Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heerde

Subsidieregeling Sportverenigingen Heerde

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeerde
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling Sportverenigingen Heerde
CiteertitelSubsidieregeling Sportverenigingen Heerde
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening gemeente Heerde 2020

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024nieuwe regeling

19-12-2023

gmb-2023-564478

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling Sportverenigingen Heerde

Het college van Heerde;

Gelet op artikel 3 Algemene subsidieverordening gemeente Heerde 2020;

 

Besluit vast te stellen de volgende:

Subsidieregeling Sportverenigingen Heerde

Artikel 1 - Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Jeugdlid: lid tot en met 17 jaar, woonachtig in de gemeente Heerde.

 • b.

  Verordening: Algemene subsidieverordening gemeente Heerde 2020 (ASV).

 • c.

  “Wie het eerst komt, het eerst maalt”: de subsidie wordt verdeeld op grond van volgorde van binnenkomst, waarbij de datum geldt waarop de aanvraag volledig is ingediend.

Artikel 2 – Subsidiabele activiteiten

Het uitvoeren van structurele sportactiviteiten voor jeugdleden, al dan niet in groepsverband.

Artikel 3 – Afwijkende bepalingen indienen aanvraag

De aanvraag om subsidie voor het uitvoeren van de activiteiten genoemd in artikel 2 kan alleen worden ingediend door sportverenigingen die gevestigd zijn in de gemeente Heerde.

Artikel 4 – Criteria subsidieberekening

 • a.

  De subsidie voor de activiteiten genoemd in artikel 2 wordt berekend op basis van het aantal jeugdleden op 1 januari voorafgaand aan het kalenderjaar, waarvoor de subsidie beschikbaar is.

 • b.

  Per jeugdlid is er € 25,- beschikbaar.

Artikel 5 – Subsidieplafond en verdeelregels

 • a.

  Het college stelt jaarlijks het subsidieplafond vast voor de onder artikel 2 genoemde activiteiten voor het volgende kalenderjaar.

 • b.

  Indien blijkt dat door het totale aantal jeugdleden het subsidieplafond voor de activiteiten genoemd in artikel 2 wordt overschreden, dan wordt het bedrag per lid evenredig naar beneden gesteld.

 • c.

  Op aanvragen die na 1 juni voorafgaand aan het kalenderjaar worden ingediend, wordt het restant van het subsidieplafond genoemd in artikel 5, lid a verdeeld volgens het principe “wie het eerst komt, het eerst maalt”.

Artikel 6 – Specifieke verplichtingen

 • a.

  De in artikel 2 genoemde activiteiten worden uitgevoerd door vrijwilligers.

 • b.

  De activiteiten vinden plaats in de gemeente Heerde.

Artikel 7 – Termijn indienen aanvraag

In afwijking van artikel 7, lid 1 van de ASV kan een aanvraag worden ingediend na 1 juni, in het geval het subsidieplafond, genoemd in artikel 5, lid a van deze regeling, niet is bereikt met de aanvragen die zijn ingediend voor 1 juni van het kalenderjaar waar de subsidie betrekking op heeft.

Artikel 8 – Van toepassingverklaring artikel 4:41 lid 2 Awb juncto artikel 11 lid 2 ASV

Artikel 4:41 lid 2 Awb is van toepassing. De door het college vast te stellen vergoeding wordt naar billijkheid vastgesteld.

Artikel 9 – Hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders kunnen van een of meer bepaalde artikelen of artikelleden van deze regeling afwijken als daaraan vasthouden voor een subsidieaanvrager of -ontvanger gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zouden zijn tot de daarmee te dienen belangen.

Artikel 10 – Slotbepalingen

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2024 en kan worden aangehaald als Subsidieregeling Sportverenigingen Heerde.

Heerde,

Het college voornoemd,

, secretaris.

, burgemeester.