Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Apeldoorn

Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2024

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieApeldoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2024
CiteertitelVerordening toeristenbelasting 2024
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is met terugwerkende kracht 1 januari 2024.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 224 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-04-2024artikel 6

15-02-2024

gmb-2024-145640

20-12-202304-04-2024nieuwe regeling

09-11-2023

gmb-2023-542625

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2024

De raad van de gemeente Apeldoorn;

 

Gelezen het voorstel van het college;

 

gelet op de artikel 224 van de Gemeentewet;

 

BESLUIT:

 

vast te stellen de navolgende Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2024.

Artikel 1 Definities

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  niet-beroepsmatig verhuurde ruimten: woningen en andere verblijven, of gedeelten daarvan, niet-zijnde een kampeermiddel, welke niet in hoofdzaak be-stemd zijn als verblijf voor vakantie en andere recreatieve doeleinden, doch wel in bepaalde perioden van het jaar voor die doeleinden worden verhuurd dan wel te huur aangeboden;

 • b.

  groepsaccommodaties: (een samenstel van) vakantie-onderkomens, kampeermiddelen en niet-beroepsmatig verhuurde ruimten welke bestemd zijn voor gebruik door groepen van meer dan 15 personen.

 • c.

  kampeermiddel: tent, tentwagen, kampeerauto, caravan of een soortgelijk onderkomen of ander voertuig of gewezen voertuig of een gedeelte daarvan, een en ander voor zover deze onderkomens of voertuigen geheel of ten dele blijvend zijn bestemd of opgericht of worden of kunnen worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf;

 • d.

  kampeerterrein: terrein of plaats, geheel of gedeeltelijk ingericht, en volgens die inrichting bestemd, om daarop gelegenheid te geven tot het plaatsen of geplaatst houden van kampeermiddelen [[merendeels OF hoofdzakelijk OF geheel of nagenoeg geheel] ten behoeve van recreatief nachtverblijf];

 • e.

  vaste standplaats: terrein of terreingedeelte dat deel uitmaakt van een kampeerterrein en dat ter beschikking wordt gesteld voor de plaatsing van hetzelfde kampeermiddel gedurende een seizoen of een jaar;

 • f.

  volgtijdige standplaats: terrein of terreingedeelte dat deel uitmaakt van een kampeerterrein en dat ter beschikking wordt gesteld voor de volgtijdige plaatsing van kampeermiddelen;

 • g.

  woning: huis, een naar aard en inrichting vergelijkbare ander onderkomen of een deel van een huis of een vergelijkbaar onderkomen;

 • h.

  particulier: natuurlijk persoon die buiten de uitoefening van een bedrijf of beroep gelegenheid biedt tot verblijf;

 • i.

  particulier verhuurde woning: woning die door een particulier ter beschikking wordt gesteld voor het houden van verblijf met overnachting tegen een vergoeding in welke vorm dan ook;

 • j.

  vakantie-onderkomens: woningen en andere verblijven, niet-zijnde kampeermiddelen of stacaravans, in hoofdzaak bestemd voor en gebezigd als verblijf voor vakantie- en andere recreatieve doeleinden;

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘toeristenbelasting’ wordt een directe belasting geheven voor het houden van verblijf met overnachting binnen de gemeente tegen een vergoeding in welke vorm dan ook door personen die niet als ingezetene met een adres in de gemeente in de basisregistratie personen zijn ingeschreven.

Artikel 3 Belastingplicht

 • 1.

  Belastingplichtig is degene die gelegenheid biedt tot verblijf als bedoeld in artikel 2 in hem ter beschikking staande ruimten dan wel op hem ter beschikking staande terreinen.

 • 2.

  De belastingplichtige is bevoegd de belasting als zodanig te verhalen op degene, ter zake van wiens verblijf de belasting verschuldigd wordt.

 • 3.

  Indien met toepassing van het eerste lid geen belastingplichtige is aan te wijzen, is belastingplichtig degene die overeenkomstig het bepaalde in artikel 2 verblijf houdt.

Artikel 4 Vrijstellingen

De belasting wordt niet geheven ter zake van het verblijf:

 • 1.

  door degene, die:

  • a.

   van degene die verblijft in een instelling als bedoeld in artikel 4 van de Wet toetreding zorgaanbieder;

  • b.

   tijdelijk in de gemeente verblijft als deelnemer aan een zogenaamde schoolwerkweek, dan wel aan een zogenaamd landgoedwerkkamp;

  • c.

   verblijf houdt in een groepsaccommodatie als bedoeld in artikel 1, onder e van deze verordening.

 • 2.

  van een vreemdeling als bedoeld in artikel 29, eerste lid, van de Vreemdelingenwet 2000, die rechtmatig in Nederland verblijft in de zin van artikel 8, letters c, d, f, g, h. van voornoemde wet, en voorzover deze persoon verblijf houdt als bedoeld in artikel 2 van de Verordening, onder verantwoordelijkheid van het Centraal orgaan opvang asielzoekers.

Artikel 5 Maatstaf van heffing

De belasting wordt geheven naar het werkelijke aantal overnachtingen. Het aantal overnachtingen wordt gesteld op het aantal overnachtende personen vermenigvuldigd met het aantal nachten.

Artikel 6 Opteren voor forfaitaire berekeningswijze van de maatstaf van heffing

 • 1.

  Op een door de belastingplichtige vóór aanvang van het belastingjaar gedane aan­vraag, wordt het aantal overnachtingen in afwijking van artikel 5 forfaitair bepaald, waarbij:

  het aantal personen dat heeft overnacht met betrekking tot:

  • a.

