Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Amsterdam

Mandaatbesluit woningcorporaties en Het Vierde Huis gemeente Amsterdam

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAmsterdam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatbesluit woningcorporaties en Het Vierde Huis gemeente Amsterdam
CiteertitelMandaatbesluit woningcorporaties en Het Vierde Huis gemeente Amsterdam
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpmandaten

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Mandaatbesluit directeur RVE Wonen.

Deze regeling vervangt het Mandaatbesluit woningcorporaties Amsterdam.

Deze regeling vervangt het Mandaatbesluit woningcorporaties gemeente Amsterdam.

Deze regeling vervangt het Mandaatbesluit Het Vierde Huis gemeente Amsterdam.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 160, eerste lid, van de Gemeentewet
 3. Algemeen mandaatbesluit Amsterdam
 4. Huisvestingswet 2014
 5. Huisvestingsverordening Amsterdam 2024
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024nieuwe regeling

19-12-2023

gmb-2023-564468

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit woningcorporaties en Het Vierde Huis gemeente Amsterdam

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam,

 

gelet op artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 160, eerste lid, aanhef en onder a, van de Gemeentewet, het Algemeen mandaatbesluit Amsterdam, de Huisvestingswet 2014 en de Huisvestingsverordening Amsterdam 2024,

 

overwegende dat het vanwege de intrekking van de Huisvestingsverordening Amsterdam 2020 en de vaststelling van de Huisvestingsverordening Amsterdam 2024 noodzakelijk is om het Mandaatbesluit woningcorporaties Amsterdam, het Mandaatbesluit woningcorporaties gemeente Amsterdam en het Mandaatbesluit Het Vierde Huis gemeente Amsterdam opnieuw vast te stellen en het vanwege de overzichtelijkheid wenselijk is deze mandaatbesluiten samen te voegen;

 

besluit de volgende regeling vast te stellen:

 

Mandaatbesluit woningcorporaties en Het Vierde Huis gemeente Amsterdam

Artikel 1 Mandatering woningcorporaties

 • 1.

  De aan het college van burgemeester en wethouders toekomende bevoegdheid om te beslissen op aanvragen voor een huisvestingsvergunning voor woonruimte als bedoeld in artikel 2.1.2 en voor standplaatsen als bedoeld in artikel 2.7.2 van de Huisvestingsverordening Amsterdam 2024, alsmede het intrekken van een dergelijke vergunning, wordt gemandateerd aan de directeur-bestuurders van woningcorporaties, bedoeld in artikel 19, eerste lid, van de Woningwet, die lid zijn van de Amsterdamse Federatie van woningcorporaties.

 • 2.

  Het afgeven van een urgentieverklaring vanwege sloop, onderhoud of herstel van woonruimten als bedoeld in artikel 2.10.8, eerste lid, onderdeel c, wordt gemandateerd aan de directeur-bestuurders van in het eerste lid bedoelde woningcorporaties mits en zolang daarvoor een peildatumbesluit is afgegeven door burgemeester en wethouders.

 • 3.

  De aan het college van burgemeester en wethouders toekomende bevoegdheid om te beslissen tot intrekking van zoekpunten, situatiepunten, situatiepunten voor jongeren of startpunten als bedoeld in de artikelen 2.4.8, 2.5.3, 2.6.1 en 2.7.1 van de Huisvestingsverordening Amsterdam 2024, wordt gemandateerd aan de directeur-bestuurders van de hieronder vermelde woningcorporaties, bedoeld in artikel 19, eerste lid, van de Woningwet, die werkzaam zijn in de woningmarktregio Amsterdam:

 • De Alliantie, te Amsterdam;

 • Woningstichting Eigen Haard te Amsterdam;

 • Intermaris, te Purmerend;

 • Woonstichting de Key, te Amsterdam;

 • Parteon, te Wormerveer;

 • Woningstichting Rochdale, te Amsterdam;

 • Stadgenoot, te Amsterdam;

 • Ymere, te Amsterdam;

 • Wormerwonen, te Wormer;

 • Wooncompagnie te Hoorn;

 • Woonzorg Nederland, te Amstelveen;

 • Woningbouwvereniging Oostzaanse Volkshuisvesting, te Oostzaan;

 • Woningcorporatie ZVH te Zaandam.

 • 4.

  Het mandaat om te beslissen op aanvragen ingevolge het eerste lid en derde lid heeft mede betrekking op alle handelingen die binnen het kader van de uitoefening van de bevoegdheid moet worden verricht.

 • 5.

  De directeur-bestuurders van de woningcorporaties kunnen met betrekking tot de bevoegdheden in het eerste tot en met derde lid ondermandaat en ondermachtiging verlenen aan onder hen ressorterende functionarissen. De directeur-bestuurders van de woningcorporaties kunnen met betrekking tot de bevoegdheden in het derde lid ook ondermandaat en ondermachtiging verlenen aan functionarissen van WoningNet en Woonmatch.

Artikel 2 Mandatering Het Vierde Huis

 • 1.

  De aan het college van burgemeester en wethouders toekomende bevoegdheid om te beslissen op een aanvraag verklaring situatiepunten, situatiepunten voor jongeren of startpunten en een aanvraag voor verlenging daarvan als bedoeld in de artikelen 2.5.1, 2.5.4, 2.6.1 en 2.7.1 van de Huisvestingsverordening Amsterdam 2024, wordt gemandateerd aan de bestuurder van Stichting Het Vierde Huis (kvk-nummer: 41187483), gevestigd te Utrecht.

 • 2.

  De aan het college van burgemeester en wethouders toekomende bevoegdheid om besluiten te nemen met toepassing van artikel 2.5.5, derde lid, 2.6.4, derde lid of 2.7.4, derde lid, van de Huisvestingsverordening Amsterdam 2024, de zogenaamde hardheidsclausule, wordt gemandateerd aan de bestuurder van Stichting Het Vierde Huis, met de beperking dat vooraf afstemming met de gemeente heeft plaatsgevonden.

 • 3.

  Het mandaat om te beslissen op aanvragen ingevolge het eerste lid heeft mede betrekking op alle handelingen die binnen het kader van de uitoefening van de bevoegdheid moet worden verricht.

 • 4.

  De bestuurder van Stichting Het Vierde Huis kan met betrekking tot de bevoegdheden in het eerste en tweede lid ondermandaat en ondermachtiging verlenen aan onder hem ressorterende functionarissen.

Artikel 3 Ondertekening van stukken

 • 1.

  (Onder)mandaat en (onder)machtiging krachtens dit besluit behelst tevens de ondertekening van stukken.

 • 2.

  In de ondertekening dient tot uitdrukking te worden gebracht dat het besluit is genomen krachtens mandaat.

 • 3.

  Stukken worden als volgt ondertekend:

 • Namens het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam,

 • (Naam van de gemandateerde)

 • (Functieaanduiding)

Artikel 4 Intrekking

De volgende regelingen worden ingetrokken:

 • -

  RUIMTE EN ECONOMIE - Mandaatbesluit directeur RVE Wonen;

 • -

  Mandaatbesluit woningcorporaties Amsterdam;

 • -

  Mandaatbesluit woningcorporaties gemeente Amsterdam; en

 • -

  Mandaatbesluit Het Vierde Huis gemeente Amsterdam.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2024.

Artikel 6 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als Mandaatbesluit woningcorporaties en Het Vierde Huis gemeente Amsterdam.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 19 december 2023.

De burgemeester

Femke Halsema

De gemeentesecretaris

Peter Teesink