Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Pijnacker-Nootdorp

Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit 2024 gemeente Pijnacker-Nootdorp

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePijnacker-Nootdorp
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit 2024 gemeente Pijnacker-Nootdorp
CiteertitelMandaatbesluit 2024
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Mandaatbesluit 2023.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 10:1 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 10:2 van de Algemene wet bestuursrecht
 3. artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht
 4. artikel 10:4 van de Algemene wet bestuursrecht
 5. artikel 10:5 van de Algemene wet bestuursrecht
 6. artikel 10:6 van de Algemene wet bestuursrecht
 7. artikel 10:7 van de Algemene wet bestuursrecht
 8. artikel 10:8 van de Algemene wet bestuursrecht
 9. artikel 10:9 van de Algemene wet bestuursrecht
 10. artikel 10:10 van de Algemene wet bestuursrecht
 11. artikel 10:11 van de Algemene wet bestuursrecht
 12. artikel 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024nieuwe regeling

12-12-2023

gmb-2023-563510

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit 2024 gemeente Pijnacker-Nootdorp

Het college en de burgemeester van de gemeente Pijnacker-Nootdorp, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

 

Overwegende dat het om redenen van doelmatigheid wenselijk is de uitoefening van hun daarvoor in aanmerking komende bevoegdheden op te dragen aan hen ondergeschikte ambtenaren of aan anderen;

gezien het advies van de afdeling BDV/JZ d.d. 12 december 2023;

 

gelet op het Delegatiebesluit 2011 en de artikelen 10:1 tot en met 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht ;

 

besluiten:

 

vast te stellen het volgende Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit 2024 gemeente Pijnacker-Nootdorp:

Artikel 1 Algemene bepalingen

 • 1.

  De bepalingen van dit besluit zijn, voor zover niet anders is bepaald, van toepassing op de uitoefening van de bevoegdheden in de bij dit besluit behorende bijlagen en op de bevoegdheden die in de bijlagen bij het Ondermandaatbesluit zijn opgedragen.

 • 2.

  Mandaat omvat, met betrekking tot de onderwerpen genoemd in de bijlagen I tot en met V, voor zover niet anders is bepaald, de bevoegdheid tot:

  • a.

   het verrichten van alle benodigde voorbereidingshandelingen;

  • b.

   het voeren en ondertekenen van correspondentie;

  • c.

   het verstrekken van informatie;

  • d.

   het inwinnen van adviezen;

  • e.

   het uitnodigen voor bijeenkomsten of hoorzittingen;

  • f.

   het nemen van besluiten waaronder wordt verstaan verlenen, actualiseren, weigeren, (op verzoek van vergunninghouder) intrekken of wijzigen, overschrijven, aanhouden en het stellen van nadere voorwaarden.

 • 3.

  De uitoefening van de in dit besluit genoemde bevoegdheden moet passen binnen:

  • a.

   de budgetten die daarvoor in de begroting zijn opgenomen;

  • b.

   regelgeving, beleidsregels, bestaand beleid, richtlijnen, voorschriften en dergelijke.

 • 4.

  Indien in het kader van de uitoefening van de bevoegdheden als bedoeld in dit besluit meerdere afdelingen of instanties zijn betrokken, dient de gemandateerde er voor te zorgen dat zowel intern als extern advies wordt ingewonnen en overleg plaatsvindt voordat een beslissing wordt genomen.

 • 5.

  Een in mandaatverhouding te nemen besluit dient vooraf voorgelegd te worden aan de portefeuillehouder of teruggelegd te worden bij het college of de burgemeester indien:

  • -

   het besluit leidt tot afwijking van of aanvulling op het tot dan toe gevoerde beleid;

  • -

   indien het college, de burgemeester, een verantwoordelijk portefeuillehouder of de gemeentesecretaris dit kenbaar heeft gemaakt;

  • -

   te verwachten valt dat de burgemeester of het college of een portefeuillehouder op zijn verantwoordelijkheid voor het te nemen besluit zal worden aangesproken (politiek gevoelige c.q. actuele kwesties.

 • 6.

  Mandaat wordt niet verleend voor besluiten:

  • a.

   die de gemeente zelf betreffen;

  • b.

   ten aanzien van aangelegenheden waarbij de gemandateerde enig persoonlijk belang heeft.

 • 7.

  In geval van afwezigheid of verhindering van functionarissen aan wie bij of krachtens dit besluit bevoegdheden zijn toegekend, worden deze bevoegdheden uitgeoefend door hun plaatsvervanger.

 • 8.

  De hiërarchisch leidinggevende kan zijn besluit in de plaats stellen van het voorgenomen besluit van de gemandateerde of van diens plaatsvervanger.

 • 9.

  Ondermandaat kan slechts worden verleend in de bij dit besluit specifiek toegestane gevallen aan de daarbij genoemde functionarissen.

 • 10.

  In geval van ondermandaat wordt de hiërarchisch leidinggevende van de gemandateerde aangemerkt als zijn plaatsvervanger.

 • 11.

  De redactie van een stuk ter uitoefening van een bevoegdheid als bedoeld in het tweede lid, vindt plaats op de wijze zoals is aangegeven in bijlage VIII onder 1 van dit Mandaatbesluit.

 • 12.

  In de in bijlage V onder M3 t/m M6 aangewezen gevallen wordt in de vorm van een machtiging alleen de bevoegdheid tot het tekenen van besluiten en het voeren van correspondentie overgedragen, waarbij het stuk wordt geredigeerd als is aangegeven in bijlage VIII onder 2 van dit Mandaatbesluit.

 • 13.

  In de in bijlage V onder VM7 aangewezen gevallen vindt ondertekening plaats in de vorm zoals is aangegeven in bijlage VIII onder 3 van dit Mandaatbesluit.

 • 14.

  In de in bijlage V onder M2 aangewezen gevallen vindt ondertekening plaats in de vorm zoals is aangegeven in bijlage VIII onder 4 van dit Mandaatbesluit.

 • 15.

  In de daartoe in de bijlagen aangewezen gevallen waarin het mandaat wordt uitgeoefend door portefeuillehouders, secretaris, afdelingshoofden of ondermandaat is toegestaan aan senioren/teamleiders, wordt het stuk voorzien van een elektronische handtekening (EH) in de vorm van een gescande handtekening.

 • 16.

  In de daartoe in de bijlagen aangewezen gevallen waarin ondermandaat is toegestaan aan medewerkers, wordt het stuk van een elektronische handtekening (EH) voorzien door het vermelden van de tekst: “dit document is digitaal aangemaakt en daarom niet ondertekend”.

Artikel 2. Verantwoording

Het Gemeentelijk Management Team (GMT) brengt jaarlijks vóór 1 april over het daaraan voorafgaande kalenderjaar verslag uit aan de burgemeester en het college over de uitoefening van de in het Mandaatbesluit en Ondermandaatbesluit genoemde bevoegdheden.

Artikel 3. Intrekking eerdere mandaatbesluiten

Het Mandaatbesluit 2023, inclusief wijzigingen, wordt ingetrokken per 1 januari 2024, doch blijft van toepassing op besluiten die voor die datum zijn genomen.

Artikel 4. Slotbepaling

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 • 2.

  Dit besluit kan worden aangehaald als Mandaatbesluit 2024.

Vastgesteld in de vergadering van 12 december 2023.

het college van Pijnacker-Nootdorp,

Annelies Kroeskamp

secretaris

Björn Lugthart

burgemeester

Björn Lugthart

burgemeester

BIJLAGEN BEHORENDE BIJ HET MANDAATBESLUIT 2024

 

 

BIJLAGE I MANDATEN PER AFDELING

Hoofdstuk 1Alle afdelingen

 

Nr.

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Door

Aan

Bijzondere voorwaarden/opmerkingen

EH

A1

Ontzegging toegang gemeentekantoor

Agressieprotocol 2014

COLL.

Secretaris

 

 

A2

Besluiten naar aanleiding van een klaagschrift als genoemd in artikel 2, lid 2 tot en met 7 van de Interne Klachtenregeling

Artikel 15 Klachtenregeling gemeente Pijnacker-Nootdorp 2017

COLL.

Burgemeester

 

ja

A3

In de gelegenheid stellen van:

a. belanghebbenden en ingezetenen om inspraakreacties naar voren te brengen bij inspraakprocedures

b. een ieder om zienswijzen naar voren te brengen bij zienswijzenprocedures

Artikel 3:15 Algemene wet bestuursrecht en de

Inspraakverordening 2006 (per 1 oktober 2023: Verordening participatie, inspraak en uitdaagrecht gemeente Pijnacker-Nootdorp 2023)

 

Bgm.

COLL.

 

 

Afd. hoofden

 

Ondermandaat toegestaan aan medewerkers van de afdelingen

ja

A4

Vaststellen van het formulier voor het indienen van aanvragen en het verstrekken van gegevens in het kader van het beslissen op een aanvraag

Artikel 4:4 van de Awb

COLL.

Afd. hoofden

 

Voor zover het betrekking heeft op formulieren met betrekking tot gemandateerde beslissingen

n.v.t.

 

 

A5

Besluiten:

a. tot het in de gelegenheid stellen een aanvraag, binnen een gestelde termijn, aan te vullen

b. de aanvraag niet te behandelen

Artikel 4:5 en 4:6 Algemene wet bestuursrecht

Bgm.

COLL.

Afd. hoofden

 

Ondermandaat toegestaan aan medewerkers van de afdelingen

 

ja

 

 

BIJLAGE I MANDATEN PER AFDELING

Hoofdstuk 1Alle afdelingen

 

Nr.

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Door

Aan

Bijzondere voorwaarden/opmerkingen

EH

A6

Verdagen en opschorten van beslistermijnen bij het nemen van een beschikking

Artikel 4:14 en 4:15 Algemene wet bestuursrecht en artikel 3.9 tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Bgm.

COLL.

Afd. hoofden

 

Ondermandaat toegestaan aan medewerkers van de afdelingen

ja

 

A7

Verdagen beslissing op bezwaarschriften

Artikel 7:10 Algemene wet bestuursrecht

Bgm.

COLL.

Afd. hoofden

Ondermandaat toegestaan aan medewerkers van de afdelingen

ja

 

A8

Besluiten verzenden, bekend maken, daarvan mededeling doen in de Staatscourant en langs elektronische weg

Artikel 156 en 160 Gemeentewet, artikel 8 en 12, eerste lid Bekendmakingswet,

Bijzondere wetgeving

Algemene wet bestuursrecht

Bgm.

COLL.

Afd. hoofden

 

Ondermandaat toegestaan aan medewerkers van de afdelingen.

ja

A9

Besluiten op een aanvraag om subsidie

Artikel 8, eerste en tweede lid van de Algemene subsidieverordening gemeente Pijnacker-Nootdorp 2020

 

Artikel 6, eerste en tweede lid Subsidieregeling voor activiteiten en evenementen van vrijwilligersorganisaties

 

Artikel 7, eerste lid van de Subsidieregeling bewonersinitiatieven Pijnacker-Nootdorp 2018 (Buurtknip)

 

Subsidieregeling isolatie Pijnacker-Nootdorp 2023

COLL

Afd. hoofden

 

Tot een maximum van € 50.000

 

Ondermandaat toegestaan aan programmamanager energietransitie voor besluiten o.b.v. Subsidieregeling isolatie Pijnacker-Nootdorp 2023

ja

A10

Besluiten tot het direct vaststellen of verlenen van subsidies tot en met € 10.000

Artikel 13, eerste lid van de Algemene subsidieverordening gemeente Pijnacker-Nootdorp 2020

Artikel 6, derde en vierde lid van de Subsidieregeling voor activiteiten en evenementen van vrijwilligersorganisaties

 

COLL.

Afd. hoofden

 

 

ja

 

BIJLAGE I MANDATEN PER AFDELING

Hoofdstuk 1Alle afdelingen

 

Nr.

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Door

Aan

Bijzondere voorwaarden/

opmerkingen

EH

A11

Besluiten tot het vaststellen van een subsidie van meer dan € 10.000.

 

Artikel 16, eerste lid van de Algemene subsidieverordening gemeente Pijnacker-Nootdorp 2020

 

COLL.

Afd. hoofden

 

 

ja

A12

Toestemming voor het vormen van een bestemmingsreserve

Artikel 19 van de Algemene subsidieverordening gemeente Pijnacker-Nootdorp 2020

 

COLL.

Afd. hoofden

 

 

ja

A13

a. Vaststellen van:

- (wijzigingen in) de formatie

- (wijzigingen in) het personeels-budget

Art. 160 Gemeentewet

 

COLL.

Gemeentelijk Management Team (GMT)

 

 

 

 

 

 

 

 

Ten aanzien van afdelingshoofden, teamleiders en medewerkers die

direct onder hun verantwoordelijkheid vallen

 

 

 

n.v.t.

 

 

BIJLAGE I MANDATEN PER AFDELING

Hoofdstuk 2Afdeling Bedrijfsvoering

 

Nr.

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Door

Aan

Bijzondere voorwaarden/opmerkingen

EH

BDV1

Besluiten op verzoeken om informatie op grond van de Wet open overheid en de Wet hergebruik overheidsinformatie

Wet open overheid en de Wet hergebruik overheidsinformatie

Bgm.

