Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wierden

Verordening uitvoering en handhaving (omgevingsrecht) gemeente Wierden 2022

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWierden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening uitvoering en handhaving (omgevingsrecht) gemeente Wierden 2022
CiteertitelVerordening uitvoering en handhaving (omgevingsrecht) gemeente Wierden 2022
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024nieuw

05-07-2022

gmb-2023-550186

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening uitvoering en handhaving (omgevingsrecht) gemeente Wierden 2022

 

 

Besluit van de raad van de gemeente Wierden tot vaststelling van de Verordening uitvoering en handhaving (omgevingsrecht) gemeente Wierden 2022

 

De raad van de gemeente Wierden;

 • gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van [datum en nummer];

 • gelet op de artikelen 108 en 149 van de Gemeentewet, 18.20, eerste en derde lid en 18.23, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet;

 • besluit vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening uitvoering en handhaving (omgevingsrecht) gemeente Wierden 2022

 

Artikel 1. Definities

In deze verordening en daarop berustende bepalingen wordt onder betrokken wetten verstaan: Omgevingswet en Wet milieubeheer, voor zover paragraaf 18.3.3 van de Omgevingswet van overeenkomstige toepassing is verklaard.

 

Artikel 2. Reikwijdte

Deze verordening is van toepassing op de uitvoering en handhaving van de betrokken wetten door of in opdracht van burgemeester en wethouders.

 

Artikel 3. Betrokkenheid van de raad

De gemeenteraad ziet toe op de hoofdlijnen van het door burgemeester en wethouders gevoerde beleid voor de kwaliteit van de uitvoering en handhaving van de betrokken wetten.

 

Artikel 4. Kwaliteitsdoelen

 • 1.

  Burgemeester en wethouders beoordelen de kwaliteit van de uitvoering en handhaving van de betrokken wetten in het licht van daarvoor door hen gestelde doelen in de uitvoerings- en handhavingsstrategie.

 • 2.

  De doelen in de uitvoerings- en handhavingsstrategie voor de betrokken wetten hebben

in ieder geval betrekking op:

a. de dienstverlening;

b. de uitvoeringskwaliteit van diensten en producten;

c. de financiën.

 

Artikel 5. Kwaliteitsborging

 • 1.

  Op de uitvoering en handhaving van de betrokken wetten door of in opdracht van burgemeester en wethouders zijn de actuele kwaliteitscriteria van toepassing die in de landelijke samenwerking tussen de bevoegde gezagen ontwikkeld en beschikbaar gesteld zijn inzake de beschikbaarheid en de deskundigheid van organisaties die met de kwaliteit van de uitvoering en handhaving van de betrokken wetten zijn belast.

 • 2.

  Over de naleving van de kwaliteitscriteria doen burgemeester en wethouders jaarlijks mededeling aan de gemeenteraad.

 • 3.

  Voor zover de kwaliteitscriteria niet zijn of konden worden nageleefd, doen burgemeester en wethouders daarvan gemotiveerd opgave.

 

Artikel 6. Intrekking oude verordening

De Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Wierden 2016 wordt ingetrokken.

 

Artikel 7. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op het tijdstip waarop de Omgevingswet in werking treedt.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening uitvoering en handhaving (omgevingsrecht) gemeente Wierden 2022.

 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 5 juli 2022.

 

De voorzitter, De griffier,