Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Omgevingsdienst Haaglanden

Ondermandaatbesluit ODH 2024 gemeenten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOmgevingsdienst Haaglanden
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingOndermandaatbesluit ODH 2024 gemeenten
CiteertitelOndermandaatbesluit ODH 2024 gemeenten
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpondermandaat volmacht machtiging

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit besluit vervangt het Ondermandaatbesluit ODH 2022 juli

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht, art. 10:1 en volgende

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024Nieuwe regeling

05-12-2023

bgr-2023-1356

Tekst van de regeling

Intitulé

Ondermandaatbesluit ODH 2024 gemeenten

De directeur (ondermandaatgever) van de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH),

overwegende dat het om redenen van doelmatigheid wenselijk is de uitoefening van daarvoor in aanmerking komende bevoegdheden op te dragen aan ondergeschikte ambtenaren of aan anderen,

gelet op:

 • 1.

  afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht;

 • 2.

  de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Haaglanden, in het bijzonder artikel 4 lid 6;

 • 3.

  de mandaatbesluiten Omgevingsdienst Haaglanden zoals vastgesteld en gewijzigd door de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer;

 • 4.

  het Besluit verlening mandaat, volmacht en machtiging aan de directeur omgevingsdienst Haaglanden;

 • 5.

  de Financiële verordening Omgevingsdienst Haaglanden;

 • 6.

  de Budgethoudersregeling ODH;

 • 7.

  Burgerlijk Wetboek Boek 7;

 • 8.

  de op ODH van toepassing zijnde cao;

 • 9.

  het Treasurystatuut Omgevingsdienst Haaglanden.

 

Besluit

vast te stellen het volgende Ondermandaatbesluit ODH 2024 gemeenten en de daarmee een onlosmakelijke eenheid vormende bijlage.

Artikel 1 Algemene bepalingen

 • 1.

  De bepalingen van dit besluit zijn, voor zover niet anders is bepaald, van toepassing op de uitoefening van de bevoegdheden in de bij dit besluit behorende bijlage.

 • 2.

  De bevoegdheden van dit besluit worden uitgeoefend binnen de kaders van

  • a.

   de mandaatbesluiten van de aangesloten partners;

  • b.

   het Besluit verlening mandaat, volmacht en machtiging aan de directeur Omgevingsdienst Haaglanden zoals aanvaard in het Instemmingsbesluit Omgevingsdienst Haaglanden;

  • c.

   de Financiële verordening Omgevingsdienst Haaglanden;

  • d.

   de Budgethoudersregeling ODH;

  • e.

   het Treasurystatuut ODH.

 • 3.

  Het ondermandaat, volmacht dan wel machtiging omvat, met betrekking tot de onderwerpen genoemd in de bijlage, voor zover niet anders is bepaald, de bevoegdheid tot het nemen van besluiten zoals het verlenen, actualiseren, weigeren, (op verzoek van de vergunninghouder) intrekken of wijzigen, aanhouden, stellen van (nadere) voorwaarden en het niet in behandeling nemen van onvolledige aanvragen.

 • 4.

  De ondergemandateerde dan wel gevolmachtigde is met betrekking tot de gemandateerde dan wel verleende bevoegdheden tevens bevoegd tot

  • a.

   het verrichten van alle benodigde voorbereidingshandelingen;

  • b.

   het voeren van correspondentie;

  • c.

   het verstrekken van informatie;

  • d.

   het inwinnen van adviezen;

  • e.

   het uitnodigen voor bijeenkomsten;

  • f.

   het voldoen aan bij of krachtens wettelijke voorschrift opgelegde verplichting tot het aanleveren van gegevens.

 • 5.

  De uitoefening van de in dit besluit genoemde bevoegdheden moet passen binnen

  • a.

   de (deel-)budgetten die daarvoor in de begroting van de omgevingsdienst zijn opgenomen;

  • b.

   regelgeving, beleidsregels, bestaand beleid, richtlijnen, voorschriften en dergelijke.

 • 6.

  Indien in het kader van de uitoefening van de bevoegdheden als bedoeld in dit besluit meer afdelingen en instanties zijn betrokken, dient de ondergemandateerde ervoor te zorgen dat zowel intern als extern advies wordt ingewonnen en overleg plaatsvindt voordat er een beslissing wordt genomen.

 • 7.