COLL.

Hoofd BDV

 

 

ja

BDV2

Besluiten naar aanleiding van een schriftelijke ingebrekestelling

Artikel 4:17 t/m 4:20 Algemene wet bestuursrecht

Bgm.

COLL

Hoofd BDV

 

 

ja

BDV3

Besluiten op verzoeken van betrokkenen ter zake de uitoefening van hun rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG)

Artikel 15, 16, 17, 18, 20 en 21 Algemene Verordening Gegevensverwerking

COLL

Hoofd BDV

De Functionaris voor gegevensbescherming (FG) adviseert de afdelingshoofden inhoudelijke over de bestuurlijke reactie op verzoeken van betrokkenen ter zake de uitoefening van hun rechten op grond van de AVG. Het afdelingshoofd Bedrijfsvoering neemt in mandaat het besluit

 

 

 

 

BIJLAGE I MANDATEN PER AFDELING

Hoofdstuk 3 Afdeling Beleid

 

Nr.

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Door

Aan

Bijzondere voorwaarden/opmerkingen

EH

BEL1

Besluiten op aanvragen tot het in exploitatie nemen van een kindercentrum of gastouderbureau of van een peuterspeelzaal en registratie en verzoeken tot wijziging van de registratie van kindercentra, gastouderbureaus, voorzieningen voor gastouderopvang of peuterspeelzalen in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen

Artikel 1.46, artikel 1.47 Wet kinderopvang.

 

Hoofd Beleid

 

 

ja

BEL2

Besluiten tot het geven van een schriftelijke aanwijzing en het verbieden om de exploitatie van een kindercentrum, een voorziening voor gastouderopvang of een gastouderbureau voort te zetten c.q. verbieden om in exploitatie te nemen of te houden bij het handhaven van de kwaliteit van de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk

Artikel 1.65, artikel 1.66 Wet kinderopvang.

COLL.

Hoofd Beleid

Verwezen wordt naar de Beleidsregels gemeentelijke taken uitvoering Wet

kinderopvang gemeente Pijnacker-Nootdorp 2020

 

ja

BEL3

Toekennen van een doeluitkeringssubsidie aan de uitvoerder van voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Artikel 168a van de Wet op het primair onderwijs

 

COLL.

Hoofd Beleid

 

ja

 

BIJLAGE I MANDATEN PER AFDELING

Hoofdstuk 3 Afdeling Beleid

 

Nr.

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Door

Aan

Bijzondere voorwaarden/opmerkingen

EH

BEL4

Uitvoeren Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Pijnacker-Nootdorp 2015

Artikel 6, tweede lid, artikel 7, tweede en derde lid, artikel 8, artikel 9, artikel 10, eerste, tweede, derde, vierde, zesde en achtste lid, artikel 12, tweede lid, artikel 13, artikel 14, eerste en tweede lid, artikel 15, artikel 16, vierde lid, artikel 18, tweede lid, artikel 19, tweede en derde lid, artikel 20, eerste lid, artikel 24, eerste en tweede lid, artikel 26, eerste lid, artikel 27, derde en vierde lid, artikel 28, eerste, tweede, derde, vierde en zesde lid, artikel 29, eerste , derde , vierde, zesde, zevende en negende lid, artikel 31 Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Pijnacker-Nootdorp 2015

COLL.

Hoofd Beleid

Artikel 14, in voorkomende gevallen, met inachtneming van bijlage IV van dit Mandaatbesluit.

 

 

Ja

BEL5

Besluiten op aanvragen voor de voorziening “verhuiskosten”

Artikel 7 Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Pijnacker-Nootdorp 2015 juncto de bijlage “verhuiskosten” van die verordening.

COLL.

Hoofd Beleid

Op grond van het collegebesluit van 3 maart 2015 BBV15.0067.

 

 

ja

BEL6

Besluiten op spoedeisende aanvragen voorzieningen huisvesting tot een bedrag van €10.000,-

Artikel 95 Wet op het primair onderwijs

Artikel 19 Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Pijnacker-Nootdorp 2015

COLL.

Hoofd Beleid

 

 

 

 

 

BIJLAGE I MANDATEN PER AFDELING

Hoofdstuk 4 Afdeling Ruimte, Belastingen en Gegevensbeheer, team Gegevensbeheer & Belastingen

 

Nr.

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Door

Aan

Bijzondere voorwaarden/opmerkingen

EH

RBG/G&B1

Bijhouden van een register en registratie van publiekrechtelijke beperkingen op onroerende

zaken op grond van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen op onroerende zaken alsmede uitvoeren taken op grond van de Wet Basisregistratie Grootschalige Topografie en de Wet basisregistratie ondergrond waartoe in het in het bijzonder wordt gerekend:

-het toetsen van de brondocumenten aan vereisten voor inschrijving

-het uitgeven van inschrijfnummers en identificatienummers

-het inschrijven van documenten in het register en het opnemen van gegevens daarover in de registratie

-het plaatsen van aantekeningen op het brondocument

-het verwerken van kadastrale mutaties in de administratie

-het verstrekken van een bewijs van inschrijving

-het waarmerken van afschriften van brondocumenten, waarbij publiekrechtelijke beperkingen zijn opgelegd.

-het op verzoek verstrekken van afschriften of uittreksels uit het register en registratie

-het verstrekken van verklaringen, dat uit het register blijkt, dat op het betreffende aangevraagde perceel geen publiekrechtelijke beperking van toepassing zijn

-het herstellen van fouten en doorvoeren van correcties

-het (doen) verstrekken van berichten aan de Landelijke Voorziening

Artikel 5 en volgende van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen op onroerende zaken

Artikel 10 en volgende van de Wet Basisregistratie Grootschalige Topografie

Artikel 9 en volgende Wet basisregistratie ondergrond

 

COLL.

Hoofd Ruimte, Belastingen en Gegevensbeheer

Voor deze onderdelen is ondermandaat toegestaan aan de teamleider Gegevensbeheer & Belastingen en medewerkers geo-informatie van dat team.

 

RBG/G&B2

Uitoefenen bevoegdheden Wet basisregistratie personen, met uitzondering van de regelgevende bevoegdheden

Artikel 1.4, 1.5 2e lid, en de paragrafen 2 en 3 van de Wet basisregistratie personen,

Verordening basisregistratie personen 2014 en het Privacyreglement BRP gemeente Pijnacker-Nootdorp

 

 

COLL.

Hoofd Ruimte, Belastingen en Gegevensbeheer

Ondermandaat toegestaan aan teamleider Gegevensbeheer & Belastingen en aan medewerkers van dat team.

 

 

ja

RBG/G&B3

Instellen één of meer stembureaus in de gemeente

Artikel E3 Kieswet

COLL.

Hoofd Ruimte, Belastingen en Gegevensbeheer

Ondermandaat toegestaan aan teamleider Gegevensbeheer & Belastingen.

ja

RBG/G&B4

Benoemen leden en plaatsvervangende leden stembureaus

Artikel E4 Kieswet

COLL.

Hoofd Ruimte, Belastingen en Gegevensbeheer

Ondermandaat toegestaan aan teamleider Gegevensbeheer & Belastingen.

ja

RBG/G&B5

Verstrekken van kiezerspas en volmacht

Art. K3 en L8 Kieswet

Bgm.

Hoofd Ruimte, Belastingen en Gegevensbeheer

Ondermandaat toegestaan aan teamleider Gegevensbeheer & Belastingen en medewerkers gegevensbeheer BRP & burgerlijke stand

 

ja

RBG/G&B6

Opvragen van informatie uit straf-, justitiële, documentatie- en politieregisters

Besluit justitiële gegevens

Bgm.

Hoofd Ruimte, Belastingen en Gegevensbeheer

Ondermandaat toegestaan aan teamleider Gegevensbeheer & Belastingen en medewerkers gegevensbeheer BRP & burgerlijke stand

 

ja

RBG/G&B7

Verstrekken van een advies naturalisatieverzoek

Rijkswet op het Nederlanderschap

Bgm.

Hoofd Ruimte, Belastingen en Gegevensbeheer

Ondermandaat toegestaan aan teamleider Gegevensbeheer & Belastingen, beleidsmedewerkers Gegevensbeheer & Belastingen en medewerkers gegevensbeheer BRP & burgerlijke stand

Ja

RBG/G&B8

Uitreiken uittreksel in het kader van het verkrijgen van het Nederlanderschap

Art. 60a, eerste lid en artikel 60b, zevende lid van het Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap

Bgm.

Hoofd Ruimte, Belastingen en Gegevensbeheer

Ondermandaat toegestaan aan teamleider Gegevensbeheer & Belastingen, beleidsmedewerkers Gegevensbeheer & Belastingen en medewerkers gegevensbeheer BRP & burgerlijke stand

n.v.t.

RBG/G&B9

Beheren basisregistraties adressen en gebouwen

Wet basisregistraties adressen en gebouwen

COLL

Hoofd Ruimte, Belastingen en Gegevensbeheer

Ondermandaat toegestaan aan teamleider Gegevensbeheer & Belastingen en aan de beheerder van de BAG van dat team.

Dit mandaat berust op het afzonderlijk mandaatbesluit: Mandaatbesluit uitvoering Wet basisregistratie adressen en gebouwen 2018 met kenmerk 18INT08910 waarnaar wordt verwezen.

n.v.t.

RBG/G&B10

Opleggen bestuurlijke boete als bedoeld in artikel 4:17 Wet basisregistratie personen

Art. 4:17 Wet basisregistratie personen

COLL

Hoofd Ruimte, Belastingen en Gegevensbeheer

 

ja

RBG/G&B11

Afgeven verlof later begraven dan voorgeschreven

Art. 17 Wet op de lijkbezorging

COLL.

Ambtenaar van de burgerlijke stand

 

 

n.v.t.

 

 

 

 

 

BIJLAGE I MANDATEN PER AFDELING

Hoofdstuk 4Afdeling Ruimte, Belastingen en Gegevensbeheer, team Ruimte

 

Nr.

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Door

Aan

Bijzondere voorwaarden/opmerkingen

EH

RBG/RMT1

Besluiten op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en Besluit omgevingsrecht (Bor)

COLL.

Hoofd Ruimte, Belastingen en Gegevensbeheer

Ondermandaat toegestaan aan teamleider Ruimte.

Ja

RBG/RMT1A

Besluiten op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ten aanzien van aanvragen door interne afdelingen van de gemeente Pijnacker-Nootdorp (niet zijnde afdeling RBG)

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en Besluit omgevingsrecht (Bor)

 

COLL.

Hoofd Ruimte, Belastingen en Gegevensbeheer

Ondermandaat toegestaan aan teamleider Ruimte.

Ja

RBG/RMT2

In behandeling nemen van verzoeken om planschade inclusief het verlenen van de opdracht tot een extern advies

Artikel 6.1. Wet ruimtelijke ordening

COLL.

Hoofd Ruimte, Belastingen en Gegevensbeheer

Indien het verzoek ontvankelijk is.

Ondermandaat toegestaan aan teamleider Ruimte.

Ja

RBG/RMT2A

Besluiten op verzoeken om planschade inclusief het verlenen van de opdracht tot een extern advies

Artikel 15.1, 15.8 en 15.9 Omgevingswet, artikel 4:15 van de Awb en de Verordening Nadeelcompensatie gemeente Pijnacker-Nootdorp 2024

COLL

Hoofd Ruimte, Belastingen en Gegevensbeheer

Ondermandaat toegestaan aan teamleider Ruimte.

Ja

RBG/RMT3

Huisvestingsvergunning particulieren

Huisvestingsverordening Pijnacker-Nootdorp 2023

COLL.

Hoofd Ruimte, Belastingen en Gegevensbeheer

Ondermandaat toegestaan aan teamleider Ruimte.

Ja

RBG/RMT4

Vaststellen van hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting

Artikel 110a Wet geluidhinder

COLL.

Hoofd Ruimte, Belastingen en Gegevensbeheer

Ondermandaat toegestaan aan teamleider Ruimte.

 

Voorafgaand aan het besluit wordt het verzoek inhoudelijk beoordeeld door de afd. Wijkzaken en getoetst aan de Nota hogere grenswaarden gemeente Pijnacker-Nootdorp.

Ja

RBG/RMT5

Plaatsen van een elektronische handtekening op basis van de Wet ruimtelijke ordening ten behoeve van ruimtelijke visies, plannen, besluiten en verordeningen met de daarbij behorende besluiten

Wet ruimtelijke ordening juncto artikelen 1.2.1 en 1.2.6, tweede lid Besluit ruimtelijke ordening

COLL.

Hoofd Ruimte, Belastingen en Gegevensbeheer

Ondermandaat toegestaan aan teamleider Ruimte en beleidsmedewerkers van dat team.

Ja

RBG/RMT6

Vergunning voor tijdelijke verhuur van een woning

Artikel 15 Leegstandswet

 

 

COLL.

Hoofd Ruimte, Belastingen en Gegevensbeheer

Ondermandaat toegestaan aan teamleider Ruimte.

