Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noord-Holland

Uitvoeringsregeling subsidie verkeerseducatie scholieren Noord-Holland 2024

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoord-Holland
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingUitvoeringsregeling subsidie verkeerseducatie scholieren Noord-Holland 2024
CiteertitelUitvoeringsregeling subsidie verkeerseducatie scholieren Noord-Holland 2024
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervalt op 1 januari 2025.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-12-2023nieuwe regeling

12-12-2023

prb-2023-15200

2148914/2148926

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsregeling subsidie verkeerseducatie scholieren Noord-Holland 2024

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

 

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011;

 

Overwegende dat uit onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid is gebleken dat verkeerseducatie en -voorlichting tot verkeersveiliger gedrag leiden en dat het gewenst is verkeersveilig gedrag te bevorderen door educatieve activiteiten, niet zijnde activiteiten die zijn gericht op aanpassing van de infrastructuur, te subsidiëren;

 

Besluiten vast te stellen:

 

Uitvoeringsregeling subsidie verkeerseducatie scholieren Noord-Holland 2024

Artikel 1  

In deze regeling wordt verstaan onder:

 

 • a.

  basisonderwijs: onderwijs op een basisschool als bedoeld in artikel 1 van de Wet op het primair onderwijs;

 • b.

  voortgezet onderwijs: onderwijs op een school voor het voortgezet onderwijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op het voortgezet onderwijs;

 • c.

  CROW: Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek;

 • d.

  Toolkit Verkeerseducatie van het CROW: overzicht lijst educatieve projecten die door het CROW zijn getoetst op kwaliteit, zoals weergegeven op de website van het CROW: https://www.crow.nl/mobiliteit-en-gedrag/tools/toolkit

Artikel 2  

Subsidie wordt verstrekt aan:

 

 • a.

  privaatrechtelijke rechtspersonen;

 • b.

  publiekrechtelijke rechtspersonen, met uitzondering van de rijksoverheid.

Artikel 3  

 • 1.

  Subsidie kan worden verstrekt voor:

  • a.

   het verrichten van activiteiten met een educatief karakter, gericht op het basisonderwijs, die verkeersveilig gedrag van scholieren bevorderen;

  • b.

   het verrichten van activiteiten met een educatief karakter, gericht op het voortgezet onderwijs, die verkeersveilig gedrag van scholieren bevorderen.

 • 2.

  De in het eerste lid genoemde activiteiten dienen:

  • a.

   plaats te vinden in de provincie Noord-Holland, maar buiten de Vervoerregio Amsterdam;

  • b.

   opgenomen te zijn in de Toolkit Verkeerseducatie van het CROW en door het CROW te zijn getoetst; en

  • c.

   waar het betreft de methodiek en de doelgroep te worden uitgevoerd zoals beschreven in de Toolkit Verkeerseducatie van het CROW.

Artikel 4  

Een aanvraag om subsidie wordt ingediend door middel van een door Gedeputeerde Staten beschikbaar gesteld formulier en bevat ten minste:

 • a.

  de naam van het educatieve project zoals vermeld in de Toolkit verkeerseducatie van het CROW;

 • b.

  een vermelding van de score (sterren) zoals vermeld in de Toolkit Verkeerseducatie van het CROW;

 • c.

  een voorstel van de beoogde te bereiken scholen;

 • d.

  een begroting van de kosten van de activiteit;

 • e.

  een financieringsplan van de kosten van de activiteit.

Artikel 5  

 • 1.

  Een aanvraag om subsidie is tijdig ingediend indien de aanvraag in de periode van 10 januari 2024 tot en met 22 februari 2024, vóór 17:00 uur is ontvangen.

 • 2.

  Een aanvraag die buiten de in het eerste lid genoemde periode wordt ontvangen, wordt geweigerd.

 • 3.

  Gedeputeerde Staten beslissen binnen 16 weken na 22 februari 2024 op de aanvraag om subsidie.

Artikel 6  

 • 1.

  Het subsidieplafond van het jaar 2024 voor de activiteiten genoemd in artikel 3, eerste lid, onderdeel a, bedraagt € 960.000,-;

 • 2.

  Het subsidieplafond van het jaar 2024 voor de activiteiten genoemd in artikel 3, eerste lid, onderdeel b, bedraagt € 640.000,-.

Artikel 7  

 • 1.

  Indien het subsidieplafond wordt bereikt worden aanvragen die voor subsidie in aanmerking komen, gerangschikt op een prioriteitenlijst.

 • 2.

