Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking SaBeWa Zeeland

Aanwijzings- en mandaatbesluit belastingtaken Sabewa Zeeland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking SaBeWa Zeeland
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingAanwijzings- en mandaatbesluit belastingtaken Sabewa Zeeland
CiteertitelAanwijzings- en Mandaatbesluit Belastingtaken Sabewa Zeeland
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR632977/1

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024Nieuwe regeling

15-12-2023

bgr-2024-7

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzings- en mandaatbesluit belastingtaken Sabewa Zeeland

 

Het dagelijks bestuur van Sabewa Zeeland (hierna: Sabewa Zeeland);

overwegende, dat het vanwege attributie van bevoegdheden noodzakelijk is functionarissen aan te wijzen en om efficiencyredenen wenselijk is mandaat te verlenen;

gelet op artikel 65 van de Wet gemeenschappelijke regelingen, artikel 18 van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Sabewa Zeeland, Hoofdstuk XV van de Gemeentewet en Hoofdstuk XVIII van de Waterschapswet, artikel 30, lid 8, van de Wet waardering onroerende zaken, alsmede de artikelen 24 en 25 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 en het bepaalde in afdeling 10.1.1 van de Algemene wet Bestuursrecht;

besluit:

I vast te stellen de volgende aanwijzing inzake heffen, waarderen en innen.

Artikel 1: Mandaat heffingsambtenaar, onderscheidenlijk invorderingsambtenaar

1. Aan de teammanagers wordt, voor zover dit betrekking heeft op hun taken mandaat verleend ten aanzien van de bevoegdheden:

 

 • 1.

  bedoeld in artikel 25 van de Gemeenschappelijke Regeling en

 • 2.

  bedoeld in artikel 26 van de Gemeenschappelijke Regeling.

2. De bevoegdheden genoemd in het eerste lid behelzen mede de bevoegdheid tot het beslissen op bezwaar. De bevoegdheid in mandaat te beslissen op bezwaar bestaat uitsluitend in die gevallen waarin:

 • 1.

  het besluit waartegen het bezwaar is gericht, niet door de gemandateerde zelf in mandaat is genomen;

 • 2.

  het besluit waartegen het bezwaar is gericht niet door een functionaris is genomen die in de hiërarchische verhoudingen ressorteert boven de gemandateerde.

3. Aan de teammanagers wordt mandaat verleend de bevoegdheid tot beslissen op bezwaren gericht tegen besluiten die op basis van het eerste lid in mandaat zijn genomen door een andere manager.

4. Aan de functionarissen werkzaam bij Sabewa Zeeland in de functie van juridisch medewerker bezwaar en beroep wordt mandaat verleend tot het vertegenwoordigen van Sabewa Zeeland respectievelijk de heffingsambtenaar en de invorderingsambtenaar bij alle rechtsgedingen.

Artikel 2

De medewerkers van het team Aanslagoplegging worden aangewezen als ambtenaren belast met de heffing van gemeentelijke en waterschapsbelastingen (ambtenaren van Sabewa Zeeland).

Artikel 3

De medewerkers van het team Betalingen & Burgercontacten worden aangewezen als ambtenaren belast met de invordering van gemeentelijke en waterschapsbelastingen (ambtenaren van Sabewa Zeeland).

Artikel 4

De medewerkers Invordering van het team Betalingen & Burgercontacten worden aangewezen als de belastingdeurwaarders.

II bevoegdheid tot het oninbaar verklaren en verlenen van kwijtschelding van gemeentelijke- en waterschapsbelastingen.

Artikel 5

De bevoegdheid tot het geheel of gedeeltelijk oninbaar verklaren van belasting en tot

het toepassen van de hardheidsclausule, als bedoeld in artikel 63 van de Algemene wet

inzake rijksbelastingen, blijft de bevoegdheid van de directeur.

Artikel 6

De ondertekeningsbevoegdheid ter zake van de beslissingen als bedoeld in artikel 25 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 blijft voorbehouden aan de directeur.

Artikel 7: Kaders mandaat

De uitoefening van bevoegdheden in mandaat, verleend bij of krachtens dit besluit, geschiedt met inachtneming van de:

 • 1.

  ter zake geldende instructies per geval of in algemene zin van het bestuur, de heffingsambtenaar onderscheidenlijk de invorderingsambtenaar, en

 • 2.

  door het algemeen bestuur vastgestelde begroting en jaarrekening en voor zover in die begroting voor de betreffende rechtshandeling financiële middelen zijn opgenomen en deze niet zijn uitgeput.

Artikel 8: Informatieplicht

 • 1.

  Eenieder aan wie bij of krachtens dit besluit mandaat verleend is verschaft het bestuur, de heffingsambtenaar onderscheidenlijk de invorderingsambtenaar, gevraagd of ongevraagd informatie over de uitvoering van de aan hem opgedragen taken, onverminderd het bepaalde in artikel 10:6 van de Algemene wet bestuursrecht.

 • 2.

  Eenieder aan wie bij of krachtens dit besluit mandaat dan wel ondermandaat is verleend informeert het bestuur, de heffingsambtenaar onderscheidenlijk de invorderingsambtenaar bij zwaarwegende omstandigheden en gebeurtenissen die betrekking hebben op de gemandateerde bevoegdheden.

Artikel 9: Ondertekening

Indien een besluit wordt genomen bij of krachtens het bepaalde in artikel 2, luidt de ondertekening voor zover van toepassing:

De heffingsambtenaar/ invorderingsambtenaar van Sabewa Zeeland

namens deze:

Gevolgd door de handtekening en naam van de functionaris.

Artikel 10: Inwerkingtreding

1. Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

2. Met ingang van het in het eerste lid bedoelde tijdstip vervalt het Aanwijzings- en Mandaatbesluit Belastingtaken Sabewa Zeeland, zoals door het Dagelijks Bestuur vastgesteld op 28 november 2019, met dien verstande dat de bepalingen van dit besluit van kracht blijven voor het tijdvak waarvoor deze heeft gegolden.

Artikel 11 Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als "Aanwijzings- en Mandaatbesluit Belastingtaken Sabewa Zeeland”.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 15 december 2023.

 

J.H. Herselman, voorzitter

E.H.J. van den Dobbelsteen MSc, directeur