Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bergen (NH)

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten Bergen 2024

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBergen (NH)
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten Bergen 2024
CiteertitelVerordening lijkbezorgingsrechten Bergen 2024
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening lijkbezorgingsrechten Bergen 2023.

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-12-2023nieuwe regeling

14-12-2023

gmb-2023-548797

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten Bergen 2024

De raad van de gemeente Bergen:

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 november 2023;

 

gezien het advies van de algemene raadscommissie van 7 december 2023;

 

gelet op het bepaalde in artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t:

 

vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten Bergen 2024

1. Definities

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  begraafplaats(en):

 • Begraafplaats Bergen: de gemeentelijke begraafplaats aan de Kerkedijk met uitzondering van de daar gelegen oorlogsgraven en de geallieerden graven;

 • Begraafplaats Egmond: de gemeentelijke begraafplaats in Egmond aan Zee;

 • Begraafplaats Schoorl: de begraafplaats aan de Molenweg in Schoorl;

 • b.

  graf: een zandgraf, een keldergraf en natuurgraf;

 • c.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • d.

  urn: een voorwerp ter berging van één of meer asbussen;

 • e.

  particulier graf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • a.

   het begraven en begraven houden van overledenen;

  • b.

   het bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • f.

  kindergraf: een particulier graf waarin gelegenheid wordt geboden tot het begraven van een natuurlijk persoon beneden de 12 jaar en van levenloos geborenen;

 • g.

  natuurgraf: een particulier graf in een natuurlijke omgeving, waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het begraven en begraven houden van een overledenen in een specifiek vak met aangepaste voorwaarden;

 • h.

  keldergraf: een kunststof, betonnen of gemetselde constructie die in de grond is geplaatst en waarin een of meerdere overledenen worden begraven of asbussen worden bijgezet, wandgraven inbegrepen; keldergraven kunnen onderdeel zijn van een bovengrondse muur of wand;

 • i.

  urnengraf: een particulier graf, keldergraf daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • a.

   het bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • b.

   het verstrooien van as;

 • j.

  urnen-natuurgraf: een particulier graf in een natuurlijke omgeving, waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het begraven en begraven houden van de as van een overledene in een biologisch verteerbare urn in een specifiek vak met aangepaste voorwaarden;

 • k.

  urnenplaats: een bovengrondse plaats waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend voor het plaatsen van en geplaatst houden van urnen;

 • l.

  algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het begraven van overledenen;

 • m.

  urnennis: een nis in een urnenmuur, een columbarium daaronder begrepen, bij de gemeente in beheer waarin de gelegenheid wordt geboden tot het bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • n.

  verstrooiingsplaats: een plaats bij de gemeente in beheer waar as van een overledene kan worden verstrooid;

 • o.

  particuliere gedenkplaats: een plaats waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend voor het plaatsen van een gedenkteken of monument om overledenen te gedenken (zonder begrafenis of asbestemming);

 • p.

  grafbedekking: gedenktekens of vaste planten die op het graf of de urnenplaats zijn geplaatst;

 • q.

  gedenkteken: een grafsteen, liggende of staande zerk, sierurn, sluitplaat, of ander monument ter nagedachtenis van een overledene;

 • r.

  rechthebbende: natuurlijk persoon of rechtspersoon aan wie een uitsluitend recht is verleend op een particulier graf, een particulier (kelder-)urnengraf, een particuliere urnenplaats, een particuliere asverstrooiingsplaats, een particuliere urnennis of een particuliere gedenkplaats, dan wel degene die redelijkerwijze geacht kan worden in diens plaats te zijn getreden;

 • s.

  grafrecht:

  • a.

   het gebruiksrecht op het gebruik van een ruimte in een algemeen graf of een urnenplaats, of het plaatsen van een gedenkplaatje;

  • b.

   het uitsluitend recht op een particulier graf, urnenplaats of gedenkplaats.

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Vrijstellingen

De rechten worden niet geheven voor:

 • a.

  het lichten van een lijk of verwijderen van een asbus op rechterlijk gezag;

 • b.

  het begraven van doodgeboren kinderen of van zuigelingen die met de overleden moeder gelijktijdig in één graf worden begraven.

 • c.

  het gelijktijdig bijzetten van een tweede of meerdere asbussen in éénzelfde urnennis.

Artikel 5 Tarieven en maatstaven van heffing

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel, met inachtneming van de daarbij behorende bijzondere bepalingen.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Belastingtijdvak

 • 1.

  Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

 • 2.

  Met betrekking tot de rechten genoemd in artikel 4.4.2 van hoofdstuk 4 van de tarieventabel is het belastingtijdvak gelijk aan de periode waarvoor wordt afgekocht.