  De ondergemandateerde dan wel gevolmachtigde treedt, vóór uitoefening van het mandaat dan wel volmacht, in overleg met de ondermandaatgever dan wel volmachtgever indien de uitoefening van het ondermandaat dan wel volmacht bestuurlijk of politiek gevoelig is.

 • 8.

  In geval van afwezigheid of verhindering van functionarissen aan wie bij of krachtens dit besluit bevoegdheden zijn toegekend, worden deze bevoegdheden uitgeoefend door hun plaatsvervanger of degene die de functionaris als waarnemer vervangt, tenzij bij de aanwijzing als plaatsvervanger of waarnemer anders is bepaald.

 • 9.

  De hiërarchisch leidinggevende kan zijn besluit in de plaats stellen van het voorgenomen besluit van de ondergemandateerde of van diens plaatsvervanger.

 • 10.

  In de gevallen waarin het ondermandaat feitelijk wordt uitgeoefend kan het stuk worden voorzien van een elektronische handtekening (EH), conform de daarvoor geldende procedure. Die procedure kan per ondermandaatregel verschillend zijn.

Artikel 2 Verboden

 • 1.

  Onverminderd het bepaalde in artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht heeft het in de voorgaande artikelen bedoelde ondermandaat, de volmacht dan wel de machtiging géén betrekking op:

  • a.

   het vaststellen van beleidsregels;

  • b.

   het nemen van een besluit dat leidt tot afwijking van of aanvulling op het tot dan toe gevoerde beleid;

  • c.

   het nemen van een besluit in afwijking van een beleidsregel op grond artikel 4:84 van de Algemene wet bestuursrecht of met gebruikmaking van een hardheidsclausule in een wettelijke regeling;

  • d.

   het beslissen op een bezwaarschrift;

  • e.

   het nemen van een besluit waarbij afgeweken wordt van wettelijk verplichte adviezen;

  • f.

   de Budgethoudersregeling ODH.

 • 2.

  Het gebruik van handtekeningstempels is niet toegestaan.

Artikel 3 Overgangsrecht

In de gevallen waarin oude mandaatbesluiten op basis van het oude recht, het oude recht op basis van het overgangsrecht in de Invoeringswet Omgevingswet en Aanvullingswetten, het Invoeringsbesluit Omgevingswet en Aanvullingsbesluiten en de Invoeringsregeling Omgevingsregeling en Aanvullingsregelingen of door een rechterlijke uitspraak van toepassing blijft, blijft het ondermandaat zoals geregeld in het Ondermandaatbesluit 2023 (Blad gemeenschappelijke regeling 2022,1404) van overeenkomstige toepassing.

Artikel 4 Slotbepaling

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2024.

 • 2.

  Dit besluit wordt aangehaald als: Ondermandaatbesluit ODH 2024 gemeenten.

5 december 2023

De directeur, mr. C. van der Kamp

Lijst ondermandaten, volmachten en machtigingen Omgevingsdienst Haaglanden 2024 gemeenten vastgesteld op 5 december 2023

Leeswijzer voor de tabel:

 

Ondermandaat aan:

AH=afdelingshoofd

zonder toevoeging: het betreft alle afdelingshoofden

met toevoegingen: -T&V=Toetsing&Vergunningverlening, -T&H=Toezicht&Handhaving, -BV=Bedrijfsvoering, betreft slechts de genoemde functionaris

TL=teamleider

met toevoegingen: -T&V=Toetsing&Vergunningverlening,-T&H=Toezicht&Handhaving of -BV=Bedrijfsvoering, betreft alle teamleiders binnen de betreffende afdeling

met toevoegingen: -FPC=Financien,Planning&Control of -ICT=ICT of -O=Organisatie, betreft de teamleider van dat team

juristen-BV = juristen van de afdeling bedrijfsvoering

 

soort:

Md = mandaat

Om = ondermandaat

Vm = volmacht

Mtg = machtiging



Nr.

