Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Goirle

Reglement automatische incasso gemeentelijke belastingen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGoirle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement automatische incasso gemeentelijke belastingen
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024vervanging regeling

19-12-2023

gmb-2023-557858

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement automatische incasso gemeentelijke belastingen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Goirle,

 

-Overwegende dat het ter bevordering van de zorgvuldigheid en rechtszekerheid gewenst is

nadere regels vast te stellen voor de automatische incasso van de gemeentelijke belastingen;

-Gelet op de van toepassing zijnde bepalingen in het Burgerlijk Wetboek, Gemeentewet,

de Invorderingswet 1990 en de belastingverordeningen van de gemeente Goirle:

 

b e s l u i t:

 

vast te stellen ‘het reglement voor de automatische incasso van de gemeentelijke belastingen’.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

a. Automatische incasso: het afschrijven van een bedrag van het IBAN (International Bank Account Nummer) van de belastingschuldige, ten gunste van het IBAN-nummer van de gemeente Goirle;

b. Aanslag: het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen;

c. Belastingschuldige: natuurlijke persoon of niet-natuurlijke persoon die is aangeslagen voor één of meerdere gemeentelijke belastingen;

d. Dagtekening: de datum, zoals aangegeven op het aanslagbiljet;

e. Formele belastingschuld: het totaalbedrag aan gemeentelijke belastingen dat op het aanslagbiljet staat;

f. Invorderingsambtenaar: de ambtenaar bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel c;

g. Machtiging: een schriftelijke of elektronische machtiging van de belastingschuldige aan de gemeente Goirle om bedragen gemeentelijke belastingen van zijn IBAN af te schrijven;

h. Ontheffing: verlaging van de formele belastingschuld;

i. Storno: mislukte poging om een termijnbedrag te incasseren;

j. Vermindering: verlaging van de formele belastingschuld;

Artikel 2 Doel van de automatische incasso

Het doel van de automatische incasso is de betaling van de formele belastingschuld te spreiden door middel van maandelijkse termijnen te innen.

Artikel 3 Gemeentelijke belastingen

De automatische incasso is mogelijk voor een aanslag gemeentelijke belastingen wanneer de belastingverordening in de mogelijkheid van automatische incasso voorziet.

Artikel 4 Deelname aan de automatische incasso

1. De invorderingsambtenaar kan de deelname aan de automatische incasso weigeren als er gegronde redenen zijn om aan te nemen dat het regelmatige verloop van de termijnbetalingen wordt belemmerd of zouden kunnen worden belemmerd;

2. De invorderingsambtenaar kan aanvullende voorwaarden stellen voordat hij deelname toestaat.

Artikel 5 Aanmelding

1. De machtiging tot automatische incasso vindt plaats door:

a. het inleveren van een ingevuld machtigingsformulier waarop de benodigde gegevens zijn ingevuld. Het machtigingsformulier moet zijn gedateerd en door de belastingschuldige zijn ondertekend;

b. het via de Digitale Balie van de gemeente Goirle afgeven van een machtiging tot automatische incasso;

2. De machtiging tot automatische incasso moet binnen 14 dagen na dagtekening van de belastingaanslag worden ontvangen door de gemeente Goirle.

Als de machtiging tot automatische incasso later wordt ontvangen, kan dit gevolgen hebben voor het aantal incassotermijnen en de hoogte van de termijnbedragen. Zie hiervoor art. 7, lid 4;

3. Het verlenen van een machtiging tot automatische incasso nadat de betaaltermijn is verstreken laat eventuele invorderingskosten onverlet;

4. Het verlenen van een machtiging tot automatische incasso is niet meer mogelijk als de invordering van de belastingaanslag is overgedragen aan onze deurwaarder;

5. Het verwerken van de machtiging tot automatische incasso door de gemeente Goirle wordt niet bevestigd.

Artikel 6 Doorlopende machtiging

De machtiging tot automatische incasso is mede van toepassing op daarvoor in aanmerking komende aanslagen welke na aanvraag en acceptatie van de machtiging worden opgelegd.

