Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Urk

Verordening op de heffing en invordering van leges

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUrk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van leges
CiteertitelLegesverordening
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Legesverordening van 15 december 2022.

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 156, eerste lid, van de Gemeentewet
 2. artikel 156, tweede lid, van de Gemeentewet
 3. artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet
 4. artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet
 5. artikel 7 van de Paspoortwet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-12-2023nieuwe regeling

14-12-2023

gmb-2023-555450

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van leges

Verordening op de heffing en invordering van leges

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  maand: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalender maand 30 of 31 januari is, de (n-1) dat in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van februari is

 • d.

  jaar: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalenderjaar;

 • e.

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

 • a.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een dienst of het nemen van een besluit;

 • b.

  het verlenen van een dienst op aanvraag; of

 • c.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een document;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager of degene voor wie de aanvraag is gedaan.

Artikel 4 Vrijstelling

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  Diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 13.6 van de Omgevingswet zijn of worden verhaald.

 • b.

  Diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

 • c.

  Het in behandeling nemen van een aanvraag ten behoeve van de jaarlijkse zomertenten van de buurtvereniging

Artikel 5 Tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge, een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur, of een kennisgeving langs elektronische weg. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving of langs elektronische weg aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 14 dagen na de dagtekening van de kennisgeving. .

  • c.

   langs elektronische weg na het indienen van de aanvraag wordt gedaan, binnen 14 dagen na dagtekening van de kennisgeving

  • d.

   langs elektronische weg na indiening van de aanvraag wordt gedaan, binnen 14 dagen na het indienen van de aanvraag langs elektronische weg;

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges ter zake van een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het College van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van Titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   hoofdstuk 7 (reisdocumenten)

  • 2.

   hoofdstuk 8 (rijbewijzen)

  • 3.

   onderdeel 1.4.7 (papieren verstrekking uit de basisadministratie personen)

  • 4.

   onderdeel 1.12.1.2 (verklaring omtrent het gedrag)

  • 5.

   hoofdstuk 9 (kansspelen)

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 12 Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeertitel

 • 1.

  De Legesverordening van 15 december 2022 wordt ingetrokken, met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in lid 4 opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

 • 3.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de bekendmaking.

 • 4.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024.

 • 5.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Legesverordening".

   

Urk, 14 december 2023

De raad van de gemeente Urk,

De griffier,

de voorzitter,

Tarieventabel behorende bij de legesverordening

 

Hoofdstuk 1 Algemene Dienstverlening

 

Hoofdstuk 1 algemeen

 

1.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.1.1

een afdruk van een straatnaamgeving of huisnummerkaart, per afdruk

 17,65

 

 

 

1.1.2.1

een fotokopie of afdruk van een bouw(tekening), kaart of een plan, zoals een bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in artikel 27 van de Wegenwet, structuurplan of stadsvernieuwingsplan:

 

 

Per pagina op papier van A4 formaat € 1,05 met een minimum van € 2,50

Per pagina op papier van A3 formaat € 1,25 met een minimum van € 3,50

Per pagina op papier van A2 formaat € 4,00 met een minimum van € 5,90

Per pagina op papier van A1 formaat € 5,70 met een minimum van € 8,60

Per pagina op papier van A0 formaat € 6,85 met een minimum van € 11,45

 

1.1.2.2

De tarieven onder 1.1.2.1 zijn gebaseerd op basis van zwart-wit afdrukken. Indien de afdrukken in kleur worden vervaardigd, worden de tarieven overeenkomstig 1.1.2.1 verhoogd met 50 %

 

1.1.2.3

Indien de onder 1.1.2.1 genoemde stukken digitaal beschikbaar zijn en digitaal worden geleverd, worden de genoemde tarieven met 50 % verlaagd.

 

1.1.2.4

Fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per bladzijde

 

 

Formaat

Extra kopie

 

A0 € 11,45

€ 6,85

 

A1 € 8,60

€ 5,90

 

A2 € 5,90

€ 4,00

 

A3 € 3,55

€ 1,25

 

A4 € 2,45

€ 1,05

 

 

 

1.1.2.5

De tarieven onder 1.1.2.4 zijn gebaseerd op basis van zwart-wit afdrukken. Indien de afdrukken in kleur worden vervaardigd, worden de tarieven verhoogd met 50 %

 

1.1.2.6

Indien de onder 1.1.2.4 en 1.1.2.5 genoemde stukken digitaal beschikbaar zijn en digitaal worden geleverd, worden de genoemde tarieven met 50 % verlaagd.

 

1.1.2.7.1

digitale bestanden, per levering:

€ 100,50

1.1.2.7.2

Het tarief onder 1.2.7.1 wordt voor niet GBKN-participanten, indien het betreft

 

 

a)   GBKN-informatie bebouwd gebied per hectare, vermeerderd met:

€ 57,70

 

b)  GBKN-informatie landelijk gebied per hectare, vermeerderd met:

€ 10,70

 

 

 

1.1.3

een beschikking op een aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel

€ 50,65

 

of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

 

1.1.4

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden

 

 

opgemaakt, voor zover daarvoor elders in deze tabel of in een andere wettelijke

€ 10,70

 

regeling een tarief is opgenomen, per pagina

 

1.1.5

Gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze

€ 10,70

 

tabel of in een ander wettelijk voorschrift een tarief is opgenomen, per pagina

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 2 Bestuurszaken

 

 

Gemeentebegroting/gemeenterekening

 

1.2.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.2.1.1

een exemplaar van de gemeentebegroting inclusief planning

€ 77,15

1.2.1.2

een exemplaar van de Toelichting op de begroting en bijlagen

€ 77,15

1.2.1.3

het totale pakket bedoeld onder 1.2.1.1 en 1.2.1.2

€ 134,10

1.2.1.4

een exemplaar van de Gemeenterekening

€ 77,15

 

 

 

 

Gemeenteverslagen en -handelingen

 

1.2.2.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van

 

1.2.2.1.1

een exemplaar van het verslag van een raadsvergadering

€ 7,05

1.2.2.1.2

een exemplaar van de raadsagenda en raadsvoorstellen van een raadsvergadering

€ 10,65

1.2.2.2

ter zake van het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:

 

1.2.2.2.1

op de verslagen van de raadsvergaderingen

€ 53,90

1.2.2.2.2

op de raadsagenda's en raadsvoorstellen van de raadsvergaderingen, exclusief

€ 88,80

 

de stukken genoemd onder 1.2.1

 

1.2.2.2.3

op de stukken bedoeld onder 1.2.2.2.1 en 1.2.2.2.2

€ 106,70

1.2.3

Het tarief bedraagt:

 

1.2.3.1

ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.2.3.1.1

een exemplaar van het verslag van een vergadering van een raadscommissie

€ 7,05

1.2.3.1.2

een exemplaar van de agenda en voorstellen van een vergadering van een

€ 6,05

 

raadscommissie, exclusief de stukken genoemd onder 1.2.1

 

1.2.3.2

ter zake van het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:

 

1.2.3.2.1

op de verslagen van de vergaderingen van een raadscommissie

€ 43,85

1.2.3.2.2

op de agenda's en voorstellen van de vergaderingen van een raadscommissie,

€ 55,90

 

exclusief de stukken genoemd onder 1.2.1

 

1.2.3.2.3

op de stukken bedoeld onder 1.2.3.2.1 en 1.2.3.2.2

€ 80,50

1.2.3.3

De tarieven, genoemd onder 1.2.2 tot en met 1.2.3.2.3, zijn inclusief

 

 

portokosten.

