Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
GGD IJsselland

Besluit berichtenverkeer langs elektronische weg en mandaatbesluit

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGGD IJsselland
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit berichtenverkeer langs elektronische weg en mandaatbesluit
CiteertitelBesluit berichtenverkeer langs elektronische weg en mandaatbesluit
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 2:15 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. hoofdstuk 10 van de Algemene wet bestuursrecht
 3. artikel 4.1, tweede lid, van de Wet open overheid
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-12-2023nieuwe regeling

14-12-2023

bgr-2023-1320

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit berichtenverkeer langs elektronische weg en mandaatbesluit

Het dagelijks bestuur van GGD IJsselland,

 

Gelet op:

 

 • -

  De bepalingen van afdeling 2.3 Verkeer langs elektronische weg en in het bijzonder art. 2:15 lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht,

 • -

  Hoofdstuk 10 van de Algemene wet bestuursrecht,

 • -

  Artikel 4.1 lid 2 van de Wet open overheid,

Overwegende:

 • -

  Dat GGD IJsselland berichtenverkeer langs elektronische weg wil openstellen voor berichten aan bestuursorganen van GGD IJsselland;

 • -

  De publicatie in het Staatsblad van 7 juni 2023 van de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer, de toekomstige inwerkingtreding daarvan en de wens om hier als GGD IJsselland op voorbereid te zijn;

 • -

  De wens om in de toekomst flexibel te zijn in het aanwijzen van elektronische kanalen waarlangs bestuursorganen van GGD IJsselland elektronisch bereikbaar zijn voor formele berichten van burgers en bedrijven;

Besluit het volgende:

Artikel I Openstellen elektronische wegen

Formele berichten aan een bestuursorgaan van GGD IJsselland kunnen elektronisch worden verzonden als deze weg voor het betreffende soort bericht is opengesteld via internet op de website van GGD IJsselland met een daarvoor ingericht webformulier op de website, via een applicatie dan wel via een daarvoor aangegeven specifiek e-mailadres.

Het betreft bij inwerkingtreding van dit besluit de volgende soorten berichten:

 • Verzoeken op grond van de Wet open overheid

 • Klachten

 • Bezwaren

 • Ingebrekestelling op basis van art. 4:17 lid 3 Awb – betreffende de procedure dwangsom bij niet tijdig beslissen van het bestuursorgaan bij een beschikking op aanvraag

 • Aansprakelijkstelling

 • Melding beveiligingsincidenten/mogelijke datalekken

 • Uitoefenen van rechten ten aanzien van persoonsgegevens (zoals inzage/afschrift, verwijdering)

 • Aanvraag/melding beschermd wonen (Wmo)

 • Aanvraag ondersteuning maatschappelijke opvang (Wmo)

 • Melding wet verplichte GGZ

Artikel II Verlening mandaat, volmacht en machtiging

Het dagelijks bestuur verleent met ingang van het moment dat de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer in werking treedt, mandaat, volmacht respectievelijk machtiging aan de Directeur publieke gezondheid om voor de hierna aangegeven bevoegdheden besluiten te nemen ter uitoefening van deze bevoegdheden, daarmee verbonden rechtshandelingen en daarmee samenhangende feitelijke handelingen te verrichten:

 

 • Het aanwijzen van de wijze van elektronische verzending voor ieder type bericht aan een bestuursorgaan dat deel uitmaakt van een procedure over een besluit of een klacht of een ander krachtens wettelijk voorschrift voorgeschreven bericht aan een bestuursorgaan, zoals bedoeld in artikel 2:13 lid 1 en 2 van de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer;

 • Het stellen van nadere eisen aan de wijze van verzending, mits die eisen de mogelijkheid van elektronische verzending niet onevenredig belemmeren, zoals bedoeld in artikel 2:13 lid 3 van de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer;

 • Het weigeren van elektronisch verschafte gegevens en bescheiden:

  • -

   voor zover de aanvaarding daarvan tot een onevenredige belasting voor het bestuursorgaan zou leiden, dan wel

  • -

   voor zover de betrouwbaarheid of vertrouwelijkheid van het bericht onvoldoende is gewaarborgd, gelet op de aard en de inhoud van het bericht en het doel waarvoor het wordt gebruikt, en de mededeling van de weigering aan de afzender, zoals bedoeld in artikel 2:15 van de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer;

Artikel III.  

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.

 

Aldus besloten door het dagelijks bestuur van GGD IJsselland op 14 december 2023

M.W.J. van Willigen, voorzitter

A.I. Schulting, secretaris