Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Maassluis

Aansluitverordening Riolering Gemeente Maassluis 2024

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMaassluis
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAansluitverordening Riolering Gemeente Maassluis 2024
CiteertitelAansluitverordening Maassluis 2024
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 147 van de Gemeentewet
 2. artikel 149 van de Gemeentewet
 3. artikel 10.33 van de Wet milieubeheer
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024nieuwe regeling

07-12-2023

gmb-2023-554218

Tekst van de regeling

Intitulé

Aansluitverordening Riolering Gemeente Maassluis 2024

De raad der gemeente Maassluis;

 

gelezen het voorstel van het college van gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en artikel 10.33 van de Wet milieubeheer;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de volgende Aansluitverordening riolering gemeente Maassluis 2024

 

Afdeling 1 Begripsomschrijvingen

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Aansluitpunt:

  • 1.

   bij Gemengde en Gescheiden stelsels het punt waar het Particulier riool is aangesloten op het Openbaar riool;

  • 2.

   bij Drukriolering het punt waar het Particulier riool is aangesloten op de pompput, vacuümput of Verzamelleiding;

  • 3.

   bij Individuele Behandeling van Afvalwater (IBA’s) het punt waar het Particulier riool is aangesloten op de IBA.

 • b.

  Aanvraagformulier: het bij deze verordening behorende door het college van burgemeester en wethouders vastgestelde aanvraagformulier om goedkeuring te verkrijgen als bedoeld in artikel 2 lid 1;

 • c.

  Aansluitvergunning: het document met daarin opgenomen de bepaling geldend voor de perceelaansluitleiding zoals vermeld in deze aansluitverordening; Afvalwater: alle water waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen;

 • d.

  Drukriolering: het Openbaar riool, voor de afvoer van Afvalwater exclusief hemelwater, waarbij het transport door het riool plaats vindt door middel van onder- of overdruk;

 • e.

  Gemeente: de gemeente Maassluis;

 • f.

  Gemengd stelsel: het Openbaar riool voor de afvoer van Afvalwater, inclusief hemelwater;

 • g.

  Gescheiden stelsel: het Openbaar riool met een buizenstelsel voor de afvoer van hemelwater en een apart buizenstelsel voor de afvoer van het (overige) Afvalwater;

 • h.

  IBA: voorziening voor de Individuele Behandeling van Afvalwater, in eigendom bij de Gemeente;

 • i.

  Openbaar riool: het gedeelte van de riolering dat bij de Gemeente in eigendom en beheer is en bestemd is voor de inzameling en transport van Afvalwater, met inbegrip van de daartoe behorende rioolgemalen, IBA’s, Verzamelleidingen, persleidingen en werken en installaties van overeenkomende aard, met uitzondering van het Particulier riool;

 • j.

  Particulier riool: de binnen de kadastrale eigendomsgrenzen van het aan te sluiten perceel gelegen gebouwriolering, buitenriolering of terreinleidingen en watergangen met inbegrip van eventueel aanwezige erfscheidingsputten, ontlastvoorzieningen, drainagevoorzieningen, spuwers of uitstroomvoorzieningen, uitmondingsvoorzieningen in watergangen, waterbergingsvoorzieningen en infiltratievoorzieningen.

 • k.

  Rechthebbende:

  • 1.

   de (rechts)persoon die een Particulier riool op het Openbaar riool heeft aangesloten, wil aansluiten of wil wijzigen;

  • 2.

   de rechtverkrijgende (rechts)persoon onder algemene of bijzondere titel van de onder 1 bedoelde (rechts)persoon;

 • l.

  Richtlijnen: de bij deze verordening behorende door het college van burgemeester en wethouders vast te stellen nadere regels;

 • m.

  Verzamelleiding: een leiding die verschillende leidingen, als bedoeld onder artikel 1 sub j punt 1, verbindt met het Openbaar riool.

Afdeling 2 De aansluitvergunning

 

Artikel 2 Vergunningsplicht

 • 1.

  Het is niet toegestaan om zonder aansluitvergunning van burgemeester en wethouders een aansluiting van een Particulier riool op het Openbaar riool tot stand te brengen of te wijzigen.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders verlenen alleen aansluitvergunning voor:

  • a.

   de afvoer van Afvalwater, eventueel inclusief hemelwater, naar het daarvoor bedoelde buizenstelsel, indien ter plaatse een Gemengd of Gescheiden stelsel aanwezig is;

  • b.

   de afvoer van Afvalwater zonder hemelwater, indien ter plaatse Drukriolering of een IBA aanwezig is.

 • 3.

  Indien meer dan één aansluiting van een Particulier riool op het Openbaar riool tot stand dient te worden gebracht, alsmede wanneer meer dan één aansluiting dient te worden gewijzigd, is het eerste lid voor iedere aansluiting of wijziging afzonderlijk van toepassing.

 • 4.

  Burgemeester en wethouders kunnen nadere voorwaarden stellen aan de aansluitvergunning.

Artikel 3 De vergunningaanvraag

 • 1.

  De aanvraag voor de aansluitvergunning als bedoeld in artikel 2 lid 1 wordt digitaal of schriftelijk met behulp van het Aanvraagformulier ingediend door of namens de Rechthebbende.

 • 2.