 

 

De verstrekking van genoemde stukken aan de volgende personen, groepen van personen en instanties, geschiedt kosteloos

 

 

- openbare instellingen/publieke organen;

 

 

- pers;

 

 

- raads- en commissieleden;

 

 

- kiesverenigingen.

 

 

 

 

 

Verordeningen

 

1.2.4

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.2.4.1

een exemplaar van de Algemene plaatselijke verordening Urk

€ 36,80

1.2.4.2

een exemplaar van de bouwverordening

€ 50,90

1.2.4.3

een exemplaar van de toelichting op de bouwververordening

€ 36,80

1.2.4.4

een exemplaar van een verordening anders dan bovengenoemd

€ 36,80

 

 

 

 

Beleidsnota's/rapporten

 

1.2.5

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van

 

1.2.5.1

een exemplaar van het Sociaal Cultureel Plan

€ 31,90

1.2.5.2

een exemplaar van voorschriften behorende bij de diverse

€ 31,90

 

bestemmingsplannen

 

1.2.5.3

een exemplaar van andere beleidsnota's c.q. rapporten of een uittreksel uit de onder 1.2.2, 1.2.3 en 1.2.5.1 genoemde stukken:

 

 

voor de eerste honderd bladzijden; per pagina

€ 0,45

 

voor de volgende bladzijden; per pagina

€ 0,25

 

 

 

 

Bestemmings- en structuurplannen

 

1.2.6

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.2.6.1

een exemplaar van een bestemmingsplan (kaart in zwart-wit) t/m 20 pagina's

€ 46,20

 

21 tot 40 pagina’s

€ 62,80

 

40 pagina’s of meer

€ 100,25

1.2.6.2

een exemplaar van een structuurplan / structuurvisie

€ 100,25

 

 

 

 

Informatie aan makelaars / taxateurs / notarissen / advocaten enz.

 

1.2.7

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van informatie aan makelaars, taxateurs,

 

 

notarissen, advocaten en anderen uit hoofde van hun bedrijfsuitoefening, van

 

 

informatie over percelen en hun omgeving, per kadastraal perceel of perceels-

 

 

gedeelte (per adres)

€ 87,15

 

 

 

 

Hoofdstuk 3 Burgerlijke stand

 

1.3.1.

Het tarief bedraagt ter zake van de voltrekking van een huwelijk, een registratie van een partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk:

 

1.3.1.1

in het gemeentehuis op maandag om 9.00 en 9.30 uur

Gratis

1.3.1.2

In het gemeentehuis op maandag tussen 10.00 en 11.00 uur

€ 153,00

1.3.1.3

Op maandag tussen 12.00 uur en 18.00 uur en dinsdag tot en met vrijdag,

 

 

dagelijks tussen 9.00 uur en 18.00 uur

€ 380,00

1.3.1.4

op zaterdag of de onder 1.3.1.3 vermelde dagen, indien de huwelijksvoltrekking, de registratie van partnerschap, plaatsvindt op andere dan de onder 1.3.1.1,

 

 

1.3.1.2 en 1.3.1.3 vermelde uren

€ 596,00

1.3.1.5

De tarieven genoemd onder 1.3.1.3 en 1.3.1.4 worden verhoogd met

€ 205,00

 

indien de huwelijksvoltrekking, registratie van het partnerschap of de omzetting

 

 

van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk plaatsvindt in museum ‘Het

 

 

Oude Raadhuis’

 

1.3.2

Het tarief bedraagt ter zake van de voltrekking van een huwelijk, de registratie van een partnerschap, of de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in een bijzonder huis op grond van artikel 64 Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek op:

 

1.3.2.1

de onder 1.3.1.1, 1.3.1.2 en 1.3.1.3 vermelde dagen en uren:

€ 425,00

1.3.2.2

op de onder 1.3.1.4 vermelde dagen en uren:

€ 801,00

1.3.3

Het tarief bedraagt ter zake van het verstrekken van:

 

1.3.3.1

een trouwboekje of partnerschapsboekje in een normale uitvoering

€ 21,00

1.3.3.2

een trouwboekje of partnerschapsboekje in luxe uitvoering

€ 36,50

1.3.3.3

een duplicaat trouwboekje of partnerschapsboekje in normale uitvoering

€ 21,00

1.3.3.4

een duplicaat trouwboekje of partnerschapsboekje in een luxe uitvoering

€ 36,50

1.3.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van annulering of wijziging in

 

 

een reservering van een huwelijksvoltrekking, registratie van het partnerschap

 

 

of omzetting van het partnerschap in een huwelijk genoemd in de artikelen

 

 

1.3.1.2, 1.3.1.3 en 1.3.1.4

 

 

- Eerder dan 3 maanden voor de geplande datum: 25% van de betaalde leges;

 

 

- Binnen 3 maanden tot 1 maand voor de geplande datum: 50% van de betaalde leges;

 

 

- Binnen 1 maand voor de geplande datum: 75% van de betaalde leges

 

 

 

 

1.3.4.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van annulering of wijziging in

 

 

een reservering van een huwelijksvoltrekking, registratie van het partnerschap of

 

 

omzetting van het partnerschap in een huwelijk genoemd in de artikelen 1.3.1.1

 

 

Binnen drie maanden tot de geplande datum

€ 31,50

 

 

 

1.3.5

Het tarief voor het in behandeling nemen van het aanwijzen van een eigen

 

 

(buitengewoon) ambtenaar burgerlijke stand voor één specifiek huwelijk

€ 100,00

1.3.6

Het tarief bedraagt ter zake van het op verzoek doen van nasporingen in de

 

 

registers van de burgerlijke stand voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 21,50

 

 

 

 

 

 

1.3.7

Ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand of zoals dit Besluit laatstelijk is vervangen of gewijzigd.

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Basisregistratie Personen

 

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan verstrekking van één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de Basisregistratie Personen moet worden geraadpleegd.

 

1.4.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens:

 

1.4.2.1

per verstrekking

€ 9,70

1.4.2.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

 

1.4.2.2.1

voor 25 verstrekkingen

€ 153,05

1.4.2.2.2

voor 100 verstrekkingen

€ 487,70

1.4.2.2.3

voor 500 verstrekkingen

€ 1.831,50

1.4.2.2.4

voor 1000 verstrekkingen

€ 3.052,85

1.4.2.2.5

voor 5000 verstrekkingen

€ 12.257,90

1.4.2.2.6

voor 10000 verstrekkingen

€ 15.267,50

1.4.3

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan verstrekking van één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de Basisregistratie Personen.

