Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heerde

Subsidieregeling Verkeer en Vervoer Heerde

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeerde
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling Verkeer en Vervoer Heerde
CiteertitelSubsidieregeling Verkeer en Vervoer Heerde
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening gemeente Heerde 2020

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024nieuwe regeling

19-12-2023

gmb-2023-564480

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling Verkeer en Vervoer Heerde

Het college van Heerde;

Gelet op artikel 3 Algemene subsidieverordening gemeente Heerde 2020;

 

Besluit vast te stellen de volgende:

Subsidieregeling Verkeer en Vervoer Heerde

Artikel 1 - Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Buurtbus: buurtbus die rijdt van Vorchten via Veessen en Heerde naar Wezep en vice versa.

 • b.

  Verordening: Algemene subsidieverordening gemeente Heerde 2020 (ASV).

 • c.

  “Wie het eerst komt, het eerst maalt”: de subsidie wordt verdeeld op grond van volgorde van binnenkomst, waarbij de datum geldt waarop de aanvraag volledig is ingediend.

Artikel 2 – Subsidiabele activiteiten

 • a.

  Het continueren van de buurtbus.

 • b.

  Het uitvoeren van educatieve campagnes, trainingen en activiteiten ter bevordering van de verkeersveiligheid in de gemeente Heerde.

Artikel 3 – Afwijkende bepalingen indienen aanvraag

 • a.

  De in artikel 2, lid a genoemde activiteit wordt uitgevoerd door de provincie hiertoe aangewezen organisatie.

 • b.

  De activiteiten genoemd onder artikel 2, lid b worden uitgevoerd door de Heerder afdeling van Veilig Verkeer Nederland.

Artikel 4 – Criteria subsidieberekening

 • a.

  De subsidie voor de activiteit genoemd in artikel 2, lid a is een vast bedrag op basis van het vastgestelde subsidieplafond en de in artikel 5, lid b genoemde verdeelregels.

 • b.

  De subsidie voor de activiteit genoemd in artikel 2, lid b is een vast bedrag op basis van het vastgestelde subsidieplafond en de in artikel 5, lid b genoemde verdeelregels.

 • c.

  Indien BTW kan worden verrekend, wordt deze niet gesubsidieerd.

Artikel 5 – Subsidieplafond en verdeelregels

 • a.

  Het college stelt jaarlijks het subsidieplafond vast voor de onder artikel 2 genoemde activiteiten voor het volgende kalenderjaar.

 • b.

  Het subsidieplafond wordt als volgt verdeeld:

  • 1.

   € 780,- wordt toegekend aan de door de provincie aangewezen organisatie voor de Buurtbus.

  • 2.

   € 4.880,- wordt toegekend aan de Heerder afdeling van Veilig Verkeer Nederland.

 • c.

  Op aanvragen die na 1 juni voorafgaand aan het kalenderjaar worden ingediend, wordt het restant van het subsidieplafond genoemd in artikel 5, lid a verdeeld volgens het principe “wie het eerst komt, het eerst maalt”.

Artikel 6 – Specifieke verplichtingen

 • a.

  De in artikel 2, lid a genoemde activiteiten worden uitgevoerd door vrijwillige chauffeurs.

 • b.

  De activiteiten genoemd onder artikel 2, lid b vinden plaats in de gemeente Heerde.

Artikel 7 – Termijn indienen aanvraag

In afwijking van artikel 7, lid 1 van de ASV kan een aanvraag worden ingediend na 1 juni, in het geval het subsidieplafond, genoemd in artikel 5, lid a van deze regeling, niet is bereikt met de aanvragen die zijn ingediend voor 1 juni van het kalenderjaar waar de subsidie betrekking op heeft.

Artikel 8 – Van toepassingverklaring artikel 4:41 lid 2 Awb juncto artikel 11 lid 2 ASV

Artikel 4:41 lid 2 Awb is van toepassing. De door het college vast te stellen vergoeding wordt naar billijkheid vastgesteld.

Artikel 9 – Hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders kunnen van een of meer bepaalde artikelen of artikelleden van deze regeling afwijken als daaraan vasthouden voor een subsidieaanvrager of -ontvanger gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zouden zijn tot de daarmee te dienen belangen.

Artikel 10 – Slotbepalingen

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2024 en kan worden aangehaald als Subsidieregeling Verkeer en Vervoer Heerde.

Heerde,

Het college voornoemd,

, secretaris.

, burgemeester.