Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Duiven

Besluit Aanwijzing toezichthouders Fysieke Leefomgevinggemeenten Duiven en Westervoort

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDuiven
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit Aanwijzing toezichthouders Fysieke Leefomgevinggemeenten Duiven en Westervoort
CiteertitelAanwijzingsbesluit toezichthouders fysieke leefomgeving gemeenten Duiven en Westervoort
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de aanwijzingsbesluiten van de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van Duiven van 20 maart 2018 met kenmerk Z/18/034664 201353503 en de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westervoort met kenmerk Z/18/033089 201353429.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024nieuwe regeling

14-12-2023

gmb-2023-558484

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit Aanwijzing toezichthouders Fysieke Leefomgevinggemeenten Duiven en Westervoort

De manager van de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving van 1Stroom,

 

overwegende dat:

 • 1Stroom werkzaamheden verricht voor de gemeenten Duiven en Westervoort;

 • beide gemeenten op basis van diverse wetten toezichthoudende taken hebben en het voor een efficiënte uitvoering daarvan wenselijk is om toezichthouders als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht in samenhang met de onderscheidenlijke wettelijke voorschriften aan te wijzen en hen te belasten met toezicht;

 • de colleges van burgemeesters en wethouders en de burgemeesters van de gemeenten Duiven en Westervoort, ieder voor zover het de eigen bevoegdheden betreft, bevoegd zijn toezichthouders aan te wijzen en zij deze bevoegdheid middels de Mandaatregeling 1Stroom 2022 hebben gemandateerd aan de algemeen directeur van 1Stroom, waarna deze ondermandaat heeft verleend aan medewerkers van 1Stroom;

gelet op de Algemene wet bestuursrecht;

 

B E S L U I T:

Artikel 1 Aanwijzing toezichthouders

 • 1.

  Als toezichthouders aan te wijzen:

  • a.

   Medewerkers van de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving van 1Stroom met de functieprofielen medewerker handhaving, medewerker beleidsuitvoering of medewerker ontwikkeling;

  • b.

   personen die als onbezoldigd ambtenaar (o.a. uitzendkracht, gedetacheerde, inhuurkracht of zzp-er) contractueel in opdracht van 1Stroom binnen de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving werkzaam zijn als medewerker zoals genoemd onder a.;

 • 2.

  De in het eerste lid genoemde personen te belasten met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de volgende wettelijke voorschriften:

  • Omgevingswet;

  • Woningwet;

  • Huisvestingswet 2014;

  • Wet basisregistratie personen;

  • Wet veiligheidsregio’s;

  • Wet publieke gezondheid;

  • Wegenverkeerswet 1994;

  • verordeningen van zowel de gemeente Duiven als de gemeente Westervoort. Hieronder vallen in ieder geval, maar niet uitsluitend:

   • o

    de Verordening fysieke leefomgeving;

   • o

    de Afvalstoffenverordening;

   • o

    de Algemene plaatselijke verordening.

Artikel 2 Binnentreden woning

Toezichthouders zijn bevoegd om, met medeneming van de benodigde apparatuur, een woning te betreden zonder toestemming van de bewoner, voor zover het toezicht op de naleving van een bij of krachtens de Omgevingswet gesteld voorschrift dit vereist, gelet op de door dat voorschrift beschermde belangen.

Artikel 3 Legitimatie

Aan de in artikel 1 genoemde toezichthouders wordt een legitimatiebewijs verstrekt als bedoeld in artikel 5:12 Algemene wet bestuursrecht en de daarop gebaseerde "Regeling model legitimatiebewijs toezichthouders Awb".

Artikel 4 Termijn aanwijzing

De aanwijzing tot toezichthouder vervalt bij intrekking van de aanwijzing, beëindiging van het dienstverband of benoeming in een functie die niet valt binnen de in het eerste lid van artikel 1. genoemde functies.

Artikel 5 Slotbepalingen

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2024 en geldt voor het grondgebied van de gemeente Duiven en de gemeente Westervoort.

 • 2.

  Met ingang van de inwerkingtreding van dit besluit vervallen de aanwijzingsbesluiten van:

  • a.

   de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van Duiven van 20 maart 2018 met kenmerk Z/18/034664 201353503;

  • b.

   de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westervoort met kenmerk Z/18/033089 201353429.

 • 3.

  Dit besluit wordt bekend gemaakt in het gemeenteblad van de gemeenten Duiven en Westervoort.

Artikel 6 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als ‘Aanwijzingsbesluit toezichthouders fysieke leefomgeving gemeenten Duiven en Westervoort’.

 

Duiven, 14 december 2023

Namens het dagelijks bestuur van 1Stroom,

Mevrouw J. (Jacobine) Kersten

Afdelingsmanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving

Toelichting op het besluit

 

In verband met de komst van de Omgevingswet is het noodzakelijk eerdere aanwijzingsbesluiten te herzien. In plaats van afzonderlijke besluiten per gemeente wordt nu één besluit genomen dat voor beide gemeenten geldt.

 

Categorale aanwijzing

Dit besluit wijst personen aan als toezichthouder op basis van hun functie. Daarbij wordt aangesloten bij de functiebenaming volgens HR21. Binnen de genoemde functies komen toezichthoudende taken op reguliere basis voor of zouden deze incidenteel voor kunnen komen. Ook ingehuurde krachten worden aangewezen als toezichthouder.

Dit voorkomt dat het besluit bij personeelswisselingen moet worden aangepast.

 

Binnentreden woningen

Artikel 5.13 Wabo en soortgelijke artikelen vervallen. In die artikelen werd wettelijk geregeld dat aangewezen toezichthouders ook de bevoegdheid hebben tot binnentreden van woningen. Bij de Omgevingswet heeft de wetgever er bewust voor gekozen dit niet op die manier te regelen.

Bedoeling is dat selectief een beperkte groep toezichthouders deze bevoegdheid erbij krijgt. De Handreiking van de VNG zal op dit punt nog worden aangepast. Het geven van de bevoegdheid tot binnentreden van woningen kan in principe worden opgenomen in een aanwijzingsbesluit voor de desbetreffende toezichthouder(s) of bij apart besluit aan de reeds aangewezen toezichthouder(s) worden toegekend. In dit besluit is voorzien in het toekennen van die bevoegdheid.