 

1.4.4

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens:

 

1.4.4.1

per verstrekking

€ 9,70

1.4.4.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

 

1.4.4.2.1

 

€ 153,05

1.4.4.2.2

voor 100 verstrekkingen

€ 487,70

1.4.4.2.3

voor 500 verstrekkingen

€ 1.831,50

1.4.4.2.4

voor 1000 verstrekkingen

€ 3.052,85

1.4.4.2.5

voor 5000 verstrekkingen

€ 12.257,90

1.4.4.2.6

voor 10000 verstrekkingen

€ 15.267,50

 

 

 

1.4.5

In afwijking van het in 1.4.2.1, 1.4.2.2, 1.4.4.1 en 1.4.4.2 bepaalde, bedraagt het

 

 

tarief van het in behandeling nemen van een aanvraag tot een verstrekking, indien

 

 

deze plaatsvindt aan:

 

 

een kerkgenootschap of een zelfstandig onderdeel van een kerkgenootschap of een

 

 

genootschap op geestelijke grondslag met volledige rechtsbevoegdheid niet zijnde een kerkgenootschap;

 

 

een instantie die de gegevens benodigd t.b.v. een wetenschappelijk of filantropisch doel;

 

 

een bedrijf van een openbaar lichaam, dan wel een naar de vorm privaatrechtelijk

 

 

bedrijf, hetwelk zich geheel of gedeeltelijk in handen van de Nederlandse overheid

 

 

bevindt:

€ 0,90

1.4.6

Het tarief bedraagt ter zake van het op verzoek doornemen van de

 

 

gemeentelijke Basisregistratie Personen, voor ieder daar aan besteed kwartier

€ 21,20

1.4.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor de

 

 

afgifte van een bewijs van inschrijving in de Basisregistratie Personen

€ 9,70

1.4.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor de afgifte van een afschrift van de gegevens welke over de aanvrager in de

 

 

Basisregistratie Personen zijn opgenomen

€ 20,15

 

 

 

1.4.9

Indien de in dit hoofdstuk genoemde stukken toegezonden moeten worden

 

 

per post worden de tarieven verhoogd met

€ 8,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 5 Gemeentearchief

 

1.5.1

Het tarief bedraagt ter zake van het op verzoek doen van nasporingen in de in

 

 

het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

 

 

of gedeelte daarvan

€ 21,20

1.5.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

1.5.2.1

een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina

€ 0,25

1.5.2.2

een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina

€ 0,25

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 6 Vastgoedinformatie

 

1.6.1

Het tarief bedraagt ter zake van het op verzoek doen van nasporingen in het

 

 

gemeentelijk kadaster voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 21,20

1.6.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag

 

 

tot het verstrekken van inlichtingen omtrent de kadastrale, dan wel plaatselijke

€ 7,90

 

aanduidingen, per inlichting

 

1.6.3

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot

 

 

het verstrekken van kadastrale informatie via Kadaster Online, per opvraging

€ 17,90

1.6.4

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag

 

 

tot het verstrekken van een uittreksel met informatie betreffende de WKPB

€ 18,50

1.6.5

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift of een uittreksel uit de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie gebouwen,

 

 

bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen

€ 18,50

 

 

 

1.6.6

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag

 

 

tot het verstrekken van een afschrift of een uittreksel uit de inschrijving in het

 

 

register bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de Monumentenwet 1988

€ 18,50

 

 

 

1.6.7

het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot

 

 

het verstrekken van een afschrift of een uittreksel uit het openbare register van

 

 

beschermde monumenten bedoeld in artikel 20 van de Monumentenwet 1988

€ 18,50

 

 

 

 

Hoofdstuk 7 Reisdocumenten

 

1.7.1

Ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.7.1.1

van een nationaal paspoort:

 

1.7.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is;

 

1.7.1.3

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt;

 

1.7.2.1

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

 

1.7.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is;

 

1.7.2.3

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt;

 

1.7.3.1

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

1.7.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is;

 

1.7.3.3

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt;

 

1.7.4.1

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen;

 

1.7.5.1

van een Nederlandse identiteitskaart:

 

1.7.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is;

 

1.7.5.3

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt;

 

1.7.5.4

van een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor een persoon met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van betrokken persoon bedraagt het tarief het maximale tarief zoals dit laatstelijk door Onze Minister is vastgesteld.

 

 

 

 

1.7.6

Voor een versnelde uitreiking van een in de onderdelen 1.7.1.1 tot en met 1.7.5.4

 

 

genoemd document, bedraagt de toeslag op de in die onderdelen genoemde be-

 

 

dragen het maximale tarief zoals dit laatstelijk door Onze Minister is vastgesteld.

 

 

 

 

1.7.7

Voor het bezorgen van een in de onderdelen 1.7.1.1 tot en met 1.7.5.4 genoemd

 

 

document wordt een toeslag in rekening gebracht op de in de onderdelen 1.7.1.1

 

 

tot en met 1.7.5.4 genoemde bedragen van

€ 17,00

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 8 Rijbewijzen

 

1.8.1

Ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs bedraagt het tarief het maximale tarief zoals dit laatstelijk door Onze Minister is vastgesteld.

 

1.8.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.8.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met het maximale tarief zoals dit laatstelijk door Onze Minister is vastgesteld

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 9 Wet op de Kansspelen

 

1.9.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

 

 

verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in

 

 

artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

1.9.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor het aanwezig hebben van

 

 

Kansspelautomaten

€ 56,50

1.9.1.2

Voor het aanwezig hebben van kansspelautomaten, welke vergunning geldt

 

 

voor periode van langer dan één jaar of voor onbepaalde tijd,

€ 226,50

1.9.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de

 

 

kansspelen (loterijvergunning)

€ 27,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 10 Verkeer en Vervoer

 

 

Gehandicaptenparkeerkaart

 

1.10.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.10.1.1

tot het verkrijgen van een Europese gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in

 

 

artikel 49 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer

€ 30,00

1.10.1.2

tot het verkrijgen van een vervangende Europese gehandicapten parkeerkaart

 

 

als bedoeld in 1.10.1.1 bij verlies, vermissing of ontvreemding

€ 75,00

1.10.1.3

voor het ten behoeve van de aanvrager plaatsen van een verkeersbord

 

 

waarmee gereserveerde gehandicapten parkeerplaats wordt aangegeven

 

 

(artikel 29 BABW) alsmede het aanleggen van een dergelijke plaats

€ 345,00

 

 

 

 

 

 

 

Bijzondere transporten

 

1.10.2

het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.10.2.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 voor zover noodzakelijk voor en direct

 

 

samenhangend met de uitvoering van bijzondere transporten

€ 39,05

1.10.2.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement

 

 

verkeerstekens 1990 anders dan bedoeld in onderdeel 1.10.2.1

€ 39,05

1.10.2.3

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van Regeling Voertuigen

€ 39,05

 

 

 

 

Hoofdstuk 11 Kabels en Leidingen

 

1.11.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag in verband met het verkrijgen van een instemmingsbesluit, als bedoeld in de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren (AVOI), omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden:

 

1.11.1.1

indien het betreft tracés vanaf 25 m1 tot 250 m1

€ 440,15

1.11.1.2

indien het betreft tracés vanaf 250 m1 tot 1500 m1

€ 501,40

1.11.1.3

indien het betreft tracés vanaf 1500 m1 tot 5000 m1

€ 627,05

1.11.1.4

indien het betreft tracés vanaf 5000 m1 en meer, per m1 /tracé

€ 0,15

1.11.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren (AVOI), omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden voor tracés vanaf 0 tot 25 m1

