Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Pijnacker-Nootdorp

Aanwijzingsbesluit toezichthouders Omgevingswet

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePijnacker-Nootdorp
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit toezichthouders Omgevingswet
CiteertitelAanwijzingsbesluit toezichthouders Omgevingswe
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt eerdere besluiten van het college van burgemeester en wethouders tot aanwijzing van toezichthouders onder welke benaming dan ook voor het houden van toezicht op het bepaalde bij of krachtens genoemd wet- en regelgeving.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 5.10, derde lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 2. artikel 92 van de Woningwet
 3. artikel 10 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen
 4. artikel 17 van de Leegstandwet
 5. artikel 33, eerste lid, van de Huisvestingswet 2014
 6. artikel 34, tweede lid, van de Wet op de kansspelen
 7. Algemene Plaatselijke Verordening Pijnacker-Nootdorp 2017
 8. Afvalstoffenverordening 2018 Pijnacker-Nootdor
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024nieuwe regeling

19-12-2023

gmb-2023-563590

1474780/1325810

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit toezichthouders Omgevingswet

Het college van de gemeente Pijnacker-Nootdorp overweegt:

 • dat medewerkers van handhaving zijn aangewezen als toezichthouders als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • dat het wenselijk is te voorzien in de aanwijzing van toezichthouders voor het houden van toezicht op de in dit besluit genoemde wet- en regelgeving.

gelet op de artikelen:

 • 18.6 Omgevingswet;

 • 5.10, derde lid, Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • 92 Woningwet;

 • 10, eerste lid, onder b, Wet basisregistratie adressen en gebouwen;

 • 17 Leegstandwet;

 • 33, eerste lid, Huisvestingswet 2014;

 • 34, tweede lid, Wet op de kansspelen;

 • 6:2 lid 2 Algemene plaatselijke verordening Pijnacker-Nootdorp;

 • 14, tweede lid, Afvalstoffenverordening Pijnacker-Nootdorp 2018;

gezien het advies van de afdeling Wijkzaken d.d. 19 december 2023;

 

 

besluit:

Artikel 1

Als toezichthouder belast met het toezicht op naleving van het bepaalde bij of krachtens de in dit besluit genoemde wet- en regelgeving worden aangewezen:

 

de ambtenaren van de afdeling Wijkzaken team handhaving in de navolgende functies:

 • 1.

  Medewerker handhaving I

 • 2.

  Medewerker handhaving II

 • 3.

  Medewerker handhaving III

 • 4.

  Medewerker handhaving IV

 • 5.

  Adviseur IV

De aanwijzing tot toezichthouder geschiedt tot wederopzegging dan wel tot beëindiging van het dienstverband, dan wel tot benoeming in een functie die niet valt binnen de hiervoor genoemde functies.

Artikel 2

De toezichthouder is belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de:

 

 • Omgevingswet;

 • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (in geval van overgangsrecht);

 • Woningwet;

 • Wet basisregistratie adressen en gebouwen;

 • Leegstandwet;

 • Huisvestingswet 2014;

 • Wet op de kansspelen;

 • Algemene plaatselijke verordening Pijnacker-Nootdorp;

 • Afvalstoffenverordening Pijnacker-Nootdorp.

Artikel 3

Dit besluit wordt op de gebruikelijke wijze bekend gemaakt.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2024 en geldt voor het gehele grondgebied van de gemeente Pijnacker-Nootdorp.

Artikel 5

Eerdere besluiten van het college van burgemeester en wethouders tot aanwijzing van toezichthouders onder welke benaming dan ook voor het houden van toezicht op het bepaalde bij of krachtens genoemd wet- en regelgeving worden per 1 januari 2024 ingetrokken.

Vastgesteld in de vergadering van 19 december 2023,

het college van Pijnacker-Nootdorp,

Annelies Kroeskamp

secretaris

Björn Lugthart

burgemeester