   Kampeermiddel op vaste standplaatsen wordt bepaald op 2,5 personen;

  • b.

   kampeermiddel op niet-vaste stand­plaatsen wordt bepaald op 2,8 personen;

  • c.

   hotels en pensions wordt bepaald op 1 persoon per slaapplaats;

 • 2.

  het aantal malen dat door de in het eerste lid bedoelde personen is over­nacht:

  • a.

   in geval verblijf wordt gehouden in kampeermiddelen op vaste standplaatsen wordt bepaald op 59;

  • b.

   in geval verblijf wordt gehouden in kampeermiddelen op niet-vaste standplaatsen wordt bepaald op 58;

  • c.

   in geval verblijf wordt gehouden in hotels en pensions wordt bepaald op 203;

 • 3.

  ingeval verblijf wordt gehouden op een terrein met meer dan honderd vakantie-onderkomens wordt het aantal overnachtingen per onderkomen bepaald op:

  • a.

   603 indien het aantal slaapplaatsen vier of minder bedraagt;

  • b.

   741 indien het aantal slaapplaatsen vijf of zes bedraagt;

  • c.

   881 indien het aantal slaapplaatsen meer dan zes bedraagt;

 • 4.

  ingeval verblijf wordt gehouden op een terrein met honderd of minder vakantie-onderko­mens wordt het aantal overnachtingen per onderkomen bepaald op:

  • a.

   254 indien het aantal slaapplaatsen vier of minder bedraagt;

  • b.

   366 indien het aantal slaapplaatsen vijf of zes bedraagt;

  • c.

   464 indien het aantal slaapplaatsen meer dan zes bedraagt.

 • 5.

  Voor toepassing van het eerste lid wordt het aantal kampeermiddelen be­paald op het aantal vaste standplaatsen op 1 januari van het belastingjaar.

 • 6.

  Voor de toepassing van het eerste lid worden niet als afzonderlijk onderkomen aange­merkt slaaptentjes van kinderen, welke tentjes behoren bij onderkomens of vakan­tiehuis­jes, waarin gelijktijdig ouders of verzorgers van die kinderen overnach­ten.

Artikel 7 Belastingtarief

 • 1.

  Het tarief bedraagt per overnachting € 0,62.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid bedraagt het tarief per overnachting:

  • a.

   in vakantie-onderkomens en niet-beroepsmatig verhuurde ruimten € 1,23;

  • b.

   in hotels en pensions die in 2014 gekwalificeerd waren als “hotels en pensions t/m 2 sterren” € 2,08;

  • c.

   in hotels en pensions die in 2014 gekwalificeerd waren als “hotels en pensions met 3 of meer sterren” € 2,79.

Artikel 8 Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 9 Wijze van heffing

De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 10 Aanslaggrens

Belastingaanslagen van minder dan € 10,= worden niet opgelegd.

Artikel 11 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald in zes gelijke termijnen waarvan de eerste termijn vervalt een maand na de dagtekening van de aanslag en elk van de volgende termijnen telkens een maand later, met dien verstande dat, indien na de kalendermaand, waarin de aanslag wordt opgelegd, minder dan zes kalendermaanden in het kalenderjaar overblijven, de aanslagen gezamenlijk moeten worden betaald in zoveel gelijke termijnen als er na de maand van dagtekening van het aanslagbiljet nog kalendermaanden in het belastingjaar waarin de aanslagen worden opgelegd overblijven, met een minimum van één.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het voorgaande lid gestelde termijnen.

Artikel 12 Aanmeldingsplicht

De belastingplichtige bedoeld in artikel 3, eerste lid, is gehouden, voordat hij voor de eerste maal na het in werking treden van deze verordening gelegenheid tot overnachten verschaft, zulks schriftelijk te melden aan de door het college aangewezen gemeenteambtenaren, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdelen b en d, van de Gemeentewet.

Artikel 13 Nachtverblijfregister

 • 1.

  De belastingplichtige is gehouden per belastingjaar een nachtverblijfregister bij te houden.

 • 2.

  Het nachtverblijfregister bevat met betrekking tot ieder aan wie gelegenheid tot overnachten wordt verschaft tenminste de volgende gegevens:

  • -

   naam en woonplaats;

  • -

   datum van aankomst en datum van vertrek;

  • -

   het aantal overnachtingen ter zake waarvan belasting is verschuldigd.

 • 3.

  De gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet is bevoegd voor bepaalde gevallen of groepen van gevallen van de in het eerste lid bedoelde verplichting gehele of gedeeltelijke ontheffing te verlenen, zonodig onder door hem te stellen voorwaarden.

Artikel 14 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De Verordening toeristenbelasting 2023, vastgesteld op 10 november 2022 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening toeristenbelasting 2024’.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 9 november 2023,

De raad voornoemd,

S.M. Stam

waarnemend raadsgriffier

A.J.M. Heerts

voorzitter

Toelichting  

De belangrijkste wijziging is de aanpassing van het begrip kampeermiddel in artikel 5, lid 1, onderdeel a. In de loop der tijd zijn veel bouwwerken vergunningvrij geworden. Door de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, die 1 januari in werking treden, worden nog meer bouwwerken vergunningvrij. Hierdoor kunnen veel grondgebonden recreatiewoningen onder de oude definitie van kampeermiddel komen te vallen en in aanmerking komen voor de forfaitaire berekenwijze. Omdat dit ongewenst is, is het begrip 'kampeermiddel' aangepast. Effectief blijft de situatie hiermee gelijk aan de situatie in het verleden.