Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heerde

Subsidieregeling Vrijwillige dienstverlening Heerde

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeerde
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling Vrijwillige dienstverlening Heerde
CiteertitelSubsidieregeling Vrijwillige dienstverlening Heerde
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening gemeente Heerde 2020

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024nieuwe regeling

19-12-2023

gmb-2023-564483

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling Vrijwillige dienstverlening Heerde

Het college van Heerde;

Gelet op artikel 3 Algemene subsidieverordening gemeente Heerde 2020;

 

Besluit vast te stellen de volgende:

Subsidieregeling Vrijwillige dienstverlening Heerde

Artikel 1 - Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Centraal telefonisch meldpunt: een telefoondienst, bereikbaar op iedere werkdag van 9:00 – 12:00 uur, die binnenkomende vragen om informatie en hulp in het kader van zelf- en samenredzaamheid van inwoners van de gemeente Heerde beantwoordt en doorzet naar de betreffende instanties.

 • b.

  Verordening: Algemene subsidieverordening gemeente Heerde 2020 (ASV).

 • c.

  “Wie het eerst komt, het eerst maalt”: de subsidie wordt verdeeld op grond van volgorde van binnenkomst, waarbij de datum geldt waarop de aanvraag volledig is ingediend.

Artikel 2 – Subsidiabele activiteiten

 • a.

  Het vergoeden van reiskosten voor het rondbrengen van maaltijden door de vrijwilligers ter bevordering van zelf- en samenredzaamheid van inwoners uit de gemeente Heerde.

 • b.

  Het organiseren en uitvoeren van activiteiten of projecten die er op gericht zijn om de samenredzaamheid in de gemeente Heerde te vergroten, meer mensen mee te laten doen en het vrijwilligerswerk in de gemeente Heerde te versterken.

Artikel 3 – Criteria subsidieberekening

 • a.

  Voor de partijen die in artikel 4, lid b worden genoemd stelt het college jaarlijks de subsidiebedragen vast.

 • b.

  De volgende organisaties ontvangen jaarlijks een vast subsidiebedrag:

  • 1.

   Stichting Vrijwillige hulpdienst: € 5.010,- voor vergoeding reiskosten voor het rondbrengen van maaltijden door vrijwilligers en € 1.600,- voor het Centraal telefonisch meldpunt.

  • 2.

   Vrijwilligers Platform: € 200,- voor coördinatie en € 1.800,- voor de organisatie van een algemene vrijwilligersbijeenkomst in de gemeente Heerde.

  • 3.

   Stichting Present: € 1.500,-.

  • 4.

   Stichting Handi-Heerde: € 1.500,-.

  • 5.

   Stichting Gehandicapten Belang Noord-Oost Veluwe: € 4.070,-.

  • 6.

   Vrouwen van Nu: € 150,-.

  • 7.

   Christelijke Plattelandsvrouwen: € 150,-.

  • 8.

   Christenvrouw: € 150,-.

  • 9.

   Burgerparticipatie: € 5.000,-, waarvan Dorpsraad Wapenveld € 1.500,-.

  • 10.

   Alzheimer Nederland, afdeling Oost: € 1.500,-.

 • c.

  Voor incidentele aanvragen worden de beschikbare middelen op basis van rangschikking verdeeld met een maximum van € 2.500,- per subsidieaanvraag volgens het principe “wie het eerst komt, het eerst maalt”.

 • d.

  Bij de rangschikking van de aanvragen genoemd in artikel 3, lid c kennen burgemeester en wethouders punten toe, op basis van de verstrekte informatie in de aanvraag, aan de hand van de volgende aspecten en tot het daarbij vermelde maximum aantal punten:

  • 1.

   Prijs/kwaliteit/bereik verhouding van de activiteiten (60); hieronder wordt verstaan dat er een gepaste verhouding is tussen de gevraagde middelen, de kwaliteit van de activiteiten en de omvang van de deelnemende doelgroep(en).

