Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Elburg

Verordening delen van informatie onder geheimhouding

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieElburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening delen van informatie onder geheimhouding
CiteertitelVerordening delen van informatie onder geheimhouding
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageToelichting Verordening delen van informatie onder

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 147 van de Gemeentewet
 2. artikel 156 van de Gemeentewet
 3. hoofdstuk Va van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-12-2023nieuwe regeling

18-12-2023

gmb-2023-550498

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening delen van informatie onder geheimhouding

De raad van de gemeente Elburg; 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 7 november 2023; 

gelet op hoofdstuk Va, artikel 147 en 156 van de Gemeentewet; 

besluit: vast te stellen de volgende verordening: Verordening delen van informatie onder geheimhouding

 

 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Burgemeester: de burgemeester van de gemeente Elburg;

 • b.

  College: het college van burgemeester en wethouders van Elburg;

 • c.

  Raad: de gemeenteraad van Elburg;

 • d.

  Commissie: een commissie waarin raadsleden zitting hebben en die is ingesteld door de gemeenteraad op basis van artikel 82 Gemeentewet of een op grond van artikel 83 Gemeentewet ingestelde bestuurscommissie waaraan bevoegdheden van de gemeenteraad zijn overgedragen of een op grond van artikel 84 Gemeentewet ingestelde ‘overige’ adviescommissie(s);

 • e.

  Woo: Wet open overheid.

 

Artikel 2 Delen geheime informatie door raad met de commissie

 • 1.

  De gemeenteraad deelt informatie vanuit het college of de burgemeester waar geheimhouding op ligt zo veel mogelijk met de leden van een commissie. Ten aanzien van de raadscommissies geldt dit voor alle informatie die aan de gemeenteraad is verstrekt en voor de leden van de bestuurscommissie en de overige commissie voor informatie die relevant is voor de werkzaamheden waar die commissies mee zijn belast.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid kunnen het college en de burgemeester besluiten informatie onder geheimhouding alleen te delen met de gemeenteraad.

 

Artikel 3 Mandaat verstrekken van geheime informatie aan derden

 • 1.

  De raad mandateert aan het college de bevoegdheid om informatie, die onder het opleggen van geheimhouding is verstrekt, te delen met derden.

 • 2.

  Als dat in het belang van het dagelijks bestuur van de gemeente noodzakelijk is informeert het college de gemeenteraad als zij informatie, als bedoeld in het eerste lid, deelt met personen of instanties buiten het ambtelijk apparaat of ingeschakelde externe adviseurs.

 •  

Artikel 4 Delegatie besluit aanvraag beschikbaar stellen publieke informatie

 • 1.

  De raad delegeert aan het college zijn bevoegdheid te besluiten op aanvragen gedaan op basis van artikel 4.1 van de Woo om publieke informatie beschikbaar te stellen. Deze delegatie geldt voor alle publieke informatie die onder verantwoording berust van de raad of commissie, inclusief de informatie waar geheimhouding op rust.

 • 2.

  Het college informeert de gemeenteraad over de wijze van afdoening van het verzoek om publieke informatie als bedoeld in het eerste lid.

 •  

Artikel 5 Termijn geheimhouding

 • 1.

  Bij het besluit tot het opleggen van geheimhouding nemen de gemeentelijke bestuursorganen zo veel als mogelijk is, de termijn van het vervallen van de geheimhoudingsplicht in het primaire besluit op.

 • 2.

  Bij het opheffen van de geheimhouding, welke is opgelegd op basis van artikel 87 Gemeentewet, en is gedeeld met de gemeenteraad, heft de gemeenteraad de geheimhouding niet eerder op dan nadat het college of de burgemeester in staat is gesteld binnen een redelijke termijn een zienswijze in te dienen.

 • 3.

  Het bepaalde in het tweede lid laat onverlet de bevoegdheid van het college of de burgemeester actief een voorstel aan de raad te bieden om de geheimhouding op te heffen.

 •  

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na publicatie in het Gemeenteblad.

 

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening delen van informatie onder geheimhouding.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 18 december 2023.

 

De voorzitter, ir J.N. Rozendaal  

 

 

De griffier, mr. D.H.A.A. Kassing