Ja

RBG/RMT7

Alle correspondentie betreffende vergunningplicht van bedrijven met uitzondering van een voorwaarschuwing (zienswijze) en een besluit tot het opleggen van een dwangsom of het uitoefenen van bestuursdwang

Artikel 18.2 Wet milieubeheer, artikel 5:22 en 5:32 Algemene wet bestuursrecht, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en Besluit omgevingsrecht (Bor)

COLL.

Hoofd Ruimte, Belastingen en Gegevens-beheer

Ondermandaat toegestaan aan teamleider Ruimte

en medewerkers van dat team.

Ja

RBG/RMT8

Correspondentie betreffende een sloopmelding en meldingen brandveilig gebruik

Bouwbesluit 2012

COLL

Hoofd Ruimte, Belastingen en Gegevensbeheer

Ondermandaat toegestaan aan teamleider Ruimte

en medewerkers van dat team.

Ja

RBG/RMT9

Verlenen subsidie o.a. voor restauratie van gemeentelijke monumenten

Artikel 2, eerste lid Subsidieverordening Gemeentelijke Monumenten 2006

 

COLL.

Hoofd Ruimte, Belastingen en Gegevensbeheer

 

Ja

RBG/RMT10

a. Kapvergunning

b. Spoedeisende kapvergunning

Art. 4:11b APV Pijnacker-Nootdorp 2017

 

 

COLL.

Bgm.

Hoofd Ruimte, Belastingen en Gegevensbeheer

Ondermandaat toegestaan aan teamleider Ruimte

ja

RBG/RMT11

Besluiten ten aanzien van uitwegvergunningen

Art. 2:12 APV Pijnacker-Nootdorp 2017

COLL.

Hoofd Ruimte, Belastingen en Gegevensbeheer

Ondermandaat toegestaan aan teamleider Ruimte

Ja

RBG/RMT12

 

Besluiten/bevoegdheden met betrekking tot omgevingsvergunningen

Omgevingswet, Omgevingsbesluit, Bbl, Bkl en Bal

COLL.

Hoofd Ruimte, Belastingen en Gegevensbeheer

Ondermandaat toegestaan aan teamleider Ruimte

Ja

RBG/RMT13

Bevoegdheden genoemd in hoofdstuk 2 t/m 7 van het Besluit bouwwerken leefomgeving

H. 2 t/m 7 Bbl

 

COLL.

Hoofd Ruimte, Belastingen en Gegevensbeheer

Ondermandaat toegestaan aan teamleider Ruimte

Ja

RBG/RMT14

Uitbrengen van advies over een aanvraag omgevingsvergunning en beslissen over instemming met de voorgenomen beslissing op die aanvraag, in het geval het college niet zelf bevoegd gezag is

Art. 4.20 Omgevingsbesluit

 

COLL.

Hoofd Ruimte, Belastingen en Gegevensbeheer

Ondermandaat toegestaan aan teamleider Ruimte

Ja

 

RBG/RMT15

Voornemen van toepassing verklaren uitgebreide procedure (bij een BOPA)

Art. 16.65, vierde lid en vijfde lid van de Omgevingswet

 

COLL.

Hoofd Ruimte, Belastingen en Gegevensbeheer

Ondermandaat toegestaan aan teamleider Ruimte

Ja

RBG/RMT16

Besluit van toepassing verklaren uitgebreide procedure (bij een BOPA) zonder zienswijze van initiatiefnemer op het voornemen

 

Art. 16.64, vierde lid van de Omgevingswet

 

COLL.

Hoofd Ruimte, Belastingen en Gegevensbeheer

Ondermandaat toegestaan aan teamleider Ruimte

Ja

RBG/RMT17

Besluit van toepassing verklaren uitgebreide procedure (bij een BOPA) na ontvangst zienswijze van initiatiefnemer op het voornemen

Art. 16.65, vierde en vijfde lid van de Omgevingswet

 

COLL.

Hoofd Ruimte, Belastingen en Gegevensbeheer

Ondermandaat toegestaan aan teamleider Ruimte

Ja

RBG/RMT18

Elektronisch bekendmaken en geconsolideerd bijhouden van omgevingsdocumenten (hier specifiek het omgevingsplan) en integraal elektronisch mededelen van ontwerpen van omgevingsdocumenten (hier specifiek het omgevingsplan)

Art. 6 Bmw, art. 19 Bmw en art. 3:11 Awb

 

COLL.

Hoofd Ruimte, Belastingen en Gegevensbeheer

Ondermandaat toegestaan aan teamleider Ruimte

Ja

RBG/RMT19

Verstrekken van gegevens (statusinformatie) over omgevingsdocumenten (hier specifiek het omgevingsplan) aan het Kadaster

Art. 14.5, aanhef en onder a, van het Omgevingsbesluit

 

COLL.

Hoofd Ruimte, Belastingen en Gegevensbeheer

Ondermandaat toegestaan aan teamleider Ruimte

Ja

RBG/RMT20

Beschikbaar stellen van informatie voor het elektronisch formulier in het Digitaal Stelsel Omgevingswet

Art. 14.2, derde lid, van het Omgevingsbesluit

 

COLL.

Hoofd Ruimte, Belastingen en Gegevensbeheer

Ondermandaat toegestaan aan teamleider Ruimte

Ja

RBG/RMT21

Alle besluiten genoemd in de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (zoals in gebruik nemen gebouwen)

Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen

 

COLL.

Hoofd Ruimte, Belastingen en Gegevensbeheer

Ondermandaat toegestaan aan teamleider Ruimte

Ja

 

 

 

BIJLAGE I MANDATEN PER AFDELING

Hoofdstuk 6 Afdeling Sociaal Domein, teams Maatschappelijke ondersteuning en Participatie

 

Nr.

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Door

Aan

Bijzondere voorwaarden/opmerkingen

EH

SD/PT1

Het nemen van beslissingen op het gebied van Wet- en (plaatselijke) regelgeving op het terrein van de sociale voorzieningen en inburgering

en individuele voorzieningen van ondersteuning en jeugdhulp

 

• Participatiewet

• Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004

• Wet IOAW

• Wet IOAZ

• Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

• Wet kinderopvang

• Beleidsregels tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van sociaal medische indicatie 2021

• Wet structuur uitvoeringsorganisa-tie werk en inkomen (SUWI)

• Wet sociale werkvoorziening

• Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

• Wet inburgering

• Jeugdwet

• Gemeentelijke regelgeving op deze beleidsterreinen

COLL.

Hoofd Sociaal Domein

Ondermandaat is toegestaan aan:

- Teamleider team Participatie

- Teamleider team Maatschappelijke ondersteuning

 

 

ja

SD/PT2

Urgentieverklaring woningzoekende

Huisvestingsverordening Pijnacker-Nootdorp 2023

 

 

 

COLL.

Hoofd Sociaal Domein

Uitsluitend indien niet wordt afgeweken van het advies van de Toetsingscommissie Huisvesting.

Ondermandaat is toegestaan aan:

- Teamleider team Participatie

- Teamleider team Maatschappelijke ondersteuning

ja

SD/PT3

 

Vergoeding voor leerlingenvervoer

Art. 4 Wet op het primair onderwijs

COLL.

Hoofd Sociaal Domein

Ondermandaat is toegestaan aan:

- Teamleider team Participatie

- Teamleider team Maatschappelijke ondersteuning

ja

SD/PT4

Leerplichtzaken

Artikel 3a, 3b, 15 en 16 Leerplichtwet 1969

COLL.

Leer-plicht-ambtenaar

Nb. Het toezicht op de naleving van de Leerplichtwet 1969 is op grond van artikel 16 van die wet opgedragen aan burgemeester en wethouders. Het college wijst daartoe een of meer ambtenaren aan. Dit is een wettelijk verplicht mandaat.

In Pijnacker-Nootdorp is de leerplichtambtenaar aangewezen.

Ja

SD/MO1

a. Besluiten tot een verzoekschrift in het kader van de schuldsanering van natuurlijke personen

 

b. Het afgeven van de gemeentelijke verklaring in het kader van de schuldsanering van natuurlijke personen

Artikel 284, vierde lid van de Faillissementswet

 

 

 

Artikel 285, eerste lid onder f. van de Faillissementswet

COLL.

Hoofd Sociaal Domein

Ondermandaat is toegestaan aan:

- Teamleider team Maatschappelijke ondersteuning

- Teamleider team Participatie

Ja

SD/MO2

Gehandicaptenparkeerkaart

Artikel 49 Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer en de Regeling gehandicaptenparkeer-kaart

COLL.

Hoofd Sociaal Domein

Ondermandaat is toegestaan aan:

- Teamleider team Maatschappelijke ondersteuning

- Teamleider team Participatie

ja

SD/MO3

-Het nemen van besluiten tot het opschorten en beëindigen van schuldhulpverlening op grond van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

-Het afgeven van de gemeentelijke verklaring als bedoeld in artikel 285 Faillissementswet

Artikel 3 e.v. Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

COLL

Hoofd Sociaal Domein

Ondermandaat is toegestaan aan:

- Teamleider team Maatschappelijke ondersteuning

- Teamleider team Participatie

Ja

 

 

 

BIJLAGE I MANDATEN PER AFDELING

Hoofdstuk 7 Afdeling Interne Dienstverlening, team Communicatie&Klant Contact Centrum

 

Nr.

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Door

Aan

Bijzondere voorwaarden/opmerkingen

EH

IDV/COMM&KCC1

Benoemen ambtenaar burgerlijke stand (abs) voor eenmalige huwelijkssluiting / partnerschapsregistratie

Artikel 16, eerste en tweede lid van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek

COLL.

Hoofd RBG

Geldt uitsluitend t.a.v. benoeming van een abs die al elders die functie bekleedt

ja

IDV/COMM&KCC2

Verstrekken bewijs van in leven zijn

Artikel 3.20 Wet basisregistratie personen

COLL.

Hoofd Interne Dienstverlening

Ondermandaat toegestaan aan de teamleider Interne Dienstverlening,

team IDV/COM&KCC

en aan de medewerkers KCC

 

 

IDV/COMM&KCC3

Verstrekken van reisdocumenten, identiteitskaarten en afgifte en ongeldig verklaren van rijbewijzen

 

Art. 26 Paspoortwet

Art. 116 en 124 Wegenverkeerswet

Art. 27 Reglement rijbewijzen

Artikel 124 Wegenverkeerswet

Artikel 56 BABW

 

Bgm.

Hoofd Interne Dienstverlening

Ondermandaat toegestaan aan de teamleider Interne Dienstverlening,

team IDV/COM&KCC

 

IDV/COMM&KCC4

Startersleningen

Verordening Startersleningen Pijnacker-Nootdorp 2021

COLL.

Hoofd Interne Dienstverlening

Ondermandaat toegestaan aan de teamleider Interne Dienstverlening,

team IDV/COM&KCC

 

Betreft het afzonderlijke besluit van het college van 21 mei 2013 en besluit BBV15.0378

 

IDV/COMM&KCC5

Duurzaamheidslening

Verordening duurzaamheidslening gemeente Pijnacker-Nootdorp

COLL.

Hoofd Interne Dienstverlening

Ondermandaat toegestaan aan de teamleider Interne Dienstverlening,

team IDV/COM&KCC

 

 

 

 

BIJLAGE I MANDATEN PER AFDELING

 

Hoofdstuk 8 Afdeling Wijkzaken, Crisisbeheersing

 

Nr.

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Door

Aan

Bijzondere voorwaarden/opmerkingen

EH

WKZCB1

Alarmeren (interne) gemeentelijke rampbestrijdings-organisatie en het opvragen van informatie door de piketgroep in geval van een (dreigende) ramp

 

Artikel 7 Wet veiligheidsregio’s

en artikel 2.2.3. en 2.3.1. van het Besluit veiligheidsregio’s

Bgm.

Piketgroep

De Officier Van Dienst Bevolkingszaken maakt deel uit van de piketgroep

n.v.t.

WKZCB2

Alarmeren en opstarten crisiscommunicatie organisatie, alarmeren inrichten en inzetten van kanalen en middelen en daadwerkelijk communiceren met media en publiek

Artikel 7 Wet veiligheidsregio’s

Bgm.

Taakorga-nisatie/

Commu-nicatie

Verwezen wordt naar het besluit van de burgemeester van 21 september 2012 tot vaststelling van de Mandaatregeling Taakorganisatie/

Communicatie

n.v.t.

 

Hoofdstuk 8 Afdeling Wijkzaken, Stafbureau

 

Nr.

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Door

Aan

Bijzondere voorwaarden/opmerkingen

EH

WKZSTB1

Verlenen vergunning marktstandplaats

Warenmarktverordening Pijnacker-Nootdorp 2011

COLL.

 

Hoofd Wijkzaken

 

ja

WKZSTB2

Uitvoeren van de Warenmarktverordening Pijnacker-Nootdorp 2011

Warenmarktverordening Pijnacker-Nootdorp 2011

COLL.

 

Hoofd Wijkzaken

Ondermandaat toegestaan aan marktmeester

ja

 

BIJLAGE I MANDATEN PER AFDELING

Hoofdstuk 8 Afdeling Wijkzaken, team Veiligheid en Handhaving

 

Nr.

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Door

Aan

Bijzondere voorwaarden/opmerkingen

EH

 

WKZVH1

Ontheffing straatartiest

Art. 2:9 APV Pijnacker-Nootdorp 2017

Bgm.