€ 92,35

1.11.3

Indien met betrekking tot een aanvraag overleg moet plaatsvinden tussen de gemeente, andere beheerders van openbare grond en de netbeheerder van het netwerk en/of andere netbeheerders of belanghebbenden, wordt het in 1.11.1 genoemde bedrag per overleg verhoogd met

€ 371,60

 

 

 

 

Hoofdstuk 12 Diversen

 

1.12.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.12.1.1

Ter verkrijging van een BRP-uittreksel in de vorm van een bewijs van in leven

€ 9,70

 

zijn, een bewijs van Nederlandschap of bewijs van overlijden

 

1.12.1.2

Ter verkrijging van een verklaring omtrent het gedrag bedragen de leges het

 

 

tarief zoals dit laatstelijk is vastgesteld door het Ministerie van Justitie

 

1.12.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag

 

 

tot het verkrijgen van:

 

1.12.2.1

een Gezondheidsverklaring: het tarief dat door het Centraal Bureau

 

 

Rijvaardigheids- bewijzen voor een Gezondheidsverklaring is vastgesteld

 

 

vermeerderd met een bedrag van

€ 1,40

1.12.2.2

een geneeskundige verklaring ten behoeve van autobus- of taxivervoer

€ 3,85

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 13 Overig

 

 

Standplaatsvergunningen

 

1.13.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

 

 

verkrijgen van een vergunning tot het innemen van een door burgemeester

 

 

en wethouders aan te wijzen staanplaats met koopwaar indien de vergunning

 

 

wordt verleend voor een periode van:

 

 

een dag

€ 40,85

 

een week

€ 40,85

 

een maand

€ 87,05

 

een jaar

€ 87,05

 

een seizoen (mei t/m september)

€ 87,05

 

 

 

 

Legalisatie

 

1.13.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.13.2.1

voor de legalisatie van een handtekening

€ 9,00

1.13.2.2

voor het ter legalisatie opzenden van een stuk

€ 9,00

1.13.2.3

voor het afgeven van een verklaring, dat het portret op een stuk, het portret is

 

 

van degene die in het stuk wordt bedoeld

€ 9,00

1.13.2.4

voor het afgeven van een verklaring dat het afschrift van een document

 

 

overeenstemt met het origineel

€ 9,00

 

 

 

 

Vuurwerkvergunning

 

1.13.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

 

 

verstrekken van een vergunning voor de verkoop van vuurwerk

€ 393,00

 

 

 

 

Collectevergunningen

 

1.13.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

 

 

verstrekking van een vergunning voor het houden van een collecte

€ 27,25

 

 

 

 

HOOFDSTUK 2 DIENSTVERLENING EN BESLUITEN IN HET KADER VAN DE OMGEVINGSWET

Paragraaf 2.1 Algemene bepalingen

Artikel 2.1.1 Definities

 

1.

Begripsbepalingen die zijn opgenomen in de bijlage bij de Omgevingswet, in bijlage I bij het Besluit activiteiten leefomgeving, bijlage I bij het Besluit bouwwerken leefomgeving, bijlage I bij het Besluit kwaliteit leefomgeving, bijlage I bij het Omgevingsbesluit en bijlage I bij de Omgevingsregeling en in de bijlagen bij het gemeentelijke omgevingsplan, zijn van toepassing op dit hoofdstuk, tenzij in de legesverordening of deze tarieventabel anders is bepaald.

 

2.

In dit hoofdstuk voorkomende begrippen die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander dan een in het eerste lid bedoeld wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld, tenzij in de legesverordening of deze tarieventabel anders is bepaald.

 

3.

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

 

 

-

binnenplanse omgevingsplanactiviteit: een activiteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die niet in strijd is met het omgevingsplan;

 

 

-

binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht: een activiteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die in strijd is met het omgevingsplan, maar die niet in strijd is met regels voor de toepassing van een wijzigingsbevoegdheid of het voldoen aan een uitwerkingsplicht in het tijdelijke deel van het omgevingsplan, bedoeld in artikel 22.1, aanhef en onder a, van de Omgevingswet;

 

 

-

aanlegkosten:

 

 

 

a.

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen.

 

 

 

b.

indien bij de aanvraag de hiervoor bedoelde gegevens niet worden overgelegd of de gemeente deze gegevens onjuist voorkomen, dan wel indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs exclusief omzetbelasting die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

 

-

bouwkosten:

 

 

 

a.

aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van het Besluit vaststelling Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012, voor het uit te voeren werk;

 

 

 

b.

voor zover een aannemingssom ontbreekt: een raming van de bouwkosten exclusief omzetbelasting; of

 

 

 

c.

als het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het bouwen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft

 

 

-

omgevingsoverleg: een overleg voorafgaande aan de vergunningaanvraag waarbij toegewerkt wordt naar een indicatie van de haalbaarheid en wenselijkheid van het initiatief. Daarbij wordt een driedeling onderscheiden, afhankelijk van de zwaarte van het vooroverleg:

 

 

 

1.

De intaketafel: overleg waarin gekeken wordt naar de strategisch beleidsmatige wenselijkheid van een initiatief;

 

 

 

2.

De eenvoudige Omgevingstafel: overleg waarin vanuit meerdere beleidsterreinen de haalbaarheid wordt besproken, waarbij voornamelijk interne adviseurs betrokken zijn;

 

 

 

3.

De Complexe Omgevingstafel: uitgebreid overleg waarbij brede afstemming, ook met externe adviseurs, vereist is. De Omgevingstafel kan meerdere bijeenkomsten omvatten.

 

 

-

ondersteunen/faciliteren bij participatie: : indien gewenst kan de gemeente een vergaderruimte ter beschikking stellen ten behoeve van een participatiebijeenkomst. Uitgangspunt hierbij is dat de initiatiefnemer de participatie organiseert en de gemeente faciliteert.

 

 

 

 

 

 

Artikel 2.1.2 Dienstverlening en besluiten waarvoor leges worden geheven

 

Leges worden geheven voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

a.

omgevingsoverleg;

 

b.

een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.1 of artikel 22.8 van de Omgevingswet in samenhang met artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit;

 

c.

een of meer maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 4.5 van de Omgevingswet;

 

d.

toestemming voor het treffen van een gelijkwaardige maatregel als bedoeld in artikel 4.7 van de Omgevingswet;

 

e.

een wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning;

 

f.

intrekking van een omgevingsvergunning;

 

g.

wijziging van een besluit als bedoeld in de onderdelen b, c en d;

 

h.

een besluit in het kader van de Omgevingswet, anders dan bedoeld in de onderdelen b tot en met g.

 

Artikel 2.1.3 Bepalen tarief

 

1.

De in artikel 2.1.2 bedoelde leges worden geheven naar de tarieven zoals opgenomen in de volgende paragrafen van dit hoofdstuk.

 

2.

Als een aanvraag betrekking heeft op meerdere activiteiten, is het tarief opgebouwd uit de som van de verschuldigde leges behorend bij die activiteiten.

 

3.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag wordt in voorkomend geval verhoogd met een of meer modaliteiten bedoeld in paragraaf 2.11.

