Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Velsen

Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit doelgroepenvervoer Zuid-Kennemerland-Haarlemmermeer-IJmond

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVelsen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit doelgroepenvervoer Zuid-Kennemerland-Haarlemmermeer-IJmond
CiteertitelMandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit doelgroepenvervoer Zuid-Kennemerland-Haarlemmermeer-IJmond
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024Nieuw besluit

19-12-2023

gmb-2023-556273

30546

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit doelgroepenvervoer Zuid-Kennemerland-Haarlemmermeer-IJmond

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Velsen

Ieder voor wat betreft hun bevoegdheden

Gelet op artikel 160, eerste lid en artikel 171 van de Gemeentewet en afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht,

Besluit:

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Haarlemmermeer mandaat, volmacht en machtiging te verlenen met de bevoegdheid tot ondermandatering en afgeleide volmacht en machtiging voor het uitoefenen van onderstaande bevoegdheden.

 

 

Bevoegdheid 

Voorwaarden 

Bevoegd orgaan 

(onder)mandaat 

afgeleide volmacht/ machtiging aan 

Het optreden als ambtelijk opdrachtgever en penvoerder namens de gemeenten 

Binnen de kaders van het Uitvoeringsconvenant. 

 

 

Het college van de gemeente Haarlemmermeer 

GS/AD 

Clustermanager Maatschappelijke Ondersteuning en Zorg (MOZ) 

Teammanager Strategie en Sturing 

Werving, selectie en het contracteren van het personeel van de RCT 

Binnen de kaders van het Uitvoeringsconvenant. 

 

 

Het college en de burgemeester van de gemeente Haarlemmermeer 

GS/AD 

Clustermanager Maatschappelijke Ondersteuning en Zorg (MOZ) 

Teammanager Strategie en Sturing 

Besluiten tot extra inzet intern/extern personeel voor het RCT 

Binnen de kaders van het Uitvoeringsconvenant. 

Na overleg met de regionale adviesgroep. 

 

Het college van de gemeente Haarlemmermeer 

GS/AD 

Clustermanager Maatschappelijke Ondersteuning en Zorg (MOZ) 

Teammanager Strategie en Sturing 

Regie op de uitvoering van doelgroepenvervoer, Alle feitelijke handelingen die samenhangen met het contractbeheer en -management 

Binnen de kaders van de door de gemeenten individueel afgesloten contracten. 

Na advies van de regionale adviesgroep.  

Het college van de gemeente Haarlemmermeer 

 

GS/AD 

Clustermanager Maatschappelijke Ondersteuning en Zorg (MOZ) 

Teammanager Strategie en Sturing 

Netwerkregisseur RCT, contractmanager RCT 

Voeren van correspondentie 

M.u.v. beschikkingen in de zin van artikel 1:3 Awb 

Het college van de gemeente Haarlemmermeer 

GS/AD 

Clustermanager Maatschappelijke Ondersteuning en Zorg (MOZ) 

Teammanagers MOZ 

Medewerkers RCT 

Onderhandelen met vervoerders over aanpassing contracten/opdrachten voor evt. extra werkzaamheden buiten de contracten 

Na advies van de regionale adviesgroep 

Het college van de gemeente Haarlemmermeer 

GS/AD 

Clustermanager Maatschappelijke Ondersteuning en Zorg (MOZ) 

 

Netwerkregisseur RCT  contractmanager RCT 

Nakomingsacties zoals in gebrekestelling, opschorting van betaling, opzegging/ontbinding  

Na akkoord van de regionale adviesgroep 

Het college van de gemeente Haarlemmermeer 

GS/AD 

Clustermanager Maatschappelijke Ondersteuning en Zorg (MOZ) 

 

Teammanager Strategie en Sturing 

Vertegenwoordigen van de gemeenten in het Platform opdrachtgevers doelgroepenvervoer  

 

Binnen de kaders van het Uitvoeringconvenant 

Het college van de gemeente Haarlemmermeer 

GS/AD 

Clustermanager Maatschappelijke Ondersteuning en Zorg (MOZ) 

Teammanager Strategie en Sturing 

Netwerkregisseur RCT  contractmanager RCT 

Het voeren van de aanbestedingsprocedure GEZ BW BLD HMS HK VLS 202309 PRJ-2300192 Spotmarkt RegioRijder doelgroepenvervoer inclusief:  

-Het door het college van Haarlemmermeer verlenen van ondermandaat aan Stichting Rijk tot het hiervoor uitschrijven van een Europese aanbestedingsprocedure en, op basis van de beoordeling door het projectteam, namens de gemeenten het gunningsbesluit te ondertekenen. 

-Het aangaan van contracten met de geselecteerde leveranciers.

Binnen de kaders van het Uitvoeringsconvenant en aanvullend op de aanbesteding RegioRijder 2022 

 

Het college en de burgemeester van de gemeente Haarlemmermeer 

 Clustermanager Maatschappelijke Ondersteuning en Zorg (MOZ) 

Netwerkregisseur RCT 

 

Het mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit doelgroepenvervoer Zuid-Kennemerland- Haarlemmermeer-IJmond treedt in werking met ingang van 1 januari 2024 en geldt voor de looptijd van het contract met de regiecentrale en de vervoerders. Deze looptijd is vijf jaar met twee keer de mogelijkheid tot verlenging met twee jaar (maximaal 9 jaar) startend op 1 januari 2024 en op zijn laatst eindigend op 31 december 2032.

 

 

 

…..............

M. Schuurmans- Wijdeven

 

IJmuiden, 19 december 2023

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen

De secretaris De burgemeester

……………………… ……………………

D. Veurink F.C. Dales

De burgemeester van de gemeente Velsen

…....................

F.C. Dales

Voor instemming het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,

De secretaris De burgemeester

………………… ……………………

C. Vermeer M. Schuurmans- Wijdeven

Voor instemming de burgemeester van de gemeente Haarlemmermeer

De burgemeester