Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Boxtel

Aanwijzingsbesluit cameratoezicht Markt en directe omgeving te Boxtel 2024

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBoxtel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit cameratoezicht Markt en directe omgeving te Boxtel 2024
CiteertitelAanwijzingsbesluit cameratoezicht Markt en directe omgeving te Boxtel 2024
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpaanwijzing, camera, toezicht, APV

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 151c van de Gemeentewet
 2. Algemene plaatselijke verordening Boxtel 2012
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-12-2023Nieuwe regeling

14-12-2023

gmb-2023-543456

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit cameratoezicht Markt en directe omgeving te Boxtel 2024

De burgemeester van Boxtel;

 

gelet op de evaluatie d.d. 30 november 2023 met de politie Eenheid Oost-Brabant van het besluit:

 • “Aanwijzingsbesluit cameratoezicht Markt en directe omgeving te Boxtel 2022-2023” d.d. 24 maart 2022;

 • de aan dit besluit ten grondslag liggende bestuurlijke rapportage d.d. 20 februari 2022;

gehoord de gebiedsofficier van justitie van het arrondissement Oost-Brabant d.d. 12 december 2023;

 

o v e r w e g e n d e d a t:

 

 • de burgemeester gelet op artikel 151c van de Gemeentewet en artikel 2.9.2 Algemene plaatselijke verordening Boxtel 2012 kan besluiten, wanneer dat in het belang van de handhaving van de openbare orde noodzakelijk is, om voor een bepaalde duur camera’s in te zetten ten behoeve van het toezicht op een openbare plaats;

 • zich op de Markt en de directe omgeving daarvan een concentratie aan horecagelegenheden bevindt dat zich in het bijzonder richt op nachtelijk uitgaan;

 • dit nachtelijk uitgaan overwegend plaatsvindt op vrijdag- en zaterdagnacht;

 • nachtelijk en/of overdag uitgaan verder plaatsvindt op de volgende bijzondere dagen of tijdens de volgende bijzondere gelegenheden:

  • carnaval;

  • koningsnacht;

  • koningsdag;

  • kermis;

  • Eerste Kerstdag;

  • oudejaarsdag;

 • de Rechterstraat door veel uitgaanspubliek gebruikt wordt om de Markt en directe omgeving daarvan wekelijks op vrijdag- en zaterdagnacht en tijdens voornoemde bijzondere dagen te bereiken dan wel te verlaten;

 • gebleken is dat bij het uitgaan op voornoemde dagen op de Markt en de directe omgeving, alsmede de Rechterstraat, regelmatig sprake is van verstoringen van de openbare orde door met name openbare dronkenschap, opstoten, baldadigheid, mishandeling en openbare geweldpleging;

 • dit reeds enkele jaren aan de orde is, met uitzondering van de periodes waarin horecagelegenheden vanwege coronamaatregelen gesloten waren;

 • de politie vanwege meldingen met een hogere prioriteit op voornoemde dagen niet permanent aanwezig is op de Markt en directe omgeving en de Rechterstraat;

 • bij aanwezigheid het voor de politie niet mogelijk is de Markt en directe omgeving en de Rechterstraat in totaliteit te overzien;

 • het daarom voor het verkrijgen van goed beeld van de situatie ter plaatse het in het belang van handhaving van de openbare orde noodzakelijk is dat cameratoezicht plaatsvindt;

 • belangen zoals de bescherming van de veiligheid van personen en goederen en het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten tijdens voornoemde dagen zwaarder wegen dan het belang van bescherming van de persoonlijke levenssfeer van individuele burgers;

 • uit evaluaties blijkt dat de politie camerabeelden regelmatig rechtstreeks bekijkt bij (dreigende) verstoringen van de openbare orde en zodoende beter in staat is gebleken openbare ordeverstoringen te voorkomen dan wel te beëindigen;

 • uit evaluaties blijkt dat de politie regelmatig opgenomen camerabeelden bekijkt teneinde (regelmatige) verstoorders van de openbare orde te kunnen identificeren;

 • zodoende gebleken is dat cameratoezicht bijdraagt aan het vroegtijdig signaleren van (dreigende) verstoringen van de openbare orde dan wel het beëindigen daarvan;

 

gelet op het bepaalde in artikel 151c van de Gemeentewet en artikel 2.9.2 van de Algemene plaatselijke verordening Boxtel 2012;

 

b e s l u i t d a t:

 

 

 • 1.

  het gebied zoals gearceerd op de kaart in de bijlage aan te wijzen als gebied waar cameratoezicht plaatsvindt;

 • 2.

  het cameratoezicht in het onder 1 genoemde gebied plaatsvindt tot 1 januari 2025;

 • 3.

  het cameratoezicht wekelijks plaatsvindt op vrijdag en zaterdag tussen 21.00 uur en 05.00 uur;

 • 4.

  het cameratoezicht verder plaatsvindt tijdens de volgende bijzondere dagen:

  • carnaval 2024 (vanaf vrijdag 9 februari 20.00 uur tot en met woensdag 14 februari 02:00 uur);

  • koningsnacht (26 april 2024, vanaf 20.00 uur);

  • koningsdag (27 april 2024, gehele dag);

  • kermis (vanaf vrijdag 16 augustus 20.00 uur tot en met woensdag 21 augustus);

  • Eerste Kerstdag (25 december 2024, vanaf 20.00 uur);

  • oudejaarsdag (31 december 2024, vanaf 20.00 uur);

 • 5.

  de camerabeelden gedurende de onder 3 en 4 genoemde dagen en tijdstippen rechtstreeks bekeken kunnen worden, voor zover dit in het belang van handhaving van de openbare orde noodzakelijk is;

 • 6.

  met de politie Eenheid Oost-Brabant voor het einde van de onder punt 2 genoemde periode een evaluatie van het cameratoezicht plaatsvindt;

 • 7.

  de politie opgenomen camerabeelden kan opvragen en bekijken indien strafbare feiten zijn gepleegd, aangifte is gedaan, klachten zijn ingediend of indien dit van belang is naar aanleiding van incidenten of (dreigende) verstoringen van de openbare orde en veiligheid;

 • 8.

  dit besluit wordt aangehaald als Aanwijzingsbesluit cameratoezicht Markt en directe omgeving te Boxtel 2024;

 • 9.

  dit besluit in werking treedt op de dag na bekendmaking in het Gemeenteblad.

 

De burgemeester van Boxtel,

14 december 2023

R.S. van Meygaarden

Rechtsbescherming

Wanneer u het met dit besluit niet eens bent, dan kunt u daartegen bezwaar maken. Het bezwaarschrift richt u aan de burgemeester. U kunt uw bezwaarschrift per post indienen en versturen naar postbus 10.000, 5280 DA Boxtel. U moet uw bezwaarschrift indienen binnen zes weken nadat dit besluit is bekend gemaakt. Daarmee voorkomt u dat uw bezwaarschrift niet meer inhoudelijk behandeld wordt. Verder moet het bezwaarschrift ten minste bevatten:

 • uw naam en adres;

 • uw handtekening;

 • de dagtekening;

 • een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaarschrift is gericht;

 • uw gronden van het bezwaar (uw motivering).

 •  

Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Wanneer u een spoedeisend belang heeft bij schorsing van dit besluit, dan kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Dit kan bij de Rechtbank Oost-Brabant, team bestuursrecht. U kunt uw verzoek per post indienen en versturen naar postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch of indienen via de website www.rechtspraak.nl door middel van DigiD. Let op! U kunt alleen een verzoek om een voorlopige voorziening indienen, wanneer u tegen dit besluit bezwaar hebt gemaakt.