Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heerde

Subsidieregeling Zwembad Heerde

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeerde
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling Zwembad Heerde
CiteertitelSubsidieregeling Zwembad Heerde
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening gemeente Heerde 2020

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024nieuwe regeling

19-12-2023

gmb-2023-564484

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling Zwembad Heerde

Het college van Heerde;

Gelet op artikel 3 Algemene subsidieverordening gemeente Heerde 2020;

 

Besluit vast te stellen de volgende:

Subsidieregeling Zwembad Heerde

Artikel 1 - Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Besluit: Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden.

 • b.

  Verordening: Algemene subsidieverordening gemeente Heerde 2020 (ASV).

 • c.

  Zwembad: Berghuizerbad, gevestigd aan de Revelingseweg 2 in Wapenveld.

Artikel 2 – Subsidiabele activiteiten

Het exploiteren van het zwembad, waarbij gemiddeld minimaal 15 uren per week vrij zwemmen wordt aangeboden.

Artikel 3 – Afwijkende bepalingen indienen aanvraag

De subsidie kan alleen worden aangevraagd door de exploitant van het zwembad.

Artikel 4 – Criteria subsidieberekening

 • a.

  Het subsidiebedrag dat beschikbaar is voor het uitvoeren van de activiteiten genoemd in artikel 2 wordt jaarlijks geïndexeerd overeenkomstig artikel 5 lid 6 ASV, waarbij het jaar 2023 telt als peiljaar voor € 190.110,-.

 • b.

  Indien BTW kan worden verrekend, wordt deze niet gesubsidieerd.

Artikel 5 – Subsidieplafond en verdeelregels

Het college stelt jaarlijks het subsidieplafond vast voor de onder artikel 2 genoemde activiteiten voor het volgende kalenderjaar.

Artikel 6 – Specifieke verplichtingen

De in artikel 2 genoemde activiteit wordt uitgevoerd door vrijwilligers.

Artikel 7 – Termijn indienen aanvraag

In afwijking van artikel 7, lid 1 van de ASV kan een aanvraag worden ingediend na 1 juni, in het geval het subsidieplafond, genoemd in artikel 5 van deze regeling, niet is bereikt met de aanvragen die zijn ingediend voor 1 juni van het kalenderjaar waar de subsidie betrekking op heeft.

Artikel 8 – Verantwoording

 • a.

  In aanvulling op artikel 15 ASV wordt een overzicht van het activiteitenaanbod, inclusief de daarbij behorende openstellingsuren per week, overlegd.

 • b.

  In afwijking van artikel 15, lid 4 ASV wordt een samenstelverklaring, opgesteld door een onafhankelijke accountant, overlegd.

Artikel 9 – Van toepassingverklaring artikel 4:41 lid 2 Awb juncto artikel 11 lid 2 ASV

Artikel 4:41 lid 2 Awb is van toepassing. De door het college vast te stellen vergoeding wordt naar billijkheid vastgesteld.

Artikel 10 – Hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders kunnen van een of meer bepaalde artikelen of artikelleden van deze regeling afwijken als daaraan vasthouden voor een subsidieaanvrager of -ontvanger gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zouden zijn tot de daarmee te dienen belangen.

Artikel 11 – Slotbepalingen

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2024 en kan worden aangehaald als Subsidieregeling Zwembad Heerde.

Heerde,

Het college voornoemd,

, secretaris.

, burgemeester.