Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking SaBeWa Zeeland

Verantwoordings- en controleprotocol inzake belastingen en heffingen vanaf het boekjaar 2023 Sabewa Zeeland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking SaBeWa Zeeland
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingVerantwoordings- en controleprotocol inzake belastingen en heffingen vanaf het boekjaar 2023 Sabewa Zeeland
Citeertitel
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR632977/1

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-202401-01-2023Nieuwe regeling

15-12-2023

bgr-2024-14

Tekst van de regeling

Intitulé

Verantwoordings- en controleprotocol inzake belastingen en heffingen vanaf het boekjaar 2023 Sabewa Zeeland

Inleiding

 

1. De gemeenschappelijke regeling Sabewa Zeeland voert voor de gemeente / het waterschap de overeengekomen heffing en / of inning uit van belastingen en heffingen.

 

2. Sabewa Zeeland neemt in de eigen begroting, administratie en verantwoording uitsluitend de eigen kosten en directe opbrengsten op. De vaststelling en inning van belastingen en heffingen voor de gemeente / het waterschap zijn niet in de begroting, administratie en verantwoording van Sabewa Zeeland opgenomen.

 

3. De gemeente / het waterschap legt in haar jaarrekening o.a. verantwoording af van de in het boekjaar te ontvangen en ontvangen belastingen en heffingen alsmede van de verleende verminderingen en gedane kwijtscheldingen.

 

4. De gemeente / het waterschap moet voor de financiële verantwoording in haar jaarrekening en de controle daarvan mede kunnen steunen op de opgave van Sabewa Zeeland omtrent de vaststelling, aanslagoplegging en inning van belastingen en heffingen en op de waarborgen in de administratieve organisatie en interne beheersing bij Sabewa Zeeland.

 

5. De gemeente / het waterschap heeft behoefte aan externe controle op de juistheid, volledigheid en rechtmatigheid van de financiële verantwoordingen van Sabewa Zeeland. De externe accountant van de gemeente / het waterschap moet gebruik kunnen maken van de bevindingen van de accountant van Sabewa Zeeland en de eventuele rapportages inzake de administratieve organisatie en interne beheersing van deze accountant.

 

6. De reikwijdte van de financiële verantwoording en daarmee van de verantwoordelijkheid van Sabewa Zeeland betreft de juiste, volledige en rechtmatige verwerking van door de gemeente / het waterschap aangedragen basis- en brongegevens en tarievenbesluiten in relevante bestanden, opgelegde aanslagen, kwijtscheldingen en verminderingen en geïnde bedragen.

 

Verantwoording

 

7. Het Dagelijks Bestuur van Sabewa Zeeland dient jaarlijks vóór 15 februari een financiële verantwoording in bij de gemeente / het waterschap van de over het afgelopen boekjaar opgelegde aanslagen, heffingen, opbrengsten, verminderingen, kwijtscheldingen en debiteurensaldi en indien van toepassing overige saldi van belastingtussenrekeningen per balansdatum van de belastingen en de heffingen. De verantwoording is opgesteld volgens het model in bijlage I. Bij de verantwoording wordt een overzicht gevoegd van de bron- en basisgegevens en tarievenbesluiten, die door de gemeente zijn aangeleverd en op basis waarvan Sabewa Zeeland de heffing en inning verzorgt.

 

8. Het Dagelijks Bestuur van Sabewa Zeeland verklaart dat de financiële verantwoording Sabewa Zeeland van de gemeente / het waterschap een juist en volledig overzicht bevat van de op basis van de door de gemeente / het waterschap aangeleverde basisgegevens vastgestelde, geheven, nog te heffen, nog te verminderen en nog te innen belastingen. Tevens verklaart het Dagelijks Bestuur van Sabewa Zeeland dat de in deze opgave verantwoorde bedragen financieel rechtmatig tot stand zijn gekomen.

 

9. De verantwoordelijkheid van Sabewa Zeeland voor de financiële rechtmatigheid van de in de verantwoording Sabewa Zeeland ten behoeve van de gemeente / het waterschap opgenomen bedragen houdt in dat deze bedragen in overeenstemming dienen te zijn met relevante wet- en regelgeving. Deze verantwoordelijkheid omvat tevens het ontwerpen, invoeren en in stand houden van een intern beheersingssysteem gericht op het juist en volledig weergeven in de financiële verantwoording van opbrengsten en saldi van belastingen en heffingen, zodanig dat deze geen afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten bevat en voor de naleving van de relevante wet- en regelgeving.

