Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Aanwijzingsbesluit toezichthouders

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit toezichthouders
CiteertitelAanwijzingsbesluit toezichthouders
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 34, eerste lid, van de Scheepvaartverkeerswet
 3. artikel 9.1 van de Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden
 4. artikel 18.6 van de Omgevingswet
 5. Onderhoudsverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2024
 6. Waterschapsverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2024
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-02-2024artikel 2

23-01-2024

wsb-2024-1532

DM1973663
01-01-202401-02-2024nieuwe regeling

05-12-2023

wsb-2023-16039

DM1912004

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit toezichthouders

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden,

 

gelezen het voorstel d.d. 5 december 2023, met DM1912004

gelet op het bepaalde in:

 • hoofdstuk 5, titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • artikel 18.6 van de Omgevingswet;

 • artikel 34 lid 1 van de Scheepvaartverkeerswet;

 • artikel 9.1 van de Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden; en

 • artikel 3.1 van de Onderhoudsverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2024; en de

 • Waterschapsverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

BESLUIT:

 

het ‘Aanwijzingsbesluit toezichthouders’ vast te stellen als volgt

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  toezichthouder: een persoon als bedoeld in artikel 5.11 Awb;

 • b.

  schouwmeester: een persoon aangewezen door het college ter uitvoering van de periodieke schouw als bedoeld in de Onderhoudsverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2024;

 • c.

  Waterschapsverordening: Waterschapsverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden;

 • d.

  Awb: Algemene wet bestuursrecht;

 • e.

  college: het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

Artikel 2 Toezichthouders

 • 1.

  Als toezichthouder zijn met de inwerkingtreding van dit aanwijzingsbesluit aangewezen de medewerkers belast met toezicht en handhaving van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden met de volgende functies:

  • a.

   Specialist;

  • b.

   Manager.

 • 2.

  Als toezichthouder kunnen bij apart daartoe strekkend besluit door of namens het college worden aangewezen: de schouwmeesters.

 • 3.

  Als toezichthouder kunnen bij apart daartoe strekkend besluit door of namens het college worden aangewezen:

  • a.

   medewerker(s), tevens toezichthouder, in dienst bij andere waterschappen of Rijkswaterstaat;

  • b.

   medewerker(s) in dienst bij de Gemeenschappelijke Regeling ‘Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht’.

 • 4.

  Als toezichthouder kan bij apart daartoe strekkend besluit door of namens het college worden aangewezen: iedere medewerker waarvoor het naar het oordeel van het college noodzakelijk is voor een goede functievervulling op toezichthoudend gebied.

Artikel 3 Termijn aanwijzing

De aanwijzing tot toezichthouder, als bedoeld in artikel 2, vervalt bij:

 • a.

  intrekking van de aanwijzing,

 • b.

  beëindiging van het dienstverband; of

 • c.

  benoeming in andere functie dan die bedoeld in artikel 2.

Artikel 4 Bevoegdheden

Bij de toekenning van bevoegdheden wordt onderscheid gemaakt naar functie conform onderstaande tabel:

 

Categorie

Toezichthouders

Bevoegdheden

A

Medewerkers, als bedoeld in artikel 2, lid 1, lid 3 en lid 4

Alle bevoegdheden als opgenomen in de artikelen 5:15 t/m 5:19 Awb

B

Schouwmeesters, als bedoeld in artikel 2, lid 2

Alleen de bevoegdheden als opgenomen in artikel 5:15 Awb.

Artikel 5 Categorie A

De toezichthouders in categorie A zijn belast met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de:

 • a.

  Waterschapsverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden;

 • b.

  Onderhoudsverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2024;

 • c.

  Omgevingswet;

 • d.

  Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden;

 • e.

  Wet Milieubeheer;

 • f.

  Scheepvaartverkeerswet.

Artikel 6 Categorie B

 • 1.

  De toezichthouders in categorie B zijn belast met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Waterschapsverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en de Onderhoudsverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2024.

 • 2.

  De schouwmeesters kunnen hun bevoegdheden als toezichthouders slechts uitoefenen ten behoeve van een door het college aangekondigde schouw en in de door het college aangekondigde schouwperiode.

 • 3.

  De aanwijzingsperiode van de schouwmeesters loopt synchroon aan de zittingsperiode van het algemeen bestuur. De aanwijzing geldt met ingang van de eerste dag van de betreffende zittingsperiode van het algemeen bestuur.

 • 4.

  Een tussentijdse aanstelling geschiedt voor het nog resterende gedeelte van de zittingsperiode van het algemeen bestuur.

 • 5.

  De periode van aanwijzing tot toezichthouder is identiek aan de periode van aanstelling tot schouwmeester. Bij beëindiging van het schouwmeesterschap eindigt eveneens de aanwijzing tot toezichthouder.

 • 6.

  De schouwmeesters voeren bij hun werkzaamheden de door het college vastgestelde schouwinstructies uit.

Artikel 7 Inwerkingtreding, intrekking en citeertitel

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2024.

 • 2.

  Indien de Omgevingswet na 1 januari 2024 in werking treedt, is het eerste lid niet van toepassing en treedt dit besluit in werking op een door het college te bepalen tijdstip.

 • 3.

  Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit toezichthouders.

 • 4.

  Het Aanwijzingsbesluit toezichthouders, vastgesteld door het college op 12 april 2022 en geldig vanaf 16 april 2022, wordt ingetrokken, met dien verstande dat daarop berustende aanwijzingen van kracht blijven zolang wordt voldaan aan vereisten onder het Aanwijzingsbesluit toezichthouders.

