Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oldambt

Verordening op de heffing en de invordering van markt- en staanplaatsgelden gemeente Oldambt 2024

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOldambt
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van markt- en staanplaatsgelden gemeente Oldambt 2024
CiteertitelVerordening op de heffing en de invordering van markt- en staanplaatsgelden gemeente Oldambt 2024
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpbelastingen
Externe bijlageTarieventabel markt-staanplaatsgelden Oldambt 2024

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://wetten.overheid.nl/BWBR0005416/2023-04-01

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024vernieuwd besluit

13-12-2023

gmb-2023-541149

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van markt- en staanplaatsgelden gemeente Oldambt 2024

De raad van de gemeente Oldambt;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 7 november 2024.;

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

 

besluit vast te stellen:

 

Verordening op de heffing en de invordering van markt- en staanplaatsgelden gemeente Oldambt 2024

 

 

 

luidende als volgt: Artikel 1 Belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam “markt- en staanplaatsgelden” wordt een recht geheven voor:

 • het innemen van staanplaatsen op de Venne en het Burgemeester Schönfeldplein;

 • de wekelijkse markt in het dorp Scheemda of

 • andere daarvoor door het college van burgemeester en wethouders aangewezen openbare plaatsen ten behoeve van het uitstallen, aanbieden of verkopen van goederen.

 • 2.

  Het bepaalde in het eerste lid is eveneens van toepassing voor het innemen van staanplaatsen ten behoeve van het houden van kermissen, voor zover de staanplaatsen daarvoor niet worden verpacht.

 • 3.

  Het staangeld, bedoeld onder A van de Tarieventabel, wordt berekend naar de totale ingenomen frontbreedte, daaronder begrepen de plaats voor kisten, karren of andere voorwerpen, gevuld of ongevuld.

 • 4.

  Het staangeld, bedoeld onder B van de Tarieventabel, wordt berekend naar het aantal vierkante meters, dat verkregen wordt door vermenigvuldiging van het aantal strekkende meters van de grootste lengte der staanplaats met het aantal strekkende meters van de grootste breedte daarvan. Hieronder wordt begrepen het terrein benodigd voor overkapping door attributen of inrichtingen.

 • 5.

  Voor de berekening van het staangeld wordt een gedeelte van een strekkende meter of vierkante meter voor een gehele strekkende meter of vierkante meter gerekend.

 • 6.

  Onder kwartaal wordt verstaan een kalenderkwartaal.

Artikel 2 Belastingplicht

Het recht als bedoeld in artikel 1 wordt geheven van degene, die van de staanplaatsen, bedoeld in artikel 1, gebruik maakt of, bij gebreke van deze, van degene, die in zijn plaats treedt.

Artikel 3 Belastingtarieven

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 4 Belastingjaar

Voor zover in de bij deze verordening behorende tarieventabel tarieven zijn opgenomen die per jaar worden geheven, is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 5 Wijze van heffing

De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 6 Ontstaan van de belastingschuld

De rechten waarop artikel 4 van toepassing is, zijn verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

Artikel 7 Termijn van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald op het moment van uitreiking van de in artikel 5 bedoelde kennisgeving, dan wel ingeval van toezending daarvan, binnen veertien dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De rechten als bedoeld in onderdeel A 1a en A1b van de tarieventabel moeten, voor zover het vaste staanplaatsen betreft, per kwartaal worden voldaan. Indien een vaste staanplaats in de loop van een kwartaal wordt ingenomen, worden de rechten voor dat gedeelte van het kwartaal voor elke marktdag volgens het dagtarief berekend.

 • 3.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van markt- en staanplaatsgelden wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Nader regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van markt- en staanplaatsgelden.

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De “Verordening markt- en staanplaatsgelden Oldambt 2013” van 19 december 2012 en de daarbij behorende Tarieventabel, wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de vierde dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover ter zake daarvan de heffing van de rechten in die periode plaatsvindt.

 • 4.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024.

 • 5.

  Deze verordening kan worden aangehaald als de “Verordening markt- en staanplaatsgelden Oldambt 2024”.

Jelte van der Meer Cora-Yfke Sikkema

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Oldambt, d.d. 13 december 2023.

De griffier, De voorzitter,