 

4.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag wordt in voorkomend geval verminderd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 2.12.

 

5.

Het tarief behorend bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift of bij een aanvraag om toestemming om een gelijkwaardige maatregel te treffen is niet van toepassing als het onderwerp waarop het maatwerkvoorschrift betrekking heeft of de gelijkwaardige maatregel onderdeel is van een aanvraag om een omgevingsvergunning.

 

6.

In afwijking van het tweede en derde lid kan ook per activiteit of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

Paragraaf 2.2 Voorfase

Artikel 2.2.1 Omgevingsoverleg

 

Als de aanvraag betrekking heeft op het houden van omgevingsoverleg over een of meer activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving, bedraagt het tarief:

 

a.

voor een informerend overleg/gesprek:

Gratis

b.

voor een intaketafel of de 1e eenvoudige Omgevingstafel per keer:

€ 250,00

 

tot een maximum van

€ 1.000,00

c.

voor een complexe Omgevingstafel per keer:

€ 1.000,00

 

tot een maximum van

€ 4.000,00

 

 

Artikel 2.2.2 Ondersteunen/faciliteren bij participatie

 

Het tarief voor gemeentelijke ondersteuning op verzoek van een initiatiefnemer bij participatie bedraagt:

€ 150,00

Paragraaf 2.3 Activiteiten met betrekking tot bouwwerken

Artikel 2.3.1 Bouwactiviteit (bouwtechnische deel)

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in paragraaf 2.3.2 van het Besluit bouwwerken leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a.

over het deel van de bouwkosten vanaf € 0 tot € 200.000:

1,90%

 

van de bouwkosten, met een minimum van:

€ 135,00

b.

over het deel van de bouwkosten vanaf € 200.001 tot € 500.000:

1,80%

 

van de bouwkosten;

 

c.

over het deel van de bouwkosten vanaf € 500.001 tot € 1.000.000:

1,70%

 

van de bouwkosten;

 

d.

over het deel van de bouwkosten vanaf € 1.000.001 tot € 5.000.000:

1,60%

 

van de bouwkosten;

 

e.

over het deel van de bouwkosten vanaf € 5.000.000:

1,50%

 

van de bouwkosten, met een maximum per bouwwerk van:

€ 250.000,00

 

Artikel 2.3.2 Bouwactiviteit korting voor gecertificeerd ingediende aanvragen die niet vallen onder gevolgklasse 1 (bouwtechnisch deel)

 

a.

Indien de bouwactiviteit niet valt onder gevolgklasse 1 van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen waarbij gebruik wordt gemaakt van een (voorlopig voor de overige gevolgklassen dan gevolgklasse 1) toegelaten instrument en betrekking heeft op gecertificeerde bouw dan wordt voor de op grond van artikel 2.3.1 geheven leges op verzoek een korting verleend van 60%, tot een maximum van:

€ 30.000,00

b.

Als het (voorlopig voor de overige gevolgklassen dan gevolgklasse 1) toegelaten instrument ook tijdens de bouw wordt ingezet, waarbij 4 weken voor aanvang van de bouw een risico-beoordeling en borgingsplan wordt aangeleverd, dan wordt voor de op grond van artikel 2.3.1 geheven leges aanvullend een korting verleend van 30% tot een maximum van:

€ 15.000,00

c.

Voor de toepassing van de onderdelen a. en b. geldt dat het totaal te ontvangen bedrag niet lager zal zijn dan:

€ 250,00

d.

De korting genoemd in de onderdelen a. en b. wordt toegepast indien de aanvraag is voorzien van het gebruik van een (voorlopig voor de overige gevolgklassen dan gevolgklasse 1) toegelaten instrument, de inzet van de kwaliteitsborger, een risicobeoordeling en een borgingsplan in plaats van de gemeente.

Het toezicht tijdens de bouw dient uitgevoerd te worden met gebruikmaking van een (voorlopig voor de overige gevolgklassen dan gevolgklasse 1) toegelaten instrument.

 

e.

Om voor een korting genoemd in de onderdelen a. en b. in aanmerking te komen dienen alle in te dienen stukken met betrekking tot het gehele bouwplan gecertificeerd zijn. Het toezicht dient vanaf het moment van de start van de bouw tot aan de gereedmelding gecertificeerd plaats te vinden. Een besluit om deze korting te verlenen wordt daarom pas genomen na oplevering van het bouwwerk.

 

Artikel 2.3.3 Omgevingsplanactiviteit: bouwactiviteit, in stand houden of gebruiken bouwwerk (ruimtelijke deel)

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet of artikel 22.26 tijdelijk deel van het omgevingsplan, zoals opgenomen in artikel 7.1 van het Omgevingswet, bestaande uit een bouwactiviteit en het in stand houden en gebruiken van bouwen bouwwerk, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten, voor een bouwactiviteit die in overeenstemming is met de in het omgevingsplan gestelde regels over het bouwen (binnenplanse omgevingsplanactiviteit):

 

a.

bij bouwkosten van € 0 t/m € 200.000:

0,80%

 

van de bouwkosten, met een minimum van:

€ 100,00

b.

bij bouwkosten van € 200.001 t/m € 500.000:

0,77%

 

van de bouwkosten

 

c.

bij bouwkosten van € 500.001 t/m € 1.000.000:

0,75%

 

van de bouwkosten

 

d.

bij bouwkosten van € 1.000.001 t/m € 5.000.000

0,73%

 

van de bouwkosten

 

e.

bij bouwkosten hoger dan € 5.000.000

0,70%

 

van de bouwkosten met een maximum per bouwwerk van:

€ 175.000,00

f.

als moet worden beoordeeld of het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk, zowel op zichzelf beschouwd als in verband met de omgeving of de te verwachten ontwikkeling daarvan, niet in strijd is met redelijke eisen van welstand, als bedoeld in de gemeentelijke beleidsregels bedoeld in artikel 4.19 van de Omgevingswet en hiervoor geen advies van de gemeentelijke adviescommissie bedoeld in artikel 2.49, eerste lid, aanhef en onder b, nodig is, verhoogd met:

€ 100,00

g.

als de bouwactiviteit plaatsvindt op een bodemgevoelige locatie en de toelaatbare kwaliteit van de bodem moet worden beoordeeld, verhoogd met:

€ 100,00

h.

als moet worden beoordeeld of de activiteit niet in strijd is met het in voorbereiding zijnde omgevingsplan respectievelijk het in voorbereiding zijnde omgevingsplan dat voorziet in de bescherming van het stads- en dorpsgezicht, verhoogd met:

€ 100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 2.3.4 Buitenplanse omgevingsplanactiviteit met betrekking tot een bouwwerk (ruimtelijk deel)

 

Voor een bouwactiviteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het verboden is deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die in strijd is met het omgevingsplan (buitenplanse omgevingsplanactiviteit) dan wel voor een andere bouwactiviteit die in strijd is met het omgevingsplan (buitenplanse omgevingsplanactiviteit) worden de in artikel 2.3.1 en 2.3.3 genoemde bedragen verhoogd met

0,36%

 

van de bouwkosten, met een minimum van:

€ 530,00

 

en een maximum van:

€ 8.000,00

Artikel 2.3.5 Omgevingsplanactiviteit: slopen van een bouwwerk

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een sloopactiviteit, niet zijnde een sloopactiviteit met betrekking tot een monument of beschermd stads- en dorpsgezicht, als bedoeld in paragraaf 2.4, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a.

