Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heerde

Subsidieregeling Muziekkoepel Heerde

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeerde
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling Muziekkoepel Heerde
CiteertitelSubsidieregeling Muziekkoepel Heerde
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening gemeente Heerde 2020

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024nieuwe regeling

19-12-2023

gmb-2023-564470

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling Muziekkoepel Heerde

Het college van Heerde;

Gelet op artikel 3 Algemene subsidieverordening gemeente Heerde 2020;

 

Besluit vast te stellen de volgende:

Subsidieregeling Muziekkoepel Heerde

Artikel 1 - Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a.

    Muziekkoepel: muziekkoepel De Notenkraker, gevestigd aan de Kerkstraat in Veessen.

  • b.

    Verordening: Algemene subsidieverordening gemeente Heerde 2020 (ASV).

Artikel 2 – Subsidiabele activiteiten

Het onderhouden van de muziekkoepel.

Artikel 3 – Afwijkende bepalingen indienen aanvraag

De subsidie kan alleen worden aangevraagd door de vereniging die het onderhoud van de muziekkoepel op zich heeft genomen in overleg met Gemeente Heerde.

Artikel 4 – Criteria subsidieberekening

Indien BTW kan worden verrekend, wordt deze niet gesubsidieerd.

Artikel 5 – Subsidieplafond en verdeelregels

Het college stelt jaarlijks het subsidieplafond vast voor de onder artikel 2 genoemde activiteiten voor het volgende kalenderjaar.

Artikel 6 – Specifieke verplichtingen

De in artikel 2 genoemde activiteit wordt uitgevoerd door vrijwilligers.

Artikel 7 – Termijn indienen aanvraag

In afwijking van artikel 7, lid 1 van de ASV kan een aanvraag worden ingediend na 1 juni, in het geval het subsidieplafond, genoemd in artikel 5 van deze regeling, niet is bereikt met de aanvragen die zijn ingediend voor 1 juni van het kalenderjaar waar de subsidie betrekking op heeft.

Artikel 8 – Van toepassingverklaring artikel 4:41 lid 2 Awb juncto artikel 11 lid 2 ASV

Artikel 4:41 lid 2 Awb is van toepassing. De door het college vast te stellen vergoeding wordt naar billijkheid vastgesteld.

Artikel 9 – Hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders kunnen van een of meer bepaalde artikelen of artikelleden van deze regeling afwijken als daaraan vasthouden voor een subsidieaanvrager of -ontvanger gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zouden zijn tot de daarmee te dienen belangen.

Artikel 10 – Slotbepalingen

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2024 en kan worden aangehaald als Subsidieregeling Muziekkoepel Heerde.

Heerde,

Het college voornoemd,

, secretaris.

, burgemeester.