Hoofd Wijkzaken

Ondermandaat toegestaan aan teamleider Veiligheid en Handhaving

ja

WKZVH2

Ontheffing bijzonder gebruik van de weg

Art. 2:10 APV Pijnacker-Nootdorp 2017

COLL.

Hoofd Wijkzaken

Ondermandaat toegestaan aan teamleider Veiligheid en Handhaving

ja

WKZVH3

Vergunning evenement

Art. 2:25 APV Pijnacker-Nootdorp 2017

Bgm.

Hoofd Wijkzaken

Ondermandaat toegestaan aan teamleider Veiligheid en Handhaving

ja

WKZVH4

 

Exploitatievergunning horecabedrijf

Art. 2:28 APV Pijnacker-Nootdorp 2017

Bgm.

Hoofd Wijkzaken

Ondermandaat toegestaan aan teamleider Veiligheid en Handhaving

ja

WKZVH5

Vergunning afwijking sluitingstijd; tijdelijke sluiting

Art. 2:30 APV Pijnacker-Nootdorp 2017

Bgm.

Hoofd Wijkzaken

Ondermandaat toegestaan aan teamleider Veiligheid en Handhaving

ja

WKZVH6

Vergunning speelautomatenhal

Art. 2:39 APV Pijnacker-Nootdorp 2017

Bgm.

Hoofd Wijkzaken

Ondermandaat toegestaan aan teamleider Veiligheid en Handhaving

ja

WKZVH7

Waarmerken verkoopregister

Art. 2:67 APV Pijnacker-Nootdorp 2017

Bgm.

Hoofd Wijkzaken

Ondermandaat toegestaan aan teamleider Veiligheid en Handhaving

ja

WKZVH8

Ontheffing overige geluidhinder

Art. 4:6 APV Pijnacker-Nootdorp 2017

COLL.

Hoofd Wijkzaken

Ondermandaat toegestaan aan teamleider Veiligheid en Handhaving

 

Met inachtneming van de door het college vastgestelde Nota Bouwlawaai.

ja

WKZVH9

Ontheffing voor het plaatsen of hebben van caravans e.d. op de weg

Art. 5:6 APV Pijnacker-Nootdorp 2017

COLL.

Hoofd Wijkzaken

Ondermandaat toegestaan aan teamleider Veiligheid en Handhaving

ja

WKZVH10

Ontheffing parkeren van reclamevoertuigen

Art. 5:7 APV Pijnacker-Nootdorp 2017

COLL.

Hoofd Wijkzaken

Ondermandaat toegestaan aan teamleider Veiligheid en Handhaving

ja

WKZVH11

Ontheffing parkeren van grote voertuigen

Art. 5:8 APV Pijnacker-Nootdorp 2017

COLL.

Hoofd Wijkzaken

Ondermandaat toegestaan aan teamleider Veiligheid en Handhaving

ja

 

WKZVH12

Collectevergunning

Art. 5:13 APV Pijnacker-Nootdorp 2017

COLL.

Hoofd Wijkzaken

Ondermandaat toegestaan aan teamleider Veiligheid en Handhaving

ja

WKZVH13

Standplaatsvergunning

Art. 5:18 APV Pijnacker-Nootdorp 2017

COLL.

Hoofd Wijkzaken

Ondermandaat toegestaan aan teamleider Veiligheid en Handhaving

Ja

WKZVH14

Vergunning snuffelmarkten

Art. 5:23 APV Pijnacker-Nootdorp 2017

Bgm.

Hoofd Wijkzaken

Ondermandaat toegestaan aan teamleider Veiligheid en Handhaving

ja

WKZVH16

Vergunning kansspel

Art. 3 Wet op de Kansspelen

COLL.

Hoofd Wijkzaken

Ondermandaat toegestaan aan teamleider Veiligheid en Handhaving

ja

WKZVH17

Verbieden klein kansspel

Art. 7c Wet op de Kansspelen

COLL.

Hoofd Wijkzaken

Ondermandaat toegestaan aan teamleider Veiligheid en Handhaving

ja

WKZVH18

Vergunning uitoefenen horecabedrijf of slijtersbedrijf

Art. 3 Drank- en Horecawet

Bgm.

Hoofd Wijkzaken

Ondermandaat toegestaan aan teamleider Veiligheid en Handhaving

ja

WKZVH19

Ontheffing voor het schenken van zwak-alcoholhoudende drank bij een bijzondere gelegenheid van zeer tijdelijke aard voor een aaneengesloten periode van ten hoogste twaalf dagen

Art. 35 Drank- en Horecawet

Bgm.

Hoofd Wijkzaken

Ondermandaat toegestaan aan teamleider Veiligheid en Handhaving

Ja

WKZVH20

Ontheffing voor het houden van een openbare vermakelijkheid op zondagen voor 13.00 uur

Art. 4, vierde lid Zondagswet

Bgm.

Hoofd Wijkzaken

Ondermandaat toegestaan aan teamleider Veiligheid en Handhaving

ja

WKZVH21

Ontheffing voor het houden van een wegwedstrijd

Art. 148 Wegenverkeerswet

COLL.

Hoofd Wijkzaken

Ondermandaat toegestaan aan teamleider Veiligheid en Handhaving

ja

 

WKZVH22

Besluiten betreffende de invordering van een dwangsom

 

Artikel 125 Gemeentewet juncto de afdelingen 5.3.1 en 5.3.2 Algemene wet bestuursrecht

 

COLL.

Hoofd Wijkzaken

Ondermandaat toegestaan aan teamleider Veiligheid en Handhaving

 

Informatieplicht aan afdelingshoofd en portefeuillehouder

ja

 

WKZVH23

Besluiten betreffende de toepassing van een last onder bestuursdwang, last onder dwangsom en de vaststelling van de hoogte van de kosten bij de toepassing van bestuursdwang bij handhaving

Artikel 125 Gemeentewet juncto de afdelingen 5.3.1 en 5.3.2 Algemene wet bestuursrecht

 

 

 

COLL.

Hoofd Wijkzaken

Ondermandaat toegestaan aan teamleider Veiligheid en Handhaving

 

Informatieplicht aan afdelingshoofd en portefeuillehouder

ja

WKZVH24

Handhaving krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover betreft:

-een besluit in (zeer) spoedeisend geval;

-een besluit bij een bouwwerk met een bouwsom tot en met € 2.000,-;

-een besluit bij verlenging van de begunstigingstermijn;

-ambtshalve besluiten om niet op te treden tegen ambtelijk geconstateerde geringe overtredingen van artikel 2.1, 2.3 en 2.3a Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

-intrekking van bovenstaande besluiten.

 

Bestemmingsplan,

Hoofdstuk 5 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Bouwbesluit,

Artikel 125 Gemeentewet juncto de Afdelingen 5.3.1 en 5.3.2 Algemene wet bestuursrecht

 

 

COLL.

Hoofd Wijkzaken

Ondermandaat toegestaan aan teamleider Veiligheid en Handhaving en medewerkers belast met handhaving.

 

Informatieplicht aan afdelingshoofd en portefeuillehouder.

ja

WKZVH25

Handhaving bodem voor zover betreft:

-een besluit in (zeer) spoedeisend geval;

-een besluit bij verlenging van de begunstigingstermijn;

-intrekking van bovenstaande besluiten.

Besluit Bodemkwaliteit, Wet bodembescherming en artikel 125 Gemeentewet juncto de afdelingen 5.3. 1 en 5.3.2 Algemene wet bestuursrecht

 

COLL.

Hoofd

Wijkzaken

Ondermandaat toegestaan aan teamleider Veiligheid en Handhaving en medewerkers belast met handhaving.

 

Informatieplicht aan afdelingshoofd en portefeuillehouder.

ja

WKZVH26

Handhaving Woningwet, voor zover betreft:

- een besluit in (zeer) spoedeisend geval;

- een besluit bij bouwwerken met een bouwsom tot en met € 2.000 ;

- een besluit bij verlenging van de begunstigingstermijn,

- intrekking van bovenstaande besluiten.

Bestemmingsplan, Woningwet, Bouwbesluit, Asbest-verwijderingsbesluit, hoofdstuk 5 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en artikel 125 Gemeentewet juncto de afdelingen 5.3.1 en 5.3.2 Algemene wet bestuursrecht.

 

COLL.

Hoofd

Wijkzaken

Ondermandaat toegestaan aan teamleider Veiligheid en Handhaving en medewerkers belast met handhaving.

 

 

Informatieplicht aan afdelingshoofd en portefeuillehouder

ja

WKZVH27

Milieuhandhaving bij bedrijven, voor zover betreft:

-een besluit in (zeer) spoedeisend geval;

-een besluit tot verlenging van de begunstigingstermijn;

-een besluit tot af- en goedkeuring van in het kader van handhaving verstrekte rapporten of bewijsstukken op basis van vergunningvoorschriften of een Amvb;

-intrekking van bovenstaande besluiten.

Hoofdstuk 18 Wet milieubeheer, hoofdstuk 5 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en

en artikel 125 Gemeentewet juncto de Afdelingen 5.3.1 en 5.3.2 Algemene wet bestuursrecht

 

 

 

 

COLL.

Hoofd Wijkzaken

Ondermandaat toegestaan aan teamleider Veiligheid en Handhaving en medewerkers belast met handhaving.

 

Informatieplicht aan afdelingshoofd en portefeuillehouder.

 

 

ja

WKZVH28

Handhaven bij illegale (afval)stort buiten bedrijven, voor zover betreft:

- een besluit in (zeer) spoedeisend geval;

- een besluit tot verlenging van de begunstigingstermijn;

- intrekking van bovenstaande besluiten.

APV Pijnacker-Nootdorp 2017 , hoofdstuk 10 Wet Milieubeheer, hoofdstuk 5 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en

en artikel 125 Gemeentewet juncto de afdelingen 5.3.1 en 5.3.2 Algemene wet bestuursrecht

 

COLL.

Hoofd Wijkzaken

Ondermandaat toegestaan aan teamleider Veiligheid en Handhaving en medewerkers belast met handhaving.

 

Informatieplicht aan afdelingshoofd en portefeuillehouder

 

 

ja

 

WKZVH29

Handhaven openbare ruimte, inclusief intrekking van deze besluiten en besluiten om niet op te treden, met uitzondering van niet spoedeisende besluiten op grond van de

bepalingen over evenementen, toezicht op openbare inrichtingen en speelgelegenheden en seksinrichtingen, sekswinkels, escortbedrijven, straat en raamprostitutie e.d.

APV Pijnacker-Nootdorp 2017 en Afvalstoffenverordening en artikel 125 Gemeentewet juncto de Afdelingen 5.3.1 en 5.3.2 Algemene wet bestuursrecht

 

COLL.

Bgm.

Hoofd Wijkzaken

Ondermandaat toegestaan aan teamleider Veiligheid en Handhaving

 

Informatieplicht aan afdelingshoofd en portefeuillehouder

ja

WKZVH30

Handhaving horeca, voor zover betreft:

- een besluit in (zeer) spoedeisend geval;

- een besluit bij verlenging van de begunstigingstermijn;

- intrekking van bovenstaande besluiten.

Drank- en horecawet, Wet op de Kansspelen, APV Pijnacker-Nootdorp 2017 en artikel 125 Gemeentewet juncto de Afdelingen 5.3.1 en 5.3.2 Algemene wet bestuursrecht

 

COLL.

Bgm.

Hoofd Wijkzaken

Ondermandaat toegestaan aan teamleider Veiligheid en Handhaving

 

Informatieplicht aan afdelingshoofd en portefeuillehouder

ja

WKZVH31

Ontheffing Geluidhinder

o.g.v. Bouwbesluit 2012

Artikel 8.3 Bouwbesluit 2012

COLL

Hoofd Wijkzaken

 

ja

WKZVH32

Aanstellen verkeersregelaars

Art. 12, 124 Wegenverkeerswet 1994

Art. 56 Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer Artikel 9 van de Regeling verkeersregelaars 2009.

COLL.

Hoofd Wijkzaken

 

Ondermandaat toegestaan aan teamleider Veiligheid en Handhaving

ja

WKZVH33

Ontheffing voor vervoer van gevaarlijke stoffen

Artikel 28 en 29 Wet vervoer gevaarlijke stoffen

COLL

Hoofd Wijkzaken

Ondermandaat toegestaan aan teamleider Veiligheid en Handhaving

ja

WKZVH34

Verstrekken van uittreksels en inlichtingen uit het Register Kindercentra en gastouderbureaus

Artikel 46 Wet kinderopvang juncto artikel 7 Regeling Wet kinderopvang

COLL

Hoofd Wijkzaken

Ondermandaat toegestaan aan teamleider Veiligheid en Handhaving

ja

WKZVH35

Uitvoeren van toezicht op de naleving van de Doelgroepenverordening

Art. 9 Doelgroepenverordening

COLL.

Door college aangewezen personen

 

 

 

BIJLAGE I MANDATEN PER AFDELING

Hoofdstuk 8 Afdeling Wijkzaken, Inrichting en Beheer Openbare Ruimte

 

Nr.