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 210,00

b.

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 210,00

 

Artikel 2.3.6 Bouwactiviteit of omgevingsplanactiviteit met betrekking tot een bouwwerk; wijziging t.o.v. nog niet gebruikte vergunning

 

a.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een wijziging van een bouwactiviteit bedoeld in artikel 2.3.1 of 2.3.2 dan wel op een omgevingsplanactiviteit met betrekking tot een bouwwerk bedoeld in artikel 2.3.3 of 2.3.4 waarvoor reeds een vergunning is verleend en waarvan nog geen gebruik is gemaakt, wordt de heffingsgrondslag voor de leges voor deze nieuwe aanvraag vastgesteld op

50%

 

van de bouwkosten in gewijzigde uitvoering, met een minimum:

 

- voor de aanvraag met betrekking tot een bouwactiviteit van

€ 65,00

- voor de aanvraag met betrekking tot een omgevingsplanactiviteit met betrekking tot een bouwwerk van

€ 85,00

b.

In afwijking van het bepaalde onder a bedraagt het tarief als het gaat om een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in de uitvoering:

 

 

- voor de aanvraag met betrekking tot een bouwactiviteit

€ 65,00

- voor de aanvraag met betrekking tot een omgevingsplanactiviteit met betrekking tot een bouwwerk

€ 85,00

Paragraaf 2.4 Activiteiten met betrekking tot cultureel erfgoed en werelderfgoed

Artikel 2.5.1 Omgevingsplanactiviteit: monumenten

 

1.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, met betrekking tot een gemeentelijk monument of rijksmonument bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

 

a.

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit of bij toepassing van artikel 14 van de Eerfgoedverordening Urk 2017 in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit voor het slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen van een monument:

€ 210,00

 

b.

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit voor het slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen van een monument

€ 310,00

2.

Als de in het eerste lid bedoelde aanvraag een archeologisch monument betreft, worden de in het eerste lid genoemde tarieven verhoogd met:

€ 100,00

3.

Het eerste lid, aanhef en onder a, en tweede lid, is van overeenkomstige toepassing op een aanvraag om een omgevingsvergunning met betrekking tot een monument of archeologisch monument dat op grond van de Erfgoedverordening Urk is aangewezen respectievelijk waarop, voordat het is aangewezen, die verordening van overeenkomstige toepassing is. De vorige volzin is van toepassing:

 • a.

  als het gaat om een aangewezen monument of archeologisch monument: zolang in het omgevingsplan daaraan nog niet de functie-aanduiding gemeentelijk monument is gegeven; en

 • b.

  als het gaat om een monument of archeologisch monument waarop voordat het is aangewezen de verordening van overeenkomstige toepassing is: zolang in het omgevingsplan daaraan nog niet de functie-aanduiding gemeentelijk monument is gegeven of het omgevingsplan nog geen voorbeschermingsregel bevat vanwege het voornemen om die functie-aanduiding te geven.

 

Artikel 2.5.2 Rijksmonumentenactiviteit

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een rijksmonumentenactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, met uitzondering van een rijksmonumentenactiviteit met betrekking tot een archeologisch monument, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten voor het slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen van een monument

€ 210,00

Artikel 2.5.3 Omgevingsplanactiviteit: sloopactiviteit in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

1.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een sloopactiviteit in een (rijks)beschermd dorpsgezicht, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

 

a.

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit of bij toepassing van artikel 20 van de Erfgoedverordening Urk 2017 in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit:

€ 210,00;

 

b.

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 210,00.

Artikel 2.5.4 Omgevingsplanactiviteit: overig cultureel erfgoed

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een andere activiteit dan die genoemd in de artikelen 2.5.1, 2.5.2. en 2.5.3 en cultureel erfgoed betreft, waarvoor in het omgevingsplan met het oog op het behoud van cultureel erfgoed een verbod is opgenomen om zonder omgevingsvergunning deze activiteit te verrichten, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 210,00

Paragraaf 2.5 Milieubelastende activiteiten

Artikel 2.5.1 Omgevingsplanactiviteit: milieubelastende activiteit

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een milieubelastende activiteit bedoeld in het tijdelijke deel van het omgevingsplan zoals opgenomen in artikel 7.1 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a.

voor één tot vijf milieubelastende activiteiten:

€ 3.700,00

b.

voor vijf tot tien milieubelastende activiteiten:

€ 8.000,00

c.

voor tien tot vijftien milieubelastende activiteiten:

€ 16.000,00

d.

voor vijftien of meer milieubelastende activiteiten:

€ 18.000,00

Paragraaf 2.6 Lozingsactiviteiten

Artikel 2.7.1 Lozingsactiviteit niet afkomstig van milieubelastende activiteit

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij de gemeente, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder c, onder 1, van de Omgevingswet, en het gaat niet om het lozen van water of stoffen afkomstig van een milieubelastende activiteit als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 210,00

Artikel 2.7.2 Lozingsactiviteit afkomstig van milieubelastende activiteit

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een lozingsactiviteit op een oppervlaktelichaam in beheer bij de gemeente, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder c, onder 1, van de Omgevingswet, bestaande uit het lozen van afvalwater, koelwater of stoffen afkomstig van een milieubelastende activiteit als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 5.000,00

Paragraaf 2.7 Omgevingsplanactiviteiten niet zijnde bouwactiviteit

 

Artikel 2.7.1 Omgevingsplanactiviteit niet zijnde een bouwactiviteit of een milieubelastende activiteit

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplan-activiteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet of artikel 22.26 van het tijdelijk deel van het omgevingsplan, zoals opgenomen in artikel 7.1 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet, anders dan met betrekking tot een bouwactiviteit of een milieubelastende activiteit als bedoeld in hoofdstuk 2.6, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 300,00

Artikel 2.7.2 Omgevingsplanactiviteit bestaande uit een aanlegactiviteit

 

1.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of een werkzaamheid (aanlegactiviteit) al dan niet in een beperkingengebied, en die activiteit niet in strijd is met het omgevingsplan (binnenplanse omgevingsplanactiviteit) bedraagt het tarief in afwijking van artikel 2.4.1:

1,04%

 

van de aanlegkosten, met een minimum van:

€ 526,00

2.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet bestaande uit het graven in het gebied met archeologische verwachtingen op grond van het omgevingsplan, wordt het tarief verhoogd met

 

 

€ 500,00

 

3.

De in het eerste en tweede lid genoemde tarieven zijn van toepassing als de aanvraag een binnenplanse omgevingsplanactiviteit betreft. Deze zijn van overeenkomstige toepassing als de aanvraag een buitenplanse omgevingsplanactiviteit betreft en worden in dat geval verhoogd met:

€ 200,00

Artikel 2.7.3 Omgevingsplanactiviteit: aanleggen of veranderen weg

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a.

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in het omgevingsplan:

€ 210,00

b.

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 310,00.

