Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heerde

Subsidieregeling Ondernemersfonds Heerde 2024-2026

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeerde
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling Ondernemersfonds Heerde 2024-2026
CiteertitelSubsidieregeling Ondernemersfonds Heerde 2024-2026
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening gemeente Heerde 2020

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024nieuwe regeling

19-12-2023

gmb-2023-564471

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling Ondernemersfonds Heerde 2024-2026

Het college van Heerde;

Gelet op artikel 3 Algemene subsidieverordening gemeente Heerde 2020;

 

Besluit vast te stellen de volgende:

Subsidieregeling Ondernemersfonds Heerde 2024-2026

Artikel 1 - Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Ondernemersfonds: het in de gemeente Heerde opgerichte en statutair gevestigde fonds ten behoeve van gebruikers en/of eigenaren die onroerendezaakbelasting betalen voor een niet-woning in de gemeente Heerde conform de wettelijke regels.

 • b.

  Verordening: Algemene subsidieverordening gemeente Heerde 2020 (ASV).

Artikel 2 – Subsidiabele activiteiten

Het beheren van het ondernemersfonds en subsidiëren van initiatieven die de beleidsdoelstellingen van dit fonds ondersteunen.

Artikel 3 – Afwijkende bepalingen indienen aanvraag

De aanvraag kan alleen worden ingediend door het bestuur van het Ondernemersfonds.

Artikel 4 – Criteria subsidieberekening

 • a.

  De subsidie wordt jaarlijks geïndexeerd op grond van de door de gemeente voor haar begroting gehanteerde prijsindex, waarbij het jaar 2023 als basis geldt voor een bedrag van € 163.125,73.

 • b.

  De subsidie over 2023 is bepaald op het gemiddelde van de meeropbrengst van de OZB ten gevolge van de verhoging van het OZB-tarief niet-woningen eigendom/gebruik over de jaren 2019, 2020 en 2021.

Artikel 5 – Subsidieplafond en verdeelregels

Het college stelt jaarlijks het subsidieplafond vast voor de onder artikel 2 genoemde activiteiten voor het volgende kalenderjaar.

Artikel 6 – Specifieke verplichtingen

 • a.

  De in artikel 2 genoemde activiteit wordt uitgevoerd door vrijwilligers.

 • b.

  De activiteiten genoemd in artikel 2 vinden plaats in de gemeente Heerde.

 • c.

  De subsidieontvanger werkt mee aan de totstandkoming van een overeenkomst ter uitvoering van de beschikking tot subsidieverlening als bedoeld in artikel 4:33, lid a van de Awb.

 • d.

  Het Ondernemersfonds voorziet via een te treffen regeling in teruggave van de ten behoeve van het ondernemersfonds via de OZB geheven middelen van de agrarische ondernemers.

 • e.

  De werkwijze van de in artikel 6, lid d genoemde regeling wordt bekendgemaakt aan de desbetreffende ondernemers via de website van het Ondernemersfonds.

Artikel 7 – Termijn indienen aanvraag

In afwijking van artikel 7, lid 1 van de ASV kan een aanvraag worden ingediend na 1 juni, in het geval het subsidieplafond, genoemd in artikel 5 van deze regeling, niet is bereikt met de aanvragen die zijn ingediend voor 1 juni van het kalenderjaar waar de subsidie betrekking op heeft.

Artikel 8 – Verantwoording

 • a.

  In de onder artikel 6, lid c genoemde overeenkomst wordt geregeld wat subsidieontvanger in moet dienen ter verantwoording van de subsidie genoemd in artikel 4.

 • b.

  In afwijking van artikel 15 lid 4 ASV wordt een samenstelverklaring, geaccordeerd door een onafhankelijke accountant, overlegd.

Artikel 9 – Vermogensontwikkeling

 • a.

  In aanvulling op artikel 11 ASV kan aanvrager een vermogenspositie opbouwen in de vorm van een doelreserve om meerjarige afspraken te kunnen faciliteren.

 • b.

  De aanvrager kan tot maximaal 75% van het gesubsidieerde jaarbedrag meenemen naar het volgende boekjaar.

 • c.

  De vermogensontwikkeling moet tot uiting komen in de balans.

Artikel 10 – Van toepassingverklaring artikel 4:41 lid 2 Awb juncto artikel 11 lid 2 ASV

Artikel 4:41 lid 2 Awb is van toepassing. De door het college vast te stellen vergoeding wordt naar billijkheid vastgesteld.

Artikel 11 – Hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders kunnen van een of meer bepaalde artikelen of artikelleden van deze regeling afwijken als daaraan vasthouden voor een subsidieaanvrager of -ontvanger gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zouden zijn tot de daarmee te dienen belangen.

Artikel 12 – Slotbepalingen

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2024 en eindigt op 31 december 2026. Deze regeling kan worden aangehaald als Subsidieregeling Ondernemersfonds Heerde 2024-2026.

Heerde,

Het college voornoemd,

, secretaris.

, burgemeester.