Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Haarlemmermeer

Rectificatie: Aanwijzing losloopgebied voor honden bij Groene Singel in Badhoevedorp

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHaarlemmermeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRectificatie: Aanwijzing losloopgebied voor honden bij Groene Singel in Badhoevedorp
CiteertitelAanwijzing losloopgebied voor honden bij Groene Singel in Badhoevedorp
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp
Externe bijlageBijlage 1 Tekening losloopgebied

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening 2021

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-12-2023nieuwe regeling

28-11-2023

gmb-2023-550714

Tekst van de regeling

Intitulé

Rectificatie: Aanwijzing losloopgebied voor honden bij Groene Singel in Badhoevedorp

[Deze publicatie betreft een rectificatie omdat in de oorspronkelijke publicatie de bezwaarclausule ontbrak. De oorspronkelijke publicatie is op 14 december 2023 bekendgemaakt, beschikbaar via Gemeenteblad 2023, 536310.]

 

Het college heeft besloten om:

  • 1.

    de Groene Singel in Badhoevedorp, die op de bijgevoegde tekening met een rode omlijning is aangegeven, aan te wijzen als hondenlosloopgebied op basis van artikel 2:57 van de Algemene Plaatselijke Verordening;

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedereen wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, binnen zes weken na publicatie van dit besluit een met redenen omkleed bezwaarschrift indienen bij het college van Haarlemmermeer, het cluster Juridische Zaken van het team Ondersteuning, Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift kan een verzoek om een voorlopige voorziening worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland, p/a Arrondissementsrechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek kan pas worden gedaan als het bezwaarschrift is ingediend en onverwijlde spoed, gelet op het betrokken belang, dat vereist. Voor de behandeling van het verzoek wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,

de wnd. secretaris,

drs. Rob van Daal

de burgemeester,

Marianne Schuurmans-Wijdeven

Bijlage 1 Tekening hondenlosloopgebied