  De rangschikking wordt bepaald door het aantal punten (sterren) zoals vermeld in de Toolkit Verkeerseducatie van het CROW, zoals deze luidt op 13 februari 2024, tot een maximum van 50 punten.

 • 3.

  De aanvragen worden gehonoreerd naar de volgorde van hoog naar laag op de prioriteitenlijst.

 • 4.

  Indien meerdere aanvragen op dezelfde plaats op de prioriteitenlijst worden gerangschikt en door honorering van deze aanvragen het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de aanvraag met de laagste projectkosten als eerste gehonoreerd.

 • 5.

  Indien toepassing van het vorige lid er toe leidt dat aanvragen gelijk eindigen, wordt rangschikking van die aanvragen bepaald door loting.

Artikel 8  

Subsidie wordt geweigerd indien:

 • a.

  de activiteit financieel niet haalbaar is;

 • b.

  de uitvoering van de activiteit is gestart voordat de aanvraag is ontvangen;

 • c.

  de activiteit niet gericht is op uitvoering in het schooljaar 2024-2025.

Artikel 9  

 • 1.

  Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor de volgende kosten, voor zover deze kosten direct noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de activiteit:

  • a.

   acquisitie, voorbereiding en planning van de uitgevoerde activiteiten;

  • b.

   lesmateriaal;

  • c.

   inzet van docenten en andere bij de activiteit noodzakelijke medewerkers;

  • d.

   reiskosten tot maximaal € 0,19 per kilometer tot een maximum van 50 euro per cursusdag op locatie;

  • e.

   de kosten van het verstrekken van digitale lespakketten, mits (bij de verantwoording van de subsidie) een verklaring van de desbetreffende schoolleiding is gevoegd, waarin wordt bevestigd dat het pakket door de school in de klas is behandeld.

 • 2.

  Subsidie wordt niet verstrekt voor de kosten van het ontwikkelen van lesmateriaal of lespakketten.

Artikel 10  

 • 1.

  De subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 75.000,- per aanvraag.

 • 2.

  Indien toepassing van het eerste lid zou leiden tot het overtreden van het verbod op het geven van staatssteun in de zin van artikel 107, eerste lid, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, wordt het subsidiebedrag in afwijking van het eerste lid zodanig vastgesteld dat het totaal van alle subsidies voor de activiteit niet hoger is dan het bedrag dat op grond van de van toepassing zijnde vrijstellingsverordeningen van de Europese Commissie verstrekt mag worden.

 • 3.

  Gedeputeerde Staten verstrekken geen subsidies van minder dan € 5.000,-.

 • 4.

  Bij subsidies van minder dan € 10.000,- wordt volstaan met subsidievaststelling zonder voorafgaande subsidieverlening.

Artikel 11  

 • 1.

  Aan de subsidieontvanger wordt in ieder geval de verplichtingen opgelegd om de activiteit af te ronden vóór 1 augustus 2025.

 • 2.

  De subsidieontvanger verstrekt aan Gedeputeerde Staten uiterlijk twee maanden na afronding van de activiteiten een schriftelijk overzicht van de scholen die in het kader van de activiteiten zijn bezocht. Voor dit overzicht wordt gebruikgemaakt van een door Gedeputeerde Staten ter beschikking gesteld format.

Artikel 12  

 • 1.

  Een aanvraag tot vaststelling wordt ingediend binnen 13 weken na voltooiing van de activiteit.

 • 2.

  Indien de subsidieontvanger een gemeente, of een openbaar lichaam dat is ingesteld op grond van hoofdstuk I, II of IV van de Wet gemeenschappelijke regelingen is, wordt de aanvraag tot vaststelling van de subsidie ingediend uiterlijk 1 augustus van het jaar volgend op het jaar waarin de activiteit is voltooid.

 • 3.

  Gedeputeerde Staten stellen voor de aanvraag tot vaststelling een formulier beschikbaar op www.noord-holland.nl/Loket/Subsidies.

 • 4.

  Gedeputeerde Staten beslissen binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag tot vaststelling van de subsidie.

Artikel 13  

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin zij wordt geplaatst.

 • 2.

  Deze regeling vervalt op 1 januari 2025.

 • 3.

  Deze regeling wordt aangehaald als Uitvoeringsregeling subsidie verkeerseducatie scholieren Noord-Holland 2024.

Haarlem,

12 december 2023,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

A.Th.H. van Dijk, voorzitter.

M.J.H. van Kuijk, provinciesecretaris.

Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

M.J.H. van Kuijk, provinciesecretaris.