Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking SaBeWa Zeeland

Normenkader in het kader van de rechtmatigheid van belastingen en heffingen 2023 Sabewa Zeeland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking SaBeWa Zeeland
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingNormenkader in het kader van de rechtmatigheid van belastingen en heffingen 2023 Sabewa Zeeland
Citeertitel
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR632977/1

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-202401-01-2023Nieuwe regeling

15-12-2023

bgr-2024-15

Tekst van de regeling

Intitulé

Normenkader in het kader van de rechtmatigheid van belastingen en heffingen 2023 Sabewa Zeeland

Besluit

 

 

 

 

 

Dit normenkader is opgesteld ten behoeve van de rechtmatigheidscontrole door de accountant van Sabewa Zeeland van de door Sabewa Zeeland opgestelde verantwoordingen van de over het afgelopen boekjaar opgelegde aanslagen, heffingen, opbrengsten, verminderingen, kwijtscheldingen en debiteurensaldi en indien van toepassing overige saldi van balansrussenrekeningen per balansdatum van de belastingen en de heffingen. De rechtmatigheidscontrole houdt in dat de accountant vaststelt dat in de verantwoordingen opgenomen bedragen financieel rechtmatig tot stand zijn gekomen, dat wil zeggen voldoen aan relevante wet- ren regelgeving.

Voor een goede uitvoering van de rechtmatigheidscontrole is het belangrijk dat de geldende wet- en regelgeving duidelijk vastligt. Het normenkader voor een rechtmatigheidsverantwoording betreft de inventarisatie van de voor de verantwoording relevante wet- en regelgeving, welke jaarlijks wordt herzien.

In het navolgende overzicht is een inventarisatie van de relevante wet- en regelgeving in het kader van de controle op de rechtmatigheid van de jaarrekening van Sabewa Zeeland weergegeven:

  • In de eerste kolom wordt een algemene omschrijving gegeven die een algemene aanduiding aangeeft van het onderwerp.

  • In de kolom wetgeving extern wordt de te toetsten algemene wet- en regelgeving aangegeven.

  • Sabewa Zeeland en de deelnemers hebben ter implementatie van de uitvoering van deze wet- en regelgeving eigen verordeningen en/of beleidsregels opgesteld waarmee een nadere invulling wordt gegeven. Deze verordeningen en besluiten zijn in de laatste kolom opgenomen.

 

Onderwerp

Wet & Regelgeving extern

Regelgeving Sabewa Zeeland

Belastingen

Gemeentewet

Waterschapswet

Invorderingswet 1990

Kostenwet invordering rijksbelastingen

Wetboek Burgerlijke rechtsvordering

Waterwet

Wet gemeenschappelijke regelingen

Wet waardering onroerende zaken

Kadasterwet

Algemene wet inzake rijksbelastingen

Algemene wet bestuursrecht

Algemene verordening gegevensbescherming

Besluit vervuilingswaarde ingenomen water 2009

Besluit proceskosten bestuursrecht

Faillissementswet

Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Sabewa Zeeland

Belastingverordeningen van de deelnemers

 

 

Aldus besloten in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 15 december 2023.

J.H. Herselman, voorzitter

E.H.J. van den Dobbelsteen MSc, directeur