Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Goirle

Mandaatregeling gemeente Goirle 2024

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGoirle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatregeling gemeente Goirle 2024
CiteertitelMandaatregeling gemeente Goirle 2024
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageBijlage Mandaat 1 Mandaatregeling gemeente Goirle

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit besluit vervangt het Algemeen mandaatbesluit 2021, Mandaatoverzicht 2023 en Vervangingsregeling mandaat gemeente Goirle 2022.

Dit besluit is tevens vastgesteld door de burgemeester, invorderingsambtenaar en heffingsambtenaar.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet
 2. titel 10.1 van de Algemene wet bestuursrecht
 3. afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024nieuwe regeling

12-12-2023

gmb-2023-555438

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatregeling gemeente Goirle 2024

Het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester, de secretaris, de invorderingsambtenaar en de heffingsambtenaar van de gemeente Goirle ieder voor zover zijn bevoegdheden betreft:

 

Overwegende, dat het uit praktisch oogpunt en ter bevordering van een vlotte afhandeling van zaken aanbeveling verdient de afhandeling van daarvoor in aanmerking komende zaken te mandateren aan de daarvoor in aanmerking komende functionarissen;

 

Gelet op de Gemeentewet en titel 10.1, afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

B E S L U I TE N :

 

 • I

  de uitoefening van de bevoegdheden, die zijn genoemd in het ‘Mandaatoverzicht gemeente Goirle'(2024 of hierop volgende versies), zoals opgenomen in de bijlage bij dit besluit op te dragen aan de daarbij genoemde functionarissen;

 • II

  als het bestuursorgaan een nieuw mandaat verleent of een mandaat wijzigt of intrekt dit te verwerken in het ‘Mandaatoverzicht gemeente Goirle 2024’, waarbij de gewijzigde versie de eerdere versie vervangt;

 • III

  ten aanzien van de uitoefening van de door het bestuursorgaan verleende mandaten de volgende bepalingen vast te stellen:

ARTIKEL 1 Begripsbepalingen

 • a.

  bestuursorgaan: het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester;

 • b.

  afdoeningsmandaat: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen en deze te ondertekenen;

 • c.

  ondertekeningsmandaat: de bevoegdheid om de door een bestuursorgaan genomen besluiten te ondertekenen;

 • d.

  mandaatgever: het bestuursorgaan dat het mandaat verleent;

 • e.

  gemandateerde: degene die het mandaat krijgt;

 • f.

  extern mandaat: de gemandateerde is niet werkzaam onder verantwoordelijkheid van de mandaatgever.

ARTIKEL 2 Reikwijdte

 • 1.

  Een afdoeningsmandaat geldt niet:

  • a.

   als het te nemen besluit leidt tot strijdigheid met of afwijkingen van vastgesteld beleid, richtlijnen of voorschriften of tot overschrijding van het budget;

  • b.

   als de portefeuillehouder of het bestuursorgaan te kennen heeft gegeven dat het afdoeningsmandaat niet geldt voor een concreet geval;

  • c.

   als het bestuursorgaan in de betreffende kwestie eerder afwijzend heeft besloten, ook indien de aanvraag is aangepast;

  • d.

   voor het nemen van een afwijzend besluit, tenzij:

   • dit gebaseerd is op door het bestuursorgaan vastgesteld beleid;

   • er sprake is van een afwijzend besluit, omdat wettelijke bepalingen geen ruimte bieden voor een ander besluit;

   • dit in het mandaatoverzicht als toegestaan is opgenomen;

 • 2.

  als het afdoeningsmandaat niet geldt legt de gemandateerde de zaak zo spoedig mogelijk ter besluitvorming aan de mandaatgever voor;

 • 3.

  als de gemandateerde om politieke, bestuurlijke of andere redenen geen gebruik wil maken van het mandaat, legt hij de zaak zo spoedig mogelijk ter besluitvorming voor aan de mandaatgever;

 • 4.

  het bestuursorgaan kan bij het nemen van een besluit tot verlenen van mandaat uitdrukkelijk afwijken van het bepaalde in lid 1, onder c, voorzover de aanvraag is aangepast, en d;

 • 5.

  een ondertekeningsmandaat wordt gelijktijdig met het nemen van het besluit door het bestuursorgaan verleend;

 • 6.

  een extern mandaat behoeft de instemming van de gemandateerde.

ARTIKEL 3 Ondermandaat

 • 1.

  De gemandateerde is bevoegd tot het verlenen van ondermandaat, tenzij in het concrete mandaatbesluit uitdrukkelijk is opgenomen dat ondermandaat niet verleend mag worden;

 • 2.

  indien besloten wordt tot het verlenen van ondermandaat dan wordt dit in het ‘Mandaatoverzicht gemeente Goirle’ opgenomen en maakt het deel uit van de mandaatregeling;

 • 3.

  op ondermandaat zijn de overige artikelen van dit besluit van overeenkomstige toepassing;

 • 4.

  als het bestuursorgaan besluit tot intrekking van een verleend mandaat geldt dit tevens voor de op basis daarvan verleende ondermandaten.

ARTIKEL 4 Ondertekening

 • 1.

  In geval van uitoefening van afdoeningsmandaat worden uitgaande stukken ondertekend met:

  Namens het college van burgemeester en wethouders

   

  Handtekening

  Naam (voornaam/achternaan)

  Functie

   

  of

   

  Namens de burgemeester van Goirle

  Handtekening

  Naam (voornaam/achternaam)

  Functie

   

 • 2.

  In geval van uitoefening van ondertekeningsmandaat worden uitgaande stukken ondertekend met:

   

  Overeenkomstig het besluit van burgemeester en wethouders

  Handtekening

  Naam(voornaam/achternaam)

  Functie

   

  of

   

  Overeenkomstig het besluit van de burgemeester

  Handtekening

  Naam(voornaam/achternaam)

  Functie

ARTIKEL 5 Vervangingsregeling

 • 1.

  In geval van afwezigheid van de gemeentesecretaris en domeinmanagers, aan wie bij of krachtens dit besluit bevoegdheden zijn toegekend worden deze bevoegdheden uitgeoefend door de plaatsvervangers, die in de ‘Vervangingsregeling mandaat gemeente Goirle' (2024 of hierop volgende versies), die als bijlage deel uitmaakt van dit besluit, door het college van burgemeester en wethouders of burgemeester zijn aangewezen;

 • 2.

  in geval van afwezigheid van overige medewerkers, worden de bevoegdheden uitgeoefend door de domeinmanagers van deze functionarissen.

ARTIKEL 6 Volmacht en machtiging

 • 1.

  Volmachten tot het verrichten van privaatrechtelijke handelingen, machtigingen tot het verrichten van handelingen die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke handeling zijn en machtigingen tot vertegenwoordiging van de gemeente bij gerechtelijke en andere instanties kunnen in het ‘Mandaatoverzicht gemeente Goirle’ worden opgenomen;

 • 2.

  op deze volmachten en machtigingen zijn de overige artikelen van dit besluit van overeenkomstige toepassing.

ARTIKEL 7 Rapportage

Het college kan nadere regels stellen ten behoeve van het opstellen van rapportages en overzichten betreffende het gebruik van bevoegdheden in mandaat in ondermandaat.

ARTIKEL 8 Inwerkingtreding, citeertitel en overgangsrecht

 • a.

  Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2024 en kan worden aangehaald als "Mandaatregeling gemeente Goirle 2024".

 • b.

  Op het moment dat de "Mandaatregeling gemeente Goirle 2024" met bijbehorend mandaatoverzicht in werking treedt, wordt het “Algemeen mandaatbesluit 2021”, het “Mandaatoverzicht 2023” en de “Vervangingsregeling mandaat gemeente Goirle 2022” ingetrokken.

 • c.

  Voor het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit van kracht zijnde mandaten, ondermandaten, volmachten en machtigingen zoals benoemd in het Mandaatoverzicht 2023 welke betrekking hebben op bevoegdheden zoals beschreven in wetten, algemene maatregelen van bestuur, ministeriële regelingen en gemeentelijke verordeningen die als gevolg van de inwerkingtreding van de Omgevingswet geheel of gedeeltelijk worden ingetrokken, blijven van kracht.

Goirle, 12 december 2023

Ieder voor zover het zijn verantwoordelijkheid betreft,

Burgemeester en wethouders van de gemeente Goirle,

de secretaris,

Ruud Lathouwers

de burgemeester,

Mark van Stappershoef

De burgemeester van Goirle,

Mark van Stappershoef

De secretaris,

Ruud Lathouwers

De invorderingsambtenaar,

Frank van Wel

De heffingsambtenaar,

Frank van Wel

TOELICHTING

Algemeen

Binnen de gemeente Goirle geldt de ‘Mandaatregeling gemeente Goirle 2024’ en worden concrete mandaatbesluiten genomen. De regels die in de ‘Mandaatregeling gemeente Goirle 2024’ zijn vastgelegd gelden voor alle concrete mandaten die door het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester als bestuursorgaan, de secretaris, de invorderingsambtenaar of de heffingsambtenaar worden verleend. In een concreet mandaatbesluit kan overigens wel expliciet worden afgeweken van de regels die in de ‘Mandaatregeling gemeente Goirle 2024’ zijn opgenomen. Aan de Mandaatregeling gemeente Goirle 2024 zijn twee bijlagen gekoppeld, die expliciet deel uitmaken van de regeling; het ‘Mandaatoverzicht 2024’, waarin alle concreet verleende mandaten en eventuele ondermandaten zijn opgenomen en de ‘Vervangingsregeling mandaat gemeente Goirle 2024’, waarin aanvullend aan de bepalingen in de Mandaatregeling gemeente Goirle 2024 is geregeld hoe de vervanging bij afwezigheid van gemandateerden is geregeld.

 

ARTIKEL 1 Begripsbepalingen

In artikel 1 zijn de begripsbepalingen bestuursorgaan, afdoeningsmandaat, ondertekeningsmandaat, mandaatgever, gemandateerde en extern mandaat opgenomen. Hierbij is aansluiting gezocht bij de terminologie uit de Algemene wet bestuursrecht. Het mandaat is gekoppeld aan een functie en niet aan de persoon, dit betekent dat indien iemand tijdelijk wordt ingehuurd voor een bepaalde functie hij of zij ook automatisch de gemandateerde bevoegdheden verkrijgt behorende bij die functie.

Gerelateerde artikelen: 10:1, 10:2, 10:4, 10:11 Algemene wet bestuursrecht (Awb)

 

ARTIKEL 2 Reikwijdte

In dit artikel wordt onder meer weergegeven binnen welke marges een gemandateerde gebruik mag maken van zijn ‘opgedragen’ bevoegdheid, die hij namens de mandaatgever uitoefent (lid 1). Ook is aangegeven dat bij een extern mandaat, de mandaatverlening instemming behoeft van de gemandateerde.

Een gemandateerde kan altijd besluiten om geen gebruik te maken van zijn mandaat en de beslissing aan het bestuursorgaan over te laten. Een reden om de beslissing aan het bestuur over te laten is bijvoorbeeld het ontstaan van een situatie waarin het redelijkerwijs te verwachten is dat het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester of de betrokken portefeuillehouder nadrukkelijk op zijn verantwoordelijkheid voor het te nemen besluit zal worden aangesproken.

Het weigeren van een gevraagde vergunning/ontheffing is dus gemandateerd als de weigering is gebaseerd op door het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester vastgesteld beleid of omdat wettelijke bepalingen geen ruimte bieden voor een ander besluit (zgn. gebonden beschikking).

In een concreet mandaatbesluit kan altijd worden afgeweken van de bepalingen van de Mandaatregeling gemeente Goirle 2024, waarbij de afwijking uitdrukkelijk in het concrete mandaatbesluit moet worden opgenomen. Er mag geen immers onduidelijkheid bestaan over de reikwijdte van het mandaat.

Onder afwijzend besluit wordt een negatief besluit begrepen.

Gerelateerde artikelen: 10:4, 10:6, 10:7 Awb

 

ARTIKEL 3 Ondermandaat

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht is het mogelijk ondermandaat te verlenen indien dit door de mandaatgever wordt toegestaan. In de Mandaatregeling gemeente Goirle 2024 is opgenomen dat alle mandaten doorgegeven kunnen worden aan andere medewerkers middels het verlenen van ondermandaat. Dit geldt echter niet indien de mandaatgever in het concrete mandaatbesluit dit uitdrukkelijk heeft uitgesloten. Het mag vanzelf spreken dat een ondermandaat niet meer geldt zodra een mandaatgever het mandaat waarop dit ondermandaat is gebaseerd intrekt. Voor alle duidelijkheid is dit expliciet in de regeling opgenomen. Ondermandaten die worden verleend worden schriftelijk vastgelegd door deze in het ‘Mandaatoverzicht 2024’ in de daarvoor bestemde kolom op te nemen.

Gerelateerde artikelen: 10:8, 10:9 Awb

 

ARTIKEL 4 Ondertekening

In dit artikel wordt aangegeven hoe besluiten die zijn afgedaan via afdoeningsmandaat en via ondertekeningsmandaat moeten worden ondertekend. Deze formulering voldoet aan de eisen van de Algemene wet bestuursrecht en gelden als standaardondertekening voor de gemeente Goirle.

Bij ondertekeningsmandaat worden de besluiten door het bestuursorgaan genomen en worden de besluiten door een degene die het ondertekeningsmandaat krijgt ondertekend. Afspraak binnen de gemeente Goirle is dat ondertekeningsmandaat, indien nodig geacht, gelijktijdig wordt verleend met het nemen van de besluiten door het bestuursorgaan.

Gerelateerde artikelen: 10:10, 10:11Awb

 

ARTIKEL 5 Vervangingsregeling

Het nemen van beslissingen en het ondertekenen van besluiten moet ook gewaarborgd zijn van afwezigheid van gemandateerde functionarissen. Hiervoor is de ‘Vervangingsregeling mandaat gemeente Goirle 2024’ opgesteld, die als bijlage deel uitmaakt van de Mandaatregeling gemeente Goirle 2024. In de bijlage is bij iedere domeinmanager aangegeven door wie deze in eerste instantie wordt vervangen. Bij afwezigheid van de plaatsvervanger bepaalt het MT in overleg wie vervangt. Hierbij geldt dat alle domeinmanagers elkaar kunnen vervangen. De gemeentesecretaris kan elke domeinmanager vervangen. Ook de vervanging van de gemeentesecretaris is geregeld.

De gemeente Goirle heeft er voor gekozen om te werken met mandaat aan domeinmanagers en ondermandaat aan overige medewerkers. Bij afwezigheid van de medewerker kan dan altijd alsnog in mandaat besloten worden door de domeinmanager. In verband met bijzondere omstandigheden kán het voorkomen dat er een rechtstreeks mandaat aan een niet-leidinggevende wordt verleend. Ook dan kan de gemandateerde, op grond van lid 2, vervangen kan worden door zijn domeinmanager. De domeinmanager kan op zijn beurt weer vervangen worden op basis van de regeling die in de ‘Vervangingsregeling mandaat gemeente Goirle 2024’ is vastgelegd. Op deze manier kunnen er altijd besluiten in mandaat genomen en/of getekend worden zolang er maar één domeinmanager of de gemeentesecretaris aanwezig is.

