Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Velsen

Mandaat- en machtigingsbesluit Uitvoering woonurgentie Velsen 2023

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVelsen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaat- en machtigingsbesluit Uitvoering woonurgentie Velsen 2023
CiteertitelMandaat- en machtigingsbesluit Uitvoering woonurgentie Velsen 2023
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 160, eerste lid, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-12-2023Mandaat- en machtigingsbesluit Uitvoering woonurgentie Velsen 2023

12-12-2023

gmb-2023-555654

29636

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaat- en machtigingsbesluit Uitvoering woonurgentie Velsen 2023

Burgemeester en wethouders van Velsen;

Overwegende dat,

door de gemeenteraad van Velsen de Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/IJmond is vastgesteld;

het om die reden wenselijk is dat in de regio Zuid-Kennemerland/IJmond eenzelfde werkwijze wordt gehanteerd ten aanzien huisvesting;

onder de werkzaamheden met betrekking tot huisvesting ook het proces woonurgentie valt;

met betrekking tot het proces woonurgentie een overeenkomst is aangegaan met Het vierde huis en Woonservice;

het doel van de overeenkomst is dat de werkzaamheden met betrekking tot woonurgentie door deze partijen worden uitgevoerd;

aan deze partijen mandaat en machtiging verleend moet worden om deze werkzaamheden uit te kunnen voeren;

Gelet op artikel 13 lid 1 van de Huisvestingswet 2014 en afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht, met in het bijzonder artikel 10:3 lid 1 en artikel 10:4 lid 1;

 

Besluiten:

 • 1.

  Mandaat en machtiging aan de bestuurder van stichting Het Vierde Huis te verlenen ten behoeve van het complementeren en in behandeling nemen van aanvragen woonurgentie, bieden van een hersteltermijn, opschorten van de beslistermijn, voeren van kansadviesgesprekken, voeren van urgentiegesprekken, buiten behandeling stellen van aanvragen en alle daarmee samenhangende feitelijke handelingen.

 • 2.

  Mandaat en machtiging aan de voorzitter van stichting Woonservice Kennemerland te verlenen ten behoeve van het nemen van besluiten op ingediende aanvragen woonurgentie en alle daarmee samenhangende feitelijke handelingen.

 • 3.

  Toe te staan dat er onder mandaat en machtiging wordt verleend.

 • 4.

  De bestuurder van stichting Het Vierde Huis en de voorzitter van stichting Woonservice Kennemerland te vragen om in te stemmen met dit besluit tot mandaat en machtiging.

 • 5.

  Besluiten die namens ons college worden genomen worden als volgt ondertekend:

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van gemeente Velsen

Namens hen,

…..............