 

Artikel 2.7.4 Omgevingsplanactiviteit: kappen van bomen of vellen houtopstanden

 

1.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het kappen van een boom, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

 

a.

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit voor één boom:

€ 55,00

 

 

voor elke volgende boomwordt het tarief verhoogd met

€ 10,00

 

 

tot een maximum van

€ 255,00

 

b.

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 310,00

2.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het kappen van een beschermde boom of het vellen van een beschermde houtopstand, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten

 

 

a.

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 55,00

 

 

voor elke volgende boomwordt het tarief verhoogd met

€ 10,00

 

 

tot een max van

€ 255,00

 

b.

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 310,00

 

Artikel 2.7.5 Omgevingsplanactiviteit: reclame

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het aanbrengen of maken van reclame of het plaatsen van een reclameobject, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen genoemde activiteiten:

 

a.

voor het aanbrengen van verlichte of bewegende reclame:

 

 

1

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 120,00

 

2

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 310,00

b.

voor het plaatsen van een reclameobject:

 

 

1

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 50,00

 

2

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 310,00

 

 

Artikel 2.7.7 Andere activiteiten

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit dan in deze paragraaf en voorgaande paragrafen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit:

 

a.

betreft een bij of krachtens artikel 5.1 van de Omgevingswet aangewezen vergunningplichtige activiteit, uitgezonderd de activiteit bedoeld in onderdeel b, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 210,00

b.

betreft een omgevingsplanactiviteit als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

 

1

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 210,00

 

2

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 310,00

 

3

voor een in een gemeentelijke verordening als bedoeld in artikel 22.8 van de Omgevingswet in samenhang met artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit aangewezen vergunningplichtige activiteit:

€ 210,00

 

 

 

 

 

Paragraaf 2.8 Maatwerkvoorschriften

Artikel 2.8.1 Maatwerkvoorschriften bij bouwactiviteiten

 

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op een bouw- of sloopactiviteit, bedraagt het tarief:

 

a.

voor een maatwerkvoorschrift dat betrekking heeft op:

 • a.

  het in stand houden van een bestaand bouwwerk, bedoeld in artikel 3.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving;

 • b.

  bouwactiviteiten die het bouwen van nieuwe bouwwerken betreffen als bedoeld in artikel 4.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving;

 • c.

  het gebruik van een bouwwerk, bedoeld in artikel 6.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving; of

 • d.

  het verrichten van bouw- of sloopwerkzaamheden als bedoeld in artikel 7.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving;

per maatwerkvoorschrift:

€ 310,00;

b.

in andere gevallen dan bedoeld in onderdeel a, per maatwerkvoorschrift:

€ 310,00.

Artikel 2.8.2 Maatwerkvoorschriften bij milieubelastende activiteiten

 

1.

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving betrekking heeft op milieubelastende activiteit(en) als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief:

€ 3.500,00

2.

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op een andere milieubelastende activiteit dan bedoeld in het eerste lid, bedraagt het tarief per maatwerkvoorschrift:

€ 2.000,00

Artikel 2.8.3 Maatwerkvoorschriften bij overige activiteiten

 

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op een andere activiteit dan genoemd in de artikelen 2.35 en 2.36, bedraagt het tarief per maatwerkvoorschrift:

€ 310,00.

Paragraaf 2.9 Gelijkwaardigheid

Artikel 2.9.1 Gelijkwaardige maatregel

 

1.

Voor een aanvraag om toestemming voor een gelijkwaardige maatregel als bedoeld in artikel 4.7 van de Omgevingswet bedraagt het tarief:

€ 500,00

2.

Wanneer er naar het oordeel van het bevoegd gezag aanvullend advies nodig is om tot een beoordeling van gelijkwaardigheid te komen worden de op grond van lid 1 in rekening gebrachte leges verhoogd met

€ 1.500,00

Paragraaf 2.10 Overige tarieven

Artikel 2.10.1 Verlengen tijdelijke omgevingsvergunning bouwactiviteit

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om verlenging van de in een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit gestelde termijn, bedoeld in artikel 10.23, tweede lid, van het Omgevingsbesluit:

€ 100,00

Artikel 2.10.2 Wijzigen omgevingsvergunning anders dan voor een bouw- of omgevingsplanactiviteit

 

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om wijziging van een omgevingsver-gunning anders dan genoemd in artikel 2.3.6 is 50% van het verschuldigde tarief als op grond van dit hoofdstuk verschuldigd is voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor de activiteit of activiteiten waarop de aanvraag tot wijziging betrekking heeft, met een minimum bedrag van

€ 260,00

Artikel 2.10.3 Wijzigen voorschriften omgevingsvergunning

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning:

€ 100,00

Artikel 2.10.4 Intrekken omgevingsvergunning

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om gehele of gedeel-telijke intrekking van een omgevingsvergunning, tenzij artikel 2.13.5 van toepassing is:

€ 100,00

Artikel 2.10.5 Beoordeling onderzoeksrapporten

 

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief voor het beoordelen van een onderzoeksrapport

€ 210,00

Artikel 2.10.6 Wijzigen van het omgevingsplan

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van het omgevingsplan:

€ 6.000,00

Artikel 2.10.7 Niet genoemd besluit op aanvraag

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een ander, in dit hoofdstuk niet benoemd besluit op grond van de Omgevingswet, de op die wet gebaseerde algemene maatregelen van bestuur of het omgevingsplan:

€ 210,00

Paragraaf 2.11 Modaliteiten

Artikel 2.11.1 Achteraf ingediende aanvraag

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een activiteit wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de activiteit, worden de op grond van de paragrafen 2.3 tot en met 2.7 verschuldigde leges verhoogd met:

10%.

met een maximum van

€ 1.000,00

Artikel 2.11.2 Uitgebreide voorbereidingsprocedure

 

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van deze titel wordt het tarief, als afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is op de voorbereiding van het besluit, verhoogd met:

 

a.

als sprake is van een milieubelastende activiteit:

€ 2.500,00

b.

als sprake is van een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 850,00

c.

als sprake is van andere activiteiten dan bedoeld in de onderdelen a en b:

€ 850,00

Artikel 2.11.3 Advies

 

1.

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als een daartoe aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag om een omgevingsvergunning of een ander besluit op grond van de Omgevingswet:

 

 

a.

voor een advies van de gemeenteraad:

€ 500,00

 

b.

voor een advies van de gemeentelijke adviescommissie als bedoeld in de Verordening Adviescommissie Ruimtelijke kwaliteit Urk dat uitsluitend betrekking heeft op redelijke eisen van welstand, als bedoeld in de gemeentelijke beleidsregels bedoeld in artikel 4.19 van de Omgevingswet:

€ 210,00

Artikel 2.11.4 Instemming

 

1.

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als een aanvraag om een omgevingsvergunning of een ander besluit op grond van de Omgevingswet betrekking heeft op een activiteit waarvoor de beslissing op de aanvraag op grond van artikel 16.16 van de Omgevingswet instemming behoeft van een bestuursorgaan:

 

 

a.

als de gemeenteraad moet besluiten over de instemming:

€ 500,00

 

b.

als een ander bestuursorgaan moet besluiten over de instemming:

het bedrag dat dit bestuursorgaan aan rechten zou heffen als het voor de activiteit waarvoor instemming wordt verzocht zelf bevoegd gezag zou zijn.