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Door

Aan

Bijzondere voorwaarden/opmerkingen

EH

WKZIBOR1

a. Het verlenen van een vergunning voor het aanleggen, beschadigen en veranderen van een weg

Art. 2:11 APV Pijnacker-Nootdorp2017

 

 

 

 

 

 

COLL.

Hoofd Wijkzaken

Ondermandaat toegestaan aan teamleider Inrichting en Beheer Openbare Ruimte

 

ja

WKZIBOR1

b. Het gedogen van het ten dienste van een openbaar elektronisch communicatie-netwerk aanleggen,

instandhouden of opruimen van kabels in openbare gemeentegrond

Artikel 5.2 en 5.3 Telecommunicatiewet

 

COLL.

Hoofd Wijkzaken

Ondermandaat toegestaan aan teamleider Inrichting en Beheer Openbare Ruimte

ja

WKZIBOR1

c. Het verlenen van instemming voor het aanleggen, instandhouden of opruimen van kabels en/of leidingen anders dan ten dienste van een openbaar elektronisch communicatie-netwerk

Art. 4 lid 1 Algemene verordening ondergrondse infrastructuren gemeente Pijnacker-Nootdorp 2013

COLL.

Hoofd Wijkzaken

Met inachtneming van de Algemene Voorwaarden Ondergrondse Infrastructuren

 

Ondermandaat toegestaan aan teamleider Inrichting en Beheer Openbare Ruimte

 

n.v.t.

WKZIBOR2

Toekennen van nummers aan verblijfsobjecten, ligplaatsen en standplaatsen

Artikel 3, tweede lid Verordening naamgeving en nummering 2010

COLL.

Hoofd Wijkzaken

Ondermandaat toegestaan aan teamleider Inrichting en Beheer Openbare Ruimte

ja

WKZIBOR3

-Tijdelijke verkeersmaatregelen

- Verkeersbesluiten

- Overige ontheffingen als bedoeld in art. 149, eerste lid onder d, van de Wegenverkeerswet

Wegenverkeerswet 1994, Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens, Regeling Voertuigen en Besluit Administratieve Bepalingen in het Wegverkeer

COLL.

Hoofd Wijkzaken

Ondermandaat toegestaan aan teamleider Inrichting en Beheer Openbare Ruimte

ja

 

 

BIJLAGE II BESTUURLIJKE MANDATEN

 

Nr.

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Door

Aan

Bijzondere voorwaarden/opmerkingen

EH

BM1

Vaststellen verweerschrift naar aanleiding van een ingediend bezwaar- of beroepschrift met betrekking tot door of, in mandaat, namens het college genomen besluiten

Artikel 160 Gemeentewet

COLL.

Afdelingshoofden

Teamleiders

 

ja

BM2

Het nemen van een besluit op bezwaarschriften met betrekking tot, in mandaat, namens het college genomen besluiten.

Artikel 160 Gemeentewet

COLL.

Secretaris

Afdelingshoofden

Op grond van artikel 10:3 derde lid van de Awb zijn uitgezonderd de besluiten op bezwaarschriften n.a.v. door afdelingshoofden in mandaat genomen besluiten (met andere woorden: een afdelingshoofd is niet gemandateerd een besluit op bezwaar te nemen wanneer ditzelfde afdelingshoofd het besluit waartegen bezwaar is gemaakt in mandaat heeft genomen). Tevens zijn uitgezonderd de besluiten op bezwaarschiften waarbij contrair wordt gegaan aan het advies van de Commissie behandeling bezwaarschriften.

ja

BM3

Besluiten tot terugvordering en verhaal van Bbz-kredieten

Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004

COLL.

Portefeuille-houder

Sociaal Domein

 

ja

BM4

Oninbaar verklaren van vorderingen

Artikel 160 Gemeentewet

COLL.

Portefeuille-houder Financiën

Met uitzondering van gemeentelijke belastingen. Dit is een bevoegdheid van het hoofd afdeling Backoffice Publiekszaken gebaseerd op het Aanwijzings- en mandaatbesluit belastingen.

 

ja

BM5

Zorgmachtiging in niet-acute situaties

Artikel 5:1 Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

COLL.

de portefeuillehouder zorg

Bij afwezigheid van de portefeuillehouder zorg wordt degene benaderd die de eerstvolgende is ingevolge de ‘vervangingsregeling’

nvt

 

BIJLAGE IIIMANDATEN AAN EXTERNEN

 

Nr.

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Door

Aan

Bijzondere voorwaarden/opmerkingen

EH

ME1

Verstrekken van een huisvestingsvergunning voor woningen van of verhuurd door stichtingen en woningcorporaties

Huisvestingsverordening Pijnacker-Nootdorp 2023

COLL.

-Directeur/ bestuurder, adjunct-directeur, hoofd Wonen en teamleider Klantencontacten Stichting Rondom Wonen

-Vestigings-manager/ Manager Woondiensten De Goede Woning

-Gebieds-manager Staedion

-Secretaris van de Interkerkelijke Stichting voor de bejaarden-zorg

 

n.v.t.

 

 

Nr.

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Door

Aan

Bijzondere voorwaarden/opmerkingen

EH

ME2

Aanwijzen toezichthouder Wet kinderopvang en Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen gemeente Pijnacker-Nootdorp 2011

Artikel 1.61, artikel 2.19 Wet kinderopvang, artikel 4 Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen gemeente Pijnacker-Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen gemeente Pijnacker-Nootdorp 2011

COLL.

Directeur publieke gezondheid van de gemeente Den Haag

Verwezen wordt naar het afzonderlijke mandaatbesluit van het college van 21 januari 2014 waarbij is besloten de directeur Publieke Gezondheid van de Gemeente Den Haag, zijnde de directeur van de GGD Haaglanden, een GGD als bedoeld in de artikelen 1.61 en 2.19 van de Wet kinderopvang en artikel 4 van de Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen, met ingang van 1 januari 2014 aan te wijzen als toezichthouder op grond van artikel 1.61, eerste lid van de Wet kinderopvang. Tevens is in dat besluit de directeur de bevoegdheid verleend zijn medewerkers voor de uitvoering van zijn taak te mandateren.

n.v.t.

ME3

Aanwijzen van personen die belast zijn met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

 

Artikel 6.1 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

COLL.

Directeur publieke gezondheid van de gemeente Den Haag

Op grond van het besluit van het college van 3 maart 2015 BBV 15.0070 is de Directeur publieke gezondheid van de gemeente Den Haag door het college aangewezen als functionaris belast met het toezicht op de naleving van de Wmo 2015. Daarnaast is hij namens het college bevoegd andere functionarissen in dienst van de GGD-Haaglanden te belasten met het toezicht op de naleving van de Wmo 2015.

n.v.t.

 

BIJLAGE IIIMANDATEN AAN EXTERNEN

 

Nr.

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Door

Aan

Bijzondere voorwaarden/opmerkingen

EH

ME4

Afwijken van tijden van begraven, aantal overledenen in algemene graven, volgorde toewijzing graven, termijn grafrecht, aanbrengen grafkelder, overschrijven van verleende rechten, mededeling ontvangst van afstandsverklaring, verlenen en weigeren vergunning grafbedekking, toezicht op onderhoud, verwijderen grafbedekking, uitvoering ruiming, bijhouden historische graven

Artikel 10, tweede lid, artikel 12, artikel 13, tweede lid, artikel 15, eerste lid, artikel 16, artikel 17, artikel 18, artikel 19, eerste en vierde lid, artikel 21, artikel 23, artikel 24 en artikel 26, eerste lid van de Verordening op het beheer en het gebruik van de algemene begraafplaats St. Janshof 2011

COLL.

Bestuur van de Stichting Sint Janshof

Ondermandaat toegestaan aan de beheerder van de algemene begraafplaats St. Janshof

Voorwaarden:

De uitoefening van de bevoegdheden vindt plaats met inachtneming van de volgende door het college op 18 oktober 2011 of sedertdien gewijzigde vastgestelde uitvoeringsbesluiten:

a. Regels voor de graven, asbezorging en gedenkplaatsen algemene begraafplaats Sint Janshof;

b. Regels voor de indeling van graven op de algemene begraafplaats Sint Janshof;

c. Regels voor grafbedekkingen op de algemene begraafplaats Sint Janshof;

d. Voorschriften voor het bijhouden van het register van de algemene begraafplaats Sint Janshof.

n.v.t.

ME5

Aanwijzen toezichthouders belast met de naleving van voorschriften op het gebied van brandveiligheid

Artikel 61, derde lid Wet veiligheidsregio’s, artikel 5:10, derde lid Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en artikel 6:2 APV Pijnacker-Nootdorp 2017

Bgm.

en

COLL.

Regionaal Brandweer-commandant van de Veiligheidsregio Haaglanden

Dit mandaat berust op afzonderlijke mandaatbesluiten van de burgemeester van 22 december 2009 nr. 2009.16836 en het college van 14 september 2010 nr. 2010.12434 waarnaar wordt verwezen.

n.v.t.

ME6

Sollicitatieplicht politieke ambtsdragers

Besluit sollicitatieplicht Appa

COLL.

Raet

Verwezen wordt naar het besluit van het college van 7 augustus 2012 tot vaststelling van het Mandaatbesluit sollicitatieplicht politieke ambtsdragers 2012

n.v.t.

ME7

Verlenen van parkeervergunningen en -ontheffingen

Artikel 3 Parkeerverordening Pijnacker-Nootdorp

COLL.

Medewerkers parkeerservice van het bedrijf P1 On street B.V.

De werkzaamheden zijn uitbesteed op grond van het besluit van het college van 13 september 2005.

De werkzaamheden worden uitgevoerd overeenkomstig het bijbehorende Programma van Eisen.

n.v.t.

 

BIJLAGE III MANDATEN AAN EXTERNEN

 

Nr.

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Door

Aan

Bijzondere voorwaarden/opmerkingen

EH

ME8

Vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van Milieu

Afdeling 10.1.1. Awb, diverse bijzondere wetten en artikel 4 van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Haaglanden

COLL.

De directeur van de Omgevingsdienst Haaglanden

Mandaat wordt verleend met inachtneming van het door het college op 25 juni 2018 vastgestelde Mandaatbesluit Pijnacker-Nootdorp Omgevingsdienst Haaglanden 2018

n.v.t.

ME9

Maatwerkvoorziening ten behoeve van beschermd wonen en opvang

Artikel 2.3.2 en volgende van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

COLL.

Bgm.

College van Delft

 

 

Op grond van het door de burgemeester en het college op 22 maart 2022 vastgestelde Mandaatbesluit Beschermd Wonen/Beschermd Thuis en Maatschappelijke Opvang, Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (zaaknummer: 1323326)

n.v.t.

 

BIJLAGE IVPRIVAATRECHTELIJKE MANDATEN

Bij de uitoefening van de onderstaande mandaten n’s PM1 tot en met PM6 wordt gehandeld overeenkomstig het bepaalde in het Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Pijnacker-Nootdorp 2021, de Regeling budgethouderschap en verplichtingen 2015, het Hand- en Voetboek Projectmatig Werken en voorts overeenkomstig het bepaalde in bijlage VII die hoort bij de volmachten PM1 tot en met PM6.

 

Nr.

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Door

Aan

Bijzondere voorwaarden/opmerkingen

EH

PM1

Besluiten tot het gunnen van opdrachten voor leveringen en diensten onder de grens van de Europese drempelwaarde

 

Artikel 160 Gemeentewet

 

 

COLL.

 

 

Afdelingshoofden

 

Uitgezonderd zijn het Inhuren van derden (inspanningsverbintenis) en contracteren van derden (resultaatverbintenis). Zie hiervoor de afzonderlijke mandaten.

 

Ondermandaat toegestaan aan

projectleiders en budgethouders tot en met een bedrag van € 50.000.

 

Ondermandaat toegestaan aan de medewerkers van de afdelingen voor de procesonderdelen van de aanbestedingsprocedure.

 

Op grond van het Mandaatbesluit griffier 2004 is de griffier, met inachtneming van de Regeling budgethouderschap en verplichtingen, bevoegd te besluiten tot het verlenen van opdrachten tot uitvoering van werken en opdrachten voor leveringen en diensten bij onderhandse enkelvoudige en onderhandse meervoudige aanbesteding

 

ja

PM2

Besluiten tot het gunnen van opdrachten voor leveringen en diensten vanaf de grens van de Europese drempelwaarde

Artikel 160 Gemeentewet

 

 

COLL.

 

 

Secretaris

Ondermandaat toegestaan aan de medewerkers van de afdelingen voor de procesonderdelen van de aanbestedingsprocedure.

ja

 

 

BIJLAGE IVPRIVAATRECHTELIJKE MANDATEN

 

Nr.

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Door

Aan

Bijzondere voorwaarden/opmerkingen

EH

PM3

Besluiten tot het gunnen van opdrachten voor werken tot en met een bedrag van € 500.000

Artikel 160 Gemeentewet

 

COLL.

 

Afdelings

hoofden

 

Ondermandaat toegestaan aan projectleiders en budgethouders tot en met een bedrag van € 100.000

 

Ondermandaat toegestaan aan de medewerkers van de afdelingen voor de procesonderdelen van de aanbestedingsprocedure.

ja

 

PM4

Besluiten tot het gunnen van opdrachten voor werken vanaf een bedrag van € 500.001 tot en met een bedrag van

€ 2.500.000

Artikel 160 Gemeentewet

 

COLL.