Aan de algemeen directeur krachtens mandaat, volmacht, machtiging of rechtstreeks toekomende bevoegdheid

JURIDISCHE GRONDSLAG

OORSPRONKELIJK BEVOEGD ORGAAN

(mandaatnummer)

SOORT

VERLEEND AAN

INSTRUCTIE / OPMERKING

BEPERKING

ALGEMEEN

 

 

 

 

 

 

AA01

Het uitvoeren van de aan de Omgevingsdienst opgedragen wettelijke taken, additionele wettelijke taken en adviesdiensten op grond van artikel 4 van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Haaglanden.

art. 4 GR ODH

 

B&W(A01)

Om

Mtg

AH

TL

Omvat ook het uitvoeren van voorbereidingshandelingen tot het nemen van besluiten en het nemen van besluiten ter uitvoering van wettelijk voorgeschreven voorbereidings-procedures, alsmede het voeren van correspondentie en het verrichten van de (rechts)handelingen.

Uit de begroting en de jaarwerkplannen vloeit meer specifiek voort welke taken voor een gemeente worden uitgevoerd door de Omgevingsdienst. Dit kan per gemeente verschillen.

voor zover niet in een specifiek mandaat is geregeld

AA02a

Besluiten in bestuursrechtelijke procedures:

 • a.

  proceshandelingen in bestuursrechtelijke procedures zoals het voeren van verweer, indien het besluit is genomen in mandaat door de directeur of in ondermandaat door een onder zijn verantwoordelijkheid vallende functionaris;

 • b.

  besluiten inzake verzoeken om toepassing van rechtstreeks beroep (artikel 7:1a van de Algemene wet bestuursrecht).

 

B&W(A02)

Om

Mtg

AH

TL

Dit omvat in ieder geval:

 • 1.

  het indienen van verweerschriften en het voeren van verweer;

 • 2.

  het vragen van uitstel van de behandeling van een bezwaar- of beroepschrift en het verrichten van andere proceshandelingen;

 • 3.

  het verlenen van een machtiging voor het voeren van het woord ter zitting, namens het college in bestuursrechtelijke procedures;

 • 4.

  het voeren van het woord als derde belanghebbende ter zitting.

- Op een verzoek om toepassing van rechtstreeks beroep kan op grond van artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht, niet worden beslist door degene die het besluit waartegen een bezwaar zich richt in (onder)mandaat heeft genomen.

- Ondermandaat betreffende verweerschriften wordt alleen aan het afdelingshoofd verleend

AA02b

Besluiten en handelingen in bestuursrechtelijke procedures:

-het verlenen van een machtiging voor het voeren van het woord ter zitting, namens het college in bestuursrechtelijke procedures

-verlangen van een schriftelijke machtiging van een gemachtigde

-door- of terugzenden van geschriften kennelijk bestemd voor een ander bestuursorgaan

-bevoegdheden m.b.t. externe advisering

-het volgen van de openbare voorbereidingsprocedure

-mededeling van besluiten

-het vaststellen van (aanvraag)formulieren

-verzoeken aan aanvrager om t.a.v. de aanvraag aanvullende gegevens te verstrekken

-besluit tot het niet in behandeling nemen van een aanvraag wegens onvolledigheid

-horen van aanvrager/andere belanghebbenden

-informatie omtrent beslistermijnen

Algemene wet bestuursrecht: art. 2:1, 2e lid, art.2:3 , afdelingen 3.3 en 3.4 art. 3:43,art. 3:44, art. 4:4, art. 4:5, art. 4:6, art. 4:7, art. 4:8, art. 4:11, art. 4:14,

afdeling 4.1.3

B&W(A02)

Om

Mtg

 

AH

TL

 

Ieder voor de eigen afdeling respectievelijk het eigen team

AA03a

Besluiten op grond van:

 • a.

  artikelen 4:5 en 4:6 van de Algemene wet bestuursrecht (buiten behandeling stellen aanvraag en afdoen herhaalde aanvraag).

 

B&W(A03)

Om

AH

TL

 

 

AA03bc

Besluiten op grond van:

 • b.

  artikelen 4:7, 4:8 en 4.11 van de Algemene wet bestuursrecht (horen);

 • c.

  afdeling 4.1.3. van de Algemene wet bestuursrecht (opschorten beslistermijn en besluiten over dwangsommen bij niet tijdig beslissen).

 

B&W(A03)

Om

AH

TL

 

 

 

AA03d

 • d.

  artikelen 8:51a, 8:51b, 8:51c, 8:80a en 8:80b van de Algemene wet bestuursrecht (bestuurlijke lus en tussenuitspraak).

 

B&W(A03)

Om

AH

 

 

AA04

Het vragen van advies op basis van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur, en het maken van afspraken naar aanleiding van het uitgebrachte advies.