 

ARTIKEL 6 Machtigingen

Mandaat wordt verleend voor publiekrechtelijke bevoegdheden van bestuursorganen. Binnen de gemeente worden ook vaak privaatrechtelijke handelingen en andere handelingen die noch publiekrechtelijk noch privaatrechtelijk zijn verricht. We spreken dan over volmacht respectievelijk machtiging. Indien dergelijke volmachten en machtigingen in algemene zin worden gegeven dan kunnen zij in het ‘Mandaatoverzicht 2024’ worden opgenomen. De regels van de Mandaatregeling gemeente Goirle 2024 zijn dan van overeenkomstige toepassing. Hetzelfde geldt voor machtiging van medewerkers voor het vertegenwoordigen van de gemeente bij gerechtelijke en andere instanties.

Gerelateerde artikelen: 10:12 Awb

 

ARTIKEL 7 Rapportage

Het bestuursorgaan blijft verantwoordelijk voor de besluiten die in mandaat of ondermandaat worden genomen. Bij het bestuursorgaan kan, zeker met betrekking tot bepaalde besluiten, de behoefte bestaan periodiek een rapportage te ontvangen over het gebruik van het mandaat en ondermandaat. Welke zaken gerapporteerd moeten worden en hoe kan het bestuursorgaan vastleggen in nadere regels. Domeinmanagers zijn verantwoordelijk voor het rapporteren. Met de invoering van het zaaksysteem is het overigens mogelijk om op elk moment inzage te krijgen in de in mandaat genomen besluiten.

 

ARTIKEL 8 Inwerkingtreding, citeertitel en overgangsrecht

Dit artikel geeft aan wanneer de regeling in werking treedt, welke regelingen worden ingetrokken en hoe deze regeling genoemd moet worden in formele stukken. Verder is overgangsrecht opgenomen met betrekking tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Bijlage 1: Mandaatoverzicht 2024

 

Afdoeningsmandaat geldt niet (zie art. 2, lid 1 Mandaatregeling gemeente Goirle 2024):

 • a.

  als het te nemen besluit leidt tot strijdigheid met of afwijkingen van vastgesteld beleid, richtlijnen of voorschriften of tot overschrijding van het budget;

 • b.

  als de portefeuillehouder of het bestuursorgaan te kennen heeft gegeven dat het afdoeningsmandaat niet geldt voor een concreet geval;

 • c.

  als het bestuursorgaan in de betreffende kwestie eerder afwijzend heeft besloten, ook indien de aanvraag is aangepast;

 • d.

  voor het nemen van een afwijzend besluit, tenzij:

  • dit gebaseerd is op door het bestuursorgaan vastgesteld beleid;

  • er sprake is van een afwijzend besluit, omdat wettelijke bepalingen geen ruimte bieden voor een ander besluit;

  • dit in het mandaatoverzicht als toegestaan is opgenomen;

ALGEMEEN

 

Volgnr

Omschrijving bevoegdheid

Betrokken orgaan

Mandaat/volmacht/

machtiging

Ondermandaat aan

Specifieke instructies

Inkopen en aanbesteden

1

Het aangaan van verplichtingen en het doen van bestellingen voor diensten, werken en leveranties voor een bedrag tussen € 100.000,00 en de Europese aanbestedingsgrens

college

gemeentesecretaris

inkoopadviseur voor het ondertekenen van voorlopige en definitieve gunning en ,overeenkomst

conform Regeling budgetbeheer

2

Het aangaan van verplichtingen en het doen van bestellingen voor diensten, werken en leveranties tot een bedrag van € 100.000,00

college

domeinmanagers/ budgethouders/ gemeentecontroller

inkoopadviseur voor het ondertekenen van voorlopige en definitieve gunning en overeenkomst

conform Regeling budgetbeheer

3

Het aangaan van verplichtingen en het doen van bestellingen voor diensten, werken en leveranties tot een bedrag van € 50.000,00

college

projectleiders

inkoopadviseur voor het ondertekenen van voorlopige en definitieve gunning en overeenkomst

conform Regeling budgetbeheer

4

Het aangaan van verplichtingen en het doen van bestellingen voor diensten, werken en leveranties tot een bedrag van € 25.000,00

college

budgetbeheerders

inkoopadviseur voor het ondertekenen van voorlopige en definitieve gunning en overeenkomst

conform Regeling budgetbeheer

5

Het voeren van algemene correspondentie zoals ontvangstbevestigingen, toezenden stukken en leveren informatie

college

inkoopadviseur

Algemene wet bestuursrecht

6

Beslissing op bezwaar (artikel 7:10 Awb) bij (kennelijk) niet-ontvankelijke of ongegronde bezwaren waarbijconform het advies van de commissie voorbezwaarschriften wordt besloten in alle gevallen.

college / burgemeester

domeinmanagers

behandelend medewerker / teamleiders

vooraf overleg met (en afschrift aan) de portefeuillehouder.

Mandaat geldt niet bij gegronde bezwaren en/of als voorgesteld wordt om af te wijken van het commissieadvies.

7

Uitvoering geven aan de hoofdstukken 1 t/m 4 Algemene wet bestuursrecht

college / burgemeester

domeinmanagers

behandelend medewerker

betreft correspondentie vooruitlopend op besluitvorming

8

Besluiten om aanvraag niet in behandeling te nemen o.g.v. art. 4:5 Awb

college / burgemeester

domeinmanagers

teamleiders

9

Uitgeven van legitimatiebewijzen voor toezichthouders aan de toezichthouder als bedoeldin art. 5:12 Awb voor de aangewezen wet en regelgeving

college / burgemeester

gemeentesecretaris

Domeinmanager

Wet open overheid en Wet hergebruik van overheidsinformatie

10

Het nemen van besluiten op Woo-verzoeken en verzoeken op grond van de Who

college / burgemeester

domeinmanagers

teamleiders / behandelend medewerker

* mandaat geldt ook voor afwijzingen als o.g.v. jurisprudentie blijktdat Woo niet van toepassing is;

* mandaat geldt ook bij (gedeeltelijk) anonimiseren van gegevens

11

Het verzoeken om aanvullende gegevens in het kader van ingediende Woo-verzoeken en Who-verzoeken

college / burgemeester

domeinmanagers

teamleiders / behandelend

medewerker

12

Het nemen van verdagingsbesluiten m.b.t.ingediende Woo-verzoeken en Who-verzoeken

college / burgemeester

domeinmanagers

teamleiders /

behandelend medewerker

Vertegenwoordiging gemeente (bestuursrechtelijk en civiel)

13

Besluiten om namens de gemeente, college of de raad rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratief beroepsprocedures te voeren of handelingen ter voorbereiding daarop te verrichten c.q. een procesbesluit te nemen

college

domeinmanagers

vooraf overleg met portefeuillehouder

14

Indienen van verweerschriften bij bezwaarschriften, beroepschriften, verzoeken om voorlopige voorziening en andere bestuursrechtelijke procedures

college / burgemeester

domeinmanagers

teamleiders /

behandelend medewerker

vooraf overleg met portefeuillehouder

15

Vertegenwoordigenbestuursorgaan bij zittingen van commissie voor bezwaarschriften

college / burgemeester

domeinmanagers

behandelend medewerker

16

Vertegenwoordigenbestuursorgaan bij zittingen van Rechtbank, Raad van State,Centrale Raad van Beroep, Belastingkamer, Gerechtshof, Ambtenarenrechter, en Gedeputeerde Staten en/of het daarvoor machtigen van de behandelend medewerker

college / burgemeester

domeinmanagers / gemeentesecretaris

domeinmanager ondertekent machtiging voor medewerker

17

Civielrechtelijkvertegenwoordigen gemeente o.g.v. art. 171 Gemeentewet

burgemeester

domeinmanagers

betreft volmacht, op basis van door bestuursorgaan genomen besluit

18

Het beslissen op verzoeken om in te stemmen met rechtstreeks beroep zoals bedoeld in artikel 7:1a Awb

college / burgemeester

domeinmanagers

Overig

19

Voeren van routinecorrespondentie

college / burgemeester

domeinmanagers

behandelend

medewerker

niet gericht op rechtsgevolg

20

Verstrekken van schriftelijke inlichtingen over geldendevoorschriften en regelingen

college / burgemeester

domeinmanagers

behandelend

medewerker

niet gericht op rechtsgevolg

21

Vaststellen legesbedrag voor verleende vergunningen, ontheffingen en toezenden van stukken

heffingsambtenaar

domeinmanagers

behandelend

medewerker

22

Herberekenen en hoger of lager vaststellen leges

heffingsambtenaar

domeinmanagers

behandelend

medewerker

 

Bedrijfsvoering

Volgnr

Omschrijving bevoegdheid

Betrokken orgaan

Mandaat/volmacht/

machtiging

Ondermandaat aan

Specifieke instructies

Personeel & Organisatie

1

Alle feitelijke handelingen bij de uitvoering van P&O processen

college

adviseurs

/medewerkers P&O en medewerkers PSA

In diensttreding

2

Openstellen vacature (tijdelijke of structurele invulling)

college

domeinmanager/

teamleiders

mits passend binnen het vastgestelde formatieplan

3

Alle activiteiten, waaronder voeren van correspondentie in het kadervan werving en selectie

college

domeinmanager/ teamleiders

adviseur P&O / medewerker P&O vwb

correspondentie

ingeval van domeinmanager volmacht gemeentesecretaris

4

Aanvraag VOG en pre-employment screening

college

gemeentesecretaris

adviseur P&O / medewerker P&O vwb

correspondentie

5

Aangaan arbeidsovereenkomst en ondertekenen

college / burgemeester

gemeentesecretaris

domeinmanagers / teamleiders

in geval van functie gemeentesecretaris dan geen mandaat

6

Aangaan stage-overeenkomst, toekenning stagevergoeding en ondertekenen overeenkomst

college /

burgemeester

gemeentesecretaris

domeinmanager

teamleiders

7

Aangaan detacheringsovereenkomst en ondertekenen overeenkomst

college /

burgemeester

gemeentesecretaris

domeinmanagers/

teamleiders

8

Inhuren tijdelijk personeel t.l.v. vacaturevoordeel danwel inhuurbudget; daartoe een arbeidsovereenkomst aangaanen ondertekenen

college /

burgemeester

gemeentesecretaris

domeinmanager /

teamleiders

inhuurbudget: na toestemming gemeentesecretaris

9

Uitvoering geven aan de regeling eed of belofte

college

gemeentesecretaris

Einde/beëindigen arbeidsovereenkomst

10

opzeggen arbeidsovereenkomst en eventueel aangaanen ondertekenen vaststellingsovereenkomst

college

gemeentesecretaris

domeinmanagers

11

Opzegging tijdens proeftijd

college

gemeentesecretaris

domeinmanagers/

teamleiders

12

Aanzegverplichting en voortzetting voor onbepaalde tijd

college

gemeentesecretaris

domeinmanagers/

teamleiders

13

Aanvraag ontslagvergunning bij UWV

college

gemeentesecretaris

domeinmanagers/

teamleiders

14

Starten verzoekschriftprocedure bij kantonrechter

college

gemeentesecretaris

15

Ontslag op staande voet

college

gemeentesecretaris

domeinmanagers

16

Opstellen en uitreiken getuigschrift bij einde arbeidsovereenkomst

college

domeinmanager

teamleider

ingeval van domeinmanager volmacht gemeentesecretaris

Overig

17

Medewerkers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in kennisstellen van interne vacatures voor onbepaalde tijd

college

domeinmanager/

teamleider

adviseur P&O

ingeval van domeinmanager volmacht gemeentesecretaris

18

Uitvoering geven aan hoofdstuk 1 cao (algemeen – toepassing)

college

gemeentesecretaris

19

Uitvoering geven aan hoofdstuk 2 cao (arbeidsovereenkomst)

college

gemeentesecretaris

20

Uitvoering geven aan hoofdstuk 3 cao (salaris, salaristoelagen en vergoedingen) en de daarop gebaseerde regeling(en)

college

gemeentesecretaris

domeinmanager/ teamleider

geen ondermandaat igv artikel 3.8, 3.9, 3.10,3.15, 3.10 en het niet toekennen van een periodieke verhoging

21

Uitvoering geven aan hoofdstuk 4 cao (individueel keuzebudget) en de daarop gebaseerde regelingen

college

gemeentesecretaris

domeinmanager/

teamleider

22

Uitvoering geven aanhoofdstuk 5 cao (arbeidsduur en werktijden) en de daarop gebaseerde regeling(en)

college

gemeentesecretaris

domeinmanager/

teamleider

23

Uitvoering geven aan hoofdstuk 6 cao (vakantie en verlof) en de daaropgebaseerde regeling(en)

college

gemeentesecretaris

domeinmanager/

teamleider

geen ondermandaat igv artikel 6.5

24

Uitvoering geven aan hoofdstuk 7 cao (arbeidsongeschiktheid) en de daaropgebaseerde regeling(en)

college

gemeentesecretaris

domeinmanager /

teamleiders

25

Uitvoering geven aan hoofdstuk 8 cao (duurzame inzetbaarheid) en de daarop gebaseerde regeling(en)

college

gemeentesecretaris

domeinmanager /

teamleiders

26

Uitvoering geven aan hoofdstuk 9 cao (boventalligheid-van werknaar werk) en de daarop gebaseerde regeling(en)

college

gemeentesecretaris

domeinmanagers

27

Uitvoering geven aan hoofdstuk 10 cao (uitkeringen) en de daaropgebaseerde regelingen

college

gemeentesecretaris

domeinmanagers

28

Uitvoering geven aan hoofdstuk 11 cao (rechten en plichten) en de daaropgebaseerde regelingen

college

gemeentesecretaris

domeinmanager/

teamleider

ondermandaat geldt alleen voor artikel 11.1 t/m 11.3 cao

29

Uitvoering geven aan hoofdstuk 12 cao (lokaaloverleg met vakbonden) en de daarop gebaseerde regelingen

college

portefeuillehouder

P&O

30

Uitvoering geven aan hoofdstuk 13 cao (medezeggenschap) en de daaropgebaseerde regelingen

college

WOR bestuurder

31

Vaststelling beoordeling

college

gemeentesecretaris

ingeval gemeentesecretaris beoordelaar is: burgemeester

32

Uitvoering geven aan de Regeling BHV

college

gemeentesecretaris

hoofd BHV

aanwijzen hoofdBHV mandaat aan gemeentesecretaris

33

Uitvoering geven aan de Regelingvergoeding Beeldschermbril

college

domeinmanager

medewerker P&O

34

Uitvoering geven aan de Regeling Beloningsbeleid

college

gemeentesecretaris

domeinmanager /

teamleiders

35

Uitvoering geven aan de Regeling Beschikbaarheid

college

gemeentesecretaris

domeinmanager /

teamleiders

36

Uitvoering geven aan de Regeling Individueel Keuzebudget (alleenv.w.b. opleiding)

college

gemeentesecretaris

medewerker P&O

37

Uitvoeringgeven aan de Regeling Interventie

college

gemeentesecretaris

hoofd Interventie

aanwijzen hoofd interventie mandaat aan gemeentesecretaris

38

Uitvoering geven aan de Regeling Ouderschapsverlof

college

gemeentesecretaris

domeinmanager /

teamleiders

39

Uitvoering geven aan de Regeling Reiskostenvergoeding

college

domeinmanager/

gemeentesecretaris

teamleiders

gemeentesecretaris bij reiskosten domeinmanager

40

Uitvoering geven aan de Regeling Verkoop bovenwettelijke vakantie-uren

college

gemeentesecretaris

41

Uitvoering geven aan de Regeling Dienstkleding

college

gemeentesecretaris

domeinmanager /

teamleiders

42

Uitvoering geven aan de Regeling Melding financiële belangen

college

gemeentesecretaris

43

Uitvoering geven aan de RegelingFunctiebeschrijving- en waardering

college

gemeentesecretaris

domeinmanager /

teamleiders

44

Uitvoering geven aan de Regeling Melden vermoeden misstand

college

gemeentesecretaris

domeinmanager/

teamleider

45

Uitvoering geven aan de Regeling Melden nevenwerkzaamheden

college

gemeentesecretaris

domeinmanager/

teamleider

46

Uitvoering geven aan de Regeling Openbaarmaking nevenfuncties

college

gemeentesecretaris

47

Uitvoering geven aan de Piketregeling

college

gemeentesecretaris

48

Uitvoering geven aan studiefaciliteiten

college

gemeentesecretaris

domeinmanager / teamleiders

tot 1500 euro domeinmanager/teamleider, daarboven gemeentesecretaris.