  Bij een aanvraag voor een aansluitvergunning dienen de volgende gegevens door de Rechthebbende te worden vermeld:

  • a.

   de naam en het adres van de Rechthebbende;

  • b.

   indien van toepassing, de ligging van het aan te sluiten dan wel aangesloten bouwwerk aan de hand van straat en huisnummer of, indien nog geen huisnummer is toegekend, aan de hand van het kadastraal nummer van het betreffende perceel en een situatieschets van 1:1000 of grotere schaal;

  • c.

   de aard van het af te voeren Afvalwater;

  • d.

   van het aan te sluiten of te wijzigen Particulier riool tenminste de volgende gegevens:

   • i.

    de exacte locatie van het Aansluitpunt;

   • ii.

    het toe te passen duidelijke verschil in kleur of symbolen tussen de verschillende soorten Afvalwater.

 • 3.

  De vergunning om een aansluiting tot stand te brengen of te wijzigen wordt pas verleend nadat alle in het tweede lid vermelde gegevens in het bezit van de Gemeente zijn, gecontroleerd en akkoord zijn bevonden. Bij het ontbreken van gegevens wordt de Rechthebbende daarover geïnformeerd en in de gelegenheid gesteld deze gegevens alsnog aan te vullen.

 • 4.

  Burgemeester en wethouders kunnen, naast de in het tweede lid vermelde gegevens, aanvullende gegevens vragen.

 • 5.

  Burgemeester en wethouders verlenen de aansluitvergunning binnen acht weken nadat alle gegevens zijn ontvangen.

Artikel 4 Het weigeren van een aansluitvergunning

 • 1.

  Een aansluitvergunning kan slechts worden geweigerd indien aansluiting of wijziging van een Particulier riool op het Openbaar riool vanwege technische, juridische, milieutechnische of milieueconomische redenen bezwaarlijk is.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders stellen in een Richtlijn een nadere uitwerking van de weigeringgronden vast.

 • 3.

  Een weigering van een aansluitvergunning is met redenen omkleed, waarbij burgemeester en wethouders de nadere eisen aangeven waaraan moet worden voldaan om voor verlening van de vergunning in aanmerking te komen.

Artikel 5 Uitvoering aanleg of wijziging van een aansluiting

 • 1.

  De aanleg of wijziging van de aansluiting van een Particulier riool op het Openbaar riool vindt plaats door of namens de Rechthebbende.

 • 2.

  In afwijking van lid 1, kunnen burgemeester en wethouders bepalen dat de Gemeente zelf de (te wijzigen) aansluiting uitvoert. Dit wordt in de schriftelijke toestemming als bedoeld in artikel 2 lid 1 aan de Rechthebbende medegedeeld. De Gemeente meldt het tijdstip van uitvoering minimaal 5 werkdagen van te voren aan de Rechthebbende.

   

Afdeling 3 Kosten

 

Artikel 6 (Beheer)kosten

 • 1.

  De kosten voor het onderhoud, renovatie dan wel vervanging van een Particulier riool op particulier terrein komen voor rekening van de Rechthebbende, tenzij onomstotelijk vaststaat dat de noodzaak tot onderhoud is veroorzaakt door inspoeling vanuit het Openbaar riool of wanneer aanpassing van de aansluitleiding noodzakelijk is ten gevolge van een wijziging van het Openbaar riool.

 • 2.

  Indien aannemelijk is dat de betreffende onderhouds- dan wel herstelwerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd ten gevolge van boomwortels van gemeentelijke bomen, komen de kosten voor rekening van de Gemeente.

 • 3.

  De gemeente neemt het onderhoud (niet het beheer of eigendom) van een huisaansluitingen in openbaargebied over indien Rechthebbende hierom verzoekt en er een doorspuitpunt op of nabij de erfgrens aanwezig is (binnen 30 cm).

 • 4.

  Voordat een Rechthebbende zelf onderhoud wil plegen aan een huisaansluiting in openbaar gebied is een graafmelding via www.moorwerkt.nl en is er toestemming nodig van zowel de kabel en leidingen beheerder en de rioolbeheerder.

   

Afdeling 4 Verwijdering

 

Artikel 7 Beëindiging Particulier riool

 • 1.

  Indien het gebruik van een Particulier riool definitief wordt beëindigd, is de Rechthebbende verplicht de Gemeente hiervan schriftelijk in kennis te stellen.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan het verwijderen en het geheel of gedeeltelijk buiten gebruikstellen van een Particulier riool.

   

Afdeling 5 Overgangs- en slotbepalingen

 

Artikel 8 Overgangsrecht

 • 1.

  De aanvragen tot wijziging of aansluiting van een Particulier riool op het Openbaar riool, die vóór de datum van inwerkingtreding van deze verordening zijn ingediend, vallen onder de bepalingen van deze verordening.

 • 2.

  Op aansluitingen van Particuliere riolen op het Openbaar riool, die op het moment van de inwerkingtreding van deze verordening krachtens de tot dan toe geldende regelgeving en voorschriften reeds zijn aangelegd, zijn de bepalingen van deze verordening van toepassing.

Artikel 9 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking per 1 januari 2024.

 • 2.

  Deze verordening kan worden aangehaald als:Aansluitverordening Maassluis 2024.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 7 december

de griffier,

J. Vinke

de voorzitter,

G.G.J. Rensen