Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Borsele

Aanwijzingsbesluit toezichthouders m.b.t. de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Omgevingswet, de Wet veiligheidsregio’s, de Woningwet, de daarop gebaseerde AMvB’s, het Vuurwerkbesluit en de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente Borsele

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBorsele
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit toezichthouders m.b.t. de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Omgevingswet, de Wet veiligheidsregio’s, de Woningwet, de daarop gebaseerde AMvB’s, het Vuurwerkbesluit en de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente Borsele
CiteertitelAanwijzingsbesluit toezichthouders m.b.t. de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Omgevingswet, de Wet veiligheidsregio’s, de Woningwet, de daarop gebaseerde AMvB’s, het Vuurwerkbesluit en de Algemene Plaatselijke Verordening
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is tevens vastgesteld door de burgemeester.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet gemeenschappelijke regelingen
  2. Algemene wet bestuursrecht
  3. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  4. Woningwet
  5. Vuurwerkbesluit
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024nieuwe regeling

19-12-2023

gmb-2023-564383

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit toezichthouders m.b.t. de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Omgevingswet, de Wet veiligheidsregio’s, de Woningwet, de daarop gebaseerde AMvB’s, het Vuurwerkbesluit en de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente Borsele

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Borsele;

 

overwegende dat het college van burgemeester en wethouders en/of de burgemeester van de gemeente krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de Omgevingswet, de Wet veiligheidsregio’s, de Woningwet, de daarop gebaseerde AMvB’s, het Vuurwerkbesluit, de Verordening fysieke leefomgeving en de APV bevoegd zijn tot het verrichten van werkzaamheden in het kader van toezicht en handhaving binnen het gemeentelijk grondgebied;

 

dat die werkzaamheden in beginsel worden uitgevoerd door bij de gemeente in dienst zijnde functionarissen;

 

dat de Zeeuwse gemeenten hierbij samenwerken met de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zeeland (VRZ);

 

dat het uit het oogpunt van een maximaal effectieve en efficiënte bedrijfsvoering gewenst is, dat in plaats van gemeentelijke functionarissen een aantal specifiek daartoe aangewezen functionarissen van VRZ de werkzaamheden in het kader van het toezicht uitvoeren, binnen het kader van de hierover tussen de gemeente Borsele en VRZ gemaakte afspraken;

 

dat de Wabo met ingang van 1 januari 2024 wordt vervangen door de Omgevingswet;

 

dat het gewenst is dat de betreffende daartoe aangewezen functionarissen van VRZ in het beheersgebied van de Zeeuwse gemeenten door de gemeenten worden aangewezen als toezichthouders voor de betreffende wetgeving;

 

gelet op de Wet veiligheidsregio’s, Wet gemeenschappelijke regelingen, de Algemene wet bestuursrecht, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Omgevingswet, de Woningwet, de daarop gebaseerde AMvB’s, het Vuurwerkbesluit en de APV;

 

b e s l u i t e n :

 

met ingang van 1 januari 2024:

 

  • 1.

    de daartoe door VRZ aangewezen functionarissen van VRZ aan te wijzen als toezichthouders met betrekking tot de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Omgevingswet, de Wet veiligheidsregio’s, de Woningwet, de daarop gebaseerde AMvB’s, het Vuurwerkbesluit en de APV, binnen het kader van de hierover tussen de gemeente Borsele en VRZ gemaakte afspraken, dit met ingang van de dag na de bekendmaking van dit besluit.

Aldus vastgesteld in de collegevergadering op 19 december 2023.

de burgemeester voornoemd,

G.M. Dijksterhuis

Burgemeester en wethouders voornoemd,

De secretaris,

J.M. Jansen

de burgemeester,

G.M. Dijksterhuis