49

Uitvoering geven aan de Werktijdenregeling

college

gemeentesecretaris

domeinmanager/

teamleider

50

Uitvoering geven het Agressieprotocol

college

gemeentesecretaris

domeinmanager/

teamleider

51

Uitvoering geven aan het Verzuimprotocol

college

gemeentesecretaris

domeinmanager/

teamleider

52

Uitvoering geven aan de Richtlijn voor Interne representatie

college

gemeentesecretaris

domeinmanager/

teamleider

53

Uitvoering geven aan de Gedragscode ambtelijke integriteit

college

gemeentesecretaris

domeinmanager/

teamleider

54

Uitvoering geven aan de Gedragscode sociale media

college

gemeentesecretaris

domeinmanager/

teamleider

55

Uitvoering geven aan het Reglement Geschillencommissie

college

geschillencommissie

56

Uitvoering geven aan het Reglement Lokaal Overleg

college

portefeuillehouder

P&O

57

Uitvoering geven aan de Klachtenregeling ongewenst gedrag

college

gemeentesecretaris

domeinmanager /

teamleiders

58

Uitvoering geven aan de Organisatieverordening

college

gemeentesecretaris

59

Uitvoering geven aan de Privacyregeling personeelsinformatie

college

gemeentesecretaris

domeinmanager/

60

teamleider

61

Uitvoering geven aan het Sanctiebeleid

college

gemeentesecretaris

domeinmanager

ondermandaat alleen voor het geven van een mondeling of schriftelijke waarschuwing

62

Uitvoering geven aan het Sociaal Statuut

college

gemeentesecretaris

63

Uitvoering geven aan het Telefoon-, internet-, e-mailprotocol

college

gemeentesecretaris

domeinmanager/

teamleider

64

Het geven van voorschriften over het verrichten van arbeid/met betrekking tot de goede orde van de organisatie (art. 7:660 BW)

college

gemeentesecretaris

instructierechtwerkgever

65

Vergoeding van schadeaan de werknemer indien voldaan is aan het bepaalde in 7:658 BW

college

gemeentesecretaris

domeinmanager

66

Het nemen van besluiten ogv. Besluit sollicitatieplicht APPAvoor gewezen politieke ambtsdragers

college

Pro Ambt

betreft extern mandaat; geldt niet voor Woo-verzoeken

67

Het in behandeling nemen van, en beslissen op bezwaarschriften in het kadervan Besluit sollicitatieplicht APPA

college

Pro Ambt

niet door dezelfde persoon als primair besluit

68

Alle privaatrechtelijke handelingen die nodig zijnin het kadervan uitvoering Besluit sollicitatieplicht APPA

burgemeester

Pro Ambt

69

Werkzaamheden ter uitvoering van bovenwettelijke werkloosheidsregeling, suppletieregeling en naastwettelijke regelingen

college

APG

betreft extern mandaat;

70

Het in behandeling nemen van, en beslissen op bezwaarschriften in het kadervan genoemde regelingen

college

APG

niet door dezelfde persoon als primair besluit

71

Instellen van hoger beroep of cassatie in het kader van genoemde regelingen en het in rechte optreden

college/ burgemeester

APG

vóóraf instemming nodigbij aanmerkelijk financieël belang of rechtspositioneel belang

 

Bestuurlijke- en kabinetszaken

72

Verzoeken om justitiële gegevens indienen (ogv. Besluit justitiële gegevens) t.b.v. koninklijke onderscheidingen

burgemeester

gemeentesecretaris

bestuurlijk

medewerker

73

Inlichtingen inwinnen bij het Ministerie van Justitie t.b.v. koninklijke onderscheidingen

burgemeester

gemeentesecretaris

bestuurlijk

medewerker

74

Verzoeken om gegevensuit het politieregister t.b.v. koninklijke onderscheidingen

burgemeester

gemeentesecretaris

bestuurlijk

medewerker

75

Verzoeken om gegevens bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg, o.g.v. artikel 41 Gezondheidswet t.b.v. koninklijke onderscheidingen

burgemeester

gemeentesecretaris

bestuurlijk

medewerker

76

Correspondentie met betrekking tot klachtenprocedure

college /

burgemeester

domeinmanager

juridisch medewerker

niet gericht op rechtsgevolg

Bezwaarschriften

Bezwaarschriften

77

Verzoeken om schriftelijke machtiging van bezwaarmaker

college /

burgemeester

secretaris

bezwarencie.

78

Termijn stellen waarbinnen aan de vereisten van artikel 6:5 Awb moet worden voldaan

college /

burgemeester

secretaris

bezwarencie.

79

Sturen van een schriftelijke ontvangstbevestiging

college /

burgemeester

secretaris

bezwarencie.

80

Verdagen van het nemen van een beslissing op bezwaar

college / burgemeester

domeinmanagers

behandelend medewerker /

secretaris bzw.cie.

medew. ná uitbrengen advies cie. / secretaris als bzw. nog in behandeling is bij cie.

 

Algemene verordening gegevensbescherming

81

Besluiten tot en uitvoeren van het doen van een melding datalek zoals bedoeld in art. 33 VG en het bijhouden van een register zoals bedoeld in art. 33, lid 5 AVG

college /

burgemeester

FG / CISO / Privacy

Officer

82

Het in kennisstellen van betrokkenen van het datalekals sprake is van ongunstige evolgen

college /

burgemeester

FG / CISO / Privacy

Officer

83

Het nemen van een beslissing op een verzoek als bedoeld in de artikelen 15 t/m 22 AVG

college /

burgemeester

FG / CISO / Privacy

Officer

84

Het besluiten tot het aangaanvan een verwerkersovereenkomst en het ondertekenen rvan

college /

burgemeester

domeinmanagers/

gemeentesecretaris

teamleiders

na overleg met de FG

Wet basisregistraties adressen en gebouwen(BAG)

85

Opstellen van 'ambtelijke verklaringen' ogv. artikel2

college

domeinmanager bedrijfsvoering

adviseur geo- informatie/ medewerker geo- informatie/ gegevens- beheerder

86

Toetsen van (overige) brondocumenten aan de vereisten voor inschrijving ingevolge artikel 11

college

domeinmanager bedrijfsvoering

adviseur geo- informatie/ medewerker geo- informatie/ gegevens- beheerder

87

Uitgeven van inschrijfnummers en identificatienummers ogv. artikel 2

college

domeinmanager bedrijfsvoering

adviseur geo- informatie/ medewerker geo- informatie/ gegevens- beheerder

88

Inschrijven van de ogv. artikel 10, lid 1 aangewezen brondocumenten in het dressenregister danwel gebouwenregister

college

domeinmanager bedrijfsvoering

adviseur geo- informatie/ medewerker geo- informatie/ gegevens- beheerder

 

89

Het ingevolge artikel 9 verzorgen vaneen zodanige opzetvan het adressen- en gebouwenregister, dat de inhouddaarvan duurzaam kan worden bewaard en altijd binnen een redelijke termijn raadpleegbaar en beschikbaar is

college

domeinmanager bedrijfsvoering

adviseur geo- informatie/ medewerker geo- informatie/ gegevens-beheerder

90

Zorgdragen voor een goede beschikbaarheid, werking en beveiliging van de adressenregistratie en gebouwen- registratie, zoals bedoeld in artikel 14

college

domeinmanager bedrijfsvoering

adviseur geo- informatie/ medewerker geo- informatie + medewerker gegevensbeheer

91

Opnemen van gegevens in de adressen- en gebouwenregistratie op basis van de brondocumenten, overeenkomstig artikelen 14a en 15

college

domeinmanager bedrijfsvoering

adviseur geo- informatie/ medewerker geo- informatie + medewerker gegevensbeheer

92

Ontvangen, doorgeleiden en afhandelen van meldingen en verzoeken als bedoeld in artikelen 37 en 38, en verwerking daarvanals bedoeld in artikelen 31, 39, 40 en 41

college

domeinmanager bedrijfsvoering

adviseur geo- informatie/ medewerker geo- informatie + medewerker gegevensbeheer

93

Onderhouden van het berichtenverkeer met de Landelijke Voorziening Basisregistraties adressen en gebouwen zoals bedoeld in artikel 31

college

domeinmanager bedrijfsvoering

adviseur geo- informatie/ medewerker geo- informatie + medewerker gegevensbeheer

94

Het op verzoek verlenen van inzagein het adressenregister, het gebouwenregister, de adressenregistratie en de gebouwenregistratie en het verstrekken van de in de adressen- en gebouwenregistratie opgenomen gegevens, zoals bedoeldin artikel 32, lid 1, onder a

college

domeinmanager bedrijfsvoering

adviseur geo- informatie/ medewerker geo- informatie + medewerker gegevensbeheer

95

Het bevorderen van de nakoming van de gemeentelijke verplichtingen in het kader van de Wet BAG, met inbegrip vande inrichting vande processen, de conformiteit vanhet gebruikte informatiesysteem en de beveiligingsmaatregelen alsmede het rapporteren over die nakoming daarvan aan burgemeester en wethouders

college

domeinmanager bedrijfsvoering

adviseur geo- informatie/ medewerker geo- informatie + medewerker gegevensbeheer

Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

Het uitvoeren c.q. verrichten van:

 • a.

  het toetsen van brondocumenten aan vereisten van inschrijving;

96

 • b.

  uitgeven vaneen inschrijfnummer;

college

gemeentesecretaris

adviseur geo- informatie/ medewerker geo- informatie + medewerker gegevensbeheer

 

 • c.

  inschrijven en waarmerken van documenten in register en opnemen van gegevens daarover in register;

 • d.

  plaatsen van aantekeningen op brondocument;

 • e.

  verwerken van kadastrale mutaties in administratie;

 • f.

  verwerken van bewijs van inschrijving;

 • g.

  waarmerken van afschriften van brondocumenten, waarbijpubliekrechtelijke beperkingen zijn opgelegd;

 • h.

  op verzoek verstrekken van afschriften ofuittreksels uit register en registratie;

 • i.

  verstrekken van verklaringen, dat uit register blijkt dat op het aangevraagde perceel geen publiekrechtelijke beperkingen van toepassing zijn;

 • j.

  herstellen van fouten en doorvoeren van correcties;

 • k.

  doen verstrekken van berichten aan Landelijke Voorziening

Wet Basisregistratie Grootschalige Topografie (Wet BGT)

97

het bijhouden vande geografische gegevens in de BGT door het langs elektronische weg leveren aan het Kadaster van de gegevens als bedoeld in de art. 7, lid 2, 3 en 8 Wet BGT, volgens de systeembeschrijving zoals bedoeld in art.15, lid 2 en art.20 Wet BGT

college

domeinmanager bedrijfsvoering

adviseur geo- informatie/ medewerker geo- informatie + medewerker gegevensbeheer

98

het afstemmen met andere in de Wet BGT genoemde bronhouders over de begrenzing en deonderlinge aansluiting van de geografische objecten, voor zoverdat nodig is om overlap van die objecten te voorkomen en om een landsdekkend topografisch bestand te waarborgen

college

domeinmanager bedrijfsvoering

adviseur geo- informatie/ medewerker geo- informatie + medewerker gegevensbeheer

99

het voldoen aan de kwaliteitseisen, gesteld in de catalogus als bedoeld in artikel 4 Wet BGT, bij het leveren van een geografisch gegeven als bedoeld in artikel 11 Wet BGT

college

domeinmanager bedrijfsvoering

adviseur geo- informatie/ medewerker geo- informatie + medewerker gegevensbeheer

100

het zorgdragen dat een in de BGT weergegeven geografisch object in overeenstemming is met de fysieke werkelijkheid, binnende regels ten aanzien van de actualiteit die daarover in de catalogus als bedoeld in artikel 4 Wet BGT worden gesteld

college

domeinmanager bedrijfsvoering

adviseur geo- informatie/ medewerker geo- informatie + medewerker gegevensbeheer

101

het na ontvangst van een melding als bedoeld in artikel 25, lid 1 Wet BGT inonderzoek zetten van een geografisch objectwaarop de meldingbetrekking heeft, het betreffende authentiek gegeven onderzoeken en zo spoedig mogelijk beslissen overde wijziging dan wel opneming van dat gegeven en het na opneming van het authentiek gegeven onverwijld leveren hiervan en het bericht dat het geografisch object waarop het authentiek gegeven betrekking heeft niet langer in onderzoek is aan het Kadaster

college

domeinmanager bedrijfsvoering

adviseur geo- informatie/ medewerker geo- informatie + medewerker gegevensbeheer

102

het jaarlijks verrichten van een onderzoek naar de uitvoering van de krachtens de Wet BGT geldende verplichtingen en het zenden van een afschrift van de resultaten van dit onderzoek aan de Minister van BZK

college

domeinmanager bedrijfsvoering

adviseur geo- informatie/ medewerker geo- informatie + medewerker gegevensbeheer

103

Het besluiten op een verzoek om ontheffing bijzonder vervoer als bedoeld in artikel 149 Wegenverkeerswet en artikel 7.1 Voertuigenreglement

college

Directeur Rijksdienst voor het wegverkeer

betreft extern mandaat

Wet basisregistratie ondergrond (Wet BRO)