Wet bibob

B&W(A04)

geen

geen

 

 

AA05a

Alle bevoegdheden en besluiten die krachtens de Wet open overheid door het college worden uitgevoerd

Wet open overheid

B&W (22)

Om/ Mtg

AH T&V

AH T&H

-na zonodig afstemming met juristen van de afdeling BV

-indien sprake is van zaken die politiek, personeel of publicitair gevoelig zijn dient het verantwoordelijk collegelid van B&W te worden geïnformeerd

 

AA05b

Procedurele besluiten en handelingen bij verzoeken om informatie op basis van de Woo:

Wet open overheid

B&W (22)

Om/ Mtg

TL T&V

TL T&H

-na zonodig afstemming met juristen van de afdeling BV

-indien sprake is van zaken die politiek, personeel of publicitair gevoelig zijn dient het verantwoordelijk collegelid van B&W te worden geïnformeerd

Omvat onder andere het voeren van corrspondentie over de precisering van het verzoek, verdagen, opschorten met instemming van de aanvrager.

AA06a

Besluiten bij of krachtens hoofdstukken 8, 9, 10, 13, 17, en 18 van de Wet milieubeheer.

 

B&W(A06)

Om

AH T&V

AH T&H

 

 

AA06b

Besluiten bij of krachtens hoofdstuk 19 van de Wet milieubeheer.

 

B&W(A06)

Om

AH T&V

AH T&H

 

LET OP: o.g.v. art. 19.2 Wet milieubeheer heeft de burgemeester een actieve informatieverstrekkingsplicht; deze is niet gemandateerd aan de directeur ODH

 

AA07

Het verzamelen, verwerken, beheren, verstrekken, beschikbaar stellen, uitwisselen, doorzenden en publiceren van informatie en gegevens als bedoeld bij of krachtens de Omgevingswet.

 

B&W(A07)

Mtg

 

AH T&V

AH T&H

TL T&V

TL T&H

 

 

AA08

Besluiten inzake het beoordelen van PRTR-verslagen en het verrichten van werkzaamheden in het kader van de PRTR-verordening als bedoeld in paragraaf 11.2.6 van het Besluit kwaliteit leefomgeving en paragraaf 10.8.6 van het Omgevingsbesluit.

 

B&W(A08)

Om

AH T&H

 

 

TOETSING & VERGUNNINGVERLENING MILIEU

 

 

 

 

 

 

TV01

Besluiten op grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (uniforme openbare voorbereidingsprocedure van toepassing verklaren).

 

B&W(V01)

 

AH T&V

TL T&V

 

 

TV02

Besluiten

 • a.

  op een enkelvoudige aanvraag van een omgevingsvergunning, inclusief de voorbereiding ervan, bij of krachtens artikel 5.1, tweede lid, van de Omgevingswet voor een milieubelastende activiteit en hetgeen gesteld bij of krachtens artikel 4.4, tweede lid, van de Omgevingswet in het omgevingsplan.

 • b.

  op een meervoudige aanvraag van een omgevingsvergunning, inclusief de voorbereiding ervan, bij of krachtens artikel 5.1, tweede lid, van de Omgevingswet waarbij een milieubelastende activiteit wordt aangevraagd en op grond van hetgeen gesteld bij of krachtens artikel 4.4, tweede lid, van de Omgevingswet in het omgevingsplan.

 • c.

  op en het voorbereiden van het actualiseren en reviseren van de onder a en b verleende vergunningen voor zover het een milieubelastende activiteit betreft.

 • d.

  op grond van artikel 16.10 van de Omgevingswet (buiten behandeling laten aanvraag).

 

B&W(V02)

 

AH T&V

 

 

TV03

Het behandelen van meldingen als bedoeld in artikel 4.4, eerste lid, van de Omgevingswet voor een milieubelastende activiteit.

 

B&W(V03)

Mtg

AH T&V

TL T&V

Betreft meldingen op grond van het Besluit activiteiten leefomgeving en het omgevingsplan.

 

TV04

Besluiten ten aanzien van het stellen van maatwerkvoorschriften, inclusief de voorbereiding hiervan, als bedoeld in artikel 4.5 van de Omgevingswet voor een milieubelastende activiteit.

