Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap Hollandse Delta

Aanwijzingsbesluit toezichthouders waterschap Hollandse Delta

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaterschap Hollandse Delta
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit toezichthouders waterschap Hollandse Delta
CiteertitelAanwijzingsbesluit toezichthouders waterschap Hollandse Delta
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Eerdere besluiten tot aanwijzing van toezichthouders onder welke benaming dan ook voor het houden van toezicht op het bepaalde bij of krachtens in dit besluit genoemde wet- en regelgeving worden per 1 januari 2024 ingetrokken.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 34, eerste lid, van de Scheepvaartverkeerswet
 3. artikel 9.1 van de Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden
 4. Keur voor waterschap Hollandse Delta 2014
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024nieuwe regeling

19-12-2023

wsb-2023-16488

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit toezichthouders waterschap Hollandse Delta

de secretaris-directeur van waterschap Hollandse Delta;

daartoe bevoegd op grond van regel 4.46 van het Mandaatregister behorend bij

Mandaatbesluit Waterschap Hollandse Delta 2020;

 

overwegende dat het wenselijk is te voorzien in de aanwijzing van toezichthouders;

 

gelet op de artikelen:

 • -

  5:11 Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  18.6 Omgevingswet;

 • -

  34 lid 1 van de Scheepvaartverkeerswet;

 • -

  9.1 van de Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden ;

 • -

  5.1 Keur voor waterschap Hollandse Delta 2014;

 

BESLUIT:

Artikel 1  

Als toezichthouder belast met het toezicht op naleving van het bepaalde bij of krachtens de in artikel 2 genoemde wet- en regelgeving worden aangewezen de medewerkers van de afdelingen Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) van het waterschap Hollandse Delta met de functies:

 • a.

  Afdelingshoofd

 • b.

  Senior beleidsadviseur

 • c.

  Projectsupporter

 • d.

  Senior handhaver

 • e.

  Senior technisch specialist handhaving

 • f.

  Senior technoloog heffingen

 • g.

  Specialist handhaving

 • h.

  Specialist indirecte lozingen

 • i.

  Technoloog heffingen

 • j.

  Teamleider

De aanwijzing tot toezichthouder geschiedt tot wederopzegging dan wel tot beëindiging van het dienstverband, dan wel tot benoeming in een functie die niet valt binnen de hiervoor genoemde functies.

 

Als toezichthouder belast met het toezicht op naleving van het bepaalde bij of krachtens de Omgevingswet en Keur van waterschap Hollandse Delta 2014, alsmede de voor de voornoemde wetten en verordeningen in de plaats tredende wet- en regelgeving, voor zover de aard en strekking niet wezenlijk verandert, worden aangewezen de medewerkers van de afdeling Beheer & Onderhoud van waterschap Hollandse Delta met de functie:

 • a.

  Gebiedsbeheerder

 • b.

  Gebiedstoezichthouder

 • c.

  Toezichthouder/Toetser

 • d.

  Werkvoorbereider

 • e.

  Directievoerder RAW

 • f.

  Opzichter

 • g.

  Regisseur

 • h.

  Adviseur Wegen

 • i.

  Onderhoudsbeheerder

 • j.

  Teamleider

De aanwijzing tot toezichthouder geschiedt tot wederopzegging dan wel tot beëindiging van het dienstverband, dan wel tot benoeming in een functie die niet valt binnen de hiervoor genoemde functies.

 

Als toezichthouder belast met het toezicht op naleving van de lozingsvoorschriften bij Seveso-inrichtingen en beoordelen van de risico’s van zware ongevallen voor oppervlaktewaterlichaam worden aangewezen de medewerkers van de afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving van waterschap Hollandse Delta met de functie:

 • a.

  Specialist indirecte lozingen

Artikel 2  

De toezichthouder is bevoegd om toezicht te houden op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de navolgende wetten en verordeningen, alsmede die besluiten en voorschriften die bij of krachtens de navolgende wetten en verordeningen zijn vastgesteld of zullen worden vastgesteld, alsmede de voor de navolgende wetten en verordeningen in de plaats tredende wet- en regelgeving, voor zover de aard en strekking niet wezenlijk verandert:

 • -

  Algemene wet bestuursrecht (Awb)

 • -

  Omgevingswet

 • -

  Scheepvaartverkeerswet

 • -

  Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden

 • -

  Keur van waterschap Hollandse Delta 2014

 • -

  Waterschapsverordening

 • -

  Alle overige vigerende verordeningen waterschap Hollandse Delta

Artikel 3  

Aan de toezichthouder wordt, ten behoeve van het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de onder artikel 2 genoemde wetten of regelingen, een legitimatiebewijs verstrekt als bedoeld in artikel 5:12 Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de daarop gebaseerde “Regeling model legitimatiebewijs toezichthouders Awb”.

Artikel 4  

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2024 en geldt voor het gehele beheergebied van het waterschap Hollandse Delta.

Artikel 5  

Eerdere besluiten tot aanwijzing van toezichthouders onder welke benaming dan ook voor het houden van toezicht op het bepaalde bij of krachtens in dit besluit genoemde wet- en regelgeving worden per 1 januari 2024 ingetrokken.

 

Ridderkerk, 19 december 2023.

Namens dijkgraaf en heemraden voornoemd,

Secretaris-directeur,

V. Bergsma