104

het (opnieuw) aanleveren van een brondocument mbt de ondergrond van Nederland (BRO) of het continentaal plat aan de minister (art. 9, lid 1 en 3, art. 12, lid 2)

college

BRO-coördinator

105

het gebruiken van een (niet-) authentiek gegeven die in de registratie ondergrond (BRO) is opgenomen (art. 27, lid 1 en 2)

college

BRO-coördinator

106

het verstrekken van een authentiek gegeven dat in de registratie ondergrond (BRO) is opgenomen (art. 29)

college

BRO-coördinator

107

het verzoeken om het authentiek model (BRO) tussentijds te actualiseren (art. 30, lid 2)

college

BRO-coördinator

108

het onderzoeken van het authentieke gegeven (BRO) en het zo spoedig mogelijk verstrekken van de resultaten van het onderzoek aan de minister (art. 33, lid 2 en 3)

college

BRO-coördinator

109

het aanbieden van een krachtens art. 9, lid 1 aangewezen brondocument dat dateertvan vóór het tijdstip vaninwerkingtreding van de hoofdstukken 2 en 3 van de Wet en de grondslag vormt voor een op dat tijdstip actueel gegeven over een verkenning, gebruiksrechtof constructie dat vóór dat tijdstip niet was opgenomen in de informatiesystemen, zoals bedoeld in art. 40, lid 1 van de Wet, uiterlijk tot 5 jaar na genoemd tijdstip

college

BRO-coördinator

Belastingen

110

Het toepassen van artikel 63 Algemene wet inzake de rijksbelastingen

college

domeinmanager

bedrijfsvoering

111

Het toepassen van artikel 66 Algemene wet inzake de rijksbelastingen

college

domeinmanager

bedrijfsvoering

112

Het instellen van cassatie bij de Hoge Raad m.b.t.procedures gemeentelijke belastingen

college

domeinmanager

bedrijfsvoering

113

Beroep in cassatie instellen in een procedure over een beschikking in het kader van de Wet waardering onroerende zaken

college

domeinmanager

bedrijfsvoering

114

Belasting geheel of gedeeltelijk oninbaar verklaren als bedoeld in art. 255, lid 5 Gemeentewet

college

domeinmanager

bedrijfsvoering

115

Verstrekken van gegevens aan de Waarderingskamer, als bedoeld in art.4, lid 2 Wet waardering onroerende zaken

college

domeinmanager

bedrijfsvoering

financieel beleidsmedewerker

116

Fungeren als aanspreekpunt voor de Waarderingskamer, als bedoeld in artt. 10, 15 en 21 Wet waardering onroerende zaken

college

domeinmanager

bedrijfsvoering

financieel beleidsmedewerker

117

Geschil met afnemers voorleggen aan Waarderingskamer, als bedoeld in art. 11, lid 1 Wet waardering onroerende zaken

college

domeinmanager

bedrijfsvoering

financieel beleidsmedewerker

118

Afnemers inlichtingen vragen dienodig zijn voor een juiste uitvoering vande Wet waardering onroerende zaken, als bedoeld in art. 32 Wet waardering onroerende zaken

college

domeinmanager bedrijfsvoering

financieel beleidsmedewerker

119

Zorgdragen voor het verzamelen, opslaan en verstrekken van gegevens over de binnen de gemeente gelegen onroerende zakenen de waardedaarvan, voor zoverdit voor de uitvoering van de Wetwaardering onroerende zakennoodzakelijk is (art. 38 Wet waardering onroerende zaken)

college

domeinmanager bedrijfsvoering

financieel beleidsmedewerker

Overige financiën

120

Geld aantrekken en uitzetten

college

Treasurer

overeenkomstig Treasury

Statuut

121

Het voeren van correspondentie m.b.t.inzenden begrotingsstukken, wijzigingen en toelichtingen daarop

college

domeinmanager

bedrijfsvoering

financieel

beleidsmedewerker

122

Het voeren van correspondentie m.b.t. inzenden rekeningstukken en toelichtingen daarop

college

domeinmanager

bedrijfsvoering

financieel

beleidsmedewerker

123

Het voeren van correspondentie m.b.t.afwikkeling van geldleningsbesluiten

college

domeinmanager

bedrijfsvoering

financieel

beleidsmedewerker

124

Het aanwijzen van de comptabele en de kassier

college

gemeentesecretaris

is geregeld in de Financiële verordening

Verzekeringen en aansprakelijkstellingen

125

Het voeren van correspondentie inzakeverzekeringen

college

domeinmanager bedrijfsvoering

financieel consulent

geldt niet voor het ondertekenen van concrete besluiten

126

Het beoordelen van civielrechtelijke aansprakelijkstellingen

college

domeinmanager bedrijfsvoering

financieel consulent

voor door verzekering gedekte schades of tot een max. van € 2.268,90

127

Het afsluiten van kleine verzekeringen, niet zijnde aansprakelijkheid- en brandverzekering

college

domeinmanager

bedrijfsvoering

financieel consulent

Archiefwet en archiefverordening

128

Het opstellen van een lijst van de te vernietigen archiefbescheiden die niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats, het daadwerkelijk vernietigen of daartoe opdracht geven o.g.v. artt. 3 en 5 Archiefwet en art. 8 Archiefbesluit

college

gemeentesecretaris

domeinmanagers/ teamleiders

129

Het vernietigen en migreren van archiefbescheiden die gevormd zijn bij het uitvoeren van taken door de gemeente Tilburg

college

afdelingshoofd informatievoorziening gem. Tilburg

130

Het opnemen van bescheiden van instellingen of personen, ongeacht hun vorm, in de archiefbewaarplaats als deze naar zijnoordeel van historische waarde zijn en de rechthebbende de bescheiden door schenking of bruikleen ter beschikking stellen

college

gemeentearchivaris

bij een omvangvan meer dan 5 meter, beslist het college over opname hiervan. De gemeentearchivaris adviseert.

Overig

131

Versturen van ontvangstbevestigingen en berichten over het verlengen van de afdoeningstermijn

college

domeinmanager

bedrijfsvoering

medewerkers

documentbeheer

Attributie (doorde wet toegekende bevoegdheden)

132

Het heffen van gemeentelijke belastingen o.g.v. art. 231, lid 2, sub b Gemeentewet

heffingsambtenaar

domeinmanager bedrijfsvoering is door B&W aangewezen als heffingsambtenaar

133

Het invorderen van gemeentelijke belastingen o.g.v. art. 231, lid 2, sub c Gemeentewet

invorderings ambtenaar

domeinmanager bedrijfsvoering is door B&W aangewezen als invorderingsambtenaar

134

Het opstellen en versturen van dwanginvorderingen o.g.v.art. 231 Gemeentewet

invorderings

ambtenaar

Cannock Chase

135

Voorbereidingshandelingen m.b.t. kwijtschelding gemeentelijke belastingen, zoals het opvragen aanvullende informatie als bedoeldin art. 255 Gemeentewet

invorderings

ambtenaar

136

Toekennen en afwijzen van verzoeken kwijtschelding belastingen

invorderings

ambtenaar

137

Het heffen van leges volgens de geldende tarieventabel behorende bij de Legesverordening

heffingsambtenaar

domeinmanagers

behandelend medewerker

betreft het heffen van leges op het werkterrein van de desbetreffende afdeling

 

PUBLIEK

Volgnr

Omschrijving bevoegdheid

Betrokken orgaan

Mandaat aan

Ondermandaat aan

Specifieke instructies

Burgerzaken

Verkeerswetgeving

1

Positieve besluiten op een verzoekom ontheffing ogv artikel 149 WVW 1994 juncto artikel 87 RVV 1990(ontheffingen binnen de blauwe zone)

college

domeinmanager

publiek

medewerker

frontoffice

2

Het afwijzen van een verzoek om ontheffing ogv artikel 149 WVW en artikel 87 RVV1990

college

domeinmanager

publiek

senior burgerzaken en

receptie

3

Weigeren, intrekken en ongeldig maken van rijbewijzen

burgemeester

domeinmanager

publiek

senior medewerker

burgerzaken en

Wet basisregistratie personen (BRP)

4

Verstrekken van inlichtingen uit BRP en aanhangende administraties

burgemeester

domeinmanager

publiek

alle medew.

burgerzaken

5

Het afgeven van attestatie de vita

burgemeester

domeinmanager

publiek

alle medew.

burgerzaken

6

Het afgeven van verklaringen van Nederlanderschap

burgemeester

domeinmanager

publiek

alle medew.

burgerzaken

7

Legalisatie van handtekeningen en bescheiden waarbij de identiteit wordt vastgesteld

burgemeester

domeinmanager

publiek

alle medew.

burgerzaken

8

Ambtshalve procedure over bijhouden, opnemen of weigering van gegevens in de BRP

burgemeester

domeinmanager publiek

senior medewerker burgerzaken en receptie

9

Aanwijzen van ambtenaren voor het afleggen vande eed of belofte

college

domeinmanager

publiek

10

Besluiten tot het instellen van een adresonderzoek

college

domeinmanager publiek

senior medewerker burgerzaken en receptie/toezicht- houder burgerzaken

11

Besluiten tot ambtshalve wijziging van adresgegevens in de BRP

college

domeinmanager publiek

senior medewerker burgerzaken en receptie

Paspoortwet

12

Weigeren of vervallen verklaren van paspoorten of Nederlandse identiteitskaarten

burgemeester

domeinmanager publiek

senior medewerker burgerzaken en receptie

Kieswet

13

Het doen van alle openbare bekendmakingen:

burgemeester

domeinmanager

publiek

backoffice

medewerkers

14

Het afdoen van stukken mbt (tussentijdse) raadsvacatures

burgemeester

domeinmanager

publiek

backoffice

medewerkers

15

Het afdoen van stukken mbt afhandeling verzoeken om bij volmacht te stemmen

burgemeester

domeinmanager

publiek

backoffice

medewerkers

16

Het afdoen van verzoeken om te mogen stemmenmet een kiezerspas

burgemeester

domeinmanager

publiek

backoffice

medewerkers

17

Het afdoen van verzoeken op per brief te mogen stemmen

burgemeester

domeinmanager

publiek

backoffice

medewerkers

18

Afdoening verzoeken tot inschrijving voor Europees kiesrecht (Y32)

college

domeinmanager

publiek

backoffice

medewerkers

19

Onderzoeken en ondertekenen van verklaringen vanondersteuning (H4, derde lid)

burgemeester

domeinmanager

publiek

backoffice

medewerkers

20

In ontvangst nemen processen-verbaal en verzegelde stukken

burgemeester

domeinmanager

publiek

backoffice

medewerkers

21

Het in ontvangst nemen van kandidatenlijsten

burgemeester

domeinmanager

publiek

backoffice

medewerkers

22

Het benoemen van stembureauleden

college

domeinmanager publiek

senior medewerker burgerzaken en receptie en backoffice medewerkers

23

Het aanwijzen van stembureaus

college

domeinmanager publiek

senior medewerker burgerzaken en receptie en backoffice medewerkers

Wet en Besluit jusitiële gegevens

24

Het doen van verzoeken om justitiële gegevens (tbv WVW 1994, Kaderwet dienstplicht, Rijkswet op het Nederlanderschap, Paspoortwet)

college

domeinmanager

publiek

alle medewerkers

burgerzaken

Rijkswet op het Nederlanderschap

25

Uitvoering van de optieprocedure en adviseren omtrent naturalisatie- aanvragen

college

domeinmanager

publiek

alle medewerkers

burgerzaken

 

Burgerlijke stand

26

Benoemen en ontslaan van (buitengewone) ambtenaren van de burgerlijke stand

college

domeinmanager

publiek

27

Benoemen en ontslaan van onbezoldigd buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand voor één dag

college

domeinmanager publiek

senior medewerker burgerzaken en receptie

28

Aanwijzen van gebouwen als trouwlocatie

college

domeinmanager publiek

senior medewerker burgerzaken en receptie

Receptie

29

Afgeven bewijs van ontvangst voor afgegeven stukken

college

domeinmanager

publiek

receptioniste

30

Afgeven rijbewijs en reisdocumenten

college

domeinmanager

publiek

receptioniste

 

FYSIEK

Volgnr

Omschrijving bevoegdheid

Betrokken orgaan

Mandaat/volmacht/ m

Ondermandaat aan

Specifieke instructies

Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren (AVOI)

1

Het verlenen van instemmingsbesluiten voorkabels en leidingen

college

domeinmanager fysiek

uitvoerder

2

Bepalen dat uitvoering van de werkzaamheden aan kabels en leidingen van niet ingrijpende aard op een ander tijdstip moet plaatsvinden dan gemeld

college

domeinmanager fysiek

uitvoerder

3

Het verlengen van de geldigheidsduur van instemmingsbesluiten met maximaal 6 maanden

college

domeinmanager fysiek

uitvoerder

4

Eigenaren verzoeken om niet-openbare kabelsen leidingen te verleggen

college

domeinmanager fysiek

uitvoerder

5

Nutsbedrijven verzoeken om kabels en leidingen te verleggen

college

domeinmanager fysiek

uitvoerder

6

Besluiten om handhavend op te tredenals instemmingsbesluit nietwordt nageleefd

college

domeinmanager fysiek

uitvoerder

ondermandaat geldt alleen voor het stilleggen van het werk. Besluit (achteraf) om dit te bekrachtigen wordt genomen door domeinmanager

Algemene Plaatselijke Verordening

7

Het besluiten op een aanvraag om vergunning voorhet aanleggen, opbreken, graven en spitten in,of veranderen van de wijzevan aanleg van een weg als bedoeldin artikel 2.11

college

domeinmanager fysiek

projectleider realisatie projectleider beheer en onderhoud

geldt niet voor weigeringen

8

Aan rechthebbenden bekendmaken dat wordt overgegaan tot het aanbrengen of wijzigen van een voorwerp, bord of voorziening t.b.v. het openbaar verkeer of de openbare verlichting als bedoeld in artikel 2.21

college

domeinmanager fysiek

projectleider realisatie projectleider beheer en onderhoud

Kermiszaken

9

Het nemen van gunningsbesluiten

college

domeinmanager fysiek

behandelend

medewerker

10

Uitoefenen van bevoegdheden vooreen goed verloop van de kermis

college

domeinmanager fysiek

opzichter beheer en onderhoud /

kermiscoördinator

Overig

11

Voeren van correspondentie over de staatvan openbaar groen,wegen e.d. waaronder mededelingen over vastgestelde werkplanningen

college

domeinmanager fysiek

projectleider en opzichter beheeren onderhoud

* mededelingen over prioriteiten, beheerplannen en klachtenafhandeling vallen niet onder het ondermandaat;

* correspondentie mag niet gericht zijn op rechtsgevolg

12

Toewijzen en afwijzen van zaalruimten in sportaccommodaties

college

domeinmanager fysiek

behandelend

medewerker

conform beleid verhuur sportaccommodaties

Subsidies

13

Aanvragen en declareren van subsidies voorprojecten

college

domeinmanager fysiek

projectleider

14

Het nemen van besluiten op aanvragen afkoppelsubsidie

college

domeinmanager fysiek

medewerkers Team ruimtelijk beleid en

duurzaamheid

15

Het nemen van besluiten op aanvragen subsidie duurzame initiatieven t/m € 10.000,00

college

domeinmanager fysiek

op aanvragen boven € 10.000,00 beslist het college

Grondzaken

16

Optieverstrekkingen t.b.v.bouwkavels

college

domeinmanager fysiek

medewerker

grondzaken

17

Verkoop particulieren bouwkavels en het ondertekenen van contracten hierover, overeenkomstig vastgestelde grondprijzen; conform toewijzingscriteria

college

domeinmanager fysiek

medewerker

grondzaken

18

Het voeren van correspondentie m.b.t.grondzaken (informatie verstrekken over grondbeleid, toezenden koopcontracten, correspondentie over optieverleningen, prijsmededelingen e.d.)

college

domeinmanager fysiek

medewerker grondzaken

19

Aankopen van onroerende zakenin kader vanactieve grondverwerving

college

domeinmanager fysiek

medewerker

grondzaken

* tot € 100,000,00, mits passend binnen vastgestelde grondexploitatiebegroting

20

(Ver)huren, (ver)pachten, in beheer en of gebruikgeven / nemenvan onroerende zaken* alsmede het vestigen van zakelijke rechten

college

domeinmanager fysiek

medewerker

grondzaken

* Mits passend binnen vastgestelde grondexploitatiebegroting

21

Het in eigendom of in erfpacht uitgeven van bouwrijpe grond en hetuitvoeren van het selectieproces

college

domeinmanager fysiek

medewerker

grondzaken

* Mits passend binnen vastgestelde grondexploitatiebegroting

22

het verlenen van toestemming voor vervreemding van eigendom op grond van artikel 6 van de Algemene Verkoopvoorwaarden

college

domeinmanager fysiek

teamleider

* in overleg met de portefeuillehouder

23

Het besluiten op een verzoek totaankoop van openbaar groen / gemeentegrond

college

domeinmanager fysiek

teamleider

* in overleg met team Beheer Publieke

Ruimte

24

Het besluiten op een verzoek tot ingebruikgeving van openbaar groen / gemeentegrond

college

domeinmanager fysiek

medewerker

grondzaken

* in overleg met team Beheer Publieke

Ruimte

Omgevingsplannen

25

Het voeren van routinematige correspondentie m.b.t. omgevingsplannen (niet gericht op rechtsgevolg) en het ondertekenen van correspondentie conform door het college van B&W genomen besluiten

college

domeinmanager fysiek

planologisch-juridisch medewerker junior planologisch-juridisch medewerker beleidsmedewerker ruimtelijke ordening stedebouwkundig medewerker

