Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Velsen

Mandaatbesluit Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd Wonen regio Zuid-Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer – gemeente Velsen 2024

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVelsen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatbesluit Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd Wonen regio Zuid-Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer – gemeente Velsen 2024
CiteertitelMandaatbesluit Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd Wonen regio Zuid-Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer – gemeente Velsen 2024
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024Nieuw besluit

12-12-2023

gmb-2023-560622

29508

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd Wonen regio Zuid-Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer – gemeente Velsen 2024

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Velsen, ieder voor zover bevoegd;

 

 

Gelet op:

afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

artikel 160, eerste lid aanhef en onder d en artikel 171 van de Gemeentewet; en

artikel 2.3.1 e.v. van de Wmo,

 

Overwegende dat:

- het college met de colleges van de gemeenten Haarlem, Haarlemmermeer, Zandvoort, Heemstede, Bloemendaal, Beverwijk en Heemskerk (hierna: de colleges) een gemeenschappelijk orgaan als bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen, heeft opgericht;

- het gemeenschappelijke orgaan (hierna: GO Beschermd Wonen) belast is met de uitvoering van de regionale taken met betrekking tot het bieden van beschermd wonen op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo);

- de colleges mandaat willen verlenen aan het GO Beschermd Wonen om namens hen te besluiten tot privaatrechtelijke rechtshandelingen en besluiten te nemen op grond van de Wmo;

- de colleges het GO Beschermd Wonen willen machtigen tot het verrichten van alle feitelijke handelingen die nodig zijn om deze taken uit te voeren; en

- de burgemeesters van de betrokken gemeenten volmacht willen verlenen aan het GO Beschermd Wonen om namens de gemeenten privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten.

 

BESLUITEN

Artikel 1. Mandaat, volmacht en machtiging

Mandaat respectievelijk volmacht en machtiging wordt verleend aan het GO Beschermd Wonen, inclusief de bevoegdheid tot het verlenen van ondermandaat, -volmacht en -machtiging aan het Uitvoeringsteam Regionale BW-taken, voor de volgende bevoegdheden:

a. Voor zover het cliënten betreft aan wie, voor inwerkingtreding van de gemeenschappelijke regeling, een maatwerkvoorziening ten behoeve van Beschermd Wonen is toegekend en gedurende de periode voorafgaand aan de realisatie van de doordecentralisatie (verwachting 1-1-2025):

1. de bevoegdheden op grond van de artikelen 2.3.1 tot en met en 2.3.4 Wmo zoals het ontvangen van meldingen, aanvragen en verzoeken tot herindicatie, het verrichten van (her)onderzoek en het (her)beoordelen van het recht op een maatwerkvoorziening ten behoeve van Beschermd Wonen;

2. het besluiten op aanvragen voor een maatwerkvoorziening in natura en in de vorm van een persoonsgebonden budget (pgb) op grond van artikel 2.3.5 en 2.3.6 Wmo;

3. de bevoegdheden op grond van de artikelen 2.3.8 tot en met 2.4.4 Wmo voor zover er sprake is van een voorziening in natura of een pgb voor beschermd wonen. Dit betreft onder meer het heroverwegen, herzien dan wel intrekken van het besluit en de bevoegdheid om kosten te verhalen;

4. alle bevoegdheden van de colleges op grond van de geldende verordeningen maatschappelijke ondersteuning of, indien van toepassing, de verordening Beschermd wonen en opvang voor zover het een maatwerkvoorziening Beschermd Wonen betreft; en

5. de bevoegdheid om namens de colleges rechtsgedingen, bezwaar- en beroepsprocedures te voeren of handelingen in voorbereiding daarop te verrichten.

b. Het voorbereiden van het regionale beleidskader Beschermd Wonen.

c. Het besluiten tot en het verrichten van alle benodigde privaatrechtelijke rechtshandelingen in het kader van de uitvoering van de in de gemeenschappelijke regeling vastgelegde taken.

d. Het voorbereiden en uitvoeren van de inkoop van de regionale woonvoorzieningen Beschermd Wonen en het, tot de realisatie van de doorcentralisatie (verwachting 1-1-2025), aangaan en ondertekenen van de overeenkomsten.

e. De bevoegdheden in het kader van het contractmanagement met betrekking tot de aanbieders van regionale woonvoorzieningen Beschermd Wonen. Hieronder wordt mede begrepen handelingen tot nakoming, ingebrekestelling, opschorting van betaling en opleggen van sancties.

f. Het toezicht op de kwaliteit en rechtmatigheid van de gecontracteerde regionale woonvoorzieningen Beschermd Wonen.

g. Het verwerken van persoonsgegevens van cliënten die een beroep doen op of gebruik maken van een maatwerkvoorziening Beschermd Wonen.

h. Het besluiten op verzoeken op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming.

i. Het besluiten op klachten die betrekking hebben op de uitvoering van de bij dit besluit opgedragen bevoegdheden.

j. Het besluiten op verzoeken op grond van de Wet open overheid die betrekking hebben op de taken van het GO Beschermd Wonen.

k. Alle overige feitelijke handelingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de taken van het GO Beschermd Wonen.

Artikel 2. Voorwaarden

 • 1.

  Dit besluit betreft alleen het nemen van besluiten als bedoeld in artikel 1:3, eerste lid Awb en het verrichten van privaatrechtelijke en feitelijke handelingen die passen binnen het wettelijk kader en de beleidskaders die voor Beschermd Wonen regionaal zijn vastgesteld.

 • 2.

  Bij besluiten tot en het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen wordt voldaan aan de geldende begrotingsrichtlijnen en het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Haarlem.

 • 3.

  Persoonsgegevens worden verwerkt overeenkomstig de hiervoor aangegane verwerkersovereenkomst.

 • 4.

  Bij het nemen van besluiten op bezwaar wordt gehandeld conform artikel 10:3, derde lid Awb.

Artikel 3. Uitzonderingen

 • 1.

  Dit besluit is niet van toepassing als:

  • a.

   mandaatgever vooraf te kennen heeft gegeven zelf te willen beslissen.

  • b.

   het besluit een afwijking zou inhouden van een advies waarvan het inwinnen ingevolge wettelijk voorschrift dan wel ingevolge een gemeentelijke richtlijn verplicht is;

  • c.

   uit het besluit financiële gevolgen voortvloeien die niet zijn voorzien in de begroting;

  • d.

   het besluit een afwijking zou inhouden van het bestaande beleid, richtlijnen, voorschriften e.d.

 • 2.

  Als zich een of meer van de onder a tot en met d omschreven situaties voordoet, wordt het besluit voorgelegd aan mandaatgever.

Artikel 4. Informatieverstrekking

Het GO Beschermd Wonen informeert het college en de burgemeester jaarlijks over de krachtens (onder)mandaat genomen besluiten en over de wijze waarop het mandaat overigens wordt uitgeoefend.

Artikel 5. Slotbepalingen

 • 1.

  Dit besluit wordt aangehaald als Mandaatbesluit Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd Wonen regio Zuid-Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer - gemeente Velsen 2024.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2024 nadat de Gemeenschappelijke Regeling Beschermd Wonen regio Zuid-Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer in werking is getreden en het Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd Wonen is geformeerd.

 

 

 

IJmuiden, 12 december 2023,

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Velsen,

De secretaris, de burgemeester,

[naam en handtekening] F. Dales [handtekening]

De burgemeester van gemeente Velsen,

F. Dales [handtekening]