Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing

Aanwijzingsbesluit toezichthouders FUMO 2024 voor de Provincie Fryslân

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieFryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit toezichthouders FUMO 2024 voor de Provincie Fryslân
CiteertitelAanwijzingsbesluit toezichthouders FUMO 2024 voor de Provincie Fryslân
Vastgesteld doorgedelegeerde functionaris
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024nieuwe regeling

07-11-2023

bgr-2023-1319

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit toezichthouders FUMO 2024 voor de Provincie Fryslân

De directeur van de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (hierna: FUMO);

 

overweegt dat:

 

 • de gemeenten Achtkarspelen, Ameland, Dantumadiel, De Fryske Marren, Harlingen, Heerenveen, Leeuwarden, Noardeast-Fryslân, Ooststellingwerf, Opsterland, Schiermonnikoog, Smallingerland, Súdwest-Fryslân, Terschelling, Tytsjerksteradiel, Vlieland, Waadhoeke en Weststellingwerf, samen met de Provincie Fryslân en het Wetterskip Fryslân deelnemen in de Gemeenschappelijke regeling Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing;

 • Gedeputeerde Staten van Fryslân en de Commissaris van de Koning in de Provincie Fryslân het mandaatbesluit FUMO 2024 hebben vastgesteld.

 • de aard en de omvang van de gemandateerde taken zijn vastgelegd in het Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving en/of een daarmee samenhangend document(en);

 • de aard en de omvang van de uit te voeren taken zijn vastgelegd in dienstverleningsovereenkomsten;

 • het van belang is om toezichthouders aan te wijzen met het oog op de naleving van wet- en regelgeving voor zover het toezicht daarop door het bevoegd gezag op basis van de gemeenschappelijke regeling, mandaatregeling, dienstverleningsovereenkomsten het Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving of incidentele opdrachten aan de FUMO is overgedragen.

gelet op:

 

 • -

  het Mandaatbesluit FUMO 2024 in samenhang met het Ondermandaatbesluit FUMO 2024 betreffende omgevingstaken provincie Fryslân;

 • -

  Artikel 18.6 van de Omgevingswet (Ow); en

 • -

  het bepaalde in titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

het onderstaande vast te stellen:

 

Aanwijzingsbesluit toezichthouders FUMO 2024 voor de Provincie Fryslân

Artikel 1 Personen aangewezen als toezichthouders

 • 1.

  Aangewezen als toezichthouders zijn de personen die een dienstverband hebben bij de FUMO en werkzaam zijn in de volgende functies:

  • a.

   Senior Toezichthouder;

  • b.

   Toezichthouder A;

  • c.

   Toezichthouder B;

  • d.

   Toezichthouder C;

  • e.

   Senior Specialist;

  • f.

   Specialist A;

  • g.

   Specialist B;

  • h.

   Afdelingshoofd;

  • i.

   Teamleider

  • j.

   Directeur.

 • 2.

  Aangewezen als toezichthouders zijn eveneens de personen van buiten de organisatie die, op basis van inhuur of op een andere ‘externe’ basis, werkzaam zijn voor de FUMO in de onder lid 1 genoemde functies.

Artikel 2 Aangewezen wet- en regelgeving

De toezichthouders zijn belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de:

 • a.

  Omgevingswet;

 • b.

  Wet milieubeheer; en

 • c.

  de Omgevingsverordening.

Artikel 3 Legitimatie toezichthouders

Aan de in artikel 1 genoemde personen wordt, ten behoeve van het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de in artikel 2 genoemde wetten en regelingen, een legitimatiebewijs verstrekt als bedoeld in artikel 5:12 van de Awb en de daarop gebaseerde ‘Regeling model legitimatiebewijs toezichthouders Awb’.

Artikel 4 Inwerkingtreding, bekendmaking en citeertitel

 • 1.

  2. Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2024. Voor zover bekendmaking hiervan na deze datum plaatsvindt, werkt het terug tot en met 1 januari 2024.

 • 2.

  Dit besluit wordt bekendgemaakt in het provinciaal publicatieblad van de Provincie Fryslân.

 • 3.

  Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit toezichthouders FUMO 2024 voor de Provincie Fryslân.

De heer P. Hofstra

Secretaris/ directeur FUMO