente-secretaris / Directeur

- Teammanager

Handhavingsjurist

Medewerker beleidsuitvoering II

 

83

Aanwijzen toezichthouders en uitgeven van een legitimatiebewijs aan de toezichthouder

Art. 18.6 Ow

Art. 5.11 Awb

Art. 5.12 Awb

B&W

Burgemeester

- Gemeente-secretaris / Directeur

- Teammanager

 

 

 

84

(Voornemen) opleggen bestuurlijke boete op grond van § 18.1.4 Ow

§ 18.1.4. Ow

B&W

- Gemeente-secretaris / Directeur

- Teammanager

Handhavingsjurist

Medewerker beleidsuitvoering II

 

85

Stilleggen bouw- of sloopwerkzaamheden

Art.125 Gem.wet

Art. 5.2 Awb

Titel 5.3 Awb

B&W

- Gemeente-secretaris / Directeur

- Teammanager

Handhavingsjurist en Toezichthouder en Boa

Medewerker beleidsuitvoering II en Medewerker handhaving II

Informeren portefeuillehouder (in spoedeisende gevallen zsm achteraf)

86

Opleggen gebruiksstop

Art.125 Gem.wet

Art. 5.2 Awb

Titel 5.3 Awb

B&W

- Gemeente-secretaris / Directeur

- Teammanager

Handhavingsjurist en Toezichthouder en Boa

Medewerker beleidsuitvoering II en Medewerker handhaving II

Informeren portefeuillehouder (in spoedeisende gevallen zsm achteraf)

87

Intrekken begunstigende beschikking bij wijze van sanctie

Art. 18.10 Ow

B&W

- Gemeente-secretaris / Directeur

- Teammanager

 

 

 

 

Geluid

 

 

 

 

 

 

88

Besluit over geluidwerende maatregelen aan gebouwen

Art. 2.43 Ow

Art. 3.52 t/m art 3.53 Bkl

B&W

- Gemeente-secretaris / Directeur

- Teammanager

- ODZOB

Integraal vergunningverlener

Medewerker beleidsuitvoering II

 

89

Wijziging besluit over geluidwerende maatregelen

Art. 3.54 Bkl

B&W

- Gemeente-secretaris / Directeur

- Teammanager

- ODZOB

 

 

Integraal vergunningverlener

Medewerker beleidsuitvoering II

 

 

Bekendmaken/DSO

 

 

 

 

 

 

90

Elektronisch bekendmaken en geconsolideerd bijhouden van omgevingsdocumenten ;

Integraal elektronisch mededelen van ontwerpen van omgevingsdocumenten

Art. 6 Bmw

Art.19 Bmw

Art. 3:11 Awb

B&W

- Gemeente-secretaris / Directeur

- Teammanager

Integraal vergunningverleneren Administratief medewerker vergunningen en RO en

Medewerker ruimtelijke ordening

Medewerker beleidsuitvoering II en III en medewerker ontwikkeling III

 

91

Verstrekken van gegevens (statusinformatie) over omgevingsdocumenten aan het Kadaster

Art. 14.5 aanhef en onder a Ob

B&W

- Gemeente-secretaris / Directeur

- Teammanager

Integraal vergunningverleneren Administratief medewerker vergunningen en RO en

Medewerker ruimtelijke ordening

Medewerker beleidsuitvoering II en III en medewerker ontwikkeling III

 

92

Beschikbaar stellen van informatie voor het elektronisch formulier in het Digitaal Stelsel Omgevingswet

Art. 14.2 lid 3 Ob

B&W

- Gemeente-secretaris / Directeur

- Teammanager

Integraal vergunningverleneren Administratief medewerker vergunningen en RO en

Medewerker ruimtelijke ordening

Medewerker beleidsuitvoering II en III en medewerker ontwikkeling III

 

 

Voorkeursrecht en onteigening

 

 

 

 

 

 

93

Kennisgeving en terinzagelegging voorkeursrechtbeschikking

Art. 16.32 b Ow

B&W

- Gemeente-secretaris / Directeur

- Teammanager

 

 

 

94

Vestigen voorlopig voorkeursrecht (voorkeursrechtbeschikking)

Art. 9.1 lid 2 Ow

B&W

- Gemeente-secretaris / Directeur

- Teammanager

 

 

 