 

Secretaris

Ondermandaat toegestaan aan de medewerkers van de afdelingen voor de procesonderdelen van de aanbestedingsprocedure.

ja

PM5

Besluiten tot het gunnen van opdrachten voor werken vanaf een bedrag van € 2.500.001

Artikel 160 Gemeentewet

 

COLL.

 

Portefeuillehouders

Ondermandaat toegestaan aan de medewerkers van de afdelingen voor de procesonderdelen van de aanbestedingsprocedure.

ja

PM6

Besluiten tot het deelnemen aan door andere aanbestedende diensten te organiseren aanbestedingen op het gebied van leveringen, diensten en werken, inclusief het besluit tot gunning van de opdracht

Artikel 160 Gemeentewet

 

 

COLL.

 

 

Secretaris

 

ja

PM7

Inhuren van derden (inspanningsverbintenis)

CAO gemeenten

COLL.

Secretaris

 

 

Afd. hoofden

 

 

 

Inhuur die langer duurt dan zes maanden

 

Tot maximaal zes maanden.

 

Verwezen wordt ook naar de Notitie “Spelregels Inhuur van derden 2017” zoals vastgesteld door het DT op 8 februari 2017 (17INT00511).

ja

 

ja

 

 

PM8

Contracteren van derden (resultaatverbintenis)

CAO gemeenten

COLL.

Afd. hoofden

 

Voor zover de uitgave plaatsvindt binnen beschikbaar gestelde middelen en ten behoeve van het product zoals omschreven in de productenraming. Het dient te gaan om het leveren van een concreet product zonder dat sprake is van inhuur.

Verwezen wordt ook naar de Notitie “Spelregels Inhuur van derden 2017” zoals vastgesteld door het DT op 8 februari 2017 (17INT00511).

 

ja

PM9

Besluiten tot afwijking van het Inkoop- en aanbestedingsreglement 2013 voor zover het betreft het volstaan met een enkelvoudige offerteaanvraag voor het inhuren van derden en contracteren van derden bij een geraamde waarde die ligt tussen de € 50.000 en de Europese aanbestedingsgrens, exclusief de BTW.

Artikel 160 Gemeentewet

 

COLL.

 

Secretaris

 

ja

PM10

Overige besluiten tot afwijking van het Inkoop- en aanbestedingsreglement 2013

Artikel 160 Gemeentewet

COLL.

Portefeuille-houders

 

 

ja

PM11

Besluiten tot verkoop van roerende zaken die worden aangetroffen in door de gemeente verworven onroerende zaken, mits deze een bedrag van € 10.000 niet te boven gaan.

Artikel 160 Gemeentewet

COLL.

Portefeuillehouder Financiën

 

ja

PM12

Besluiten tot het vaststellen van huuraanpassingen ingevolge de bepalingen van huurovereenkomsten

Artikel 160 Gemeentewet

COLL.

Afd. hoofden

 

ja

PM13

Besluiten betreffende het afhandelen van schadeclaims tot en met een bedrag van € 10.000,--

Artikel 160 Gemeentewet

COLL.

Hoofd Bedrijfsvoering

 

ja

PM14

Besluiten tot het aangaan, wijzigen of beëindigen van verzekeringen

Artikel 160 Gemeentewet

COLL.

Hoofd Bedrijfsvoering

Binnen bestaand pakket

ja

 

PM15

Besluiten tot het aangaan van overeenkomsten met verkopende partijen over de verkopersbijdrage starterslening

Artikel 160 Gemeentewet

 

 

COLL.

 

 

Hoofd Frontoffice Publiekszaken

 

 

Ondermandaat toegestaan aan de senior Frontoffice Publiekszaken 1e lijn

 

Betreft het afzonderlijke besluit van het college van 21 mei 2013 (13INT03288)

ja

PM16

Besluiten tot het aangaan, wijzigen en ontbinden van overeenkomsten tot het aankopen en verkopen van grond in gebieden waarvoor een exploitatieopzet dan wel projectadministratie door de raad is vastgesteld

Artikel 160 Gemeentewet

COLL.

Hoofd

Ontwikkeling

1. Voor zover passend binnen de financiële kaders van de exploitatieopzet dan wel projectadministratie tot een bedrag van

€ 1.000.000,-;

2. Op basis van marktconformiteit aangetoond door een rapport van een externe deskundige;

3. Vooroverleg met portefeuillehouder;

4. De administrateur grondbedrijf/project-controller van de afdeling ONT en het hoofd van de afdeling BDV dienen voor akkoord te paraferen.

ja

 

 

 

 

Secretaris

1. Voor zover passend binnen de financiële kaders van de exploitatieopzet vanaf een bedrag van

€ 1.000.000,- tot een bedrag van € 2.000.000,-;

2. 2 tot en met 4. Zie boven.

 

 

 

 

 

 

 

 

PM17

Besluiten tot het aangaan, wijzigen en ontbinden van grondreserveringsovereenkomsten in gebieden waarvoor een exploitatieopzet dan wel projectadministratie door de raad is vastgesteld

Artikel 160

Gemeentewet

COLL

Hoofd

Ontwikkeling

Voor zover binnen de financiële kaders van de exploitatieopzet dan wel projectadministratie. Vooroverleg met portefeuillehouder.

ja

PM18

Besluiten tot het vestigen en doorhalen van zakelijke rechten op gronden en gebouwen in gebieden waarvoor een exploitatieopzet dan wel projectadministratie door de raad is vastgesteld

Artikel 160

Gemeentewet

COLL

Hoofd

Ontwikkeling

Voor zover binnen de financiële kaders van de exploitatieopzet dan wel projectadministratie. Vooroverleg met portefeuillehouder.

 

PM19

Besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot het (om niet) in eigendom verkrijgen van gronden

Artikel 160

Gemeentewet

COLL

Hoofd

Ontwikkeling

 

 

 

PM20

Besluiten inzake de uitgifte van grond ten behoeve van zendmasten

Artikel 160 Gemeentewet

COLL.

Hoofd

Ontwikkeling

Verwezen wordt ook naar de voorwaarden zoals genoemd in het collegebesluit van

31 mei 2005 (2005.06418).

ja

PM21

Besluiten inzake het aangaan, beëindigen, wijzigen en verlengen van huurovereenkomsten, inclusief anti-kraakovereenkomsten, in gebieden waarvoor door de raad een exploitatieopzet dan wel projectadministratie is vastgesteld

Artikel 160 Gemeentewet

COLL.

Hoofd

Ontwikkeling

Verwezen wordt ook naar het anti-kraakreglement.

ja

PM22

Besluiten tot het verlenen van toestemming tot vervreemden of bezwaren van bedrijfskavels aan derden indien sprake is van overdracht van aandelen binnen de organisatorische structuur van het betrokken bedrijf of indien sprake is van overdracht van onroerende zaken aan de eigenaar van het betrokken bedrijf naar privé of omgekeerd

Artikel 160 Gemeentewet

COLL.

Hoofd

Ontwikkeling

 

ja

PM23

Besluiten tot het verlenen van toestemming tot doorverkoop van bedrijfsunits binnen bedrijfsverzamelgebouwen

Artikel 160 Gemeentewet

COLL.

Hoofd

Ontwikkeling

 

ja

 

PM24

Besluiten tot het vestigen van een recht van opstal ten behoeve van riolering en aanverwante zaken

Artikel 160 Gemeentewet

COLL.

Hoofd

Ontwikkeling

 

ja

PM25

 

Besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot het verkopen of het verhuren van openbaar groen (snippergroen)

Artikel 160 Gemeentewet

COLL.

Hoofd Ontwikkeling

Verwezen wordt ook naar het raadsbesluit van 23 december 2004 (Notitie snippergroenbeleid 2004.13436).

De aanvragen dienen eerst te worden getoetst door de afd. Wijkzaken en/of het cluster Ruimtelijk Beleid van de afd. Beleid.

ja

PM26

Besluiten tot het erkennen en afwijzen van een beroep op bevrijdende verjaring in de zin van art. 3:105 BW met betrekking tot gronden

 

Artikel 160 Gemeentewet

COLL

Hoofd Ontwikkeling

 

 

PM27

 

Besluiten tot het aangaan van anterieure overeenkomsten ten behoeve van de wijziging van een bestemming voor het mogelijk maken van maximaal vijf bouweenheden inclusief bijbehorende planschadeverhaals-overeenkomst

Artikel 160 Gemeentewet;

Artikel 6.17 Wet ruimtelijke ordening

COLL.

Hoofd Ontwikkeling

 

ja

 

PM28

Besluiten tot het om-niet in gebruik geven van gronden en gebouwen aangekocht als strategische aankoop, voor gebruik van grasopbrengsten, voor onderhoud en voor anti-kraak

Artikel 160 Gemeentewet

COLL.

Hoofd Ontwikkeling

en

Hoofd Wijkzaken

 

ja

PM29

Besluiten tot het aangaan van erfpacht-, huur- of opstalovereenkomsten ten behoeve van sportvoorzieningen, nutsvoorzieningen, geluidsschermen en voorzieningen van algemeen nut

Artikel 160 Gemeentewet

 

 

COLL.

 

 

Hoofd Ontwikkeling

 

ja

PM30

Vaststellen af te dragen winst in verband met verkoop van een woning met een anti-speculatiebeding

Koopovereenkomsten woningen met een anti-speculatiebeding

COLL.

Hoofd Ontwikkeling

 

ja

PM31

Besluiten tot verhuur van en aangaan of actualiseren van verhuurovereenkomsten voor (sport) accommodaties, van de volkstuinen, van woningen en gebouwen binnen de activiteit “overige gebouwen en terreinen”, van het vrachtwagenparkeer-terrein en van de parkeergarages bij Het Baken

Artikel 160 Gemeentewet

COLL.

Hoofd Wijkzaken

Ondermandaat toegestaan aan de medewerker verhuur accommodaties van de afd. Wijkzaken

ja

PM32

Besluiten tot het tijdelijk om niet in gebruik geven van openbaar gebied, tot het in beheer geven van openbaar gebied en zo nodig anders inrichten (“groenadoptie”) en tot het verhuren van rotondes

Artikel 160 Gemeentewet

COLL.

Hoofd Wijkzaken

Verwezen wordt onder andere naar het besluit van het college van 25 november 2014 BBV14.0545 (groenadoptie) en 3 februari 2015 BBV15.0563 (rotondes)

ja

PM33

Aansluiten op de gemeentelijke riolering

Artikel 160 Gemeentewet

COLL.

Hoofd Wijkzaken

Ondermandaat toegestaan aan teamleider Inrichting en Beheer Openbare Ruimte (IBOR) afdeling Wijkzaken

ja

PM34

Besluiten tot het vestigen van een recht van opstal ten behoeve van riolering (m.u.v. bedrijfsterreinen)

Artikel 160 Gemeentewet

COLL.

Hoofd Wijkzaken

Ondermandaat toegestaan aan teamleider Inrichting en Beheer Openbare Ruimte (IBOR) afdeling Wijkzaken

ja

PM35

Besluiten tot het aangaan (inclusief de daarbij behorende rechtspositionele besluiten) en beëindigen van arbeidsovereenkomsten met medewerkers

Boek 7, titel 10, Burgerlijk Wetboek, CAO

gemeenten en Personeelshandboek

 

COLL.

Secretaris

 

 

 

 

Uitzonderingen die zijn gemandateerd aan de secretaris:

- disciplinaire maatregelen en ontslagbesluiten anders dan op eigen verzoek

- flexibel belonen (structureel)

vaststellingsovereenkomsten

Ja

 

 

Ja

PM36

Besluiten tot het wijzigen van arbeidsovereenkomsten met medewerkers, inclusief de daarbij behorende rechtspositionele besluiten

Art. 160, eerste lid, aanhef onder d, Gemeentewet, Boek 7, titel 10, Burgerlijk Wetboek, CAO gemeenten en Personeelshandboek

COLL.

Secretaris

t.a.v. afdelingshoofden die direct onder zijn verantwoordelijkheid vallen

Ja

 

 

 

 

Afd. hoofden

t.a.v. teamleiders en medewerkers die direct onder hun verantwoordelijkheid vallen

 

Ja

 

 

 

 

Teamleiders

 

t.a.v. medewerkers die direct onder hun verantwoordelijkheid vallen

Ja

PM-37

Besluiten tot het wijzigen of creëren van functies

 

CAO gemeenten en Regeling functiebeschrijving en waardering gemeente Pijnacker-Nootdorp 2020

COLL.

Secretaris

 

n.v.t.

PM-38

Besluiten tot het vrijgeven van het vervullen van vacature

Artikel 2.2 CAO gemeenten

COLL.

Afdelings-

hoofden

 

 

n.v.t.

PM-39

Besluiten tot het vaststellen functiebeschrijving en –waardering

Art. 160 Gemeentewet

en Regeling functiebeschrijving en -waardering gemeente Pijnacker-Nootdorp 2020

COLL.

Secretaris

 

 

Ja

 

PM-40

Voeren van het beoordelingsgesprek en het opstellen van de beoordeling

CAO gemeenten en Regeling resultaat- en beoordelingsgesprekken gemeente Pijnacker-Nootdorp 2020

COLL.

