Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Stede Broec

Bindend advies

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStede Broec
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBindend advies
CiteertitelBindend advies
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De lijst voor bindend advies treedt in werking met ingang van de dag waarop de Omgevingswet in werking treedt.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024nieuwe regeling

14-12-2023

gmb-2023-547011

0532181806

Tekst van de regeling

Intitulé

Bindend advies

De raad van de gemeente Stede Broec;

 

 

Overwegende dat:

 

 • dit besluit aansluit bij de doelstellingen van de Omgevingswet;

 • dit besluit wat betreft de rol van de raad bij buitenplanse omgevingsplanactiviteiten aansluit bij de huidige rol van de raad;

 • de lijst bindend advies voor bestuur, ambtelijke organisatie en inwoners duidelijk maakt in welke situaties bindend adviesrecht van toepassing is;

Op grond van artikel 16.15a lid b onder 1 van de Omgevingswet

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 november 2023

 

 

b e s l u i t :

 

 

 • 1.

  Dat advies met instemming van de raad (bindend advies) bij buitenplanse omgevingsplanactiviteiten vereist is bij de volgende situaties:

  • a.

   Algemeen

   • i.

    Het realiseren van projecten die niet passen binnen een door de gemeenteraad vastgestelde ruimtelijke visie (zoals de Omgevingsvisie, een Masterplan, Nota van Uitgangspunten, stedenbouwkundig plan, woonvisie, gebiedsvisies, beleidsnotities (et cetera)).

   • ii.

    Een activiteit die niet past binnen de uitgangspunten van een programma (als bedoeld in artikel 3.4 van de Omgevingswet).

   • iii.

    Aanvragen die – naar mening van het college van burgemeester en wethouders – moeten worden aangemerkt als maatschappelijk en/of politiek gevoelig.

  • b.

   Binnen de bebouwde kom

   • i.

    Het toevoegen van meer dan 5 woningen in de vorm van nieuw op te richten bebouwing.

   • ii.

    Het toevoegen van meer dan 20 woningen binnen bestaande bebouwing (functiewijziging, woningsplitsing).

  • c.

   Buiten de bebouwde kom

   • i.

    Het toevoegen één of meer woningen, met uitzondering van:

    • 1.

     gevallen die onderdeel uitmaken van delegatiebesluit;

    • 2.

     gevallen die passen binnen een wijziging naar wonen ten behoeve van compensatie bij bedrijfsbeëindiging van het agrarisch bedrijf.

  • d.

   Duurzame energie

   • i.

    Het realiseren of vergroten van een zonnepark buiten het bouwvlak en/of een opstelling van windturbines (hoger dan 15 meter) en/of voorzieningen die hiervoor nodig zijn.

 • 2.

  De lijst voor bindend advies in werking te laten treden met ingang van de dag waarop de Omgevingswet in werking treedt.

 • 3.

  De lijst twee jaar na inwerkingtreding van de Omgevingswet te evalueren.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Stede Broec in zijn openbare vergadering van 14 december 2023.

De raad voornoemd,

de griffier,

J.N.M. Commandeur

de voorzitter,

R.A.P. Wortelboer

Was – wordt lijst bindend advies bij buitenplanse omgevingsplanactiviteiten

 

Bijlage bij zaak 181806

 

Was (besluit 28 oktober 2021)

Advies met instemming van de raad (bindend advies) is vereist als het college voornemens is een positief besluit te nemen over een aanvraag omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

Categorie van activiteiten

Wordt (besluit 14 december 2023)

Advies met instemming van de raad (bindend advies) bij buitenplanse omgevingsplanactiviteiten vereist is bij de volgende situaties:

Algemeen

Die niet past binnen een door de gemeenteraad vastgestelde nota van uitgangspunten, stedenbouwkundige visie of een ander ruimtelijke kader.

Het realiseren van projecten die niet passen binnen een door de gemeenteraad vastgestelde ruimtelijke visie (zoals de Omgevingsvisie, een Masterplan, Nota van Uitgangspunten, stedenbouwkundig plan, woonvisie, gebiedsvisies, beleidsnotities (et cetera)).

Die niet past binnen de maatschappelijk, educatief en/of infrastructurele belangen waar de gemeenteraad al middelen voor beschikbaar heeft gesteld.

Of die de herontwikkeling van een bestaande locatie betreft, waarbij een aanpassing van de ruimtelijke, dan wel stedenbouwkundige structuur plaatsvindt.

Een activiteit die niet past binnen de uitgangspunten van een programma (als bedoeld in artikel 3.4 van de Omgevingswet).

Aanvragen die – naar mening van het college van burgemeester en wethouders – moeten worden aangemerkt als maatschappelijk en/of politiek gevoelig.

Binnen bebouwde kom*

Het toevoegen van meer dan 5 woningen in de vorm van nieuw op te richten bebouwing.

Het toevoegen van meer dan 20 woningen binnen bestaande bebouwing (functiewijziging, woningsplitsing).

Buiten bebouwde kom*

Het toevoegen één of meer woningen, met uitzondering van:

 • a.

  gevallen die onderdeel uitmaken van delegatiebesluit;

 • b.

  gevallen die passen binnen een wijziging naar wonen ten behoeve van compensatie bij bedrijfsbeëindiging van het agrarisch bedrijf.

Duurzame energie

Het realiseren of vergroten van een zonnepark buiten het bouwvlak en/of een opstelling van windturbines (hoger dan 15 meter) en/of voorzieningen die hiervoor nodig zijn.

 

*bebouwde kom: Hier wordt bedoeld bebouwde kom volgens de wegenverkeerswet. De grens van deze bebouwde kom wordt aangeduid met de bekende blauwe borden.