 

B&W(V04)

Om

AH T&V

Betreft maatwerk op grond van het Besluit activiteiten leefomgeving en het omgevingsplan.

 

TV05

Besluiten ten aanzien van het treffen van een gelijkwaardige maatregel, inclusief de voorbereiding hiervan, als bedoeld in artikel 4.7 van de Omgevingswet voor een milieubelastende activiteit.

 

B&W(V05)

Om

AH T&V

Betreft besluit gelijkwaardigheid op grond van het Besluit activiteiten leefomgeving en het omgevingsplan.

 

TV06

Het behandelen van informatie voortvloeiend uit een informatieplicht met betrekking tot de milieubelastende activiteit op grond van hoofdstuk 3, 4 en 5 van het Besluit activiteiten leefomgeving of op grond van het omgevingsplan.

 

B&W(V06)

Mtg

AH T&V

TL T&V

 

 

TV07

Het adviseren namens het college in gevallen waarin vanwege de milieubelastende activiteit het college als adviseur is aangewezen op grond van afdeling 16.2 van de Omgevingswet en het verzoeken om advies in verband met de uitoefening van gemandateerde en gemachtigde taken.

 

B&W(V07)

Mtg

AH T&V

TL T&V

 

 

 

TV08

Het voorbereiden en besluiten omtrent de verplichting tot het maken van een milieu- effectrapportage als bedoeld in paragraaf 16.4.2 van de Omgevingswet als het betrokken besluit waarvoor een mer-beoordeling nodig is, ziet op een (meervoudige) aanvraag omgevingsvergunning ten aanzien van een milieubelastende activiteit.

 

B&W(V08)

Om

AH T&V

 

 

TV09

Het behandelen van een sloopmelding als bedoeld in artikel 7.10 van het Besluit bouwwerken leefomgeving voor het verwijderen van asbest en het uitoefenen van de bevoegdheden van afdeling 7.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving ten aanzien van asbestverwijdering.

 

B&W(V09)

Om

Mtg

AH T&V

TL T&V

Het kan per gemeente verschillen of dit naast bedrijfsmatige ook particuliere verwijdering betreft.

 

TV10

Het uitoefenen van bevoegdheden op grond van afdeling 7.2 van het Besluit bouwwerken leefomgeving.

 

B&W(V10)

 

AH T&V

TL T&V

AH T&H

TL T&H

Betreft mobiel breken bouw- en sloopafval.

 

TV11

Besluiten op grond van het gestelde bij of krachtens afdelingen 10.2, 10.3 en 19.2a van de Omgevingswet, inclusief de voorbereiding hiervan, met betrekking tot de bodem.

 

B&W(V11)

Om

AH T&V

 

 

TV12

Besluiten op grond van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen.

 

B&W(V12)

Om

AH T&V

 

 

TV13

Besluiten op grond van artikel 10 van de Wet explosieven voor civiel gebruik, inzake het verlenen van een vergunning voor het overbrengen van explosieven.

 

B&W(V13)

Om

AH T&V

 

 

TV14

Besluiten op grond van de Algemene plaatselijke verordening in verband met het in de uitoefening van een bedrijf of nevenbedrijf ter beschikking stellen dan wel voor het ter beschikking stellen aanwezig houden van consumentenvuurwerk.

 

B&W(V14)

Om

AH T&V

AH T&H

 

 

TOEZICHT & HANDHAVING MILIEU

 

 

 

 

 

TH01

Het aanwijzen van personen belast met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de wet- en regelgeving waarvoor mandaat is verleend.

 

B&W(H01)

Om

AH T&H

 

 

TH02

Het uitoefenen van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de wet- en regelgeving waarvoor mandaat is verleend.

 

B&W(H02)

Mtg

AH T&H

TL T&H

De mandaten H01 t/m H03 bevatten de algemene bevoegdheden en besluiten in het kader van toezicht en handhaving.

Toezicht en handhaving wordt uitgeoefend ten aanzien van de wetten, regels en daarop gebaseerde besluiten waarvoor mandaat is verleend (zowel de A-, V- als H-nummers uit het mandaatbesluit).

 

TH03a

 

Het voorbereiden en nemen van besluiten op grond van titel 5.1 t/m 5.3 van de Awb (in samenhang met artikel 125 Gemeentewet) en afdeling 18.1 Omgevingswet ter handhaving van het bepaalde bij of krachtens de wet- en regelgeving waarvoor mandaat is verleend.

