Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking SaBeWa Zeeland

Besluit mandaat, volmacht en machtiging Sabewa Zeeland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking SaBeWa Zeeland
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit mandaat, volmacht en machtiging Sabewa Zeeland
Citeertitel
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR632977/1

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024Nieuwe regeling

15-12-2023

bgr-2024-9

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit mandaat, volmacht en machtiging Sabewa Zeeland

 

Algemeen

Artikel 1 Definities

In dit besluit wordt verstaan onder:

 

 • 1.

  mandaat: de bevoegdheid om in naam van het dagelijks bestuur publiekrechtelijke en privaatrechtelijke besluiten te nemen en te ondertekenen, waaronder tevens de voorbereiding

 • 2.

  en de uitvoering ervan wordt verstaan;

 • 3.

  mandaatgever: het bestuursorgaan dat de betreffende bevoegdheid verleent;

 • 4.

  gemandateerde: degene die de bevoegdheid namens het bestuursorgaan uitoefent;

 • 5.

  ondermandaat: de gemandateerde verleent mandaat aan een ander;

 • 6.

  volmacht: de bevoegdheid in naam van het bestuursorgaan privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;

 • 7.

  ondervolmacht: de gevolmachtigde verleent volmacht aan een ander;

 • 8.

  machtiging: de bevoegdheid om handelingen te verrichten die noch een besluit noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn;

 • 9.

  medewerkers, teammanagers, directeur: de medewerkers, teammanagers en directeur werkzaam bij Sabewa Zeeland;

Afdeling I: Mandatering en volmachten van bevoegdheden

Artikel 2 Mandaat en volmacht

 • 1.

  Voor wat betreft de toepassing van de cao sgo en het personeelshandboek verleend de voorzitter van het dagelijks bestuur volmacht aan de directeur voor zover het betreft het nemen van besluiten daarover en het ondertekenen van documenten. De volmachten en onder volmachten zijn ter verduidelijking opgenomen in bijlage 1.

 • 2.

  Besluiten met betrekking tot de personele aangelegenheden voor de functie van de directeur worden genomen door het dagelijks bestuur.

 • 3.

  Afwijkingen op de cao sgo worden voorgesteld aan het dagelijks bestuur.

 • 4.

  Niet gemandateerd is het vaststellen van algemeen verbindende regels.

 • 5.

  De voorzitter van het dagelijks bestuur verleend mandaat aan de directeur voor de bevoegdheden met betrekking tot de bedrijfsvoering zoals opgenomen in bijlage 2.

 • 6.

  De in deze regeling opgenomen bepalingen omtrent mandaat zijn van overeenkomstige toepassing op het uitoefenen van volmacht.

 • 7.

  De mandaat en volmachtgever kunnen te allen tijde ter zake van de uitoefening van de bevoegdheid bijzondere aanwijzingen geven.

 • 8.

  De uitoefening van de bevoegdheden in het kader van dit besluit geschieden met inachtneming van de vigerende wet- en regelgeving.

Artikel 3 Ondermandaat en ondervolmacht

 • 1.

  De directeur is bevoegd de aan hem opgedragen bevoegdheden door te mandateren (ondermandaat) of te volmachten (ondervolmacht) aan de teammanagers en de daaronder ressorterende medewerkers. De directeur is bevoegd budgethouders aan te wijzen. De ondermandaten voor personele aangelegenheden zijn opgenomen in bijlage 1, de ondervolmachten voor bedrijfsvoering zijn opgenomen in bijlage 2.

 • 2.

  Ondermandaat en ondervolmacht doen geen afbreuk aan de voor de organisatie vastgelegde verantwoordingslijnen.

 • 3.

  Op ondermandaat en ondervolmacht zijn de bepalingen van dit besluit van overeenkomstige toepassing.

Artikel 4 Vervanging bij afwezigheid

 • 1.

  Ingeval van tijdelijke afwezigheid van de directeur, worden de bevoegdheden zoals opgenomen in bijlage 1 en 2 uitgeoefend door de teammanagers waarderen, aanslagoplegging en betalingen en burgercontact. Ingeval van afwezigheid van de directeur voor een langere periode, wijst het Dagelijks Bestuur een plaatsvervanger aan voor de bevoegdheden zoals opgenomen in bijlage 1 en 2.

 • 2.