Artikel 7 Wijze van heffing

De rechten worden geheven door middel van een aanslag of een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving bekendgemaakt.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang voor de jaarlijks verschuldigde rechten

 • 1.

  De rechten als bedoeld in de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak of, zo dat later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Bij beëindiging van het uitsluitend recht op een particulier graf in de loop van het belastingjaar wordt geen restitutie verleend van reeds betaalde of nog verschuldigde rechten betreffende dat belastingjaar.

Artikel 9 Termijn van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald binnen 2 maanden na de dagteke¬ning van de schriftelijke kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

 • 3.

  Bij verlenging van het grafrecht is een betalingsregeling mogelijk indien de rechthebbende daartoe een onderbouwd verzoek doet.

Artikel 10 Overgangsrecht

De Verordening lijkbezorgingsrechten Bergen 2023 en de bijbehorende tarieventabel worden ingetrokken met ingang van de in artikel 11, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 11 Inwerkingtreding

 • 1.

  1. Deze verordening en de bijbehorende tarieventabel treden in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als de 'Verordening lijkbezorgingsrechten Bergen 2024’.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Bergen in de openbare raadsvergadering van

donderdag 14 december 2023.

Mr. J.G.S (Janne) Pijnenborg

griffier

L.Hj. (Lars) Voskuil

voorzitter

Bijlage Tarieventabel behorend bij de Verordening lijkbezorgingsrechten Bergen 2024

 

Hoofdstuk 1

Begraven en bijzetten van asbussen en urnen

Tarieven 2024

1.1

Voor het begraven van een overledene

 

1.1.1

van een persoon van 12 jaar en ouder

€ 786,00

1.1.2

van een persoon van 1 tot 12 jaar

€ 393,00

1.1.3

kinderen jonger dan 1 jaar en levenloos geboren kinderen

€ 196,00

1.1.4

in een algemeen graf, inclusief gebruiksrecht voor 10 jaar

€ 1.349,00

1.2

Toeslag begraven en bijzetting urnen op buitengewone uren (toeslag niet op gebruiksrecht).

100%

 

Onder buitengewone uren wordt verstaan: maandag t/m vrijdag vanaf 16.00 uur tot een uur voor zonsondergang. Zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur.

1.3

Voor het begraven of bijzetten van een asbus in een graf, urnengraf, urnenplaats, urnennis of verstrooiingsplaats

€ 196,00

1.4

Voor het verstrooien van as

€ 196,00

Hoofdstuk 2

Verlenen van grafrechten (inclusief algemeen onderhoud)

 

2.1

Voor het verlenen van het uitsluitend recht tot het doen begraven en begraven houden van overledenen in een particulier graf:

 

2.1.1

voor 2 personen van 12 jaar en ouder voor een periode van 10 jaar

€ 1.798,00

2.1.2

voor 2 personen van 12 jaar en ouder voor een periode van 15 jaar

€ 2.697,00

2.1.3

voor 2 personen van 12 jaar en ouder voor een periode van 20 jaar

€ 3.372,00

2.1.4

voor 1 persoon in een natuurgraf voor een periode van 50 jaar

€ 6.744,00 *

2.1.5

voor 1 persoon in een natuurgraf voor een periode van 100 jaar

€ 11.240,00 *

2.1.6

reductie kindergraf voor kinderen van 1 tot 12 jaar

(1 persoon)

50%

2.1.7

reductie kindergraf voor kinderen < 1 jaar en levenloos geborenen (1 persoon)

75%

2.2

voor het verlenen van het uitsluitend recht tot het doen begraven en begraven houden van asbussen:

 

2.2.1

voor 2 asbussen in een urnengraf voor een periode van 5 jaar

€ 562,00 **

2.2.2

voor 2 asbussen in een urnengraf voor een periode van 10 jaar

€ 1.012,00 **

2.2.3

voor 2 asbussen in een urnengraf voor een periode van 15 jaar

€ 1.518,00 **

2.2.4

voor 2 asbussen in een urnengraf voor een periode van 20 jaar

€ 2.023,00 **

2.2.5

voor 1 asbus in een urnen-natuurgraf voor een periode van 50 jaar

€ 3.372,00 *

2.2.6

voor 1 asbus in een urnen-natuurgraf voor een periode van 100 jaar

€ 5.620,00 *

2.3

Voor het verlenen van een uitsluitend recht op een urnenplaats en een particuliere gedenkplaats:

 