95

Intrekken voorlopig voorkeursrecht

Art. 9.5 lid 1 Ow

B&W

- Gemeente-secretaris / Directeur

- Teammanager

 

 

 

96

Mededeling van intrekking of vervallen voorkeursrecht of van vernietiging voorkeursrechtbeschikking

Art. 9.5 lid 3 Ow

B&W

- Gemeente-secretaris / Directeur

- Teammanager

 

 

 

97

Bevestiging ontvangst uitnodiging tot onderhandeling over vervreemding

Art. 9.12 lid 1 Ow

B&W

- Gemeente-secretaris / Directeur

- Teammanager

 

 

 

98

Besluiten in beginsel bereid te zijn om aangeboden onroerende zaken aan te kopen tegen een nader overeen te komen prijs

 

Art. 9.13 Ow

B&W

- Gemeente-secretaris / Directeur

- Teammanager

 

 

Het niet ingaan op een aanbod is niet gemandateerd. Het college blijft in dezen beslissingsbevoegd.

99

Besluiten de zaak voor te leggen aan de rechtbank voor een prijsadvies

Art. 9.15 Ow

B&W

- Gemeente-secretaris / Directeur

- Teammanager

 

 

 

100

Toelichten belangen gemeente bij gerechtelijke procedure tot overdracht van het goed

Art. 9.18 Ow

B&W

- Gemeente-secretaris / Directeur

- Teammanager

 

 

 

101

Doorhalen voorkeursrecht openbare registers op grond van art. 9.20 lid 3 Ow

Art. 9.20 lid 3 Ow

B&W

- Gemeente-secretaris / Directeur

- Teammanager

 

 

 

102

Inroepen nietigheid van rechtshandelingen in strijd met het voorkeursrecht

Art. 9.22 Ow

Art. 160 lid 1 Gemw.

B&W

- Gemeente-secretaris / Directeur

- Teammanager

 

 

 

103

Betaling schadeloosstelling bij voorkeursrechten

Art. 15.52 Ow

B&W

- Gemeente-secretaris / Directeur

- Teammanager

 

 

 

104

Betaling voorlopige of vastgestelde schadeloosstelling bij onteigening

Art. 15.43 Ow

Art. 15.45 Ow

B&W

- Gemeente-secretaris / Directeur

- Teammanager

 

 

 

105

Bevoegdheden procedure bekrachtiging onteigeningsbeschikking

Afdeling 16.9 Ow

B&W

- Gemeente-secretaris / Directeur

- Teammanager

 

 

 

106

Aanwijzen van een adviseur ex art. 15.9 Ow

Art. 15.9 Ow

B&W

- Gemeente-secretaris / Directeur

- Teammanager

 

 

 

 

Nadeelcompensatie (planschade)

 

 

 

 

 

 

107

Sluiten van een overeenkomst mbt nadeelcompensatie.

Hoofdstuk 15 Ow (afdelingen 15.1 en 15.2)

B&W

Burgemeester

- Gemeente-secretaris / Directeur

- Teammanager

 

 

Het mandaat betreft het aangaan en het ondertekenen van de overeenkomst. Het toekenningsbesluit is niet gemandateerd.

 

Externe mandaten

 

Volgnr

Omschrijving bevoegdheid

Gebaseerd op

Bevoegd bestuursorgaan

Mandaat

Ondermandaat

Specifieke mandateringsvoorwaarden

 

1.

ODZOB

Bevoegdheden tot het nemen van alle besluiten die voortvloeien uit de opdracht aan de omgevingsdienst op grond van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst ZO-Brabant, de dienstverleningsovereenkomst en de bij deze overeenkomst behorende jaarprogramma’s en bijzonder opdrachten.

Omgevingswet en bijbehorende regelingen

B&W

Directeur ODZOB

 

De directeur van de ODZOB heeft de bevoegdheid om schriftelijk ondermandaat te verlenen aan onder hem ressorterende functionarissen.

De verleende ondermandaten moeten worden gemeld bij het college.

 

Medewerker erfgoed*

De functie is niet in ons functieboek opgenomen, de medewerker erfgoed is in dienst op basis van detachering ism Heeze-Leende.

 

Medewerker ruimtelijke ordening*

Dit betreft de regisseur ruimtelijke ordening, beleidsadviseur ruimtelijke ordening, juridisch medewerker ruimtelijke ordening en secretaris regiekamer/intaketafel