26

Het vaststellen vanhet eindverslag vande participatie en / of inspraakprocedure onder de voorwaarde dat er geen zienswijzen naar voren zijn gebracht

college

domeinmanager fysiek

planologisch-juridisch medewerker, beleidsmedewerker economische zaken, stedebouwkundig medewerker

Monumentenzorg

27

Het voeren van overleg met de eigenaar i.v.m. de aanwijzing als gemeentelijk monument als bedoeld in art.3, lid 3 Erfgoedverordening

college

domeinmanager fysiek

beleidsmedewerker

VHV

28

Het horen van de eigenaar en de beperktgerechtigde, en - in het geval van een kerkelijk monument - het overleggen met de eigenaar, bij de aanwijzing tot rijksmonument

college

domeinmanager fysiek

beleidsmedewerker

VHV

29

Het besluiten op verzoeken om subsidies in het kadervan monumentenzorg

college

domeinmanager fysiek

beleidsmedewerker

VHV

Wet op de archeologische monumentenzorg

30

Het nemen van een selectiebesluit archeologie

college

domeinmanager fysiek

beleidsadviseur

volkshuisvesting

Overig

31

Aanwijzen adviseur als bedoeld in artikel 3, eerste lidvan de procedureverordening Planschade 2008

college

domeinmanager fysiek

teamleider

32

Toekennen en weigeren verzoeken tot het verstrekken van startersleningen, duurzaamheidsleningen en blijversleningen

college

domeinmanager fysiek

beleidsadviseur

volkshuisvesting

33

Toekennen en weigeren van een vergunning tot het aangaanvan tijdelijke verhuurop grond van de Leegstandswet

college

domeinmanager fysiek

beleidsadviseur

volkshuisvesting

Verkeerswetgeving

34

Het nemen van verkeersmaatregelen en verkeersbesluiten als bedoeld in de artt.18 en 19 Wegenverkeerswet 1994

college

domeinmanager fysiek

verkeerskundige

35

Het nemen vanverkeersmaatregelen waarvoor geenverkeersbesluit nodig is, tijdelijke plaatsing van verkeerstekens en uitvoeren tijdelijke maatregelen en het plaatsen van aanduidingen voor bushaltes (art. 34 BABW, bijlage 1, bord L3)

college

domeinmanager fysiek

projectleider realisatie projectleider beheer en onderhoud

36

Het besluiten op een verzoek om ontheffing bijzonder vervoer als bedoeld in artikel 149 Wegenverkeerswet en artikel7.1 Voertuigenreglement

college

Directeur Rijksdienst voor het wegverkeer

betreft een extern mandaat

37

Het verlenen vanoverige ontheffingen op basis van artikel 87 RVV

college

domeinmanager fysiek

teamleider

geldt niet voorblauwe zone

38

Het ondertekenen van aanstellingsbesluiten voorverkeersregelaars en verkeersbrigadiers o.g.v. RVV 1990,BABW en Regeling verkeersregelaars

burgemeester

domeinmanager fysiek

vergunningverlener

39

Toestemming gevenvoor het houdenvan een wedstrijd op de openbare weg op grondvan de Wegenverkeerswet 1994

college

domeinmanager fysiek

vergunningverlener

alleen t.b.v. evenementen die met mandaat worden vergund

Verordening naamgeving en nummering

40

Het toekennen, wijzigen en intrekken van nummers aan verblijfsobjecten, ligplaatsen en standplaatsen als bedoeld in artikel 3

college

domeinmanager fysiek

vergunningverlener

41

Het aanbrengen, onderhouden, wijzigen of verwijderen van verwijsaanduidingen en/of het verzoeken aan de rechthebbende om dit overeenkomstig de aanwijzingen van het college te doen als bedoeld in artikel 4 en 5

college

domeinmanager fysiek

vergunningverlener

Algemene plaatselijke verordening

42

Het verlenen of weigeren van een ontheffing voor het gebruik van de weg anders dan overeenkomstig de bestemming als bedoeld in artikel 2.10

college / burgemeester

domeinmanager fysiek

vergunningverlener

bij weigering voorbespreken met en afschrift aan portefeuillehouder/burgemeester

43

Het verlenen of weigeren van een inrit-en uitwegvergunning als bedoeld in artikel 2.11 en 2.12 juncto artikel 5.1 en of 5.2 Omgevingswet

college

domeinmanager fysiek

vergunningverlener

bij weigering voorbespreken meten afschrift aan portefeuillehouder

44

Het verlenen of weigeren van een ontheffing voor het zichbevinden op hetgrondgebied van de gemeente met een metaaldetector of enig ander voorwerp, kennelijk bedoeld voor het opsporen van wapens en munitie of munten, explosieven, metalen voorwerpen en dergelijke als bedoeld in artikel 2:22

burgemeester

domeinmanager fysiek

vergunningverlener

bij weigering voorbespeken met en afschrift aan portefeuillehouder

45

Het verlenen of weigeren van een vergunning voor evenementen alsbedoeld in artikel 2.25

burgemeester

domeinmanager fysiek

vergunningverlener

bij categorie b en c evenementen géén ondermandaat. Bij weigering voorbespreken met en afschrift aan burgemeester

46

Het verlenen of weigeren van een exploitatievergunning vooreen openbare inrichting als bedoeld in artikel 2.28

burgemeester

domeinmanager fysiek

vergunningverlener

bij weigering voorbespreken meten afschrift aan burgemeester, B&W is bevoegd als 2.33 geldt

47

Het verlenen, weigeren, intrekken van een exploitatievergunning vooreen smart- of headshop of het verlenen of weigeren van een ontheffing van de leeftijdseis van 21 jaarals bedoeld in artikel 2:28a, 2:28b, 2:28c, 2:28e

burgemeester

domeinmanager fysiek

vergunningverlener

bij weigering voorbespreken meten afschrift aan burgemeester, B&W is bevoegd als 2.33 geldt

48

Het verlenen of weigeren van een ontheffing sluitingstijden horecabedrijven als bedoeld in artikel 2.29 en 2.30

burgemeester

domeinmanager fysiek

vergunningverlener

bij weigering voorbespreken met en afschrift aan burgemeester, B&W is bevoegd als2.33 geldt

49

Het besluiten tot een aanlijn- en muilkorfgebod als bedoeld in art 2.59

burgemeester

domeinmanager fysiek

AOV'er / juridisch

medewerker

voorbespreken met burgemeester

50

Het verlenen of weigeren van een ontheffing slapen op of aan de weg als bedoeld in artikel 2:65a

burgemeester

domeinmanager fysiek

vergunningverlener

bij weigering voorbespreken met en afschrift aan portefeuillehouder

51

Het verlenen of weigeren van een vrijstelling van de verplichtingen mbt het verkoopregister als bedoeld in artikel 2:67

burgemeester

domeinmanager fysiek

vergunningverlener

bij weigering voorbespreken met en afschrift aan portefeuillehouder

52

Het verlenen of weigeren van een vergunning voor het ter beschikking stellendan wel aanwezig houden van vuurwerk als bedoeld in artikel 2.72

college

domeinmanager fysiek

vergunningverlener

bij weigering voorbespreken meten afschrift aan portefeuillehouder

53

Het verlenen of weigeren van een ontheffing voor het schieten van carbid als bedoeld in artikel 2:73a

burgemeester

domeinmanager fysiek

vergunningverlener

bij weigering voorbespreken meten afschrift aan portefeuillehouder

54

Het geven of beperken van een bevel aan een persoon zich gedurende 24 uur niet in één of meerdere delen vande gemeente op een openbare plaats op te houden alsbedoeld in artikel 2:78

burgemeester

domeinmanager fysiek

AOV'er / juridisch medewerker

voorbespreken met burgemeester

55

Het sluiten van een voor publiek toegankelijk gebouw en/oferf of intrekking van het sluitingsbevel als bedoeldin artikel 2:80

burgemeester

domeinmanager fysiek

AOV'er / juridisch

medewerker

voorbespreken met burgemeester

56

Het verlenen, weigeren of intrekken van een vergunning voor het uitoefenen van een bedrijf of bedrijfsmatige activiteit in een door de burgemeester aangewezen gebouwof gebied als bedoeld in artikel 2:81

burgemeester

domeinmanager fysiek

vergunningverlener

voorbespreken met burgemeester

57

Het sluiten van een gebouw of gedeelte van een gebouwof opheffing van het sluitingsbevel als bedoeld in artikel 2:81

burgemeester

domeinmanager fysiek

AOV'er / juridisch

medewerker

voorbespreken met burgemeester

58

Het verlenen, weigeren, schorsen of intrekken van een vergunning voor een seksbedrijf als bedoeld in artikel 3:3

college /

burgemeester

domeinmanager fysiek

vergunningverlener

voorbespreken met burgemeester

59

Het beoordelen van een kennisgeving incidentele festiviteiten als bedoeld in artikel 4.3 en het schriftelijk informeren van kennisgever hierover

college

domeinmanager fysiek

vergunningverlener

60

Het n.a.v. een kennisgeving stellen van nadereregels ter voorkoming of beperking van geluidhinder bij collectieve of incidentele festiviteiten als bedoeld in artikel 4.4

college

domeinmanager fysiek

vergunningverlener

61

Het verlenen of weigeren van een ontheffing geluidhinder als bedoeld in artikel 4.6

college

domeinmanager fysiek

vergunningverlener

bij weigering voorbespreken meten afschrift aan portefeuillehouder

62

Het verlenen of weigeren van een ontheffing geluidhinder van vrachtwagens als bedoeld in artikel 4.6c

college

domeinmanager fysiek

vergunningverlener

bij weigering voorbespreken meten afschrift aan portefeuillehouder

63

Het verlenen of weigeren van een kapvergunning als bedoeld in artikel 4.11juncto artikel 5.1 / 5.2 Omgevingswet

college

domeinmanager fysiek

vergunningverlener

bij weigering voorbespreken meten afschrift aan portefeuillehouder

64

Het verlenen van toestemming voor kappen bijspoedeisend belang voorde openbare orde of direct gevaar voorpersonen of goederen (noodkap) als bedoeldin artikel 4:11,lid 8

burgemeester

domeinmanager fysiek

vergunningverlener

toezichthouder

voorbespreken met burgemeester

65

Het opleggen van een herplantplicht en de plichttot uitvoering van Boom Effect Analyses als bedoeld in artikel4.11 en 4.12a

college

domeinmanager fysiek

vergunningverlener

66

Het verlenen of weigeren van een vergunning voor reclame op een onroerend goed als bedoeld in artikel 4.15

college

domeinmanager fysiek

vergunningverlener

bij weigering voorbespreken meten afschrift aan portefeuillehouder

67

Het verlenen of weigeren van een ontheffing voor recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen als bedoeldin artikel 4:18

college

domeinmanager fysiek

vergunningverlener

bij weigering voorbespreken meten afschrift aan portfeuillehouder

68

Het verlenen of weigeren van een ontheffing tot het (bedrijfsmatig) parkeren van voertuigen van autobedrijf e.d.als bedoeld in artikel 5.2

college

domeinmanager fysiek

Vergunningverlener / verkeerskundige

bij weigering voorbespreken meten afschrift aan portefeuillehouder

69

Het verlenen of weigeren van een ontheffing tot het parkeren van caravans, kampeerwagens, aanhangers e.d. o.g.v.artikel 5.6

college

domeinmanager fysiek

Vergunningverlener / verkeerskundige

bij weigering voorbespreken meten afschrift aan portefeuillehouder

70

Het verlenen of weigeren van een ontheffing tot het parkeren van reclamevoertuigen als bedoeld in artikel 5.7

college

domeinmanager fysiek

Vergunningverlener / verkeerskundige

bij weigering voorbespreken meten afschrift aan portefeuillehouder

71

Het verlenen of weigeren van een ontheffing tot het parkeren van grote voertuigen als bedoeld in artikel 5.8

college

domeinmanager fysiek

Vergunningverlener / verkeerskundige

bij weigering voorbespreken meten afschrift aan portefeuillehouder

72

Het verlenen of weigeren van een ontheffing tot aantasting van groenvoorzieningen door voertuigen als bedoeld in artikel 5.11

college

domeinmanager fysiek

vergunningverlener

bij weigering voorbespreken meten afschrift aan portefeuillehouder

73

Het verlenen of weigeren van een collectevergunning alsbedoeld in artikel5.13

college

domeinmanager fysiek

vergunningverlener

bij weigering voorbespreken meten afschrift aan portefeuillehouder

74

Het verlenen of weigeren van een ontheffing om te ventenals bedoeld in artikel 5:15

college

domeinmanager fysiek

vergunningverlener

bij weigering voorbespreken meten afschrift aan portefeuillehouder

75

Het verlenen of weigeren of intrekken vaneen standplaatsvergunning als bedoeld in artikel 5.18

college

domeinmanager fysiek

vergunningverlener

bij weigering voorbespreken meten afschrift aan portefeuillehouder

76

Het verlenen of weigeren van een vergunning voor een snuffelmarkt als bedoeld in artikel 5.23

burgemeester

domeinmanager fysiek

vergunningverlener

bij weigering voorbespreken en afschrift aan burgemeester

77

Het beoordelen van een melding van het plaatsen van een steiger, een meerpaal of een ander voorwerp met een permanent karakter op, in of bovenopenbaar water als bedoeld in artikel 5.24

college

domeinmanager fysiek

vergunningverlener

78

Het verlenen of weigeren van een ontheffing tot het in de open lucht verbranden van afvalstoffen buiten inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer of anderszins stoken van vuur als bedoeld in artikel 5.34

college

domeinmanager fysiek

vergunningverlener

bij weigering voorbespreken met en afschrift aan portefeuillehouder

79

Het nemen, intrekken en wijzigen vanbesluiten tot het aanwijzen vantoezichthouders

college

domeinmanager fysiek

juridisch medewerker

/ AOV'er

Alcoholwet en aanverwante regelgeving

80

Het verlenen of weigeren van een Alcoholvergunning alsbedoeld in artikel3

burgemeester

domeinmanager fysiek

vergunningverlener

bij weigering voorbespreken meten afschrift aan burgemeester

81

Het verlenen of weigeren van een ontheffing schenken zwakalcoholische dranken als bedoeld in artikel 35

burgemeester

domeinmanager fysiek

vergunningverlener

bij weigering voorbespreken meten afschrift aan burgemeester

82

Het verlenen of weigeren van een ontheffing van de bijof krachtens artikel4 gestelde regels (paracommercie) met het oog op bijzondere gelegenheden van zeer tijdelijke aard voor een aaneengeslotenperiode van tenhoogste twaalf dagen.

