Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heerde

Subsidieregeling Voorlichting jeugd Heerde

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeerde
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling Voorlichting jeugd Heerde
CiteertitelSubsidieregeling Voorlichting jeugd Heerde
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening gemeente Heerde 2020

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024nieuwe regeling

19-12-2023

gmb-2023-564481

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling Voorlichting jeugd Heerde

Het college van Heerde;

Gelet op artikel 3 Algemene subsidieverordening gemeente Heerde 2020;

 

Besluit vast te stellen de volgende:

Subsidieregeling Voorlichting jeugd Heerde

Artikel 1 - Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Jeugdigen: kinderen tussen de 4 en 18 jaar.

 • b.

  Jeugdcriminaliteit: strafbaar gedrag van jongeren tot en met 24 jaar, zoals geweld plegen, stelen, overvallen, bedreigen en mishandelen.

 • c.

  Ongewenst gedrag: gedrag op fysiek, emotioneel, seksueel of financieel gebied dat zich uit in agressie, overlast, sexting, (online) pesten, (cyber)criminaliteit of schoolverzuim.

 • d.

  Scholen: basisscholen en voortgezet onderwijs gevestigd in de gemeente Heerde.

 • e.

  Verordening: Algemene subsidieverordening gemeente Heerde 2020 (ASV).

 • f.

  “Wie het eerst komt, het eerst maalt”: de subsidie wordt verdeeld op grond van volgorde van binnenkomst, waarbij de datum geldt waarop de aanvraag volledig is ingediend.

Artikel 2 – Subsidiabele activiteiten

Het voorbereiden en het uitvoeren van voorlichtingslessen op scholen voor jeugdigen en ouders/verzorgers om ongewenst gedrag en jeugdcriminaliteit bij jeugdigen te voorkomen.

Artikel 3 – Afwijkende bepalingen indienen aanvraag

 • a.

  De subsidie voor het uitvoeren van de activiteiten genoemd in artikel 2 kan alleen worden aangevraagd door een stichting, waarbij uit de statuten blijkt dat deze zich specifiek richt op het uitvoeren van voorlichtingslessen voor jeugdigen om ongewenst gedrag en jeugdcriminaliteit te voorkomen.

 • b.

  De aanvrager valt onder ministeriële verantwoordelijkheid van Justitie en Veiligheid.

Artikel 4 – Criteria subsidieberekening

 • a.

  De subsidie voor de activiteiten genoemd in artikel 2 wordt berekend op basis van het aantal af te nemen voorlichtingslessen door scholen op basis van het werkplan, genoemd in artikel 6, lid a, in het schooljaar startend in het jaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.

 • b.

  Per les wordt een met de aanvrager overeengekomen tarief toegekend. Voor 2024 geldt een tarief van € 276,- euro per les.

 • c.

  Indien BTW kan worden verrekend, wordt deze niet gesubsidieerd.

Artikel 5 – Subsidieplafond en verdeelregels

 • a.

  Het college stelt jaarlijks het subsidieplafond vast voor de onder artikel 2 genoemde activiteiten voor het volgende kalenderjaar.

 • b.

  Op aanvragen die na 1 juni voorafgaand aan het kalenderjaar worden ingediend, wordt het restant van het subsidieplafond genoemd in artikel 5, lid a verdeeld volgens het principe “wie het eerst komt, het eerst maalt”.

Artikel 6 – Specifieke verplichtingen

 • a.

  De subsidieontvanger werkt mee aan de totstandkoming van een overeenkomst in de vorm van werkplan ter uitvoering van de beschikking tot subsidieverlening.

 • b.

  De activiteiten vinden plaats in de gemeente Heerde.

Artikel 7 – Termijn indienen aanvraag

In afwijking van artikel 7, lid 1 van de ASV kan een aanvraag worden ingediend na 1 juni, in het geval het subsidieplafond, genoemd in artikel 5, lid a van deze regeling, niet is bereikt met de aanvragen die zijn ingediend voor 1 juni van het kalenderjaar waar de subsidie betrekking op heeft.

Artikel 8 – Verantwoording

In afwijking van artikel 14 ASV dient de aanvrager voor de vaststelling van de subsidie een overzicht aan te leveren met hierop het aantal uitgevoerde lessen. De subsidie wordt lager vastgesteld wanneer het aantal in het werkplan afgesproken lessen, niet is uitgevoerd. De verlaging wordt berekend op basis van het bedrag dat hierin per les is opgenomen.

Artikel 9 – Van toepassingverklaring artikel 4:41 lid 2 Awb juncto artikel 11 lid 2 ASV

Artikel 4:41 lid 2 Awb is van toepassing. De door het college vast te stellen vergoeding wordt naar billijkheid vastgesteld.

Artikel 10 – Hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders kunnen van een of meer bepaalde artikelen of artikelleden van deze regeling afwijken als daaraan vasthouden voor een subsidieaanvrager of -ontvanger gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zouden zijn tot de daarmee te dienen belangen.

Artikel 11 – Slotbepalingen

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2024 en kan worden aangehaald als Subsidieregeling Voorlichting jeugd Heerde.

Heerde,

Het college voornoemd,

, secretaris.

, burgemeester.