Burgemeester

 

t.a.v. secretaris

 

n.v.t.

 

 

 

 

 

Secretaris

t.a.v. de afdelingshoofden en medewerkers die direct onder zijn verantwoordelijkheid vallen

n.v.t.

 

 

 

 

Afdelingshoofden

t.a.v. medewerkers die direct onder hun verantwoordelijkheid vallen

n.v.t.

 

 

 

 

Teamleiders

t.a.v. medewerkers die direct onder hun verantwoordelijkheid vallen

n.v.t.

 

Vaststellen van de beoordeling

 

 

Portefeuillehouder P&O

t.a.v. de secretaris

n.v.t.

 

 

 

 

Secretaris

T.a.v. de afdelingshoofden en medewerkers die direct onder zijn verantwoordelijkheid vallen of direct onder een afdelingshoofd vallen

n.v.t.

 

 

 

 

Afdelingshoofden

t.a.v. medewerkers die onder een teamleider vallen

n.v.t.

 

 

BIJLAGE VVOLMACHTEN EN MACHTIGINGEN

 

Op basis van het Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Pijnacker-Nootdorp 2021 worden bij de uitvoering van de privaatrechtelijke mandaten PM1 tot en met PM6 de volgende volmachten verstrekt. Een volmacht strekt tot ondertekening van overeenkomsten.

 

Nr.

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Door

Aan

Bijzondere voorwaarden/opmerkingen

EH

VM1

Ondertekenen van besluiten tot het gunnen van opdrachten voor leveringen en diensten tot de grens van de Europese drempelwaarde

Artikel 171, tweede lid Gemeentewet

Bgm.

Afd. hoofden

Projectleiders Budgethouders

Projectleiders en budgethouders uitsluitend voor zover dit valt onder de begrenzing als bedoeld in PM1

n.v.t.

VM2

Ondertekenen van besluiten tot het gunnen van opdrachten voor leveringen en diensten vanaf de grens van de Europese drempelwaarde.

Artikel 171, tweede lid Gemeentewet

Bgm.

Secretaris

 

n.v.t.

VM3

Ondertekenen van besluiten tot het gunnen van opdrachten voor werken tot en met een bedrag van € 500.000

Artikel 171, tweede lid Gemeentewet

Bgm.

Afd. hoofden

Projectleiders

Projectleiders en budgethouders uitsluitend voor zover dit valt onder de begrenzing als bedoeld in PM3

n.v.t.

VM4

Ondertekenen van besluiten tot het gunnen van opdrachten voor werken vanaf een bedrag van € 500.001 tot en met een bedrag van

€ 2.500.000

Artikel 171, tweede lid Gemeentewet

Bgm.

Secretaris

 

n.v.t.

VM5

Ondertekenen van besluiten tot het gunnen van opdrachten voor werken vanaf een bedrag van € 2.500.001

Artikel 171, tweede lid Gemeentewet

 

Bgm.

Portefeuillehouders

 

 

n.v.t.

VM6

Ondertekenen van besluiten tot het gunnen van opdrachten aan door andere aanbestedende diensten georganiseerde aanbestedingen op het gebied van leveringen, diensten en werken

Artikel 171, tweede lid Gemeentewet

 

Bgm.

Secretaris

 

n.v.t.

 

 

 

BIJLAGE VVOLMACHTEN EN MACHTIGINGEN

 

Nr.

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Door

Aan

Bijzondere voorwaarden/opmerkingen

EH

VM7

Vertegenwoordiging van de gemeente in en buiten rechte (zoals ondertekening van contracten namens de gemeente P-N)

(=volmacht)

Artikel 171, tweede lid Gemeentewet

Bgm.

1. Portefeuillehouders

 

 

 

2. Portefeuillehouders,

Secretaris,

Afd. hoofden,

Projectleiders en

Budgethouders

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Portefeuillehouders, Secretaris en

Afd. hoofden

 

 

 

1. Vertegenwoordiging (machtiging) bij (aandeelhouders) vergaderingen van verbonden partijen.

 

2. Vertegenwoordiging vindt plaats afhankelijk van de toegekende bevoegdheden op grond van bijlage V van dit Mandaatbesluit voor wat betreft de ondertekening van overeenkomsten van opdrachten voor leveringen en diensten en werken (zie ook bijlage V de nr.’s VM1 t/m VM6), alsmede toegekende bevoegdheden o.g.v. specifieke regelingen zoals het Treasurystatuut. e.d.

 

Toelichting: Het besluiten over privaatrechtelijke rechtshandelingen is bij uitstek de bevoegdheid van het college en in bijlage V in de daar genoemde gevallen gemandateerd aan bestuurders/ambtenaren.

Voor formele handelingen die nodig zijn om de handeling tot een rechtshandeling te maken, is de burgemeester competent. Op grond van artikel 171 Gemeentewet kan hij anderen volmacht verlenen.

 

3. Ter uitvoering van andere dan de hierboven genoemde door het college genomen besluiten over privaatrechtelijke rechtshandelingen.

1. n.v.t.

 

 

2. n.v.t.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. n.v.t.

 

 

BIJLAGE VVOLMACHTEN EN MACHTIGINGEN

 

Nr.

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Door

Aan

Bijzondere voorwaarden/opmerkingen

EH

Vervolg

VM7

Vertegenwoordiging van de gemeente in en buiten rechte (zoals ondertekening van contracten namens de gemeente P-N)

(=volmacht)

Artikel 171, tweede lid Gemeentewet

Bgm.

Medewerkers van de afdeling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betreffende aangiften en ondertekening van processen verbaal met betrekking tot diefstal, schade e.d. van gemeentelijke eigendommen.

Het afleggen van verklaringen namens de gemeente als een proces-verbaal wordt opgemaakt in het kader van een geconstateerde overtreding door de gemeente van een wettelijke bepaling. In dit geval dient de verantwoordelijke portefeuillehouder te worden ingelicht

nee

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VM8

Vertegenwoordiging van de gemeente in en buiten rechte (zoals ondertekening van contracten namens de gemeente P-N)

(=volmacht)

Artikel 171, tweede lid Gemeentewet

Bgm.

Afd. hoofd Ontwikkeling

 

Om voor en namens de gemeente mee te werken aan het passeren van akten waarbij de gemeente:

-Aan haar in eigendom toebehorende registergoederen, of beperkte rechten daarop overdraagt aan anderen;

-Aan derden in eigendom toebehorende registergoederen, of beperkte rechten daarop in eigendom aanneemt/in levering aanvaardt;

-Beperkte genotsrechten (zoals erfpacht en opstal) en /of hypotheekrechten vestigt op aan de gemeente en/of derden toebehorende registergoederen.

N.B.: Volmacht is verleend aan het afdelingshoofd Ontwikkeling, met daarin de mogelijkheid tot het geven van een ondervolmacht aan (medewerkers van) de notariskantoren ten behoeve van een specifieke voorgenomen transactie.

 

VM9

Vertegenwoordiging van de gemeente in en buiten rechte (zoals ondertekening van contracten namens de gemeente P-N)

(=volmacht)

Artikel 171, tweede lid Gemeentewet

Bgm.

Secretaris

Afdelings- hoofden

Teamleiders

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afhankelijk van de in PM-35 en PM-36 toegekende bevoegdheid om arbeidsovereenkomsten aan te gaan, te wijzigen en te beëindigen.

n.v.t.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VM10

Ondertekening van een overeenkomst met door de Raad aangewezen accountant ten behoeve van de accountantsverklaring en het verslag van bevindingen

Artikel 213, tweede lid Gemeentewet

Bgm

Griffier

 

 

VM11

Ondertekening van overeenkomsten met op griffie werkzame ambtenaren (aangaan, wijzigen en beëindigen van arbeidsovereenkomsten)

Artikel 107e, tweede lid Gemeentewet

 

Bgm

Griffier

 

 

 

 

BIJLAGE VVOLMACHTEN EN MACHTIGINGEN

 

 

Nr.

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Door

Aan

Bijzondere voorwaarden/opmerkingen

EH

M1

Vertegenwoordiging van het bestuursorgaan ter zitting in rechtsgedingen en bij (bestuursrechtelijke) bezwaar- en beroepsprocedures tot in alle instanties, tijdens hoorzittingen en bij de Nationale Ombudsman

Artikel 160, lid 1f en Artikel 171, lid 2 Gemeentewet en

Artikel 8:24 Algemene wet bestuursrecht

Bgm.

COLL.

Portefeuillehouders

Secretaris

Afd.hoofden

Informatieplicht aan afdelingshoofd en secretaris

Ondermandaat toegestaan aan medewerkers van de afdelingen

n.v.t.

M2

Ondertekening van bestuursovereenkomsten, convenanten, intentieverklaringen e.d.

Artikel 59a Gemeentewet

Artikel 160 Gemeentewet

Bijzondere wetten

COLL.

 

Bgm.

Portefeuillehouders Secretaris

 

Ter uitvoering van door het college genomen besluiten

n.v.t.

M3

Voor zover niet anders is bepaald, de volgende handelingen voorafgaand aan een besluit door het college of de burgemeester betreffende vergunningplicht of besluiten tot handhaving op grond van de Gemeentewet, bijzondere wetten of plaatselijke verordeningen:

a. voeren en ondertekenen van correspondentie en verrichten van handelingen, geen besluit zijnde,

b. inwinnen van adviezen;

c. uitnodigen voor bijeenkomsten of hoorzittingen;

d. goedkeuren van berekeningen.

Artikel 59a Gemeentewet

Artikel 160 Gemeentewet

Bijzondere wetten

 

Bgm.

COLL

Portefeuillehouders Secretaris

Afd.hoofden

 

Ondermandaat toegestaan aan medewerkers van de afdelingen

Ja

 

 

BIJLAGE VVOLMACHTEN EN MACHTIGINGEN

 

Nr.

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Door

Aan

Bijzondere voorwaarden/opmerkingen

EH

M4

Ondertekenen van door de burgemeester of het college genomen besluiten (voor zover niet elders in dit Mandaatbesluit geregeld)

 

 

Artikel 160 Gemeentewet Bijzondere wetten

Bgm.

COLL.

Portefeuillehouders

Secretaris

Afd. hoofden

Voorwaarde is dat bij uitoefening van dit ondertekeningsmandaat bij het collegeadvies en bij besluitvorming door de burgemeester direct het concept-besluit of de conceptbrief (de conceptbeschikking) is gevoegd.

 

Uitgezonderd van dit mandaat zijn:

a. indien bij wettelijk voorschrift anders is bepaald of de aard van de bevoegdheid zich hiertegen verzet;

b. brieven aan H.M. de Koning, Commissaris van de Koning of andersoortige stukken met een persoonlijk karakter;

c. in andere door het college of de burgemeester daartoe aangewezen gevallen

ja

M5

Namens de burgemeester, het college of de gemeente Pijnacker-Nootdorp aanvragen van een vergunning, van subsidie, indienen van declaraties, het doen van meldingen en ondertekenen van aanvraagformulieren, aanmeldformulieren, registratieformulieren en vergelijkbare formulieren

Artikel 59a Gemeentewet

Artikel 160 en artikel 171, eerste lid Gemeentewet,

Bijzondere wetten

Bgm

COLL.

Afd. hoofden

 

Ondermandaat toegestaan aan medewerkers van de afdelingen

ja

 

BIJLAGE VVOLMACHTEN EN MACHTIGINGEN

 

Nr.

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Door

Aan

Bijzondere voorwaarden/opmerkingen

EH

M6

Ondertekenen van stukken die geen besluit van het bestuursorgaan vergen en geen politiek gevoelig karakter hebben zoals

informatieverstrekking, doen van belastingaangiften, accordering saldobiljetten geldleningen, ontvangstbevestigingen,

stukken doorzenden die verkeerd zijn geadresseerd of tot behandeling waarvan kennelijk een ander bestuursorgaan bevoegd is,

verstrekken van statistische gegevens o.i.d.

Artikel 59a Gemeentewet

Artikel 2:3 en 6:15 Algemene wet bestuursrecht

Bgm.

 

COLL

 

 

Secretaris

Afd.

hoofden

Ondermandaat toegestaan aan medewerkers van de afdelingen

ja

M7

Verzoek tot onderzoek Raad voor de Kinderbescherming

Artikel 2.4, eerste lid juncto artikel 3.1, eerste lid van de Jeugdwet en artikel 10.12 van de Algemene wet bestuursrecht

COLL.

Voorzitter van de Jeugd-beschermings-tafel

Op grond van het Machtigingsbesluit verzoek tot onderzoek Raad voor de Kinderbescherming van het college van 2 december 2014

n.v.t.