burgemeester

domeinmanager fysiek

vergunningverlener

83

Het verzoeken om justitiële gegevens o.g.v. artikel 13, lid 3, sub a Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens

burgemeester

domeinmanager fysiek

vergunningverlener

84

Het verzoeken om politie-informatie om te kunnenbeoordelen of voldaanwordt aan artikel 8, lid 1, sub b Alcoholwet juncto Besluit eisenzedelijk gedrag Alcoholwet

burgemeester

domeinmanager fysiek

vergunningverlener

Verordening winkeltijden Goirle 2016

85

Het verlenen of weigeren van een ontheffing tot openstelling op zon- en feestdagen zoals bedoeld in artikel 3, eerste lid

college

domeinmanager fysiek

vergunningverlener

bij weigering voorbespreken meten afschrift aan portefeuillehouder

Wet op de kansspelen

86

Het verlenen of weigeren van een loterijvergunning als bedoeld in artikel 3, lid 1

college

domeinmanager fysiek

vergunningverlener

bij weigering voorbespreken meten afschrift aan portefeuillehouder

87

Het beoordelen van de melding voorhet organiseren van een kleinkansspel als bedoeld in artikel 7c

college

domeinmanager fysiek

vergunningverlener

88

Het verlenen of weigeren van een aanwezigheidsvergunning speelautomaten als bedoeld in artikel 30b

burgemeester

domeinmanager fysiek

vergunningverlener

bij weigering voorbespreken meten afschrift aan portefeuillehouder

89

Het verzoeken om justitiële gegevens o.g.v. artikel 13, lid 3, sub e Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens

burgemeester

domeinmanager fysiek

vergunningverlener

Rampenbestrijding en crisisbeheersing

90

Alarmeren en opschalen van (onderdelen van) het Team Bevolkingszorg van de regionale crisisorganisatie

college / burgemeester

Algemeen commandant Bevolkingszorg (AC BZ) Officier van dienst Bevolkingszorg (OVD BZ)

Hoofd Team Bevolkingszorg (taakorganisaties en bezetting overleg Team Bevolkingszorg)

91

Uitvoeren taken uit regionaal crisisplan en warm organisatieplan Bevolkingszorg

college /

burgemeester

Dienstdoende en opgeroepen functionarissen binnen de structuur van Bevolkingszorg

Na alarmering en zonder separate opdracht of instructie Ambtenaren die niet vallen binnen de structuur van Bevolkingszorg kunnen de opdracht krijgen vanuit hun reguliere taak om Bevolkingszorg te ondersteunen

92

Opdrachten verlenen aan externen tot een bedrag van €15.000,- (in de situatie dat er geen AC BZ actief is)

college / burgemeester

Officier van dienst Bevolkingszorg (OVD BZ)

Ten tijde van een incident ter bestrijding van dit incident en eventueel na regelen van (spoed)bestuursdwang

93

Opdrachten verlenen aan hoofden taakorganisaties

college /

burgemeester

Algemeen commandant Bevolkingszorg (AC BZ)

Officier van dienst Bevolkingszorg (OVD BZ)

Hoofd Team Bevolkingszorg

Tijde van een incident ter bestrijding van een incident.

 

Functionarissen houden zich aan de organisatiestructuur en passeren geen leidinggevende laag

94

Uitgaven doen tot een bedrag van €50.000,-

college /

burgemeester

Algemeen commandant Bevolkingszorg (AC BZ)

Ten tijde van een incident ter bestrijding van dit incident

95

Uitgaven doen tot een bedrag van €5.000,-

college /

burgemeester

Hoofden taakorganisaties

Ten tijde van een incident ter bestrijding van dit incident

96

Uitgaven doen tot een bedrag van €15.000,-

college / burgemeester

Hoofd Team Bevolkingszorg

Ten tijde van een incident ter bestrijding van dit incident

97

Uitgaven doen boven een bedrag van €50.000,-

college /

burgemeester

Algemeen commandant Bevolkingszorg (AC BZ)

Goedkeuring vereist van betreffende gemeente door (loco)gemeentesecretaris

98

Alarmering SIS

college /

burgemeester

Algemeen commandant Bevolkingszorg (AC BZ)

Officier van dienst Bevolkingszorg (OVD BZ)

Afstemming in CoPI of ROT is gewenst

99

Inzet externen (met of zonder waakvlamovereenkomst)

college /

burgemeester

Algemeen commandant Bevolkingszorg (AC BZ)

Officier van dienst Bevolkingszorg (OVD BZ)

(binnen geldende financiële mandaten)

Indien inschatting is dat de kosten voor de inzet boven het eigen financieel mandaat komen, is de gemeentesecretaris bevoegd te besluiten

100

Uitvoering geven aan opdrachten AC BZ en OVD BZ binnen deze mandaatregeling

college /

burgemeester

Hoofd Team Bevolkingszorg

Het Hoofd Team Bevolkingszorg is bevoegd om binnen de mandaten van de AC BZ en OVD BZ uitvoering te geven aan de opdrachten die hij krijgt van de AC BZ of OVD BZ

101

Handhavingsbevoegdheden

college /

burgemeester

Reguliere functionarissen

Lokaal geregeld

Wet luchtvaart

102

Afgeven van een verklaring van geen bezwaarvoor heteluchtballonnen en parachutisten

burgemeester

domeinmanager fysiek

vergunningverlener

Omgevingswet

103

Het al dan niet instemmen met conceptvergunningsaanvragen / principeverzoeken (vooroverleg/conceptverzoek)

college

domeinmanager fysiek

vergunningverlener

bij (gedeeltelijke) weigering voorbespreken meten afschrift aan portefeuillehouder

104

Het geven van schriftelijke inlichtingen over omgevingsvergunningen

college

domeinmanager fysiek

vergunningverlener

juridisch medewerker

105

Ontvangstbevestiging aanvraag omgevingsvergunning en mededeling over bevoegd gezag (5.8 t/m 5.14), procedure, beslistermijn en rechtsmiddelen en het doorzenden daarvan aan andere bestuursorganen of instanties § 16.5.1 Algemeen

college

domeinmanager fysiek

Vergunningverlener /administratief medewerker

106

Beslissen op aanvraag, omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.1 en 5.2

college

domeinmanager fysiek

vergunningverlener

bij (gedeeltelijke) weigering voorbespreken meten afschrift aan portefeuillehouder

107

Het verlenen of weigeren van een omgevingsvergunning alsbedoeld in artikel 5.43

college

domeinmanager fysiek

vergunningverlener

bij weigering voorbespreken meten afschrift aan portefeuillehouder

108

Het voorleggen van een aanvraag omgevingsvergunning ter beoordeling, zoals bedoeld in § 5.1.3 De beoordeling van de aanvraag

college

domeinmanager fysiek

vergunningverlener

109

Weigeren van vergunning vanwege Bibob 5.31, gezondheid 5.32, vanwege instemming 5.33, 5.33 a gedeeltelijke verlening.

college

domeinmanager fysiek

Vergunningverlener /

bij weigering voorbespreken meten afschrift aan portefeuillehouder.

110

Het verbinden van voorschriften en of afwijken van voorschriften alsmede de verantwoordelijkheidsverdeling aan of bij een omgevingsvergunning op grondvan artikel 4.5, 5.34, 5.35, 5.36, 5.36a, 5.37a

college

domeinmanager fysiek

vergunningverlener

111

Het vragen van adviesaan een als adviseur aangewezen bestuursorgaan (dwingend of facultatief) als bedoeldin artikel 16.15, 16.15a

college

domeinmanager fysiek

vergunningverlener

112

Het verzoeken om eenverklaring van geenbedenkingen aan een ander bestuursorgaan als

bedoeld in artikel 16.15, 16.15a

college

domeinmanager fysiek

vergunningverlener

113

Het wijzigen of intrekken vaneen omgevingsvergunning alsbedoeld in § 5.1.5 Actualisering, wijziging, intrekking en revisievergunning

college

domeinmanager fysiek

vergunningverlener

toezichthouder juridisch medewerker

114

Van toepassing verklaren afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht op de voorbereiding van de beslissing op een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit en het in de gelegenheid stellen van een aanvrager om zijn zienswijze daarover naar voren te brengen. Maar ook het beslissen tot het buiten toepassing laten van afdeling 3.4 en art. 3.44 van de Algemene wet bestuursrecht als bedoeld in artikel 16.68 van de Omgevingswet.

college

domeinmanager fysiek

vergunningverlener

115

Kennisgeving (publicatie) ingekomen aanvragen als bedoeld in artikel 16.63

college

domeinmanager fysiek

afdelingsassistent / adm. medewerker vergunningen

vergunningverlener

116

Mededeling (publicatie) verleende beschikking en toezending afschrift beschikking als bedoeld in artikel 16.64

college

domeinmanager fysiek

afdelingsassistent / adm. medewerker vergunningen

vergunningverlener

117

(Publicerenvan) het verlengen van de beslistermijn voor een aanvraag omgevingsvergunning als bedoeld in 16.64 en 16.66 lid 3 Ow

college

domeinmanager fysiek

Vergunningverlener

afdelingsassistent / adm.medewerker

118

Volgen van de procedure voor wijziging of intrekking van de omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 16.65

college

domeinmanager fysiek

vergunningverlener

 

119

Uitvoering geven aanhet bepaalde in afdeling 3.4 Awb, en § 16.5.3 Toepassing afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht waaronder:

college

domeinmanager fysiek

behandelend medewerker

* ter inzage leggen ontwerpbesluit;

* mededelen datbepaalde stukken nietter inzage wordengelegd;

* verstrekken van afschriften van ter inzagegelegde stukken;

* kennisgeving van het ontwerp ;

* toezending ontwerp-besluit aan belanghebbenden;

* aanvrager in de gelegenheid stellen te reageren op ingebrachte zienswijzen

120

Bepalen dat artikel 16.54of afdeling 3.4 Awb geheelof gedeeltelijk niet toegepast worden, zoals bedoeldin artikel 16.68, onder a en c

college

domeinmanager fysiek

121

Het toezenden van de aanvraag en de daarbijgevoegde stukken aan het bestuursorgaan dat bevoegd is een verklaring van geen bedenkingen te geven, op grond van artikel 3.11, lid 1

college

domeinmanager fysiek

vergunningverlener

122

Het toezenden van stukken die betrekking hebben op een aanvraag voor een informeel en/of formeel adviesverzoek in het kader van een aanvraag aan een ander bestuursorgaan dat bevoegd is om instemming of advies te geven

college

domeinmanager fysiek

vergunningverlener

123

Het besluiten om al dan niet over te gaantot bestuursrechtelijke handhaving (incl. de aanschrijving) en daarmee samenhangende besluiten (stillegging) ten aanzien van omgevingsvergunningen als bedoeld in § 18.1.1 Bestuursrechtelijke handhavingstaak en handhavingsbevoegdheid juncto hoofdstuk 5 Awb alsmede de (gedeeltelijke) intrekking daarvan.

college

domeinmanager fysiek

toezichthouder / juridisch medewerker

afschrift aan portefeuillehouder

124

Bepalen dat een besluit tot oplegging van een lastonder bestuursdwang of last onder dwangsom ook geldtvoor rechtsopvolgers als bedoeld in artikel 18.4a

college

domeinmanager fysiek

toezichthouder/

juridisch medewerker

125

Het geheel of gedeeltelijk intrekken van eenvergunning of ontheffing als bedoeld in artikel 18.10

college

domeinmanager fysiek

teamleider

126

Het beslissen op aanvragen om toestemming tot toepassen van een gelijkwaardige maatregel als bedoeld in het Besluit bouwwerken leefomgeving 4.8 en 4.9

college

Domeinmanager fysiek

Toezichthouder / vergunningverlener

127

Het verzoeken om gegevens of bescheiden te verstrekken over specifieke bouwwerkzaamheden en de momenten waarop deze worden uitgevoerd conform Artikel 2.20 Bbl

college

Domeinmanager fysiek

Toezichthouder / vergunningverlener

128

Uitbrengen van advies over een aanvraag omgevingsvergunning, in het geval het college niet zelf bevoegd gezag is 4.22, eerste lid onder b, Omgevingsbesluit

college

Domeinmanager fysiek

Vergunningverlener

129

De bevoegdheden genoemd in hoofdstuk 2 t/m 7 van het Bbl en Afdeling 3.9 Stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen Bkl

college

Domein Manger fysiek

toezichthouder

130

Bevoegdheden zoals genoemd bij of krachtens de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit, het besluit kwaliteit leefomgeving, het besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit bouwwerken leefomgeving en de omgevingsregeling.

college

gemeentesecretaris

Voor zover niet specifiek gemandateerd in deze mandaatregeling

Wet milieubeheer in samenhang met besluit activiteiten leefomgeving

131

Beslissen overde gelijkwaardigheid van andere maatregelen, zoals bedoeld in artikel 8.40a lid 3 / 2.24, 2.25, 4.3, 4.4, 4.5, 4.7 en 16.88 Ow

college

domeinmanager fysiek

vergunningverlener

132

Het accepteren van eenmelding van eenniet-vergunningplichtig bedrijf als bedoeld in artikel 8.40 en 8.41 juncto artikel4.3, eerste lid Ow en hoofdstuk 4 Bal

college

domeinmanager fysiek

vergunningverlener

133

Het kennisgeven vaneen melding vaneen niet-vergunningplichtig bedrijfals bedoeld in artikel 8.41, lid 4

college

domeinmanager fysiek

afdelingsassistent / adm. medewerker vergunningen

vergunningverlener

134

Het verbinden van (afwijkende) voorschriften aan een niet vergunningplichtige inrichting en kennisgeven daarvan als bedoeld in artikel 8.42en 8.42a

college

domeinmanager fysiek

vergunningverlener

135

Het vaststellen van ontwerp-beschikkingen

college

domeinmanager fysiek

vergunningverlener

Marktverordening

136

Het vaststellen van een inrichtingsplan voor de marktals bedoeld in artikel 2

college

domeinmanager fysiek

vergunningverlener

137

Het verlenen of weigeren van een vergunning voor een standplaats voor het uitoefenen van markthandel als bedoeld in artikel 3

college

domeinmanager fysiek

vergunningverlener

bij weigering voorbespreken meten afschrift aan portefeuillehouder

138

Het inschrijven op de lijstvan kandidaten vooreen vaste-standplaatsvergunning (wachtlijst), het verstrekken van een schriftelijk bewijs van inschrijving en het doorhalen van een inschrijving op de wachtlijst als bedoeld in artikel 5

college

domeinmanager fysiek

vergunningverlener

139

Het overschrijven van eenvaste standplaatsvergunning en het intrekken van een vergunning als bedoeld in artikel 6, eerste, tweedeen zesde lid

college

domeinmanager fysiek

vergunningverlener

het afwijken op grondvan lid 4 is niet gemandateerd

140

Het nemen van besluiten m.b.t. dagplaatsen en standwerkers

college

domeinmanager fysiek

vergunningverlener

marktmeester

Wet Bibob

141

Vooronderzoek artikel 30

burgemeester /

college

domeinmanager fysiek

vergunningverlener

coördinator / medewerkerBibob

142

Besluit doorzending voor adviesaan landelijk bureauBibob artikel 32

burgemeester /

college

domeinmanager fysiek

coördinator / medewerker Bibob

vergunningverlener

Algemene wet bestuursrecht

143

Bekendmaking en mededeling (ontwerp)besluit als bedoeld in afdeling 3.6

college

domeinmanager fysiek

behandelend

medewerker

144

Uitvoering gevenaan, dan welbesluiten ingevolge titel4.1 en 4.4 Awb

burgemeester /

college

domeinmanager fysiek

behandelend

medewerker

145

Uitvoering geven aan het opleggen van een herstelsanctie (titel 5.3 Awb, juncto artikel 125 Gemeentewet) in samenhang met de wet die wordtovertreden, alsmede hetafwijzen van een handhavingsverzoek en het weigeren een besluit te nemen omdat geen sprake is van een aanvraag (art. 6:2jo 1:3 Awb)

burgemeester / college

domeinmanager fysiek

juridisch medewerker

/ AOV'er

bij opleggen van herstelsanctie en afwijzen handhavingsverzoek overleg met en afschrift aan portefeuillehouder

