Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heerde

Subsidieregeling Podiumkunsten Heerde

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeerde
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling Podiumkunsten Heerde
CiteertitelSubsidieregeling Podiumkunsten Heerde
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening gemeente Heerde 2020

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024nieuwe regeling

19-12-2023

gmb-2023-564475

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling Podiumkunsten Heerde

Het college van Heerde;

Gelet op artikel 3 Algemene subsidieverordening gemeente Heerde 2020;

 

Besluit vast te stellen de volgende:

Subsidieregeling Podiumkunsten Heerde

Artikel 1 - Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Podium: organisatie die beheerder is van een gebouw met één of meer theater- of concertzalen.

 • b.

  Podiumkunstenaanbod: vormen van kunst, waaronder muziek, (muziek)theater, opera en dans, uitgevoerd in de theaterzaal van de Heerd in aanwezigheid van publiek.

 • c.

  Uitvoering: het vertonen en/of laten horen van een bepaald werk, optreden, voorstelling, opvoering of presentatie binnen het podiumkunstenaanbod.

 • d.

  Verordening: Algemene subsidieverordening gemeente Heerde 2020 (ASV).

 • e.

  “Wie het eerst komt, het eerst maalt”: de subsidie wordt verdeeld op grond van volgorde van binnenkomst, waarbij de datum geldt waarop de aanvraag volledig is ingediend.

Artikel 2 – Subsidiabele activiteiten

Het organiseren van het podiumkunstenaanbod in de theaterzaal in de Heerd in Heerde.

Artikel 3 – Afwijkende bepalingen indienen aanvraag

De subsidie kan alleen worden aangevraagd door rechtspersonen die artistiek en financieel eindverantwoordelijk zijn voor de programmering van het podiumkunstenaanbod in de Heerd.

Artikel 4 – Criteria subsidieberekening

 • a.

  De subsidie wordt verstrekt voor het volledige bedrag tot het subsidieplafond als aanvrager alle onderdelen van de aan te bieden activiteiten onder artikel 2 daadwerkelijk aanbiedt.

 • b.

  Indien BTW kan worden verrekend, wordt deze niet gesubsidieerd.

Artikel 5 – Subsidieplafond en verdeelregels

 • a.

  Het college stelt jaarlijks het subsidieplafond vast voor de onder artikel 2 genoemde activiteiten voor het volgende kalenderjaar.

 • b.

  Op aanvragen die na 1 juni voorafgaand aan het kalenderjaar worden ingediend, wordt het restant van het subsidieplafond genoemd in artikel 5, lid a verdeeld volgens het principe “wie het eerst komt, het eerst maalt”.

Artikel 6 – Specifieke verplichtingen

Er worden per kalenderjaar minimaal 12 uitvoeringen geprogrammeerd en uitgevoerd, waarvan minimaal 1 voor de jeugd tot en met 17 jaar.

Artikel 7 – Termijn indienen aanvraag

In afwijking van artikel 7, lid 1 van de ASV kan een aanvraag worden ingediend na 1 juni, in het geval het subsidieplafond, genoemd in artikel 5, lid a van deze regeling niet is bereikt met de aanvragen die zijn ingediend voor 1 juni van het kalenderjaar waar de subsidie betrekking op heeft.

Artikel 8 – Van toepassingverklaring artikel 4:41 lid 2 Awb juncto artikel 11 lid 2 ASV

Artikel 4:41 lid 2 Awb is van toepassing. De door het college vast te stellen vergoeding wordt naar billijkheid vastgesteld.

Artikel 9 – Hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders kunnen van een of meer bepaalde artikelen of artikelleden van deze regeling afwijken als daaraan vasthouden voor een subsidieaanvrager of -ontvanger gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zouden zijn tot de daarmee te dienen belangen.

Artikel 10 – Slotbepalingen

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2024 en kan worden aangehaald als Subsidieregeling Podiumkunsten Heerde.

Heerde,

Het college voornoemd,

, secretaris.

, burgemeester.