Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Halderberge

Verordening uitvoering en handhaving (omgevingsrecht) gemeente Halderberge

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHalderberge
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening uitvoering en handhaving (omgevingsrecht) gemeente Halderberge
CiteertitelVerordening uitvoering en handhaving (omgevingsrecht) gemeente Halderberge
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024nieuwe regeling

14-12-2023

gmb-2023-550178

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening uitvoering en handhaving (omgevingsrecht) gemeente Halderberge

De raad van de gemeente Halderberge;

 

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 7 november 2023;

 

gelet op de artikelen 18.20, derde lid en 18.23, eerste lid, aanhef en onder a van de Omgevingswet en artikel 149 van de Gemeentewet;

 

 

B E S L U I T :

 

vast te stellen:

 

Verordening uitvoering en handhaving (omgevingsrecht) gemeente Halderberge

 

 

 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening en daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

• wet: Omgevingswet

• betrokken wetten: Omgevingswet en Wet Milieubeheer, voor zover paragraaf 18.3.3 van de Om-gevingswet van overeenkomstige toepassing is verklaard;

• kwaliteitscriteria: de in de landelijke samenwerking tussen bevoegde gezagen ontwikkelde en beschikbaar gestelde vigerende kwaliteitscriteria inzake de beschikbaarheid en deskundigheid van organisaties die met de kwaliteit van de uitvoering en handhaving van de betrokken wetten zijn belast;

• basistaken: taken die krachtens artikel 18.22 van de Omgevingswet in opdracht van burgemeester en wethouders door de omgevingsdienst worden verricht;

• plustaken: taken die naast de basistaken in opdracht van burgemeester en wethouders door de omgevingsdienst worden verricht ;

• thuistaken: taken die worden uitgevoerd door burgemeester en wethouders;

• kwaliteitsvoorwaarden: de in lokaal verband te hanteren voorwaarden, zoals opgenomen in bijlage 1 van deze verordening, die van toepassing zijn op de uitvoering en handhaving van de thuistaken.

 

Artikel 2 Reikwijdte

Deze verordening is van toepassing op de uitvoering en handhaving van de betrokken wetten door of in opdracht van burgemeester en wethouders.

 

Artikel 3 Betrokkenheid van de raad

De raad ziet toe op de hoofdlijnen van het door burgemeester en wethouders gevoerde beleid voor de kwaliteit van de uitvoering en handhaving van de betrokken wetten.

 

Artikel 4 Kwaliteitsdoelen

1. Burgemeester en wethouders beoordelen de kwaliteit van de uitvoering en handhaving van de betrokken wetten in het licht van daarvoor door hen gestelde doelen in de uitvoerings- en handhavingsstrategie.

2. De doelen in de uitvoerings- en handhavingsstrategie voor de betrokken wetten hebben in ieder geval betrekking op:

a. de dienstverlening;

b. de uitvoeringskwaliteit van diensten en producten;

c. de financiën;

d. waardering.

 

Artikel 5 Kwaliteitsborging

1. Op de uitvoering en handhaving van de basistaken en plustaken zijn de actuele kwaliteitscriteria van toepassing.

2. Op de uitvoering en handhaving van de thuistaken zijn de kwaliteitsvoorwaarden van toepassing.

3. Burgemeester en wethouders stellen nadere criteria vast op basis van de kwaliteitsvoorwaarden.

4. Over de naleving van de kwaliteitscriteria en kwaliteitsvoorwaarden doen burgemeester en wethouders jaarlijks mededeling aan de raad.

5. Voor zover de kwaliteitscriteria en/of kwaliteitsvoorwaarden niet zijn of konden worden nageleefd, doen burgemeester en wethouders daarvan gemotiveerd opgave.

 

Artikel 6 Inwerkingtreding en citeertitel

1. Deze verordening treedt in werking op het tijdstip waarop de Omgevingswet in werking treedt.

2. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening uitvoering en handhaving (omgevingsrecht) gemeente Halderberge.

3. Bij inwerkingtreding van deze verordening wordt de Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht ingetrokken.

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad

van de gemeente Halderberge op 14 december 2023,

de griffier, de voorzitter,

drs. A. Koenen drs. B.J.A. Roks

Bijlage 1 Kwaliteitsvoorwaarden

 

1Dienstverlening

• beleid en strategie:

o er moet een bestuurlijk vastgesteld VTH beleid zijn;

o het VTH beleid is vertaald in een uitvoeringsprogramma.

 

2Uitvoeringskwaliteit van diensten en producten

• processen

o actueel houden van procesbeschrijvingen, protocollen en werkinstructies voor elke VTH Omgevingsrecht taak;

o beschikbaar hebben van checklisten ter ondersteuning van de uitvoering en handhaving;

o beschikbaar zijn van modelbrieven, modelverslagen en andere sjablonen.

• medewerkers

o volgens de indeling van deskundigheidsgebieden van de kwaliteitscriteria inzicht geven in opleiding, ervaring, kennis en specialismen van medewerkers die een bijdrage leveren aan VTH Omgevingsrecht producten.

• informatievoorziening

o informatiebeleid als basis voor informatisering;

o digitale zaak- en klantdossiers;

o gebruik van authentieke gegevens uit de basisregistraties;

o registreren en archiveren van documenten met gegevens van objecten;

o uitwisseling gegevens met opdrachtgevers en ketenpartners.

 

3Financiën

o strategie, beleid en externe en interne ontwikkelingen van de VTH Omgevings-recht-taken zijn vertaald in de meerjarenbegroting.

 

4Waardering

• tevredenheidsonderzoek

o vaststellen van en uitvoering geven aan een methodiek voor het periodiek meten van de tevredenheid van medewerkers, burgers, bedrijven en samenwerkingspartners binnen het vakgebied VTH Omgevingsrecht.