  • 2.

   Bijdrage aan gemeentelijke beleidsdoelstellingen en criteria zoals hieronder vermeld (40);

   • a.

    Een zo volledig mogelijk bereik van groepen inwoners en beleidsdoelstellingen die door verschillende organisaties/stichtingen/projecten en hun activiteiten bereikt worden.

   • b.

    Activiteiten die bijdragen aan (één van) de volgende criteria:

    • a.

     samenredzaamheid in de gemeente Heerde;

    • b.

     een integrale samenwerking tussen vrijwilligerspartijen, waarbij de focus ligt op ‘elkaar aanvullen’;

    • c.

     het bevorderen en stimuleren van ‘meedoen’ en vrijwillige inzet;

    • d.

     het bevorderen van vrijwillige inzet door jongeren;

    • e.

     een (zo zelfstandig mogelijke) maatschappelijke participatie van kinderen, jongeren en mensen met een beperking;

    • f.

     het bevorderen van maatschappelijk verantwoord ondernemen;

    • g.

     het werven van vrijwilligers;

    • h.

     het trainen of ontwikkelen van vrijwilligers;

    • i.

     het versterken of begeleiden van vrijwilligers;

    • j.

     het in balans hebben of brengen van de draagkracht en draaglast, om overbelasting van mantelzorgers te voorkomen;

    • k.

     het vergroten van de flexibilisering van vrijwillige inzet;

    • l.

     het versterken en/of professionaliseren van het vrijwilligersbeleid van organisaties.

Artikel 4 – Subsidieplafond en verdeelregels

 • a.

  Het college stelt jaarlijks het subsidieplafond vast voor onder artikel 2 genoemde activiteiten voor het volgende kalenderjaar.

 • b.

  Het restant van het subsidieplafond op 1 juni van het kalenderjaar voorafgaand aan het subsidiejaar wordt verdeeld op basis van rangschikking over alle ingekomen aanvragen, die voor 1 juni voorafgaand aan het kalenderjaar, waarvoor de subsidie beschikbaar is, zijn ingediend.

 • c.

  Op aanvragen die na 1 juni voorafgaand aan het kalenderjaar worden ingediend, wordt het restant van het subsidieplafond genoemd in artikel 4, lid a verdeeld volgens het principe “wie het eerst komt, het eerst maalt”.

Artikel 5 – Specifieke verplichtingen

 • a.

  De in artikel 2 genoemde activiteiten worden uitgevoerd door vrijwilligers.

 • b.

  De onder artikel 4, lid b, sub 2 genoemde vrijwilligersbijeenkomst wordt afgestemd met de vrijwilligerscoördinator in dienst van de gemeente Heerde.

 • c.

  De activiteiten vinden plaats in de gemeente Heerde.

Artikel 6 – Termijn indienen aanvraag

In afwijking van artikel 7, lid 1 van de ASV kan een aanvraag worden ingediend na 1 juni, in het geval het subsidieplafond, genoemd in artikel 4, lid a van deze regeling, niet is bereikt met de aanvragen die zijn ingediend voor 1 juni van het kalenderjaar waar de subsidie betrekking op heeft.

Artikel 7 – Van toepassingverklaring artikel 4:41 lid 2 Awb juncto artikel 11 lid 2 ASV

Artikel 4:41 lid 2 Awb is van toepassing. De door het college vast te stellen vergoeding wordt naar billijkheid vastgesteld.

Artikel 8 – Hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders kunnen van een of meer bepaalde artikelen of artikelleden van deze regeling afwijken als daaraan vasthouden voor een subsidieaanvrager of -ontvanger gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zouden zijn tot de daarmee te dienen belangen.

Artikel 9 – Slotbepalingen

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2024 en kan worden aangehaald als Subsidieregeling Vrijwillige dienstverlening Heerde.

Heerde,

Het college voornoemd,

, secretaris.

, burgemeester.