 

2.

Het bedrag bedoeld in het eerste lid, onder b, wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

Paragraaf 2.12 Vermindering

Artikel 2.12.1 Vermindering na omgevingsoverleg

 

1.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning bedoeld in de hoofdstukken 2.3 t/m 2.7 is voorafgegaan door een aanvraag om omgevingsoverleg als bedoeld in artikel 2.2.1 waarop de aanvraag om de omgevingsvergunning betrekking heeft, bestaat onder de in het tweede lid genoemde voorwaarden aanspraak op vermindering van de voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning verschuldigde leges. De vermindering bedraagt:

 

a.

van de voor de intaketafel of de 1e omgevingstafel geheven leges

75%

b.

van de voor de complexe Omgevingstafel geheven leges

50%

2.

Voor de toepassing van het eerste lid wordt de aanvraag om een omgevingsvergunning gedaan:

 • a.

  voor dezelfde activiteit of activiteiten als waarop het omgevingsoverleg betrekking had;

 • b.

  in overeenstemming met de uitkomsten van het omgevingsoverleg; en

 • c.

  binnen twaalf maanden na het laatste omgevingsoverleg of, als het omgevingsoverleg volgens afspraak leidt tot een kennisgeving aan de aanvrager, binnen twaalf maanden na de dagtekening van de kennisgeving.

 

Paragraaf 2.13 Teruggaaf

Artikel 2.13.1 Teruggaaf bij aanvraag en oordeel geen omgevingsvergunning nodig

 

Als het college van burgemeester en wethouders op grond van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning oordeelt dat voor de voorgenomen activiteit geen omgevingsvergunning is vereist, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

100%

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is gedaan verschuldigde leges.

 

Artikel 2.13.2 Teruggaaf als aanvraag verder buiten behandeling wordt gelaten

 

Als na toepassing van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht een aanvraag buiten behandeling wordt gelaten, bestaat aanspraak op teruggaaf. De teruggaaf bedraagt:

70%

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is gedaan verschuldigde leges.

 

Artikel 2.13.3 Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift bij reguliere procedure

 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning of aanvraag om een maatwerkvoorschrift op de voorbereiding waarvan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing is geheel of gedeeltelijk intrekt terwijl het college van burgemeester en wethouders daarover nog geen besluit heeft genomen, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

a.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking binnen vier weken na de indiening van de aanvraag:

70%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

 

b.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking op een tijdstip vanaf vier weken tot zes weken na de indiening van de aanvraag:

50%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

 

c.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking op een tijdstip vanaf zes weken na de indiening van de aanvraag:

25%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges.

 

Artikel 2.13.4 Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift bij uitgebreide voorbereidingsprocedure

 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning of aanvraag om een maatwerkvoorschrift op de voorbereiding waarvan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is geheel of gedeeltelijk intrekt terwijl het college van burgemeester en wethouders daarover nog geen besluit heeft genomen, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

a.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking binnen zes weken na de indiening van de aanvraag:

70%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

 

b.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking op een tijdstip vanaf zes weken tot achttien weken na de indiening van de aanvraag:

50%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

 

c.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking op een tijdstip vanaf achttien weken na de indiening van de aanvraag:

25%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges.

 

Artikel 2.13.5 Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw- of milieubelastende activiteiten

 

Als het college van burgemeester en wethouders een verleende omgevingsvergunning voor een bouw- of milieubelastende activiteit intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 12 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

50%

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges.

 

Artikel 2.13.6 Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw- of milieubelastende activiteiten

 

a.

Als het college van burgemeester en wethouders een omgevingsvergunning voor een bouw- of milieubelastende activiteit weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

40%

 

van de voor de activiteit waarvoor de omgevingsvergunning is geweigerd verschuldigde leges.

 

b.

Onder een weigering bedoeld in onderdeel a wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 

Artikel 2.13.7 Geen teruggaaf legesdeel modaliteiten

 

In afwijking van de voorgaande artikelen van deze paragraaf wordt geen teruggaaf verleend van het legesdeel dat betrekking heeft op de modaliteiten genoemd in paragraaf 2.12.

 

Artikel 2.14.8 Minimumbedrag voor teruggaaf

 

Een bedrag minder dan € 100,00 wordt niet teruggegeven.

 

 

Hoofdstuk 3 Dienstverlening vallend onder de Europese Dienstenrichtlijn

 

Hoofdstuk 1 Drank- en Horecawet

 

3.1.1

een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 3, eerste lid

 

 

van de Alcoholwet

€ 775,00

3.1.1.1

Als sprake is van een administratieve wijziging van of bijschrijving op de

 

 

vergunning als bedoeld in artikel 3.1.1

€ 95,00

3.1.1.2

Indien op een aanvraag als bedoeld in 3.1.1 en 3.1.1.1 afwijzend wordt beschikt, wordt op verzoek teruggaaf van 50 % van de leges verleend.

 

3.1.1.3

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot

 

 

het verkrijgen van een ontheffing ingevolge artikel 35 van de Alcoholwet

€ 50,00

3.1.1.4

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een melding als

 

 

bedoeld in artikel 30 van de Alcoholwet

€ 136,70

3.1.2.5

een vergunning tot het na het algemeen sluitingsuur geopend houden van cafés

 

 

en dergelijke instellingen voor een periode van 12 maanden

€ 225,90

3.1.2.6

een vergunning tot het na het algemeen sluitingsuur geopend houden van cafés

€ 111,40

 

en dergelijke instellingen voor een periode van één dag

 

3.1.2.7

Een vergunning als bedoeld in artikel 2.10a van de APV (terras)

€ 236,50

 

 

 

 

Hoofdstuk 2 Organiseren van evenementen

 

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2.25 van de Algemene Plaatselijke Verordening :

 

3.2.1.1

voor het houden van een A-evenement zoals omschreven in het Evenementen

 

 

beleid

€ 105,55

3.2.1.2

voor het houden van een B-evenement zoals omschreven in het Evenementen

 

 

beleid

€ 316,70

3.2.1.3

Voor het houden van een C-evenement zoals omschreven in het Evenementen

 

 

Beleid

€ 1.584,50

3.2.2.1

Het tarief genoemd in 3.2.1.1 wordt bij een spoedaanvraag verhoogd met

€ 46,75

3.2.2.2

Het tarief genoemd in 3.2.1.2 wordt bij een spoedaanvraag verhoogd met

€ 93,50

3.2.2.3

Het tarief genoemd in 3.2.1.3 wordt bij een spoedaanvraag verhoogd met

€ 187,00

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 3 Landelijke Registratie Kinderopvang

 

3.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

voor het inschrijven van gastouders, gastouderbureaus, kinderdagverblijven

 

 

en buitenschoolse opvang in het Landelijk Register Kinderopvang

€ 230,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 4 Splitsing percelen

 

3.4.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

 

 

splitsen van een perceel

€ 127,75

 

Deze tarieventabel vormt één geheel met de legesverordening

 

Vastgesteld door de raad op 14 december 2023

 

De griffier van de gemeente Urk,