146

Besluit tothet intrekken of wijzigen van een herstelsanctie

burgemeester / college

domeinmanager fysiek

juridisch medewerker

/ AOV'er

bij intrekken of wijzigen van herstelsanctie overleg met en in afschrift aan portefeuillehouder

147

Aanwijzen van toezichthouders en uitgeven van een legitimatiebewijs aan de toezichthouder

Art. 5:11 Awb

Art. 5:12 Awb

Art. 18.6 lid 1 Ow aanverwante wetten en AMVB’s / Omgevingsplan / Wabo / Algemene plaatselijke verordening gemeente Goirle / Wet veiligheidsregios / Wet op de kansspelen / Winkeltijdenverordening Goirle / Afvalstoffenverordening gemeente Goirle/ Wegenverkeerswet

burgemeester / college

domeinmanager fysiek

148

Intrekken, wijzigen of vervangen van het bestreden besluit hangende een bezwaar- of beroepsprocedure (artikel 6:19)

burgemeester /

college

domeinmanager fysiek

juridisch medewerker

indien gebruikmaking vooraf overlegmet portefuillehouder

149

Het verdagen van een beslistermijn vaneen beslissing op het bezwaarschrift (artikel 7:10 lid 3)

burgemeester /

college

domeinmanager fysiek

juridisch medewerker

ná uitbrengen cie.advies (anderssecr. bezwarencommissie)

Wet geluidhinder

150

Vaststellen en ter inzageleggen van hogeregrenswaarde geluidbelasting Hoofdstuk VIIIa, afdeling 1

college

domeinmanager fysiek

beleidsadviseur

milieu

ingeval van zienswijze overleg portefeuillehouder

Overig

151

Besluiten m.b.t.brandveiligheid op basisvan het Besluitbrandveiliggebruik en basishulpverlening overige plaatsen

college

domeinmanager fysiek

vergunningverlener

152

Het toepassen vanartikel 1.3 Bouwbesluit 2012

college

domeinmanager fysiek

vergunningverlener

153

Het accepteren/weigeren van sloop/asbest meldingen en een oordeel geven over het afwijken van de gestelde termijn voor het doen van een sloopmelding als bedoeld in artikel 7.10 lid 3 Bbl

college

Domeinmanager fysiek

Vergunningverlener en administratiefmedewerker

154

Het nemen van besluiten die voortvloeien uit opdracht van de gemeente aan de Omgevingsdienst, vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling 2012 en het Besluit Overdracht asbesttaken 2018

burgemeester / college

directeur OMWB

Zie Uniform mandaatbesluit OMWB

Wegsleepverordening Wegenverkeerswet

155

Het opleggen van een last onder bestuursdwang zoals bedoeld in artikel 170,lid 1 Wvw

college

domeinmanager fysiek

teamleider

156

Het bij beschikking verhalen van de kosten (art.4:86 Awb en art. 170,lid 1 Wvw)

college

domeinmanager fysiek

teamleider

157

Het terugbetalen van de kosten verbonden aan de bestuursdwang zoals bedoeld in art. 172, lid 3 Wvw

college

domeinmanager fysiek

teamleider

158

Het overbrengen en in bewaring stellen van een op de wegstaand voertuig (art.170, lid1 Wvw

college

domeinmanager fysiek

teamleider

159

Opleggen vaneen bestuurlijke boeteop grond vanhet beleid

burgemeester /

college

domeinmanager fysiek

teamleider

Verordening nadeelcompensatie Goirle

160

Het besluiten tot het aangaan en ondertekenen van schadevergoedingsovereenkomsten als bedoeld in artikel van de Omgevingswet 13.3c.

college/burgemeester

domeinmanager fysiek

teamleider fysiek

coördinator fysiek

juridisch medewerker fysiek

vergunningverleners fysiek

Uitvoeren van bevoegdheden in het kader van verzoeken om tegemoetkoming in nadeelcompensatie op grond van artikel 15.1 van de Omgevingswet als bedoeld in:

161

Artikel 3, tweede lid, Verordening: indiener aanvraag wijzen op verschuldigdheid betalen recht

college

domeinmanager fysiek

teamleider fysiek

coördinator fysiek

juridisch medewerker fysiek

162

Artikel 3, tweede lid, Verordening: indiener aanvraag mogelijkheid bieden om verzuim binnen 2 weken te herstellen

college

domeinmanager fysiek

teamleider fysiek

coördinator fysiek

juridisch medewerker fysiek

163

Artikel 3, tweede lid, Verordening: aanvraag niet-ontvankelijk verklaren

college

domeinmanager fysiek

teamleider fysiek

coördinator fysiek

juridisch medewerker fysiek

164

Artikel 4, derde lid, Verordening: vragen om aanvullende stukken en specificaties

college

domeinmanager fysiek

teamleider fysiek

coördinator fysiek

juridisch medewerker fysiek

165

Artikel 5, eerste lid, Verordening: niet in behandeling nemen van aanvraag

college

domeinmanager fysiek

teamleider fysiek

coördinator fysiek

juridisch medewerker fysiek

166

Artikel 5, derde lid, Verordening: afwijzen aanvraag wegens kennelijke ongegrondheid

college

domeinmanager fysiek

teamleider fysiek

coördinator fysiek

juridisch medewerker fysiek

167

Artikel 5, vierde lid, Verordening: afwijzen aanvraag zonder nader onderzoek wegens bagatelschade

college

domeinmanager fysiek

teamleider fysiek

coördinator fysiek

juridisch medewerker fysiek

168

Artikel 6, eerste lid, Verordening: benoemen deskundige

college

domeinmanager fysiek

teamleider fysiek

coördinator fysiek

juridisch medewerker fysiek

169

Artikel 6, zesde lid, Verordening: beslissen op verzoek tot wraking deskundige

college

domeinmanager fysiek

teamleider fysiek

coördinator fysiek

juridisch medewerker fysiek

Na akkoord portefeuillehouder

170

Artikel 7, achtste lid, Verordening: kenbaar maken van bedenkingen tegen het conceptadvies

college

domeinmanager fysiek

teamleider fysiek

coördinator fysiek

juridisch medewerker fysiek

Na akkoord portefeuillehouder

171

Artikel 8, eerste lid, Verordening: besluit nemen op de aanvraag, met dien verstande dat de toekenning van een schadevergoeding alleen in mandaat kan plaatsvinden:

 • bij inschakeling van een deskundige: als het besluit op de aanvraag in overeenstemming is met het door de deskundige uitgebrachte advies en het toe te kennen bedrag niet meer bedraagt dan € 50.000,00 en

 • als geen deskundige is benoemd: alleen als het besluit op de aanvraag niet meer bedraagt dan € 25.000,00.

college

domeinmanager fysiek

teamleider fysiek

coördinator fysiek

juridisch medewerker fysiek

Na akkoord portefeuillehouder

172

Artikel 8, tweede lid, Verordening: verdaagbesluit

college

domeinmanager fysiek

teamleider fysiek

coördinator fysiek

juridisch medewerker fysiek

 

SOCIAAL

Volgnr

Omschrijving bevoegdheid

Betrokken orgaan

Mandaat/volmacht/ma

chtiging

Ondermandaat aan

Specifieke instructies

Leerplichtwet

1

Alle leerplichttaken

college

college B&W Tilburg

regionale team

leerplicht Hartvan Brabant

betreft extern mandaat(B&W-besluit mei 2021)

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wko)

2

Het afgeven van een beschikking aan de houder van een kindercentrum of gastouderbureau

college

domeinmanager sociaal

kwaliteits-medewerker

3

Houder van het kindercentrum of gastouderbureau meedelen dat inschrijving van het kindercentrum of het gastouderbureau in het register kinderopvang heeft plaatsgevonden

college

domeinmanager sociaal

kwaliteits-medewerker

4

Jaarlijks verslag doen van alle werkzaamheden

college

domeinmanager

sociaal

Jeugdzorg

5

Indienen verzoekschriften voor de machtiging vrijwillige plaatsing in een gesloten inrichting

college

college B&W Tilburg

portefeuillehouder Jeugd gemeente

Tilburg

extern mandaat

6

Indienen verzoekschriften voor de machtiging vrijwillige plaatsing in een gesloten inrichting in spoedeisende situaties

college

directeur Spoedeisende Zorg (SEZ)

extern mandaat

Wet verplichte GGZ

7

In behandeling nemenvan meldingen als bedoeld in artikel 5:1

college

bestuurder Stichting Sterk Huis

extern mandaat,ondermandaat toegestaan

8

Uitvoeren verkennend onderzoek (VO) als bedoeld in artikel 5:2, tweede lid

college

bestuurder Stichting Sterk Huis

extern mandaat,ondermandaat toegestaan

9

Aanvragen zorgmachtiging en de melder hievan op de hoogte stellen als bedoeld in art. 5:2, derde en vijfde lid

college

bestuurder Stichting Sterk Huis

extern mandaat,ondermandaat toegestaan

10

Melder op de hoogte stellen als er geen noodzaak tot verplichte zorg aanwezig is als bedoeld in artikel 5:2, vierde lid

college

bestuurder Stichting Sterk Huis

extern mandaat,ondermandaat toegestaan

11

Verrichten van feitelijke handelingen zoals het op de hoogte stellen van betrokkenen en het inwinnen van informatie

college

bestuurder Stichting Sterk Huis

extern mandaat,ondermandaat toegestaan

12

Het horen van betrokkene als bedoeld in artikel 7:1, derde lid, onderdeel b en het verrichten van feitelijke handelingen zoals het op de hoogte stellen van betrokkene en het inwinnen van informatie

burgemeester

bestuurder Stichting Sterk Huis

extern mandaat,ondermandaat toegestaan

13

Hulp inroepen van de politie bij de tenuitvoerlegging van de crisismaatregel als bedoeld in artikel 8:1, vijfde lid

burgemeester

hulpofficieren van justitie

extern mandaat

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en Jeugdwet

14

Het verlenen en intrekken van individuele aanwijzingsbesluiten ten behoeve van toezichthoudende ambtenaren in het kader van het nalevingstoezicht

college

domeinmanager sociaal

15

Toezicht op naleving van de bij of krachtens de WMO 2015 en Jeugdwet gegeven voorschriften (regionale afspraken)

college

door gemeente Tilburg

aangewezen toezichthouders WMO

mandaat geldt tot en met 31-12-2023

Subsidies

16

Het besluiten opverzoeken om toekenning subsidie tot en met een bedrag van

€10.000,00

college

domeinmanager sociaal

beleidsmedewerker

voorwaarden:

* college jaarlijks infomeren over verleende subsidies;

17

Het besluiten op verzoeken om vaststelling subsidie

college

domeinmanager sociaal

beleidsmedewerker

voorwaarde:

* geen mandaat als vaststelling afwijkt van toekenning

18

Het voeren van correspondentie m.b.t. subsidies

college

domeinmanager

sociaal

behandelend

medewerker

19

Het besluiten om een subsidie aan te vragen

college

domeinmanager sociaal

beleidsmedewerker

Participatiewet,IOAW, IOAZ, Bbz, Wet kinderopvang

20

Voorbereidingshandelingen Participatiewet, IOAW,IOAZ, Wet Kinderopvang

college

domeinmanager sociaal

klantmanager Sociaal

/administratief ondersteuning Sociaal

21

Uitnodigingen

college

domeinmanager sociaal

klantmanager Sociaal

/administratief ondersteuningSociaal

22

Opvragen advies aan externe instantie

college

domeinmanager sociaal

klantmanager Sociaal

/administratief ondersteuning

Sociaal

23

Opvragen informatie in verband met verhaal en terugvordering

college

domeinmanager

sociaal

klantmanager Sociaal

24

Hersteltermijn en opschorting beslistermijn in de aanvraagfase

college

domeinmanager

sociaal

klantmanager Sociaal

25

Intrekken aanvraag door cliënt

college

domeinmanager

sociaal

klantmanager Sociaal

Subsidieregeling IPS-trajecten voor de gemeentelijke doelgroep

26

Het toekennen of afwijzen van subsidie in het kader van de subsidieregeling

minister

college

college gemeente

Tilburg

* college T'burgmag verder ondermandateren

27

Het (lager) vaststellen van subsidie in het kader van de subsidieregeling

minister

college

college gemeente

Tilburg

* college T'burgmag verder ondermandateren

Besluiten Participatiewet, IOAW, IOAZ, Bbz

28

Toekennen: aanvragen levensonderhoud, inclusiefvoorschotten

college

domeinmanager

sociaal

klantmanager Sociaal

29

Aanvraag buitenbehandeling

college

domeinmanager

sociaal

klantmanager Sociaal

30

Heronderzoek, inclusief omzettingsonderzoek

college

domeinmanager

sociaal

klantmanager Sociaal

31

Hersteltermijn enopschorting van de uitkering in uitkeringsfase

college

domeinmanager

sociaal

klantmanager Sociaal

32

Oplegging verlaging

college

domeinmanager

sociaal

klantmanager Sociaal

33

Oplegging bestuurlijke boete

college

domeinmanager

sociaal

klantmanager Sociaal

34

Herziening en intrekking: alle besluiten

college

domeinmanager

sociaal

klantmanager Sociaal

35

Terugvordering: alle besluiten

college

domeinmanager

sociaal

klantmanager Sociaal

36

Verhaal: alle besluiten

college

domeinmanager

sociaal

klantmanager Sociaal

37

Beëindiging: alle besluiten

college

domeinmanager sociaal

klantmanager Sociaal medewerker UA

ondermandaat medewerker UA alleen van toepassing bij verhuizing naar anderegemeente en overlijden. Ook mag geen sprake zijn van terugvorderingen.

38

Afwijzen: alle besluiten

college

domeinmanager

sociaal

klantmanager Sociaal

39

Het nemen van beslissingen op het inzetten van dienstverleningstrajecten gericht op werk, scholing en zorg voor jongeren zonder uitkering van 16 tot 27 jaar

college

teammanager

jongerenregisseurs gemeente Tilburg

extern mandaat,ondermandaat toegestaan

Besluiten bijzondere bijstand, individuele inkomenstoeslag, minimaregelingen

Participatiewet

40

Besluiten op nieuweaanvragen voor bijzondere bijstand, individuele inkomenstoeslag of minimaregelingen, waarbij een toets op draagkracht in inkomen en vermogen moet plaatsvinden

college

domeinmanager sociaal

klantmanager Sociaal

41

Toekennen bijzondere bijstand

college

domeinmanager

sociaal

klantmanager Sociaal

42

Toekennen individuele inkomenstoeslag

college

domeinmanager

sociaal

klantmanager Sociaal

43

Toekennen tegemoetkoming koopkracht

college

domeinmanager

sociaal

klantmanager Sociaal

44

Toekennen deelname aan de collectieve ziektekostenverzekering

college

domeinmanager

sociaal

klantmanager Sociaal

45

Toekennen minimaregelingen

college

domeinmanager

sociaal

klantmanager Sociaal

46

Toekennen borgstelling

college

domeinmanager

sociaal

klantmanager Sociaal

47

Afwijzen: alle besluiten

college

domeinmanager

sociaal

klantmanager Sociaal

48

Beëindiging: alle besluiten

college

domeinmanager sociaal

klantmanager Sociaal medewerker UA

ondermandaat medewerker UA alleen van toepassing bij verhuizing naar anderegemeente en overlijden. Ook mag geen sprake zijn van terugvorderingen.