Artikel 7 Termijnen en termijnbedrag

1. Als de machtiging tot automatische incasso binnen 14 dagen na dagtekening van de aanslag door de gemeente Goirle wordt ontvangen dan wordt de aanslag in de betreffende belastingverordening genoemde termijnen automatisch geïncasseerd;

2. De kalendermaand volgend op de maand van de dagtekening van het aanslagbiljet wordt aangemerkt als eerste incassotermijn;

3. Het termijnbedrag is het bedrag van het aanslagbiljet gedeeld door het totaal aantal incassotermijnen. De laatste termijn kan iets hoger of lager zijn door afronding van de eerdere termijnen;

4. Als de machtiging tot automatische incasso later dan de in lid 1 genoemde termijn wordt ontvangen, dan wordt het termijnbedrag berekend naar evenredigheid van het aantal nog te vervallen incassotermijnen van het aanslagbiljet dat na verwerking van de machtiging nog overblijft;

5. Indien het aanslagbiljet later wordt opgelegd wordt het aantal termijnen vastgesteld op het aantal gehele maanden dat er in het kalenderjaar overblijven na dagtekening van het aanslagbiljet, met dien verstande dat het aantal termijnen ten minste drie bedraagt.

6. Wanneer het oorspronkelijke aanslagbedrag gewijzigd wordt door vermindering, ontheffing, een gedeeltelijke verleende kwijtschelding dan wordt het op dat moment nog resterende openstaande bedrag verdeeld over de resterende incassotermijnen;

7. Wanneer een automatische incasso niet succesvol kan worden uitgevoerd, wordt het bedrag dat niet geïncasseerd kan worden verdeeld over de resterende incassotermijnen.

Artikel 8 Tijdstip van afschrijving

1. Het verschuldigde bedrag wordt in de laatste 5 werkdagen van elke maand afgeschreven;

2. Er vindt geen automatische incasso plaats op zaterdagen, zondagen en algemeen erkende feestdagen;

3. Het niet nakomen van het eerste lid brengt niet met zich mee dat de automatische incasso onverschuldigd is geweest;

4. Het is niet mogelijk om individuele afspraken te maken over het tijdstip van incasseren.

Artikel 9 Ontbindende voorwaarden

1. De automatische incasso wordt door de invorderingsambtenaar beëindigd als:

a) De automatische incasso gedurende twee incassotermijnen niet slaagt;

b) Als de belastingschuldige surseance van betaling heeft aangevraagd, in staat van faillissement verkeert of als er anderszins omstandigheden worden geconstateerd die een regelmatig verloop van de incasso kunnen belemmeren;

2. Een automatische incasso is succesvol uitgevoerd als het bedrag niet binnen acht weken na de incasso-opdracht is gestorneerd c.q. teruggestort.;

3. De invorderingsambtenaar stelt de belastingschuldige schriftelijk op de hoogte van de beëindiging;

4. Na beëindiging van de machtiging tot automatische incasso door de gemeente Goirle kan de incassoregeling voor de betreffende aanslag niet meer worden hervat.

Artikel 10 Overlijden

1. Bij overlijden van de belastingschuldige wordt de automatische incasso zover mogelijk voortgezet;

2. De erven kunnen de automatische incasso beëindigen op de wijze zoals in artikel 15 is vastgelegd.

Artikel 11 Echtscheiding

1. Echtscheiding, ontbinding van de samenleving of vertrek beëindigt de automatische incasso niet.

2. Als door de in het eerste lid genoemde omstandigheden niet meer kan worden geïncasseerd van het rekeningnummer waarvoor de machtiging is afgegeven, dan dient de belastingschuldige dan wel de rekeninghouder de invorderingsambtenaar van de gemeente Goirle hiervan direct in kennis te stellen door:

a. het rekeningnummer te wijzigen op de wijze zoals in artikel 13 is vastgelegd;

b. de machtiging te beëindigen op de wijze zoals in artikel 15 is vastgelegd;

3. Als niet aan het bepaalde van het tweede lid wordt voldaan, loopt de automatische incasso door op het bij de invorderingsambtenaar van de gemeente Goirle bekend zijnde rekeningnummer en worden al geïncasseerde bedragen niet terugbetaald.

Artikel 12 Verhuizing

1. Verhuizingen van de belastingschuldige beëindigd de automatische incasso niet;

2. Als de verhuizing gevolgen heeft voor de hoogte van het aanslagbedrag van de belastingschuldige, dan past de gemeente Goirle de incassering van de termijnen aan zoals beschreven in artikel 7, lid 6.

Artikel 13 Wijziging bankrekeningnummer

1. Wijzigingen betreffende het IBAN moet de belastingschuldige schriftelijk via het

wijzigingsformulier, of elektronisch via de Digitale Balie van de gemeente Goirle, doorgeven aan de invorderingsambtenaar.

