Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Raalte

Verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater in de gemeente Raalte 2023

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRaalte
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de afvoer van hemelwater en grondwater in de gemeente Raalte 2023
CiteertitelVerordening op de afvoer van hemelwater en grondwater in de gemeente Raalte 2023
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 10.32a van de Wet milieubeheer

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-12-2023nieuwe regeling

07-12-2023

gmb-2023-560886

56988-2023

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater in de gemeente Raalte 2023

 

De raad van de gemeente Raalte, 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 31 oktober 2023, nummer 56988-2023; 

 

Gelet op artikel 10.32a van de Wet milieubeheer. 

 

Overwegende dat de Wet milieubeheer de bevoegdheid biedt bij verordening regels te stellen over het brengen van afvloeiend hemelwater of grondwater op of in de bodem of in een rioolvoorziening en over het beëindigen van het lozen van afvloeiend hemelwater en grondwater in een rioolvoorziening voor afvalwater. 

 

Overwegende dat het gewenst is gebruik te maken van de mogelijkheid het afvloeiend hemelwater en het grondwater in een bepaald gebied vanaf een vooraf te bepalen datum niet meer te doen afvloeien in een openbaar vuilwaterriool. 

 

 

Besluit tot het vaststellen van de volgende verordening:  

Verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater in de gemeente Raalte 2023: 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder: 

 • a.

  beheerder van het openbaar riool: het college van burgemeester en wethouders. 

 

Artikel 2 Plicht tot afkoppelen

 • 1.

  Het is in de daartoe door het college van burgemeester en wethouders krachtens artikel 10.32a van de Wet milieubeheer, zoals die wet luidde direct voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet, of in het omgevingsplan aangewezen gebieden verboden om: 

 • a.

  een hemelwaterafvoerleiding aan te sluiten of aangesloten te houden op het openbaar vuilwaterriool; of 

 • b.

  bij drainage, oppompen of andere vormen van onttrekkingen vrijkomend grondwater te lozen in het openbaar vuilwaterriool. 

 • 2.

  De aanwijzing als bedoeld in het eerste lid heeft geen betrekking op inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer, zoals die wet luidde direct voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet, en op de openbare weg. 

 • 3.

  Het college van burgemeester en wethouders kan de wijze bepalen waarop het afkoppelen plaatsvindt. 

 • 4.

  Het college van burgemeester en wethouders kan ontheffing verlenen van de verplichting tot afkoppelen die voortvloeit uit de aanwijzing als bedoeld in het eerste lid, indien van de eigenaar van het bouwwerk, open erf of terrein redelijkerwijs geen andere wijze van afvoer van het hemelwater kan worden gevergd. 

 

Artikel 3 Intrekken oude verordening

De Verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater in de gemeente Raalte wordt ingetrokken. 

 

Artikel 4 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op het moment onmiddellijk voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet. 

 

Artikel 5 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater in de gemeente Raalte 2023. 

 

Aldus besloten in de vergadering van 07 december 2023. 

de griffier

Karin Zomer

de voorzitter 

Arco Hofland