Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking SaBeWa Zeeland

Normenkader in het kader van de rechtmatigheid van de jaarrekening 2023 Sabewa Zeeland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking SaBeWa Zeeland
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingNormenkader in het kader van de rechtmatigheid van de jaarrekening 2023 Sabewa Zeeland
Citeertitel
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR632977/1

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-202401-01-2023Nieuwe regeling

15-12-2023

bgr-2024-16

Tekst van de regeling

Intitulé

Normenkader in het kader van de rechtmatigheid van de jaarrekening 2023 Sabewa Zeeland

Besluit

 

 

 

 

Dit normenkader is opgesteld ten behoeve van de rechtmatigheidscontrole voor Sabewa Zeeland. De rechtmatigheidscontrole houdt in dat het Dagelijks Bestuur vaststelt dat de baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand gekomen zijn. Het jaar 2023 is het eerste jaar dat niet de accountant, maar het Dagelijks Bestuur een verklaring versterkt over het rechtmatig handelen.

Voor een goede uitvoering van de rechtmatigheidscontrole is het belangrijk dat de geldende wet- en regelgeving duidelijk vastligt. Het normenkader voor een rechtmatigheidsverantwoording betreft de inventarisatie van de voor de verantwoording relevante wet- en regelgeving, welke jaarlijks wordt herzien.

In het navolgende overzicht is een inventarisatie van de relevante wet- en regelgeving in het kader van de controle op de rechtmatigheid van de jaarrekening van Sabewa Zeeland weergegeven:

  • In de eerste kolom wordt een algemene omschrijving gegeven die een algemene aanduiding aangeeft van het onderwerp.

  • In de kolom wetgeving extern wordt de te toetsten algemene wet- en regelgeving aangegeven die direct een relatie heeft met het financieel beheer en de inrichting van de financiële organisatie van Sabewa Zeeland.

  • Sabewa Zeeland heeft ter implementatie van de uitvoering van deze wet- en regelgeving eigen verordeningen en/of beleidsregels opgesteld waarmee een nadere invulling wordt gegeven aan de lokale uitvoering van het daaraan verbonden financiële beheer. Deze verordeningen en besluiten zijn in de laatste kolom opgenomen.

 

Onderwerp

Wet & Regelgeving extern

Regelgeving Sabewa Zeeland

Algemeen

Burgerlijk wetboek

Gemeentewet

Waterschapswet

Algemene wet bestuursrecht

Wet gemeenschappelijke regelingen

Besluit proceskosten bestuursrecht

Faillissementswet

Kadasterwet

EU-Staatssteunregels

Wet open overheid

Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Sabewa Zeeland

Financieel beheer en treasurybeheer

Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten

Besluit accountantscontrole decentrale overheden

Wet financiering decentrale overheden (Fido)

Regeling schatkistbankieren decentrale overheden

Uitvoeringsregel financiering decentrale overheden (Ufdo)

Regeling uiteenzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo)

Financiële verhoudingswet

Wet op de omzetbelasting 1968

Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 2018

Verordening controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van Sabewa Zeeland

Financiële verordening Sabewa Zeeland

Programmabegroting 2023

Kostentoerekening

Treasurystaat Sabewa Zeeland

Inkopen en contractenbeheer

Aanbestedingswet 2012

Aanbestedingsbesluit

Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten

EU-aanbestedingsregels

Gids Proportionaliteit

Wet Markt en Overheid

Besluit Markt en Overheid

 

Arbeidsvoorwaarden en personeelsbeleid

Ambtenarenwet

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)

CAO Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties

Pensioenwet

Fiscale wetgeving

Sociale verzekeringswetten

Wet normering topinkomens

 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 15 december 2023.

J.H. Herselman, voorzitter

E.H.J. van den Dobbelsteen MSc, directeur