Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeist

Aanwijzingsbesluit tijdelijk cameratoezicht parkeerplaatsen Nijenheim (7000/8000/9000)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeist
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit tijdelijk cameratoezicht parkeerplaatsen Nijenheim (7000/8000/9000)
CiteertitelAanwijzingsbesluit tijdelijk cameratoezicht parkeerplaatsen Nijenheim
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling geldt tot en met 22 juni 2024.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 151c van de Gemeentewet
 2. Algemene plaatselijke verordening Zeist 2017
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-12-2023nieuwe regeling

12-12-2023

gmb-2023-556564

7000/8000/9000

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit tijdelijk cameratoezicht parkeerplaatsen Nijenheim (7000/8000/9000)

De burgemeester van Zeist,

 

Overwegende dat:

 

 • -

  in de wijk Nijenheim rondom de hoogbouw flats Nijenheim (nummers 7000/8000 en 9000), de afgelopen jaren sprake is van brandstichtingen, vernielingen, overlast (zwaar)vuurwerk en jeugdoverlast;

 • -

  het merendeel van de brandstichtingen plaatsvonden rond de jaarwisselingen;

 • -

  sommige brandstichtingen direct gevaar hebben opgeleverd voor bewoners in de omgeving;

 • -

  hulpverleners van politie en brandweer bij het uitoefenen van hun taak ernstig zijn gehinderd door groepen personen, wat heeft geleid tot zeer gevaarlijke situaties voor de daar aanwezige hulpverleners;

 • -

  het hier gaat om een situatie waarin de openbare orde op maatschappelijk onaanvaardbare wijze in het geding is;

 • -

  de kans op herhaling op voorhand niet is uit te sluiten en noodzakelijke maatregelen dienen te worden genomen om de kans op verstoringen van de openbare orde en incidenten die de leefbaarheid negatief beïnvloeden te voorkomen;

 • -

  de burgemeester overeenkomstig artikel 151c van de Gemeentewet en artikel 2:77 van de Algemene Plaatselijke Verordening Zeist kan besluiten tot plaatsing van camera’s, ten behoeve van het toezicht op een openbare plaats in het kader van de handhaving van de openbare orde;

 • -

  gelet op de aard en ernst van de incidenten, cameratoezicht een onmisbare schakel is om de openbare orde en veiligheid op een adequate wijze te kunnen handhaven;

 • -

  cameratoezicht tevens een preventieve werking heeft;

 • -

  het aanwijzen van (een deel van) de parkeerplaatsen rondom de flats Nijenheim 7000/8000/9000) en een deel van de omgeving als gebied met cameratoezicht zal bijdragen aan het verhogen van de veiligheid in het algemeen en de veiligheid in het aangewezen gebied in het bijzonder;

 • -

  de inzet van cameratoezicht noodzakelijk wordt geacht;

Voorts overwegende dat:

 • -

  de burgemeester het belang van een effectieve handhaving van de openbare orde enerzijds en de daarmee gepaard gaande mogelijke inperking van het recht op privacy door invoering van cameratoezicht anderzijds tegen elkaar heeft afgewogen;

 • -

  de belangen van openbare veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden en van strafbare feiten en de bescherming van de gezondheid in het onderhavige geval zwaarder wegen dan het belang van bescherming van de persoonlijke levenssfeer van individuele burgers;

 • -

  het cameratoezicht in duur en omvang proportioneel wordt geacht in relatie tot het beoogde legitieme doel;

Gelet op het bepaalde van artikel 151c van de Gemeentewet en artikel 2:77, eerste lid van de Algemene Plaatselijke Verordening Zeist;

 

Raadpleging van de gezagsdriehoek met de officier van justitie en basisteamchef van de politie Zeist/Bunnik/Leusden/Woudenberg;

 

Besluit:

 

 • 1.

  het gebied aan te wijzen zoals weergegeven in bijlage 1, als gebied waar cameratoezicht wordt ingesteld voor de periode 22 december 2023 tot en met 22 juni 2024 ten behoeve van de handhaving van de openbare orde;

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking op 22 december 2023 en blijft van kracht tot en met 22 juni 2024;

 • 3.

  Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit tijdelijk cameratoezicht parkeerplaatsen Nijenheim (7000/8000/9000)

Aldus vastgesteld door de burgemeester op 12 december 2023.

De burgemeester van Zeist,

drs. J.J.L.M. Janssen

Bezwaar

Een ieder die door dit besluit rechtstreeks in zijn of haar belang wordt getroffen kan daartegen gemotiveerd bezwaar maken. Een bezwaarschrift dient binnen zes weken na de dag van inwerkingtreding te worden gezonden aan De burgemeester van Zeist, postbus 513, 3700 AM te Zeist.

BIJLAGE 1 GEBIED TIJDELIJK CAMERATOEZICHT ZEIST-WEST