Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Besluit ondermandaat omgevingsdienst regio Nijmegen op basis van Provinciaal mandaatbesluit Gelderland omgevingsdienst regio Nijmegen 2024

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOmgevingsdienst Regio Nijmegen
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit ondermandaat omgevingsdienst regio Nijmegen op basis van Provinciaal mandaatbesluit Gelderland omgevingsdienst regio Nijmegen 2024
CiteertitelBesluit ondermandaat Provinciaal mandaatsbesluit Gelderland omgevingsdienst regio Nijmegen 2024
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpOndermandaat

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024Nieuwe regelgeving

14-12-2023

bgr-2023-1310

Dir 2023.020

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit ondermandaat omgevingsdienst regio Nijmegen op basis van Provinciaal mandaatbesluit Gelderland omgevingsdienst regio Nijmegen 2024

 

De directeur van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen,

- gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

- gelet op de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen;

- gelet op het “Provinciaal mandaatbesluit omgevingsdienst regio Nijmegen 2024 (d.d. 14 november 2023, Provinciaal blad 2023, nr. 13665 d.d. 22 november 2023) van het College van Gedeputeerde Staten van Gelderland waarin mandaat wordt verleend aan de directeur van de omgevingsdienst regio Nijmegen vanwege de inwerkingtreding van de Omgevingswet;

 

Besluit

 

 

I

In te trekken de besluiten Dir 2018.002, Dir 2021.002, Dir 2022.001 en Dir 2023.002 inzake verleend ondermandaat aan de afdelingshoofden Handhaving 1, Handhaving 2, Vergunningverlening 1, Vergunningverlening 2 en Juridisch advies;

II

Ondermandaat te verlenen aan de afdelingshoofden OD10 Interne dienstverlening, OD20 Handhaving Briks, OD30 Handhaving Milieu, OD40 Vergunningverlening BRIKS, OD50 Vergunningverlening Milieu en OD60 Juridisch advies en wel zodanig dat alle bevoegdheden worden gemandateerd zoals die na inwerkingtreding van het “Provinciaal mandaatbesluit Omgevingsdienst Regio Nijmegen 2024” (waarin een

 

 

overgangsrechtelijke bepaling is opgenomen) aan de directeur van de omgevingsdienst regio Nijmegen zijn gemandateerd;

Onder de voorwaarde dat de bevoegdheden worden uitgeoefend overeenkomstig de instructies en voorwaarden van het verstrekte mandaat zoals in de aanhef vermeld.

Voor de toepassing van dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt, voor zover van toepassing, met mandaat gelijkgesteld:

a. de verlening van volmacht tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen,

en

b. de machtiging om (feitelijke) handelingen te verrichten die noch een besluit noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

 

III

Dit besluit treedt in werking op de dag dat de Omgevingswet in werking treedt.

Dit besluit kan worden aangehaald als “ Besluit ondermandaat Provinciaal maandaatbesluit Gelderland omgevingsdienst regio Nijmegen 2024”.

 

Nijmegen, 14 december 2023

S. Kuils

Directeur