Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Omgevingsdienst Groningen

Aanvulling op het aanwijsbesluit toezichthouders ODG 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOmgevingsdienst Groningen
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingAanvulling op het aanwijsbesluit toezichthouders ODG 2016
CiteertitelAanvulling Aanwijsbesluit Toezichthouders
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpWijziging aanwijsbesluit Toezichthouders ODG

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-12-2023Wijziging

14-12-2023

Blad gemeenschappelijke regeling

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanvulling op het aanwijsbesluit toezichthouders ODG 2016

Besluit AB "Aanvulling op het aanwijsbesluit toezichthouders ODG 2016"

Het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Groningen,

Besluiten:

Vast te stellen een wijziging van het "Besluit aanwijzing toezichthouders Omgevingsdienst Groningen 2016".

Artikel 1. Het artikel nummer "V" te vervangen door het nummer "VI".

Artikel 2 Aan het besluit wordt het volgende artikel V toegevoegd:

Artikel V Overgangsbepaling

Op het moment dat de Wet van 23 maart 2016, houdende regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet) in werking treedt, zijn de functionarissen genoemd in het eerste lid tevens aangewezen als toezichthouder belast met het toezicht op naleving van het bepaalde bij of krachtens de Omgevingswet.

Artikel 3 Inwerkingtreding

De wijziging treedt in werking de dag na de publicatie in het blad gemeenschappelijke regeling.

Aldus besloten in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Groningen

op 14 december 2023.

de voorzitter, de heer A. Schmaal

de secretaris, de heer A. Schepers