Vastgesteld in de vergadering van het college van dijkgraaf en hoogheemraden op 5 december 2023

J.C.H. Haan, dijkgraaf

F.H.M. Apeldoorn, secretaris-directeur

Toelichting Aanwijzingsbesluit toezichthouders

Inleiding

Bij het waterschap bestaat, gelet op zijn wettelijke taakuitoefening, behoefte aan officiële toezichthouders waaraan bevoegdheden zijn toegekend als bedoeld in de afdeling 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Om afdeling 5.2 Awb van toepassing te doen zijn is een uitdrukkelijke aanwijzing van toezichthouders door het college vereist. Diverse medewerkers zijn op basis van het eerdere Aanwijzingsbesluit toezichthouders als toezichthouder aangewezen. Deze besluiten blijven van kracht zolang voldaan wordt aan de vereisten onder dit besluit. Daarnaast kan de secretaris directeur op basis van dit aanwijzingsbesluit in samenhang met het Mandaat- en volmachtbesluit Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden anderen aanwijzen als toezichthouder.

Bij de toekenning van bevoegdheden wordt onderscheid gemaakt naar de diverse functies.

Voor schouwmeesters is een aanstellingstermijn ingesteld die is gekoppeld aan de zittingsperiode van het algemeen bestuur, om zodoende om de vier jaar te kunnen bezien wie voor een nieuwe aanstellingsperiode in aanmerking komt. Daarnaast is, evenals in het vorige aanwijzingsbesluit met betrekking tot toezichthouders, een leeftijdsgrens ingesteld voor schouwmeesters op het moment van benoeming.

Toezichthouders kunnen zowel individueel als categoraal worden aangewezen. Bij een individuele aanwijzing worden personen met toezicht belast door hen met naam te noemen of door middel van de aanduiding van hun functie.

In dit aanwijzingsbesluit worden toezichthouders aangewezen door middel van hun functie. Medewerkers die in een toezichthoudende functie worden benoemd worden direct ambtshalve als toezichthouder aangewezen.

Het besluit wordt bekendgemaakt door publicatie in het Waterschapsblad en opgenomen in de verzameling geconsolideerde regelgeving.

 

Wat is een toezichthouder

Onder toezichthouder wordt verstaan: een persoon die, bij of krachtens wettelijk voorschrift, is belast met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift. De definitie is opgenomen in artikel 5:11 Awb, maar geldt in beginsel ook daarbuiten.

Bij toepassing van de verplichtingen ten dienste van de belastingheffing (Waterschapswet in samenhang met de Algemene wet rijksbelastingen en de Invorderingswet 1990) is geen sprake van toezicht op de naleving in de zin van titel 5.2 Awb.

 

Bevoegdheden toezichthouder

De Awb regelt met name het specifiek toekennen van bevoegdheden aan toezichthouders. Het betreft de in de artikelen 5:15 tot en met 5:19 Awb opgenomen bevoegdheden tot het:

 • betreden van plaatsen;

 • vorderen inlichtingen;

 • inzage in zakelijke gegevens;

 • onderzoek van zaken;

 • nemen van monsters;

 • onderzoek van vervoersmiddelen en hun lading;

 • vorderen stilhouden van bestuurder vervoermiddel.

In artikel 5:14 Awb is bepaald dat bij wettelijk voorschrift of bij besluit van het bestuursorgaan dat de toezichthouder als zodanig aanwijst, de aan de toezichthouder toekomende bevoegdheden kunnen worden beperkt. Als regel dienen slechts ambtenaren de bevoegdheden van afdeling 5.2 Awb uit te oefenen. De wetgever heeft in de memorie van toelichting aangegeven dat terughoudendheid moet worden betracht met het aanwijzen van niet-ambtenaren als toezichthouder.

Daarnaast mogen op grond van het bepaalde in artikel 31, lid 2, van de Waterschapswet leden van het algemeen bestuur geen betrekking van ambtenaar bekleden of vanwege het waterschapsbestuur aangesteld of daaraan ondergeschikt zijn. Dit betekent dat leden van het algemeen bestuur en derhalve ook die van het dagelijks bestuur, geen schouwmeester of toezichthouder mogen zijn. Gedeputeerde staten zullen geen ontheffing verlenen (artikel 33, lid 2, van de Waterschapswet), omdat het schouwmeesterschap een dienstbetrekking oplevert.

 

Regelingen HDSR

Het bestuursorgaan van het waterschap dat een toezichthouder aanwijst, moet zijn aanwijzingsbevoegdheid kunnen baseren op een wet of algemeen verbindend voorschrift. In de verschillende wetten en verordeningen, die van toepassing zijn op ons waterschap, wordt het bestuur opgedragen ambtenaren of medewerkers aan te wijzen voor het toezicht.

In het Mandaat- en volmachtbesluit Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft het dagelijks bestuur de bevoegdheid tot het aanwijzen van toezichthouders en schouwmeesters gemandateerd aan de secretaris-directeur. Van een aanwijzingsbesluit moet mededeling worden gedaan aan het dagelijks bestuur.

 

Legitimatiebewijzen

De legitimatiebewijzen zijn opgesteld naar het model dat door de Minister van Justitie is vastgesteld in de Regeling model legitimatiebewijs toezichthouders Awb. Hiermee wordt gehandeld conform artikel 5:12, lid 3 van de Awb.

Op het legitimatiebewijs staat aangegeven tot welke categorie, als bedoeld in artikel 4 van het Aanwijzingsbesluit toezichthouders, de betreffende toezichthouder behoort. Legitimatiebewijzen worden alleen uitgegeven aan ambtenaren en/of derden, aan wie toezichthoudende bevoegdheden zijn toegekend door of namens het college. Bij beëindiging van de functie c.q. het dienstverband levert de toezichthouder het legitimatiebewijs in bij het bestuur.

De manager afdeling Vergunningverlening en Handhaving van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is verantwoordelijk voor het correct uitgeven en innemen van legitimatiebewijzen.