2. Wijzigingen van het IBAN moeten uiterlijk de 15e dag van de maand zijn ontvangen door

de gemeente Goirle;

3. Voor wijzigingen van het IBAN die ná de 15e dag van de maand binnenkomen kan niet

gegarandeerd worden dat de wijziging is verwerkt voordat de incasso-opdracht van betreffende maand wordt opgestart. Deze wijzigingen worden in ieder geval in de maand daaropvolgend doorgevoerd;

4. De wijziging van het IBAN wordt door de gemeente Goirle niet aan de

belastingschuldige bevestigd.

Artikel 14 Terugboeking geïncasseerd bedrag

Als de belastingschuldige het niet eens is met een afgeschreven termijnbedrag, dan kan hij binnen acht weken (zesenvijftig dagen) opdracht geven het termijnbedrag op zijn IBAN terug te boeken. Deze terugboeking wordt aangemerkt als een storno.

Artikel 15 Beëindiging automatische incasso

1. De machtiging tot automatische incasso kan altijd door de belastingschuldige schriftelijk via het intrekkingsformulier, of elektronisch via de Digitale Balie van de gemeente Goirle worden beëindigd.

2. Als de belastingschuld na het beëindigen van de machtiging tot automatische incasso nog niet geheel is voldaan, geldt de betaaltermijn voor niet-automatische betalingen, overeenkomstig de belastingverordeningen;

3. Wanneer de in het tweede lid genoemde betaaltermijn inmiddels is verstreken, moet de belastingschuldige de resterende belastingschuld na zijn beëindiging van de automatische incasso direct betalen;

4. Lid 2 en 3 van dit artikel zijn van toepassing op elke vorm van beëindiging van de automatische incasso;

5. Beëindigingen van de machtiging tot automatische incasso moeten uiterlijk de 15e dag van de maand zijn ontvangen door de gemeente;

6. Voor beëindigingen van de machtigingen tot automatische incasso die ná de 15e dag van de maand binnenkomen kan niet gegarandeerd worden dat de beëindiging is verwerkt voordat de incasso-opdracht van betreffende maand wordt opgestart. Deze beëindigingen worden in ieder geval in de maand daaropvolgend doorgevoerd;

7. De beëindiging van de machtiging tot automatische incasso door de gemeente Goirle wordt niet aan de belastingschuldige bevestigd;

8. Na beëindiging van de machtiging tot automatische incasso kan de incassoregeling voor de betreffende aanslag niet meer worden hervat.

Artikel 16 Automatische incasso bij indienen van een bezwaarschrift

In de periode dat een bezwaarschrift in behandeling is, en er niet om uitstel van betaling is verzocht, wordt de automatische incasso niet stopgezet. Als blijkt dat het bezwaarschrift (gedeeltelijk) gegrond is, wordt het teveel geïncasseerde bedrag terugbetaald. De terugbetaling zal niet eerder plaatsvinden dan nadat de storneringstermijn (acht weken oftewel zesenvijftig dagen) van de laatste automatische incasso is verstreken.

Artikel 17 Automatische incasso bij indienen van een kwijtscheldingsverzoek

In de periode dat een kwijtscheldingsverzoek in behandeling is, wordt de automatische incasso niet stopgezet. Als blijkt dat kwijtschelding wordt verleend, wordt het teveel geïncasseerde bedrag terugbetaald. De terugbetaling zal niet eerder plaatsvinden dan nadat de storneringstermijn (acht weken oftewel zesenvijftig dagen) van de laatste automatische incasso is verstreken.

Artikel 18 Zelf overgemaakte betalingen

1. Door de belastingschuldige zelf overgemaakte betalingen voor de aanslag waarvoor de automatische incasso loopt, worden afgeboekt op de aanslag;

2. Eventuele volgende incassotermijnen worden aangepast aan het resterende openstaande saldo gedeeld door het aantal resterende incassotermijnen.

Artikel 19 Overgangsrecht, inwerkingtreding en citeertitel

1. Het "Reglement automatische incasso gemeentelijke belastingen", vastgesteld door het college op 7 november 2017 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van reglement, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

2. Dit reglement treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

3. De datum ingang van dit reglement is 1 januari 2024.

4. Dit reglement voor de automatische incasso van de gemeentelijke belastingen kan worden aangehaald als "Reglement automatische incasso gemeentelijke belastingen".

 

Goirle, 19 december 2023

Het college van burgemeester en wethouders van Goirle,

De secretaris, De burgemeester,

Ruud Lathouwers Mark van Stappershoef