  Ingeval van afwezigheid van een teammanager kan de directeur of een andere teammanager vervangen.  

Afdeling II: Toepassing van het mandaat en de volmacht  

Artikel 5 Geen mandaat

1. De mandaatverlening geldt niet voor de bevoegdheid tot:  

 • 1.

  het vaststellen van algemeen verbindende voorschriften;

 • 2.

  het vaststellen van beleidsregels, onverminderd het bepaalde in artikel 2, lid 3;

 • 3.

  Het aangaan of wijzigen van dienstverleningsovereenkomsten met de deelnemers van de gemeenschappelijke regeling ten aanzien van werkzaamheden die deze voor SabeWa Zeeland verrichten;

 • 4.

  het aangaan van dienstverleningsovereenkomsten met de deelnemers in de gemeenschappelijke regeling ten aanzien van de gemeenschappelijke regeling belastingsamenwerking SaBeWa Zeeland aangaande werkzaamheden en de wijze waarop deze werkzaamheden ten behoeve van de deelnemers worden uitgevoerd.

2. De gemandateerde legt stukken die beleidsaspecten bezitten ter nadere besluitvorming voor

aan het bestuursorgaan. Stukken worden geacht beleidsaspecten te bevatten indien:  

 • 1.

  die zouden leiden tot een afwijking of aanvulling van een eerder vastgelegde beleidslijn;

 • 2.

  afdoening daarvan niet voorziene financiële of andere belangrijke consequenties heeft;

 • 3.

  dit door of namens het bestuursorgaan is kenbaar gemaakt.

Artikel 6 Ondertekening

1. Krachtens mandaat of volmacht genomen besluiten vermelden aan het slot:

“Namens het dagelijks bestuur van SaBeWa Zeeland,”

gevolgd door de handtekening, naam en functieaanduiding van de betrokken gemandateerde/gevolmachtigde.

2. Een document waarin een privaatrechtelijke rechtshandeling wordt vastgelegd namens de rechtspersoon SaBeWa Zeeland, vermeldt aan het slot:

“SaBeWa Zeeland, ten deze vertegenwoordigd door,”

gevolgd door de handtekening, naam en functieaanduiding van de betrokken gemanda-teerde/gevolmachtigde.

3. Een document waarin geen publiekrechtelijk besluit of een privaatrechtelijke rechtshandeling wordt vastgelegd, vermeldt aan het slot de handtekening, naam en functieaanduiding van de betrokken gemandateerde.

Afdeling III: Slotbepalingen

Artikel 7 Inwerkingtreding

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  Met ingang van het in het eerste lid bedoelde tijdstip vervalt het besluit mandaat, volmacht en machtiging SaBeWa Zeeland, zoals door het Dagelijks Bestuur vastgesteld op 28 mei 2020, met dien verstande dat de bepalingen van dit besluit van kracht blijven voor het tijdvak waarvoor deze heeft gegolden.

Artikel 8 Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als "Besluit mandaat, en volmacht en machtiging Sabewa Zeeland".

Vastgesteld door het dagelijks bestuur van Sabewa Zeeland op 15 december 2023.

J.H. Herselman, voorzitter

E.H.J. van den Dobbelsteen MSc, directeur

Bijlage 1

Volmachten aan directeur en teammanagers

Cao sgo en in het personeelshandboek opgenomen uitvoeringsregelingen

 • Orgaan

  Type

  Omschrijving

  Functionaris

  DB

  Vm

  Aannemen van stagiaires (incl. aangaan stageovereenkomst)

  Teammanagers

  DB

  Vm

  Afdoening (afwijzing) open sollicitaties & stageverzoeken

  Teammanagers

  DB

  Vm

  Verlenen toestemming overwerk

  Teammanagers

  DB

  Vm

  Vaststelling werkroosters

  Teammanagers

  DB

  Vm

  Koop & verkoop verlofdagen cafetariaregeling inclusief weigering

  Teammanagers

  DB

  Vm

  Besluit uitvoeren loopbaanonderzoek in kader van ziekte / re-integratiewetgeving

  Teammanagers

  DB

  Vm

  Vaststellen en afhandelen persoonlijk ontwikkelingsplan

  Teammanagers

  DB

  Vm

  Het aangaan van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde en onbepaalde tijd