 

 

B&W(H03)

Om

Mtg

AH T&H

AH T&V

Het betreft mede:

 • *

  het voeren van correspondentie in het kader van toezicht en handhaving, waaronder in ieder geval begrepen een waarschuwingsbrief;

 • *

  het besluit tot het opleggen van een spoedeisende last onder bestuursdwang, dan wel het toepassen van spoedeisende bestuursdwang, dan wel de schriftelijke bekrachtiging van de mondelinge aanzegging daartoe;

 • *

  het nemen van een besluit tot het verhaal van de kosten van bestuursdwang en het invorderen van een dwangsom;

 • *

  het nemen van besluiten tot restitutie van te veel betaalde dwangsombedragen of vermindering van het inningsbedrag;

 • *

  het intrekken van een beschikking.  

Uitgezonderd van het mandaat is de bestuurlijke boete.

TH03b

het voeren van correspondentie in het kader van toezicht en handhaving, waaronder in ieder geval begrepen een waarschuwingsbrief

 

B&W(H03)

 

TL T&H

TL T&V

 

 

TH04

Besluiten op verzoeken van derden om bestuursrechtelijk handhavend op te treden, zoals geregeld in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht.

titel 4.1 Awb

B&W(H04)

Om

AH T&H

Dit omvat mede de afwijzing van deze verzoeken.

 

TH05

Besluiten en bevoegdheden op grond van titel 4.4 van de Algemene wet bestuursrecht (bestuursrechtelijke geldschulden).

titel 4.4 Awb

B&W(H05)

Om

Mtg

AH

Betreft bijvoorbeeld het versturen van een aanmaning, het treffen van een betalingsregeling en het doen uitgaan van een dwangbevel, voor zover ODH dergelijke taken uitvoert voor de betreffende gemeente.

 

TH06

Besluiten en bevoegdheden op grond van hetgeen is bepaald bij of krachtens de Omgevingswet, voor zover het gaat om milieubelastende activiteiten.

Ow

B&W(H06)

Om

Mtg

AH T&H

TL T&H

AH T&V

TL T&V

Dit mandaat omvat met betrekking tot de milieubelastende activiteit onder andere:

de algemene rijksregels in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal),

regels over milieubelastende activiteiten die zijn gesteld in het omgevingsplan

en de milieubelastende activiteit die deel uitmaakt van een omgevingsplanactiviteit.

 

TH07

Besluiten en bevoegdheden met betrekking tot ongewone voorvallen op grond van hetgeen is bepaald bij of krachtens de Omgevingswet, voor zover het gaat om milieubelastende activiteiten of hoofdstuk 17 van de Wet milieubeheer.

Ow

hoofdstuk 17 Wm

B&W(H07)

Om

AH T&H

TL T&H

Bij een ongewoon voorval wordt het bevoegd gezag zo spoedig mogelijk geïnformeerd.

 

TH08

Besluiten en bevoegdheden met betrekking tot het (bedrijfsmatig) verwijderen van asbest en het voorkomen van verspreiding van asbest in de fysieke leefomgeving op grond van hetgeen is bepaald bij of krachtens de Omgevingswet, het Asbestverwijderingsbesluit en de titels 9.2, 9.4 en 9.5 van de Wet milieubeheer.

Ow

Asbestverwijderingsbesluit

titels 9.2, 9.4 en 9.5 Wm

B&W(H08)

Om

Mtg

AH T&V

AH T&H

TL T&H

 

 

TH09

Besluiten en bevoegdheden op grond van hetgeen is bepaald bij het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen en de Regeling melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen.

Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen

Regeling melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen

B&W(H09)

Om

Mtg

AH T&H

TL T&H

 

 

 

TH10

Besluiten en bevoegdheden met betrekking tot de energiebesparende maatregelen op grond van hetgeen is bepaald bij of krachtens de Omgevingswet.

Ow

B&W(H10)

Om

Mtg

AH T&H

TL T&H

Dit betreft mede de informatieplicht met betrekking tot de energiebesparingsplicht en duurzaamheid.

 

TH11

Besluiten en bevoegdheden gesteld bij of krachtens het Vuurwerkbesluit.

 

B&W(H11)

Om

Mtg

AH T&H

AH T&V

TL T&H

TL T&V