2.3.1

voor 2 asbussen voor een periode van 5 jaar

€ 562,00 **

2.3.2

voor 2 asbussen voor een periode van 10 jaar

€ 1.012,00 **

2.3.3

voor 2 asbussen voor een periode van 15 jaar

€ 1.518,00 **

2.3.4

voor 2 asbussen voor een periode van 20 jaar

€ 2.023,00 **

2.4

Voor het verlenen van een gebruiksrecht voor een nis in een urnenmuur of een columbarium:

 

2.4.1

voor 2 asbussen voor een periode van 5 jaar

€ 562,00 **

2.4.2

voor 2 asbussen voor een periode van 10 jaar

€ 1.012,00 **

2.4.3

voor 2 asbussen voor een periode van 15 jaar

€ 1.518,00 **

2.4.4

voor 2 asbussen voor een periode van 20 jaar

€ 2.023,00 **

2.5

Voor het verlengen van het uitsluitend recht op een particulier graf:

 

2.5.1

voor 2 personen van 12 jaar en ouder voor een periode van 5 jaar

€ 900,00

2.5.2

voor 2 personen van 12 jaar en ouder voor een periode van 10 jaar

€ 1.798,00

2.5.3

voor 2 personen van 12 jaar en ouder voor een periode van 15 jaar

€ 2.697,00

2.5.4

voor 2 personen van 12 jaar en ouder voor een periode van 20 jaar

€ 3.372,00

2.5.5

reductie kindergraf voor kinderen van 1 tot 12 jaar

(1 persoon)

50%

2.5.6

reductie kindergraf voor kinderen < 1 jaar en levenloos geborenen (1 persoon)

75%

2.6

Voor het verlengen van grafrechten op urnengraven en urnenplaatsen,

 

2.6.1

voor een periode van 5 jaar

€ 562,00

2.6.2

voor een periode van 10 jaar

€ 1.012,00

2.6.3

voor een periode van 15 jaar

€ 1.518,00

2.6.4

voor een periode van 20 jaar

€ 2.023,00

2.7

Voor een herdenkingsplaatje:

 

2.7.1

Op een algemeen herdenkingsmonument of een inscriptie voor 20 jaar

€ 168,00

2.7.2

voor het verlengen van de periode als bedoeld in artikel 2.7.1 met een periode van 10 jaar

€ 84,00

2.7.3

voor het aanvullen van het bestaande herdenkingsplaatje met een extra naam

€ 27,00

Hoofdstuk 3

Verwijderen en herbegraven

 

3.1

Op verzoek samenvoegen van overledenen in een bestaand graf

€ 1.886,00 *

3.2

Op verzoek verwijderen van asbussen of urnen

€ 113,00

Hoofdstuk 4

Overige diensten

 

4.1

Beschikbaar stellen en plaatsen van een boomschijf op een natuurgraf

€ 168,00 *

4.2

Plaatsingsprocedure herdenkingsboom (exclusief boom en plantkosten)

€ 168,00 *

4.3

Lijkschouwing door een gemeentelijke lijkschouwer

€ 449,00

4.4

Lopende onderhoudsrechten voortkomend uit eerdere verordeningen

 

4.4.1

Onderhoud per jaar

€ 89,00 ***

4.4.2

afkoop van resterende jaren

Contante waarde van de op het tijdstip van afkoop nog te verschijnen belastingbedragen, en wordt berekend door vermenigvuldiging van het jaarlijkse belastingbedrag met de hierna te noemen factor. 1 jaar factor 1; 2 jaar factor 2; 3 jaar factor 2; 4 jaar factor 2; 5 jaar factor 3; zes jaar factor 4; 7 jaar factor 5; 8 jaar factor 5; 9 jaar factor 5;

10 jaar factor 6; 11 jaar factor 7; 12 jaar factor 8; 13 jaar factor 8; 14 jaar factor 8; 15 jaar factor 9; 16 jaar factor 10; 17 jaar factor 11; 18 jaar factor 11; 19 jaar factor 11, 20 jaar factor 12.

***

4.5

Diensten in rouwcentrum of openlucht, rouwbezoek of gebruik ruimte algemeen (inclusief aanwezige apparatuur)

 

4.5.1

Voor de duur van maximaal één uur

€ 224,00

4.5.2

Per half uur extra

€ 113,00

4.5.3

Koelruimte per 24 uur

€ 82,00

 

*

Beperkt mogelijk, afhankelijk van de geboden mogelijkheden per begraafplaats

conform de beheerverordening en de bijbehorende nadere regels.

**

Indien de betreffende voorziening de mogelijkheid biedt zijn 3 asbussen toegestaan

***

Betreft voorwaarden van oudere verordeningen

 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Bergen in de openbare raadsvergadering van donderdag 14 december 2023.

 

Mr. J.G.S (Janne) Pijnenborg

griffier

 

L.Hj. (Lars) Voskuil

voorzitter