10. De voor de verantwoording over rechtmatigheid relevante begrippen zijn opgenomen in de geldende wettelijke regelingen van artikel 212 Gemeentewet / artikel 108 Waterschapswet.

 

11. De voor de verantwoording van financiële rechtmatigheid relevante wet- en regelgeving is opgenomen in het normenkader in het kader van de rechtmatigheid van belastingen en heffingen.

Accountantscontrole

 

 

12. Het Dagelijks Bestuur van Sabewa Zeeland draagt ervoor zorg dat uiterlijk 15 maart na afloop van het betreffende boekjaar de controleverklaring omtrent de juistheid en volledigheid van de in artikel 7 bedoelde verantwoording, uitgaande van de door de gemeente / het waterschap aangeleverde basisgegevens en tarievenbesluiten aan de gemeente / het waterschap beschikbaar is gesteld. De controleverklaring omvat mede de vaststelling of de in de verantwoording opgenomen bedragen financieel rechtmatig tot stand zijn gekomen, dat wil zeggen voldoen aan het normenkader, dat is opgenomen in de relevante wet- en regelgeving, zoals is opgenomen in het normenkader in het kader van de rechtmatigheid van belastingen en heffingen.

 

13. Het Dagelijks Bestuur van Sabewa Zeeland is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de financiële verantwoording Sabewa Zeeland ten behoeve van de gemeente / het waterschap en de voldoening aan de in dit protocol gestelde eisen. De accountant is verantwoordelijk voor de controle van de juistheid en volledigheid van deze verantwoording en de voldoening aan de in dit protocol gestelde eisen inzake de financiële rechtmatigheid. De uitkomsten van zijn werkzaamheden komen tot uiting in de door hem af te geven controleverklaring en een verslag van bevindingen (accountantsverslag).

 

14. De bij de controle, oordeelsvorming en rapportering gehanteerde en in onderstaande tabel genoemde toleranties hebben betrekking op de totaalbedragen van de verantwoording.

Goedkeurings-tolerantie

Goedkeurend

Beperking

Oordeels-onthouding

Afkeurend

Fouten in de jaarrekening (% lasten)

<=1%

>1% < 3%

-

>= 3%

Onzekerheden in de controle (% lasten)

<=3%

>3% < 10%

>= 10%

-

 

Van de bedragen die op grond van bovenstaande tabel tot stand komen wordt vervolgens 80% genomen. Deze afslag vindt plaats omdat de controle van deelverantwoordingen zeker lager dient te zijn dan van de jaarrekeningtoleranties. Tevens wordt op deze manier rekening gehouden met het feit dat de goedkeuringstolerantie van de deelnemers op basis van hun jaarrekening op het moment van controle van de verantwoording door Sabewa Zeeland nog niet bekend is.

 

15. De voor de controle van de rechtmatige totstandkoming relevante begrippen zijn opgenomen in de geldende wettelijke regelingen van artikel 212 en 213 Gemeentewet en van artikel 108 en 109 Waterschapswet. Het voor de controle van de rechtmatige totstandkoming geldende normenkader is opgenomen in het normenkader in het kader van de rechtmatigheid van belastingen en heffingen.

 

16. Bij de controleverklaring wordt een verslag van bevindingen gevoegd waarin de accountant zijn bevindingen en aanbevelingen inzake de administratieve organisatie en interne beheersing opneemt voor zover deze bij de controle van de verantwoording zijn opgekomen. Dit verslag bevat tevens alle niet gecorrigeerde fouten, die gedurende de accountantscontrole zijn vastgesteld. Daarbij wordt een rapporteringstolerantie gehanteerd van 10% van de goedkeuringstolerantie, dan wel de lager vastgestelde rapporteringstolerantie van de deelnemer.

17. Het Dagelijks Bestuur van Sabewa Zeeland voegt bij het verslag van bevindingen van de accountant een toelichting met haar visie op en opvolging van aanbevelingen.

 

18. Het Dagelijks Bestuur van Sabewa Zeeland zal desgevraagd haar medewerking verlenen aan een door de accountant van de gemeente / het waterschap gevraagde review op de werkzaamheden van haar accountant inzake de verantwoording.

 

 

Besluit

 

Aldus besloten in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 15 december 2023.

 

 

J.H. Herselman, voorzitter

E.H.J. van den Dobbelsteen MSc, directeur