Besluiten Bbz (specifiek)

49

Toekennen bedrijfskapitaal

college

domeinmanager

sociaal

Klantmanager Sociaal

50

Definitieve vaststelling uitkering over voorgaand kalenderjaar

college

domeinmanager

sociaal

Klantmanager Sociaal

51

Vaststelling bijstand om niet

college

domeinmanager

sociaal

Klantmanager Sociaal

52

Treffen van een betalingsregeling

college

domeinmanager

sociaal

Klantmanager Sociaal

53

Afwijzen bedrijfskapitaal

college

domeinmanager

sociaal

Klantmanager Sociaal

Voorbereidingshandelingen en besluiten IOAZ (specifiek)

54

Voorbereidingshandelingen: alle handelingen

college

domeinmanager

sociaal

klantmanager Sociaal

medewerker UA

55

Definitieve vaststelling vermogen

college

domeinmanager

sociaal

Klantmanager Sociaal

Voorbereidingshandelingen en besluiten re-integratie Participatiewet, IOAW, IOAZ

en Bbz

56

Inschakeling re-integratiebedrijf

college

domeinmanager

sociaal

klantmanager Sociaal

57

Inzet re-integratie instrumenten

college

domeinmanager

sociaal

klantmanager Sociaal

58

Vaststellen en onderteken Plan van aanpak

college

domeinmanager

sociaal

klantmanager Sociaal

 

59

Verlenen van ontheffing arbeidsverplichtingen

college

domeinmanager

sociaal

klantmanager Sociaal

60

Vaststellen aangewezen op beschut werk (artikel 10b, lid 1 PW)

college

domeinmanager

sociaal

klantmanager Sociaal

61

Vaststellen behoren tot doelgroep loonkostensubsidie (10c, lid 1 PW)

college

domeinmanager

sociaal

klantmanager Sociaal

62

Toekennen loonkostensubsidie

college

domeinmanager

sociaal

klantmanager Sociaal

63

Vaststellen loonwaarde (artikel 10d, lid 1 PW)

college

domeinmanager

sociaal

klantmanager Sociaal

64

Toekennen individuele studietoeslag

college

domeinmanager

sociaal

klantmanager Sociaal

65

Afwijzen: alle besluiten

college

domeinmanager

sociaal

klantmanager Sociaal

Besluiten Wet kinderopvang

66

Toekennen tegemoetkoming Wet kinderopvang

college

domeinmanager

sociaal

klantmanager Sociaal

67

Definitief vaststellen tegemoetkoming Wet kinderopvang

college

domeinmanager

sociaal

klantmanager Sociaal

68

Afwijzen tegemoetkoming Wet kinderopvang

college

domeinmanager

sociaal

klantmanager Sociaal

Uitvoeringshandelingen Participatiewet, IOAW,IOAZ, Bbz, Wet kinderopvang

69

Correspondentie in verband met inkomstenverklaring

college

domeinmanager

sociaal

medewerker UA

70

Correspondentiein verband metinhouding op de uitkering

college

domeinmanager

sociaal

medewerker UA

71

Inhoudingen in verband met beslaglegging

college

domeinmanager

sociaal

medewerker UA

Verordening participatieraad

72

Het benoemen, herbenoemen en ontslaan van leden van de participatieraad

(art. 4, lid 3)

college

domeinmanager

sociaal

teamleider

Wet inburgering (WI) 2021

73

Voorbereidingshandelingen Wet inburgering 2021

college

domeinmanager

sociaal

klantmanager Sociaal

74

Oproepen van de inburgeringsplichtige vooreen brede intake(artikel 14 WI)

college

domeinmanager

sociaal

klantmanager Sociaal

75

Alle besluiten

college

domeinmanager

sociaal

klantmanager sociaal

Wmo en Regeling gehandicaptenparkeerkaart

Voorbereidingshandelingen Wmo:

76

Uitnodigen voor gesprek/huisbezoek

college

domeinmanager sociaal

klantmanager sociaal

/ administratief medewerker

77

Advies opvragen

college

domeinmanager sociaal

klantmanager sociaal

/ administratief medewerker

78

Uitvoeren onderzoek

college

domeinmanager

sociaal

klantmanager Sociaal

79

Verslag maken

college

domeinmanager

sociaal

klantmanager Sociaal

Besluiten maatwerkvoorziening Wmo:

80

Toekennen voorziening in natura of PGB, eenmalig tot en met € 50.000,00

college

domeinmanager

sociaal

klantmanager Sociaal

81

Toekennen voorziening in natura of PGB, eenmalig > € 50.000,00

college

domeinmanager sociaal

beleidsmedewerker

MD / kwaliteits- medewerker

82

Toekennen voorziening in natura of PGB, periodiek tot en met € 50.000,00 per jaar

college

domeinmanager

sociaal

klantmanager Sociaal

83

Toekennen voorziening in natura of PGB, periodiek > € 50.000,00 per jaar

college

domeinmanager sociaal

beleidsmedewerker

MD / kwaliteits- medewerker

84

Toekennen voorziening in natura

college

bestuurder Stg.RIBW Brabant

functionaris RIBW Brabant, SMO- traverse, Amarant, Prisma, Impegno, Thebe, GGZ-Breburg, Sterk Huis, Het

Werkt, ASVZ

extern mandaat geldt alleen voor individuele maatwerkvoorziening begeleiding zoals bedoeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning

85

Herziening van een maatwerkvoorziening

college

domeinmanager sociaal

bestuurder Stg.RIBW Brabant

klantmanager sociaal

/ kwaliteits- medewerker functionaris RIBW Brabant, SMO- Traverse, Amarant, Prisma, Impegno, Thebe, GGZ-Breburg, Sterk Huis, Het Werkt en ASVZ 

extern mandaat geldt alleen voor individuele maatwerkvoorziening begeleiding zoals bedoeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning

86

Intrekking van een maatwerkvoorziening

college

domeinmanager sociaal

bestuurder Stg.RIBW Brabant

klantmanager sociaal

/ kwaliteits- medewerker functionaris RIBW Brabant, SMO- Traverse, Amarant, Prisma, Impegno, Thebe, GGZ-Breburg, Sterk Huis, Het Werkt en ASVZ 

extern mandaat geldt alleen voor individuele maatwerkvoorziening begeleiding zoals bedoeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning

87

Beëindiging: alle besluiten

college

domeinmanager sociaal

bestuurder Stg.RIBW Brabant

klantmanager sociaal

/ kwaliteits- medewerker functionaris RIBW Brabant, SMO- Traverse, Amarant, Prisma, Impegno, Thebe, GGZ-Breburg, Sterk Huis, HetWerkt en ASVZ 

extern mandaat geldt alleen voor individuele maatwerkvoorziening begeleiding zoals bedoeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning

88

Spoedeisende voorziening

college

domeinmanager

sociaal

klantmanager Sociaal

89

Beschermd wonen

college

portefeuillehouder gem.

Tilburg

bevoegdheid tot ondermandaat

90

Opvang

college

portefeuillehouder gem.

Tilburg

bevoegdheid tot ondermandaat

91

Terugvordering

college

domeinmanager sociaal

klantmanager sociaal

/ kwaliteits- medewerker

92

Afwijzingen

college

domeinmanager sociaal

klantmanager sociaal

/ kwaliteits- medewerker

Besluiten heronderzoek doelmatigheid maatwerkvoorziening:

93

Ongewijzigd voortzetten

college

domeinmanager

sociaal

klantmanager Sociaal

94

Gewijzigd voortzetten

college

domeinmanager sociaal

klantmanager sociaal

/ kwaliteits- medewerker

Besluiten regeling gehandicaptenparkeerkaart:

95

Toekennen parkeerkaart bestuurder

college

domeinmanager

sociaal

klantmanager Sociaal

96

Toekennen parkeerkaart passagier

college

domeinmanager

sociaal

klantmanager Sociaal

97

Toekennen gehandicapten parkeerplaats

college

domeinmanager

sociaal

klantmanager Sociaal

98

Alle afwijzingen

college

domeinmanager

sociaal

klantmanager sociaal

99

Beëindiging: alle besluiten

college

domeinmanager sociaal

klantmanager Sociaal medewerker UA

ondermandaat medewerker UA alleen van toepassing bij verhuizing naar anderegemeente en overlijden. Ook mag geen sprake zijn van terugvorderingen.

Uitvoeringshandelingen Wmo en regeling gehandicaptenparkeerkaart:

100

Opdracht aan leverancier, conform besluit

college

domeinmanager

sociaal

klantmanager Sociaal

101

Opdracht aan leverancier, afwijkend van een besluit

college

domeinmanager sociaal

klantmanager sociaal

/ kwaliteits- medewerker

Jeugdwet

Voorbereidingshandelingen Jeugdwet:

102

Uitnodigen voor gesprek/huisbezoek

college

domeinmanager

sociaal

klantmanager Sociaal

103

Advies opvragen

college

domeinmanager

sociaal

klantmanager Sociaal

104

Uitvoeren onderzoek

college

domeinmanager

sociaal

klantmanager Sociaal

105

Verslag maken

college

domeinmanager

sociaal

klantmanager Sociaal

Besluiten individuele voorziening Jeugdwet:

106

Toekennen voorziening in natura of PGB, eenmalig tot € 50.000,00

college

domeinmanager

sociaal

klantmanager sociaal

107

Toekennen voorziening in natura of PGB, eenmalig > € 50.000,00

college

domeinmanager sociaal

beleidsmedewerker

MD / kwaliteits- medewerker

108

Toekennen voorziening in natura of PGB, periodiek tot € 50.000,00 per jaar

college

domeinmanager

sociaal

klantmanager sociaal

109

Toekennen voorziening in natura of PGB, periodiek > € 50.000,00 per jaar

college

domeinmanager sociaal

beleidsmedewerker

MD / kwaliteits- medewerker

110

Toekennen voorziening in natura

college

bestuurder Stg.Sterk Huis

functionaris Stg.Sterk Huis, Amarant, GGZ- Breburg en De

Viersprong

extern mandaat geldt alleen voor individuele voorzieningen hoog specialistische jeugdhulp (segment 1), zoals bedoeld in de Jeugdwet

111

Herziening van een individuele voorziening

college

domeinmanager sociaal

bestuurder Stg.Sterk Huis

klantmanager sociaal

/ kwaliteits- medewerker functionaris Stg.Sterk Huis, Amarant, GGZ Breburg en De Viersprong

extern mandaat geldt alleen voor individuele voorzieningenhoog specialistische jeugdhulp (segment 1), zoals bedoeld in de Jeugdwet.

112

Intrekking van een individuele voorziening

college

domeinmanager sociaal

bestuurder Stg.Sterk Huis

klantmanager sociaal

/ kwaliteits- medewerker functionaris Stg.Sterk Huis, Amarant, GGZ Breburg en De

Viersprong

extern mandaat geldt alleen voor individuele voorzieningen hoog specialistische jeugdhulp (segment 1), zoals bedoeld in de Jeugdwet.

113

Beëindiging: alle besluiten

college

domeinmanager sociaal

bestuurder Stg.Sterk Huis

klantmanager sociaal

/ kwaliteits- medewerker functionaris Stg.Sterk Huis, Amarant, GGZ Breburg en De Viersprong

extern mandaat geldt alleen voor individuele voorzieningen hoog specialistische jeugdhulp (segment 1), zoals bedoeld in de Jeugdwet.

114

Spoedeisende voorziening

college

domeinmanager

sociaal

klantmanager sociaal

115

Terugvordering

college

domeinmanager sociaal

klantmanager sociaal

/ kwaliteits- medewerker

116

Afwijzingen

college

domeinmanager sociaal

klantmanager sociaal

/ kwaliteits- medewerker

 

Besluiten heronderzoek doelmatigheid individuele voorziening Jeugdwet:

117

Ongewijzigd voortzetten

college

domeinmanager sociaal

bestuurder Stg.Sterk Huis

klantmanager Sociaal functionaris Stg. Sterk Huis, Amarant, GGZ Breburg en De

Viersprong

extern mandaat geldt alleen voor individuele voorzieningen hoog specialistische jeugdhulp (segment 1), zoals bedoeld in de Jeugdwet.

118

Gewijzigd voortzetten

college

domeinmanager sociaal

bestuurder Stg.Sterk Huis

klantmanager sociaal

/ kwaliteits- medewerker functionaris Stg.Sterk Huis, Amarant, GGZ Breburg en De Viersprong

extern mandaat geldt alleen voor individuele voorzieningenhoog specialistische jeugdhulp (segment 1), zoals bedoeld in de Jeugdwet.

Uitvoeringshandelingen Jeugdwet:

119

Opdracht aan leverancier, conform besluit

college

domeinmanager sociaal

bestuurder Stg.Sterk Huis

klantmanager Sociaal functionaris Stg. Sterk Huis, Amarant, GGZ Breburg en De

Viersprong

extern mandaat geldt alleen voor individuele voorzieningen hoog specialistische jeugdhulp (segment 1), zoals bedoeld in de Jeugdwet.

120

Opdracht aan leverancier, afwijkend van een besluit

college

domeinmanager sociaal

bestuurder Stg.Sterk Huis

klantmanager sociaal

/ kwaliteits- medewerker functionaris Stg.Sterk Huis, Amarant, GGZ Breburg en De Viersprong

mandaat geldt alleen voor individuele voorzieningen hoog specialistische jeugdhulp (segment 1), zoals bedoeld in de Jeugdwet.

Schuldhulpverlening

Alle voorbereidings- en tussentijdse handelingen Wet gemeentelijke

schuldhulpverlening, waaronder:

121

Uitnodigen voor gesprek

college

domeinmanager

sociaal

Kredietbank

Nederland

122

Uitvoeren onderzoek, waaronder aanschrijven van schuldeisers

college

domeinmanager

sociaal

Kredietbank

Nederland

123

Opstellen schuldregelingsovereenkomst

college

domeinmanager

sociaal

Kredietbank

Nederland

124

Uitvoeren schuldregeling

college

domeinmanager

sociaal

Kredietbank

Nederland

Besluiten voorzieningen Wet gemeentelijke schuldhulpverlening:

125

Toegang tot schuldhulpverlening

college

domeinmanager

sociaal

Kredietbank

Nederland

126

Bieden van een hersteltermijn

college

domeinmanager

sociaal

Kredietbank

Nederland

127

Beëindiging schuldhulpverlening

college

domeinmanager

sociaal

Kredietbank

Nederland

Leerlingenvervoer

Alle voorbereidingshandelingen op grond van de Wpo,Wec en WVO, waaronder:

128

Versturen aanvraagformulieren

college

domeinmanager

sociaal

medewerker UA

129

Opvragen gegevens

college

domeinmanager

sociaal

medewerker UA

Besluiten op grond van de Wpo, Wec en WVO:

130

Toekennen leerlingenvervoer

college

domeinmanager sociaal

klantmanager sociaal

/ beleidsmedewerker MD

131

Bieden van een hersteltermijn

college

domeinmanager sociaal

klantmanager sociaal

/ beleidsmedewerker MD

132

Afwijzen leerlingenvervoer

college

domeinmanager sociaal

klantmanager sociaal

/ beleidsmedewerker MD

133

Opleggen eigen bijdrage aan ouders

college

domeinmanager sociaal

klantmanager sociaal

/ beleidsmedewerker MD

134

Herzien of intrekken van toegekend leerlingenvervoer

college

domeinmanager sociaal

klantmanager sociaal

/ beleidsmedewerker MD

135

Beëindiging: alle besluiten

college

domeinmanager sociaal

klantmanager sociaal medewerker UA

ondermandaat medewerker UA alleen van toepassing bij verhuizing naar anderegemeente en overlijden. Ook mag geen sprake zijn van terugvorderingen.