  Directeur

  DB

  Vm

  Wijziging arbeidsduur op grond van Wet aanpassing arbeidsduur

  Directeur

  DB

  Vm

  Opdracht geven voor waarneming functie en toekenning waarnemingstoelage

  Directeur

  DB

  Vm

  Vergoeding kosten geneeskundige behandeling

  Directeur

  DB

  Vm

  Opzeggen/aanzeggen bij ontslagverlening

  Directeur

  DB

  Vm

  Vaststelling functieomschrijvingen o.g.v. h 2.1. van het personeelshandboek

  Directeur

  DB

  Vm

  Toestemming nevenwerkzaamheden

  Directeur

  DB

  Vm

  Vergoeding schade aan persoonlijke eigendommen tot € 1000,-

  Directeur

  DB

  Vm

  Het detacheren van medewerkers

  Directeur

Procedure werving en selectie

 • Orgaan

  Type

  Omschrijving

  Functionaris

  DB

  Vm

  Afwijzing bij voorbaat ongeschikte kandidaten vooruitlopend op besluitvorming

  Directeur

Cao sgo, personeelshandboek, wettelijke verlofregelingen

 • 4

  Orgaan

  Type

  Omschrijving

  Functionaris

  DB

  Vm

  Vakantieverlof

  Teammanagers

  DB

  Vm

  Calamiteiten- en ander kort verzuimverlof

  Teammanagers

  DB

  Vm

  Kortdurend zorgverlof

  Teammanagers

  DB

  Vm

  Buitengewoon verlof (o.a. huwelijk, geregistreerd partnerschap, ernstige ziekte)

  Teammanagers

  DB

  Vm

  Kraamverlof

  Teammanagers

  DB

  Vm

  Zwangerschaps- en bevallingsverlof

  Teammanagers

  DB

  Vm

  Ouderschapsverlof

  Teammanagers

  DB

  Vm

  Adoptie- en pleegzorgverlof

  Teammanagers

  DB

  Vm

  Vakbondsverlof

  Directeur

  DB

  Vm

  Verlof i.v.m. politieke functie en non-activiteit

  Directeur

  Orgaan

  Type

  Omschrijving

  Functionaris

  -

  DB

  Vm

  Aanwijzing bhv-er/ehbo-er

  Directeur

Arbeidsomstandighedenwet & Arbobesluit

 • Orgaan

  Type

  Omschrijving

  Functionaris

  DB

  Vm

  Uitvoering arbobeleid (concrete uitvoering m.b.t. medewerkers en werkplek)

  Teammanagers

  DB

  Vm

  Het geven van waarschuwingen op grond van het Agressieprotocol en het doen van aangifte

  Teammanagers

  DB

  Vm

  Besluiten tot maatregelen (b.v ontzeggen toegang tot gemeentelijke gebouwen) op grond van Agressieprotocol

  Directeur

  DB

  Vm

  Aanwijzing preventiemedewerker

  Directeur

Bijlage 2

Bedrijfsvoering

 • 4

  Orgaan

  Type

  Omschrijving

  Functionaris

  DB

  Mandaat

  Beslissen inzake aangelegenheden op het gebeid van de Wet openbaarheid van bestuur, met uitzondering van negatieve besluiten DB

  Directeur

  DB

  Mandaat

  Beslissen inzake verzoeken van de Zeeuwse Ombudsman

  Directeur

  DB

  Mandaat

  Aansprakelijk stellen van derden

  Directeur

  DB

  Mandaat

  Beslissen op aansprakelijkheidsstellingen door derden

  Directeur

  DB

  Mandaat

  Betalingsopdrachten voorbereiden en versturen

  Teammanagers

  DB

  Mandaat

  Beschikbaar stellen van investeringskredieten die door het algemeen bestuur aan het dagelijks bestuur zijn overgedragen

  Directeur

  DB

  Mandaat

  Financiële verplichtingen voor Sabewa Zeeland jegens derde aangaan m.b.t. de in de begroting opgenomen exploitatiebedragen alsmede voor de investeringskredieten die door het algemeen bestuur beschikbaar zijn gesteld dan wel waarvoor de bevoegdheid tot het beschikbaar stellen aan het dagelijks bestuur is overgedragen.

  Directeur

  DB

  Mandaat

  Bevoegdheid tot het wijzigen van producten en activiteiten en het vaststellen en wijzigen van beleidsregels m.b.t. het budgetbeheer.

  Directeur