Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
De Ronde Venen

Aanwijzing van gevallen waarin participatie door de initiatiefnemer verplicht is

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDe Ronde Venen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzing van gevallen waarin participatie door de initiatiefnemer verplicht is
CiteertitelAanwijzing van gevallen waarin participatie door de initiatiefnemer verplicht is
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024nieuwe regeling

27-01-2022

gmb-2023-564646

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzing van gevallen waarin participatie door de initiatiefnemer verplicht is

De raad van de gemeente De Ronde Venen gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders (raadsvoorstel nr. 00000/00 van 27 januari 2022).

 

gelet op artikel 16.55 lid 7 van de Omgevingswet;

 

Besluit:

Artikel 1 Aanwijzing verplichte participatie

In verband met de maatschappelijke en/of ruimtelijke impact is participatie door de initiatiefnemer verplicht voor alle buitenplanse omgevingsplanactiviteiten waarvoor tevens raadsadvies verplicht is.

Artikel 2 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Artikel 3 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzing van gevallen waarin participatie door de initiatiefnemer verplicht is

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente De Ronde Venen,

d.d. 27 januari 2022.

De raad voornoemd,

de griffier,

de voorzitter,

Toelichting  

Op de aanwijzing van gevallen waarin participatie door de initiatiefnemer verplicht is

 

De vraag of participatie is georganiseerd is een aanvraagvereiste in de Omgevingswet; het is niet verplicht dit met ‘ja’ te beantwoorden

De wet beoogt hiermee de aanvrager bewust te maken van de wenselijkheid van participatie. Omdat het zijn eigen verantwoordelijkheid is, is een algemene verplichting volgens de wet niet op zijn plaats. Daarbij past dat hij zélf de belangen in kaart brengt en laat zien hoe hij hier rekening mee houdt. Daarbij past niet dat de gemeente hem te veel vertelt wat hij moet doen.

Alleen in gevallen met een ruimtelijke of maatschappelijke impact is het organiseren van participatie geen keus maar verplicht

Deze categorieën van gevallen wijst de gemeenteraad van te voren aan. Het zijn ontwikkelingen waarvan op voorhand duidelijk is dat extra informatie nodig is over de betrokken belangen om een zorgvuldig besluit te kunnen nemen. Voor de omgeving biedt dit de zekerheid dat ze betrokken wordt bij de voorbereiding van het plan.

 

Het hanteren van dezelfde lijst voor participatie en raadsadvies is duidelijk voor alle betrokkenen

Bij beide aanwijzingen gaat het om gevallen met een maatschappelijke of ruimtelijke impact die om extra zorgvuldigheid vraagt. Daarom laat de gemeente deze gelijk op lopen.

 

In de overige gevallen stimuleert de gemeente het organiseren van participatie door de initiatiefnemer

Dit doet het college door bij de start van een initiatief in gesprek te gaan over het belang van participatie. Daarbij legt de gemeente uit dat vroegtijdig overleg met de buren (of wijdere omgeving) niet alleen helpt bij het maken van een goed plan, maar ook bij soepele vergunningverlening.

 

De initiatiefnemer krijgt ondersteuning bij het organiseren van participatie

Zowel voor participatie die verplicht is als alle andere gevallen. Daarvoor maakt de gemeente een ‘participatierichtlijn’ met stappen en tips. In ingewikkelde gevallen denkt de gemeente met initiatiefnemers mee en wijst hen op de mogelijkheid om hiervoor externe hulp in te schakelen.

 

In het uiterste geval neemt het college zelf contact op met de omgeving

Dit doet de gemeente alleen als ze onvoldoende inzicht heeft in de belangen van omwonenden om een besluit te kunnen nemen. Dit kan voorkomen als de initiatiefnemer geen participatie wilde organiseren of dit onvoldoende heeft gedaan. Daarmee neemt de initiatiefnemer een risico. Uit de belangen die in kaart gebracht worden kan blijken dat aanpassing van het plan nodig is. Dit kan zelfs leiden tot weigering van de vergunning.