Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Alphen aan den Rijn

Verordening kwijtschelding gemeentebelastingen 2024

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAlphen aan den Rijn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening kwijtschelding gemeentebelastingen 2024
CiteertitelVerordening kwijtschelding gemeentebelastingen 2024
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening kwijtschelding gemeentebelastingen 2023.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 255 van de Gemeentewet
 2. artikel 26 van de Invorderingswet 1990
 3. Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990
 4. Regeling kwijtschelding belastingen medeoverheden
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024nieuwe regeling

14-12-2023

gmb-2023-559570

2023/3198366

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening kwijtschelding gemeentebelastingen 2024

De raad van de gemeente Alphen aan den Rijn

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 7 november 2023

 

Gelet op artikel 255 van de Gemeentewet, artikel 26 van de Invorderingswet 1990, de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 en de Regeling kwijtschelding belastingen medeoverheden;

 

Besluit vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening kwijtschelding gemeentebelastingen 2024

Artikel 1 Kwijtschelding

De gemeente verleent kwijtschelding voor belastingaanslagen afvalstoffenheffing éénpersoonshuishouden en meerpersoonshuishouden.

Artikel 2 Berekeningswijze kosten van bestaan

 • 1.

  Bij de kwijtschelding wordt in afwijking van artikel 16, eerste en tweede lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 het percentage voor de berekening van de kosten van bestaan gesteld op 100 procent.

 • 2.

  Onverminderd het bepaalde in het eerste lid wordt overeenkomstig artikel 3 van de Regeling kwijtschelding belastingen medeoverheden voor de vaststelling van de kosten van bestaan van pensioengerechtigden in plaats van de bijstandsnorm het netto-ouderdomspensioen gehanteerd.

Artikel 3 Netto kosten kinderopvang

Als uitgaven als bedoeld in artikel 15, eerste lid van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 worden mede in aanmerking genomen de in artikel 28, derde lid, van genoemde regeling bedoelde netto kosten van kinderopvang als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • 1.

  De belastingschuldige is een alleenstaande ouder in de zin van artikel 4 lid 1 onderdeel b van de Participatiewet;

 • 2.

  de tot zijn last komende kind(eren) van de belastingschuldige waar kosten voor kinderopvang uit voortvloeien is/zijn jonger dan 5 jaar;

 • 3.

  de belastingschuldige ontvangt inkomen uit arbeid of volgt onderwijs waarvoor aanspraak op studiefinanciering als bedoeld in artikel 3.1 eerste of tweede lid, van de Wet studiefinanciering 2000 kan bestaan.

Voor de berekening van de in het voorgaande lid genoemde kosten wordt gerekend met de maximum uurprijs zoals vermeld in artikel 4, eerste lid van het Besluit kinderopvangtoeslag en tegemoetkomingen in de kosten kinderopvang.

Artikel 4 Extra toegestane financiële middelen

In afwijking van artikel 12, tweede lid, onderdeel d, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 wordt het totale bedrag aan financiële middelen, bedoeld in dat onderdeel, verhoogd met:

 • a.

  maximaal € 2.000 voor de belastingschuldige en zijn echtgenoot,

 • b.

  75% van het bedrag genoemd onder a voor een alleenstaande, en

 • c.

  90% van het bedrag genoemd onder a voor een alleenstaande ouder.

Artikel 5 Kwijtschelding aan ondernemers

Met inachtneming van artikel 8, lid 1, onder e van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 wordt geen kwijtschelding verleend aan een bedrijf of zelfstandige ondernemer tenzij artikel 26.3.1. van de Leidraad Invordering 2008 van toepassing is.

Artikel 6 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De Verordening kwijtschelding gemeentebelastingen 2023’, vastgesteld bij raadsbesluit van 15 december 2022 van de gemeente Alphen aan den Rijn, wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2024, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2024.

 • 3.

  Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening kwijtschelding gemeentebelastingen 2024’.

Behoort bij het raadsbesluit nr. 2023/3198366 van de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn van 14 december 2023.

De griffier,

Drs. J.A.M. Timmerman