Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Eemnes

Clusterbesluit Omgevingswet voor de BEL-gemeenten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEemnes
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingClusterbesluit Omgevingswet voor de BEL-gemeenten
Citeertitelclusterbesluit Omgevingswet BEL-gemeenten
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024nieuwe regeling

18-12-2023

gmb-2023-563486

Tekst van de regeling

Intitulé

Clusterbesluit Omgevingswet voor de BEL-gemeenten

De raad van de gemeente Eemnes; gelezen het voorstel d.d. 14 november 2023 van burgemeester en wethouders over het clusterbesluit Omgevingswet voor de BEL gemeenten

 

 

B E S L U I T:

 

 

 

  • 1.

    Met ingang van het in werking treden van de Omgevingswet, de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing te verklaren voor de aanvragen voor buitenplanse omgevingsplanactiviteiten (BOPA), in geval er een bindend advies van de gemeenteraad nodig is (zie bijlage 1 [red.opm. bedoeld is lijst A]).

  • 2.

    Het Algemeen delegatiebesluit Eemnes 2023 van 23 januari 2023 als volgt te wijzigen:

A. Het opschrift van artikel 8 komt te luiden: Artikel 8 Omgevingswet (wijziging van het omgevingsplan);

B. Na artikel 8 wordt een nieuw artikel 8A ingevoegd, dat komt te luiden:

Artikel 8A Omgevingswet (verlening Omgevingsplanactiviteit op grond van bestaand recht)

Met ingang van het in werking treden van de Omgevingswet, de bevoegdheid tot verlening van een Omgevingsplanactiviteit (OPA) die voldoet aan de bepalingen zoals opgenomen in de bestaande wijzigingsbevoegdheden en uitwerkingsverplichtingen in het tijdelijk deel van het Omgevingsplan.

  • 3.

    De rijksregels in de zogenaamde Bruidsschat over archeologie vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet als vervallen te verklaren, zodat alleen de regels over archeologie in de huidige bestemmingsplan -straks het tijdelijke Omgevingsplan- van rechtswege geldig.

 

Lijst A: waarin zijn opgenomen de gevallen waarin het bindend Adviesrecht van toepassing is en de uitgebreide voorbereidingsprocedure voor de BOPA van toepassing is.

Gevallen inhoudelijk ongewijzigd ten opzichte van het raadsbesluit Adviesrecht en Delegatie 31 januari 2022.

 

Functie

Initiatieven

Woningbouw binnen de bebouwde kom/bestaand bebouwd gebied

De toevoeging van één of meerdere nieuwe woningen, behalve bij:

a. het realiseren van woningen in een bestaand gebouw waarbij alleen de bestemming wijzigt er geen toename is van bebouwd oppervlak

b. het realiseren van huisvesting in verband met mantelzorg.

Bijbehorend bouwwerk buiten de bebouwde kom

Een bijbehorend bouwwerk of uitbreiding daarvan buiten de bebouwde kom dat:

a. hoger is dan 5 meter, of

b. een oppervlakte heeft van meer dan 150 m2.

Infrastructurele of openbare voorziening

Een gebouw voor een infrastructurele of openbare voorziening dat:

a. hoger is dan 5 meter, of

b. een oppervlakte heeft van meer dan 50 m².

Antenne-installatie

Een antenne-installatie hoger dan 40 meter.

Bouwwerk geen gebouw zijnde

Een bouwwerk, geen gebouw zijnde, of een gedeelte van een dergelijk bouwwerk dat:

a. hoger is dan 10 meter, of

b. een oppervlakte heeft van meer dan 50 m2.

Bouwwerken en milieubelasting

Het gebruiken van bouwwerken en/of bij die bouwwerken aansluitend terrein voor activiteiten die qua milieubelasting gelijk gesteld kunnen worden aan milieucategorie 3 of hoger.

 

Detailhandel/Kantoren

 

Wijziging van gebruik van onbebouwde gronden of gebouwen binnen de bebouwde kom voor detailhandel en kantoren vanaf 500 m² bvo.

Horeca

 

Wijziging van bestemming en gebruik van onbebouwde gronden of gebouwen zowel binnen als buiten de bebouwde kom voor Horeca, alsmede ondergeschikte horeca.

Bedrijven en kantoren

Permanente verruiming of wijziging van gebruik van onbebouwde gronden of gebouwen binnen de bebouwde kom voor bedrijfsmatige en maatschappelijke functies vanaf 1.000 m² bvo.

Gebruik bouwwerken buiten de bebouwde kom

Het permanent gebruiken van bouwwerken en van bij die bouwwerken aansluitend terrein buiten de bebouwde kom, zulks met uitzondering van:

a. het omzetten van een (agrarische) bedrijfswoning in een burgerwoning

(nieuwe) natuur

wijziging van gebruik van onbebouwde gronden buiten de bebouwde kom vanaf 1 hectare.

Recreatiewoningen

Het gebruiken van een recreatiewoning voor permanente bewoning, tenzij wordt voldaan aan de volgende eisen:

a. de bewoner had op 31-10-2003 de recreatiewoning in gebruik en bewoont deze sedertdien onafgebroken, en

b. de bewoner was op 31-10-2003 meerderjarig.

Herinrichting openbaar gebied

Het gebruiken van gronden voor een ingrijpende permanente herinrichting van openbaar gebied.

 

Vastgesteld door de raad in zijn openbare vergadering van 18 december 2023.

Voorzitter,

de heer R. van Benthem RA

griffier,

mevrouw A. de Graaf- Gerrits