Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leusden

Aanwijzingsbesluit toezichthouders Omgevingswet gemeente Leusden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeusden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit toezichthouders Omgevingswet gemeente Leusden
CiteertitelAanwijzingsbesluit toezichthouders Omgevingswet gemeente Leusden
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024nieuwe regeling

14-12-2023

gmb-2023-559728

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit toezichthouders Omgevingswet gemeente Leusden

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leusden besluit,

gelet op artikel 18.6 van de Omgevingswet en artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht,

omdat het wenselijk is te voorzien in de aanwijzing van toezichthouders voor het houden van toezicht op het bepaalde bij of krachtens de Omgevingswet:

Artikel 1  

Als toezichthouder belast met het toezicht op naleving van het bepaalde bij of krachtens de Omgevingswet worden aangewezen de medewerkers van het team Vergunningverlening, toezicht en handhaving van de gemeente Leusden met de functie:

  • inspecteur vergunningen en handhaving

De aanwijzing tot toezichthouder geschiedt tot wederopzegging dan wel tot beëindiging van het dienstverband, dan wel tot benoeming in een functie die niet valt binnen de hiervoor genoemde functies.

Artikel 2  

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2024.

Artikel 3  

Eerdere besluiten van het college tot aanwijzing van toezichthouders onder welke benaming dan ook voor het houden van toezicht op het bepaalde bij of krachtens de wetten zoals bedoeld in artikel 5.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, zoals dat artikel luidde direct voor inwerkingtreding van de Omgevingswet, worden per 1 januari 2024 ingetrokken.

Leusden, 14 december 2023

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leusden,

namens hen,

B. van den Brink

directeur-secretaris