 

 

Bijlage VI

 

Algemeen machtigingsbesluit als bedoeld in Bijlage V nummer M1

 

 

Het college en de burgemeester van Pijnacker-Nootdorp, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft;

 

gelet op hun besluit van 4 juli 2023 tot vaststelling van het Mandaatbesluit 2023, bijlage V, Volmachten en machtigingen, nummer M1;

 

gelet op artikel 8:24 juncto artikel 8:59 van de Algemene wet bestuursrecht en de artikelen 160, eerste lid onder f en artikel 171, tweede lid van de Gemeentewet;

 

 

b e s l u i t e n :

 

de portefeuillehouders, de secretaris en de afdelingshoofden van de gemeente Pijnacker-Nootdorp te machtigen het college en de burgemeester ter zitting in rechtsgedingen en bij (bestuursrechtelijke) bezwaar- en beroepszaken tot in alle instanties en bij de Nationale Ombudsman te vertegenwoordigen en het woord te voeren.

afdelingshoofden en teamleiders toe te staan medewerkers van hun afdeling te machtigen met betrekking tot de onder het eerste lid bedoelde vertegenwoordiging.

 

Pijnacker, (datum……..).

 

Annelies Kroeskamp

secretaris

 

Björn Lugthart

burgemeester

 

 

Björn Lugthart

burgemeester

 

 

Bijlage VII

 

Voorbeeld van een specifieke machtiging aan medewerkers ter uitoefening van een machtiging als bedoeld in Bijlage V nummer M1

 

Het hoofd van de afdeling……………………………….

 

gelet op het algemeen machtigingsbesluit van het college en de burgemeester van Pijnacker-Nootdorp van 4 juli 2023;

 

gezien de mededeling van [de griffier van de Arrondissementsrechtsbank ’s-Gravenhage, Sector bestuursrecht van. (datum …….), procedurenummer………en het verzoek om voorlopige voorziening/beroepschrift van de heer/mevrouw ………………tegen het besluit (de beslissing) van de raad/ het college/de burgemeester (op het bezwaarschrift) van(datum…………), kenmerk………….];

 

gelet op artikel 8:24 juncto artikel 8:59 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

 

b e s l u i t :

 

 

mevrouw/ de heer ………………….. , werkzaam bij [de afdeling…………van de gemeente Pijnacker-Nootdorp], te machtigen de raad/het college/de burgemeester te vertegenwoordigen en het woord te voeren bij de behandeling van bovengenoemd [verzoek/beroepschrift] tijdens de openbare terechtzitting van de (President van de rechtbank/de rechtbank) op (datum…………).

 

 

 

Pijnacker, (datum…………).

 

Het hoofd van de afdeling………………

 

 

 

(Handtekening)

(titel en naam)

 

 

Bijlage VIII Redactie van besluiten in mandaat en machtigingen

 

 

 • 1.

  Redactie besluiten in mandaat zoals bedoeld in de Bijlagen I t/m IV van het Mandaatbesluit 2023 (zie artikel 1, elfde lid Mandaatbesluit 2023)

 

Toelichting:

Een (zuiver) besluit in mandaat, waarbij de portefeuillehouder of de ambtenaar overeenkomstig het Mandaatbesluit 2023, het Ondermandaatbesluit 2016 of Mandaatbesluit ten behoeve van bijzondere bepalingen bij de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen 2018 een besluit neemt namens het college of de burgemeester (zie artikel 1, elfde lid Mandaatbesluit 2023) wordt als volgt geredigeerd:

 

Aanhef:

Geacht(e) heer/mevrouw/bestuur/college

 

Vorm

Besluit / brief in de IK-vorm (de portefeuillehouderof de ambtenaar neemt immers het besluit!)

 

Ondertekening:

Met vriendelijke groet/hoogachtend),

namens de burgemeester/het college van Pijnacker-Nootdorp

(titel en naam)

 

Handtekening

 

portefeuillehouder / secretaris /hoofd van de afdeling……/ (bij ondermandaat) (senior)medewerker/ teamleider…….,

 

 • 2.

  Redactie ondertekeningsmandaat (zie artikel 1, twaalfde lid Mandaatbesluit 2023).

 

Toelichting:

Deze vorm komt voor in de gevallen als genoemd in bijlage V, onderdeel M3 tot en met M6 in het Mandaatbesluit 2023 en wordt als volgt geredigeerd (zie artikel 1, twaalfde lid Mandaatbesluit 2023) :

 

Aanhef:

Geacht(e) heer/mevrouw/bestuur/college

 

Vorm

Besluit / brief in de WIJ-vorm (college) of (IK-vorm (burgemeester)

 

Ondertekening:

Met vriendelijke groet/hoogachtend,

overeenkomstig het doorde burgemeester / het college van Pijnacker-Nootdorp genomen besluit,

(titel en naam)

 

Handtekening

 

portefeuillehouders … / secretaris…../hoofd van de afdeling…/

(senior)medewerker/teamleider……,

 

Nb.

 • 1)

  In geval van afwezigheid of verhindering van functionarissen aan wie bij of krachtens het Mandaatbesluit 2023 bevoegdheden zijn toegekend, worden deze bevoegdheden uitgeoefend door hun plaatsvervanger.

 • 2)

  In geval van ondermandaat wordt de hiërarchisch leidinggevende van de gemandateerde aangemerkt als zijn plaatsvervanger.

 • 3)

  Redactie van een volmacht betreffende aanhef en ondertekening van privaatrechtelijk(e) contracten/overeenkomsten door een portefeuillehouder/secretaris/afdelingshoofd/budgethouder (zie artikel 1, dertiende lid Mandaatbesluit 2023 en bijlage V onder nummer VM6)

 

Toelichting:

Deze ondertekeningsvorm komt voor in de volgende situaties:

 • 1.

  Als een (project) portefeuillehouder, de secretaris, een hoofd van een afdeling of een budgethouder een contract/overeenkomst tekent op grond van bijlage V, onder VM7 van het Mandaatbesluit 2023.

 • 2.

  Als een (project)portefeuillehouder een overeenkomst ondertekent op grond van een college- besluit

 

Aanhef

De gemeente Pijnacker-Nootdorp, hierna te noemen ‘de gemeente’, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door (portefeuillehouder) (mevrouw/ de heer/ +naam) /(de secretaris) / (het hoofd van de afdeling /(senior)medewerker /teamleider/ van de afdeling…….) (mevrouw/de heer +naam), hiertoe op grond van artikel 171, tweede lid van de Gemeentewet gemachtigd door de burgemeester bij zijn besluit van …………. (in voorkomende gevallen: en handelende ter uitvoering van het besluit van het college van (datum));

 

Ondertekening

Gemeente Pijnacker-Nootdorp,

 

 

(Handtekening

(titel en naam)

 

 • 4.

  Redactie van een machtiging betreffende aanhef en ondertekening van publiekrechtelijke overeenkomsten, convenanten, intentieverklaringen e.d. door een portefeuillehouder/secretaris/afdelingshoofd (zie artikel 1, veertiende lid Mandaatbesluit 2023 en bijlage V onder nummer M2)

 

Toelichting:

Deze ondertekeningsvorm komt voor in de volgende situatie:

Als een (project) portefeuillehouder of de secretaris een publiekrechtelijke overeenkomst o.i.d. tekent op grond van bijlage V onder M2 van het Mandaatbesluit 2023.

 

Aanhef

 • a)

  De gemeente Pijnacker-Nootdorp, hierna te noemen ‘de gemeente’, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door (portefeuillehouder) (mevrouw/ de heer +naam), de secretaris (de heer/mevrouw+naam), hiertoe gemachtigd door de burgemeester/het college bij besluit van (datum vaststelling Mandaatbesluit 2023 ) en handelende ter uitvoering van het besluit van de burgemeester/het college van (datum);

 

of

 

 • b)

  De burgemeester/het college van de gemeente Pijnacker-Nootdorp, handelend als bestuursorgaan, namens deze portefeuillehouder mevrouw/de heer +naam, ten deze handelend als rechtsgeldig vertegenwoordiger van de gemeente Pijnacker-Nootdorp, hiertoe gemachtigd door de burgemeester/het college bij besluit van (datum vaststelling Mandaatbesluit 2023 ) en handelende ter uitvoering van het besluit van de burgemeester/het college van (datum);

 

Ondertekening

Gemeente Pijnacker-Nootdorp,

 

(Handtekening)

(titel en naam)

 

 

Toelichting op het Mandaat-, volmacht en machtigingbesluit 2023 Pijnacker-Nootdorp

Algemeen

Het uitgangspunt van dit Mandaatbesluit 2023 is dat, voor zover mandaat is verleend voor het uitoefenen van een bepaalde bevoegdheid van het college of de burgemeester zoals genoemd in de bijlagen I tot en met V, dit mandaat tevens alle correspondentie en handelingen die samenhangen met die bevoegdheid omvat.

Het mandaat strekt tevens tot alle mogelijke uitkomsten van een besluit dus zowel begunstigend als niet begunstigend.

 

Voor de situaties dat besluiten niet zijn gemandateerd, is in het Mandaatbesluit een bepaling opgenomen dat alle correspondentie en handelingen die aan een besluit van het college of de burgemeester voorafgaan ook op ambtelijk niveau kunnen worden afgedaan. Het gaat dan bijvoorbeeld om correspondentie en handelingen die vooraf gaan aan een besluit betreffende vergunningplicht of tot handhaving op grond van de Gemeentewet, bijzondere wetten of plaatselijke verordeningen.

 

Mandaat wordt in principe toegekend op het niveau van de primaire leidinggevenden, te weten de secretaris en afdelingshoofden. In veel situaties is bepaald dat door de gemandateerden ondermandaat kan worden verleend aan senioren/teamleiders of medewerkers van een afdeling. Dit wordt dan verder uitgewerkt in het Ondermandaatbesluit.

 

Het Mandaatbesluit is onderverdeeld in bijlagen. In bijlage I tot en met IV worden de ‘zuivere’ mandaten opgesomd in volgorde van mandaten betreffende de afdelingen en vervolgens mandaten aan portefeuillehouders en aan externen.

 

Bijlage V regelt de volmachten tot het daadwerkelijk verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en de machtigingen tot het verrichten van handelingen die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

 

Bijlagen VI en VII geven een praktische uitwerking in de vorm van formats van veel gebruikte machtigingen voor vertegenwoordiging van het college of de burgemeester in juridische procedures.

 

Bijlage VIII geeft richtlijnen voor de redactie van formats van besluiten/brieven in mandaat, ondertekeningsmandaat en ondertekening van overeenkomsten.

 

Inhoudelijke toelichting

Artikel 1 Algemene bepalingen

De algemene bepalingen geven de kaders aan waarbinnen de mandaatbevoegdheid wordt uitgeoefend.

Artikel 1, tweede lid bepaalt de definitie en reikwijdte van mandaat in het kader van dit Mandaatbesluit.

Het derde tot en met zesde lid bepalen de begrenzing van het uitoefenen van de mandaatbevoegdheid, waarbij vooral het vijfde lid van belang is. Dit doet een dringend beroep op de gemandateerde om in bestuurlijk of politiek gevoelige situaties overleg te plegen met de bestuurlijke mandaatgever (college of burgemeester) voordat van de mandaatbevoegdheid gebruik wordt gemaakt. In de praktijk zal het regelmatig voorkomen dat de bestuurlijke mandaatgever het besluit dan aan zich houdt.

 

Het zevende en achtste lid regelen de plaatsvervanging van een gemandateerde. Het negende en tiende lid hebben betrekking op ondermandaat.

 

Het elfde tot en met veertiende lid regelen de ondertekeningvorm van mandaten, volmachten en machtigingen waarbij wordt verwezen naar een aantal bijlagen waarin in de vorm van voorbeelden een en ander is uitgewerkt. Deze voorbeelden vormen onder andere de input voor de standaardsjablonen voor besluiten en brieven die afdelingen kunnen maken.

 

Bijlage I, hoofdstuk 1 mandaten die gelden voor alle afdelingen

Bepalingen zijn opgenomen met betrekking tot veel voorkomende mandaten waarvan het in praktische zin goed is dat mandatering plaatsvindt aan afdelingshoofden en in daartoe aangewezen gevallen aan medewerkers van een afdeling.

Ook zijn in dit hoofdstuk de mandaten opgenomen met betrekking tot rechtspositionele aangelegenheden.

 

Bijlage I, hoofdstukken 2 tot en met 10

Deze hoofdstukken regelen de mandaten per afdeling en taakveld binnen een afdeling.

 

Bijlagen II en III regelen mandaten aan respectievelijk portefeuillehouders en externen.

 

Bijlage IV

In deze bijlage staan de privaatrechtelijke mandaten vermeld. Deze hebben een nauwe relatie met de inhoud van het Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Pijnacker-Nootdorp 2021 en bepalen welke functionarissen bevoegd zijn tot bepaalde vormen van aanbesteding.

Belangrijk is hierbij dat het besluiten tot privaatrechtelijke rechtshandelingen bij uitstek de bevoegdheid is van het college (artikel 160, eerste lid onder e van de Gemeentewet). In bijlage IV wordt die bevoegdheid in de daar genoemde gevallen gemandateerd aan bestuurders/ambtenaren.

 

Bijlage V

Voor formele handelingen die nodig zijn om besluiten tot een privaatrechtelijke rechtshandeling ook tot een rechtshandeling te maken, is de burgemeester competent. Op grond van artikel 171, tweede lid Gemeentewet kan hij anderen een volmacht verlenen. Dit is geregeld in deze bijlage.

 

Ook zijn in deze bijlage de machtigingen geregeld tot het verrichten van handelingen die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

 

De inhoud van de bijlagen VI tot en met VIII is al besproken onder “Algemeen”.